Muzycy
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Andrzej "Abaj" Pawlik

2003-10-15

Andrzej Pawlik, pseud. Abaj (ur. 1952, zm. 15 paździer­ni­ka 2003 w Chicago) – polski gitarzy­sta basowy, muzyk sesyjny, jubiler. W latach 1969–1970 współ­pra­co­wał z krakow­ski­mi grupami Ex Aequo i Wawele. Następ­nie z Respek­tem (1970), Niebie­­sko-Czarnymi (1971–1972), Grupą ABC (1972–1973), Extra Ballem (1974), 2 plus 1 (1976–1978), Wolną Grupą Bukowiną i Dżambla­mi, gdzie zastąpił swojego brata Mariana. Jako członek zespołu instru­men­tal­ne­go pod kier. […]

John Abercrombie

1944-12-16 - 2017-08-22

John Abercrom­bie (ur. 16 grudnia 1944 w Port Chester, zm. 22 sierpnia 2017 w Cortland) – amery­kań­ski gitarzy­sta jazzowy. Znany był nie tylko ze swojej solowej kariery, a także ze współ­pra­cy z innymi muzykami, takimi jak m.in. Billy Cobham, Jack DeJoh­net­te, Michael Brecker czy Randy Brecker. Abercrom­bie nagrywał przede wszyst­kim dla wytwórni ECM. Prefe­ro­wał jazz fusion i post bop. Abercrom­bie ukończył w 1967 Berklee College of Music w Bostonie. […]

Adam Abramek

1962-11-08

Adam Abramek (ur. 8 listo­pa­da 1962 w Lublinie) – kompo­zy­tor, produ­cent muzyczny, multiin­stru­men­ta­li­sta. Współ­pra­cu­je lub współ­pra­co­wał między innymi z Bajmem, Beatą Kozidrak, Kasią Kowalską, Andrze­jem Piasecz­nym i Izą Troja­now­ską. Życiorys Adam Abramek ukończył III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Unii Lubel­skiej w Lublinie, gdzie wspólnie z Rafałem Dąbrow­skim tworzył zespół Kamuflaż. Po maturze rozpo­czął studia na wydziale Przetwa­rza­nia i Użytko­wa­nia Energii Elektrycz­nej Politech­ni­ki Lubel­skiej, a po roku naukę na wydziale […]

Andrzej Adamiak

1960-02-28

Andrzej Jan Adamiak (ur. 28 lutego 1960 w Łodzi, zm. 8 kwietnia 2020 tamże) – polski gitarzy­sta basowy, wokali­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów. Współ­za­ło­ży­ciel, lider i frontman łódzkiej grupy muzycz­nej Rezerwat założo­nej w 1982 roku. Życiorys Podczas krótkie­go rozsta­nia z Rezer­wa­tem w 1984 trafił do formacji Czerwony Kapturek i Omen, z którą nagrał singel dla Tonpres­su. W 1985 wrócił do Rezer­wa­tu i nagrał z nim najwięk­szy przebój "Zaopie­kuj się […]

Elżbieta Adamiak

1955-09-05

Elżbieta Maria Adamiak-Ponie­­dzie­l­ska (ur. 5 września 1955 w Łodzi) – polska piosen­kar­ka, gitarzyst­ka i kompo­zy­tor­ka z kręgu poezji śpiewa­nej. Życiorys Gry na forte­pia­nie uczyła się w dzieciń­stwie, potem w Liceum Muzycz­nym w Łodzi – gry na gitarze. Studio­wa­ła socjo­lo­gię na Uniwer­sy­te­cie Łódzkim, później na Jagiel­loń­skim, ale przerwa­ła studia na trzecim roku, aby poświę­cić się śpiewa­niu. Na scenie zadebiu­to­wa­ła w 1974 w łódzkim środo­wi­sku studenc­kim. Po zmianie uczelni i przepro­wadz­ce do Krakowa dalej mocno […]

Tomasz Adamski

Tomasz Bogdan Adamski, ps. Dzwon (ur. 1963) – polski wokali­sta i gitarzy­sta rockowy, poeta, aktor teatral­ny. Znany głównie jako lider zespołu Siekiera. Gra w puław­skim "Teatrze Poszu­ku­ją­cym". W 2005 ukazał się (nakładem wydaw­nic­twa Lampa i Iskra Boża) tomik poezji Za czarną szybą. Mieszka w Puławach. Adamski koordy­no­wał wydanie płyty Na wszyst­kich frontach świata (2008) – po latach powie­dział o Siekie­rze: Punkowa Siekiera nie utożsa­mia­ła się […]

Robert "Afa" Brylewski

1961-05-25 - 2018-06-03

Robert Maksy­mi­lian Brylew­ski, ps. Afa, Max, Robin Goldro­ker (ur. 25 maja 1961 w Warsza­wie, zm. 3 czerwca 2018 tamże) – polski muzyk rockowy i regga­eowy; wokali­sta, gitarzy­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów, lider i współ­za­ło­ży­ciel zespołów punkroc­ko­wych Kryzys i Brygada Kryzys oraz grają­ce­go reggae Izraela. Współ­za­ło­ży­ciel grupy Armia, w której w latach 1985–1993 był gitarzy­stą. Dzieciń­stwo Był synem dwojga artystów Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława […]