Muzycy
Litera A - Strona 1 z 4

John Abercrombie

1944-12-16 - 2017-08-22

John Abercrom­bie (ur. 16 grudnia 1944 w Port Chester, zm. 22 sierpnia 2017 w Cortland) – amery­kań­ski gitarzy­sta jazzowy. Znany był nie tylko ze swojej solowej kariery, a także ze współ­pra­cy z innymi muzykami, takimi jak m.in. Billy Cobham, Jack DeJoh­net­te, Michael Brecker czy Randy Brecker. Abercrom­bie nagrywał przede wszyst­kim dla wytwórni ECM. Prefe­ro­wał jazz fusion i post bop. Abercrom­bie ukończył w 1967 Berklee College of Music w Bostonie. […]

Adam Abramek

1962-11-08

Adam Abramek (ur. 8 listo­pa­da 1962 w Lublinie) – kompo­zy­tor, produ­cent muzyczny, multiin­stru­men­ta­li­sta. Współ­pra­cu­je lub współ­pra­co­wał między innymi z Bajmem, Beatą Kozidrak, Kasią Kowalską, Andrze­jem Piasecz­nym i Izą Troja­now­ską. Życiorys Adam Abramek ukończył III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Unii Lubel­skiej w Lublinie, gdzie wspólnie z Rafałem Dąbrow­skim tworzył zespół Kamuflaż. Po maturze rozpo­czął studia na wydziale Przetwa­rza­nia i Użytko­wa­nia Energii Elektrycz­nej Politech­ni­ki Lubel­skiej, a po roku naukę na wydziale […]

Andrzej Adamiak

1960-02-28

Andrzej Jan Adamiak (ur. 28 lutego 1960 w Łodzi, zm. 8 kwietnia 2020 tamże) – polski gitarzy­sta basowy, wokali­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów. Współ­za­ło­ży­ciel, lider i frontman łódzkiej grupy muzycz­nej Rezerwat założo­nej w 1982 roku. Życiorys Podczas krótkie­go rozsta­nia z Rezer­wa­tem w 1984 trafił do formacji Czerwony Kapturek i Omen, z którą nagrał singel dla Tonpres­su. W 1985 wrócił do Rezer­wa­tu i nagrał z nim najwięk­szy przebój "Zaopie­kuj się […]

Elżbieta Adamiak

1955-09-05

Elżbieta Maria Adamiak-Ponie­­dzie­l­ska (ur. 5 września 1955 w Łodzi) – polska piosen­kar­ka, gitarzyst­ka i kompo­zy­tor­ka z kręgu poezji śpiewa­nej. Życiorys Gry na forte­pia­nie uczyła się w dzieciń­stwie, potem w Liceum Muzycz­nym w Łodzi – gry na gitarze. Studio­wa­ła socjo­lo­gię na Uniwer­sy­te­cie Łódzkim, później na Jagiel­loń­skim, ale przerwa­ła studia na trzecim roku, aby poświę­cić się śpiewa­niu. Na scenie zadebiu­to­wa­ła w 1974 w łódzkim środo­wi­sku studenc­kim. Po zmianie uczelni i przepro­wadz­ce do Krakowa dalej mocno […]

Tomasz Adamski

Tomasz Bogdan Adamski, ps. Dzwon (ur. 1963) – polski wokali­sta i gitarzy­sta rockowy, poeta, aktor teatral­ny. Znany głównie jako lider zespołu Siekiera. Gra w puław­skim "Teatrze Poszu­ku­ją­cym". W 2005 ukazał się (nakładem wydaw­nic­twa Lampa i Iskra Boża) tomik poezji Za czarną szybą. Mieszka w Puławach. Adamski koordy­no­wał wydanie płyty Na wszyst­kich frontach świata (2008) – po latach powie­dział o Siekie­rze: Punkowa Siekiera nie utożsa­mia­ła się […]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI