Muzycy
Litera A - Strona 1 z 4

John Abercrombie

1944-12-16 - 2017-08-22

John Aber­crom­bie (ur. 16 grud­nia 1944 w Port Che­ster, zm. 22 sierp­nia 2017 w Cor­tland) – ame­ry­kań­ski gita­rzy­sta jaz­zo­wy. Zna­ny był nie tyl­ko ze swo­jej solo­wej karie­ry, a tak­że ze współ­pra­cy z inny­mi muzy­ka­mi, taki­mi jak m.in. Bil­ly Cobham, Jack DeJoh­net­te, Micha­el Brec­ker czy Ran­dy Brec­ker. Aber­crom­bie nagry­wał przede wszyst­kim dla wytwór­ni ECM. Pre­fe­ro­wał jazz fusion i post bop. Aber­crom­bie ukoń­czył w 1967 Ber­klee Col­le­ge of […]

Adam Abramek

1962-11-08

Adam Abra­mek (ur. 8 listo­pa­da 1962 w Lubli­nie) – kom­po­zy­tor, pro­du­cent muzycz­ny, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta. Współ­pra­cu­je lub współ­pra­co­wał mię­dzy inny­mi z Baj­mem, Beatą Kozi­drak, Kasią Kowal­ską, Andrze­jem Pia­secz­nym i Izą Tro­ja­now­ską. Życio­rys Adam Abra­mek ukoń­czył III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Unii Lubel­skiej w Lubli­nie, gdzie wspól­nie z Rafa­łem Dąbrow­skim two­rzył zespół Kamu­flaż. Po matu­rze roz­po­czął stu­dia na wydzia­le Prze­twa­rza­nia i Użyt­ko­wa­nia Ener­gii Elek­trycz­nej Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej, a po roku naukę na wydzia­le […]

Andrzej Adamiak

1960-02-28

Andrzej Jan Ada­miak (ur. 28 lute­go 1960 w Łodzi, zm. 8 kwiet­nia 2020 tam­że) – pol­ski gita­rzy­sta baso­wy, woka­li­sta, kom­po­zy­tor i autor tek­stów. Współ­za­ło­ży­ciel, lider i front­man łódz­kiej gru­py muzycz­nej Rezer­wat zało­żo­nej w 1982 roku. Życio­rys Pod­czas krót­kie­go roz­sta­nia z Rezer­wa­tem w 1984 tra­fił do for­ma­cji Czer­wo­ny Kap­tu­rek i Omen, z któ­rą nagrał sin­gel dla Ton­pres­su. W 1985 wró­cił do Rezer­wa­tu i nagrał z nim naj­więk­szy prze­bój “Zaopie­kuj […]

Elżbieta Adamiak

1955-09-05

Elż­bie­ta Maria Ada­­miak-Ponie­­dzie­l­ska (ur. 5 wrze­śnia 1955 w Łodzi) – pol­ska pio­sen­kar­ka, gita­rzyst­ka i kom­po­zy­tor­ka z krę­gu poezji śpie­wa­nej. Życio­rys Gry na for­te­pia­nie uczy­ła się w dzie­ciń­stwie, potem w Liceum Muzycz­nym w Łodzi – gry na gita­rze. Stu­dio­wa­ła socjo­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, póź­niej na Jagiel­loń­skim, ale prze­rwa­ła stu­dia na trze­cim roku, aby poświę­cić się śpie­wa­niu. Na sce­nie zade­biu­to­wa­ła w 1974 w łódz­kim śro­do­wi­sku stu­denc­kim. Po zmia­nie uczel­ni i prze­pro­wadz­ce do Kra­ko­wa dalej moc­no […]

Tomasz Adamski

Tomasz Bog­dan Adam­ski, ps. Dzwon (ur. 1963) – pol­ski woka­li­sta i gita­rzy­sta roc­ko­wy, poeta, aktor teatral­ny. Zna­ny głów­nie jako lider zespo­łu Sie­kie­ra. Gra w puław­skim “Teatrze Poszu­ku­ją­cym”. W 2005 uka­zał się (nakła­dem wydaw­nic­twa Lam­pa i Iskra Boża) tomik poezji Za czar­ną szy­bą. Miesz­ka w Puła­wach. Adam­ski koor­dy­no­wał wyda­nie pły­ty Na wszyst­kich fron­tach świa­ta (2008) – po latach powie­dział o Sie­kie­rze: Pun­ko­wa Sie­kie­ra nie utoż­sa­mia­ła się […]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI