Adam Bałdych
Muzyk

Biografia

Adam Bałdych (ur. 18 maja 1986 w Gorzowie Wielko­pol­skim) – polski skrzypek, kompozytor.

Życiorys

Między­na­ro­do­wy debiut muzyczny miał miejsce na płycie Imagi­na­ry Room, którą wydał w niemiec­kiej wytwórni fonogra­ficz­nej ACT MUSIC wraz z europej­ski­mi muzykami: Lars Daniels­son, Jacob Karlzon, Verneri Pohjola, Morten Lund oraz Marius Neset. Płyta otrzy­ma­ła nagrodę niemiec­kie­go przemy­słu muzycz­ne­go – ECHO JAZZ 2013. Nomino­wa­no go do nagrody Fryderyk 2013 w katego­rii "Artysta Roku – Muzyka Jazzowa".

Bałdych wypra­co­wał swój bardzo indywi­du­al­ny styl muzyczny wykorzy­stu­jąc między innymi w niespo­ty­ka­ny dotąd sposób techniki pizzi­ca­to rozkła­da­ne w formie arpeggio (podobnie jak gitarzy­ści) oraz flażo­le­ty i flautan­do nadające jego brzmie­niu efekt "powie­trza", zacie­ra­jąc granice między muzyką poważną i jazzem i tworząc nowy język wioli­ni­sty­ki jazzowej.

Adam Bałdych jest laure­atem nagrody Grand Prix – Artysta Roku plebi­scy­tu Jazz Melomani 2012rok po tym jak otrzymał nagrodę Nadzieja Meloma­nów 2011. Laureat plebi­scy­tu Gazety Wybor­czej, Radio Zachód i TVP – "Ale Sztuka". Wyróż­nio­ny Nagrodą Kultu­ral­ną Marszał­ka Wojewódz­twa Lubuskie­go za promocję regionu w Polsce i na świecie oraz laure­atem konkur­sów jazzo­wych w Polsce. Jest laure­atem nagrody im. Janusza Słowika oraz Nagrody Kultu­ral­nej Prezy­den­ta Miasta Gorzowa – Motyla. Trzykrot­nie nomino­wa­ny do nagrody Fryderyk (w katego­riach Album Roku i Artysta Roku – muzyka jazzowa).

"Bez wątpie­nia Adam jest najbar­dziej rozwi­nię­tym technicz­nie skrzyp­kiem żyjącym w naszych czasach. Możemy spodzie­wać się po nim wszyst­kie­go." – pisał o Adamie Ulrich Olshau­sen z Niemiec­kie­go Frank­fur­ter Allge­me­ine Zeitung.

W 2009 roku wziął udział w nagra­niach płyty "Tribute to Seifert" z czołówką świato­wych skrzyp­ków jazzo­wych m.in. Didierem Lockwo­odem, Pierre Blanchar­dem, Jerrym Goodma­nem, Krzesi­mi­rem Dębskim czy Christia­nem Howesem i liderem przed­się­wzię­cia – Jarosła­wem Śmietaną na gitarze.

Druga płyta wydana przez ACT "The New Tradi­tion" nagrana została wraz z Izrael­skim pianistą Yaronem Hermanem.

Współ­pra­cu­je z wybit­ny­mi artysta­mi świato­we­go jazzu: Nilsem Landgre­nem, Billy Cobhamem, Włady­sła­wem Sendec­kim i NDR BIG BAND, Larsem Daniels­so­nem, Joachi­mem Kuhnem, Michelem Portalem, Iiro Rantalą czy Jimem Beardem.

Adam Bałdych rozpo­czy­na współ­pra­cę wraz z norwe­skim Helge Lien Trio, z którym nagrywa album "Bridges". Dwa lata później konty­nu­uje współ­pra­cę nagry­wa­jąc niezwy­kle intymny album "Brothers", poświę­co­ny pamięci brata artysty, gitarzy­sty Grzego­rza Bałdycha. 

Bałdych współ­two­rzy również projekty z artysta­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi muzykę poważną, w tym z kompo­zy­to­ra­mi Pawłem Hendri­chem (Avatar) i Cezarym Duchnow­skim, wiolon­cze­li­stą Andrze­jem Bauerem (Trans­fu­zja), oraz śpiewacz­ką i kompo­zy­tor­ką Agatą Zubel (Impres­sions for 4).

W 2014 na zamówie­nie Wojewody Lubuskie­go kompo­nu­je "Mozaikę" – suitę na orkie­strę i skrzypce impro­wi­zu­ją­ce, a rok później jej konty­nu­ację "Mozaika – Impresje" – 8 impresji na orkie­strę, instru­men­ty impro­wi­zu­ją­ce i głos (na zamówie­nie Baltic Neopolis Orche­stra ze Szczecina). 

W 2016 Bałdych pisze kompo­zy­cję "Antipho­na - Psalmy Syryj­skie" na zamówie­nie Orkie­stry Muzyki Nowej. Muzyka napisana do tekstów psalmów "syryj­skich" znale­zio­nych w jaskini Qumran. Prawy­ko­na­nie wykonane wraz z syryjską śpiewacz­ką Dimą Orsho, Orkie­strą Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca miało miejsce 18 grudnia 2016 w Katowic­kim NOSPRze.

10 czerwca 2016 Adam Bolesław Bałdych został odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi przez prezy­den­ta Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej Andrzeja Dudę oraz odznaką honorową "Zasłu­żo­ny dla Kultury Polskiej" przyzna­ną przez Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go. 31 maja 2019 roku Adam Bałdych otrzymał "Medal 100-lecia Odzyska­nia Niepod­le­gło­ści" przyzna­ny mu przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Mieszka i tworzy w Warszawie.

Nagrody i odznaczenia

 • 2001 – Jazz Juniors (Kraków), 2. miejsce zespo­ło­wo i nagroda dla Najlep­sze­go Instrumentalisty
 • 2002 – Sax Club (Gdynia), 1. miejsce zespo­ło­wo i nagroda dla Najlep­sze­go Instrumentalisty
 • 2002 – Klucz do Kariery (Gorzów), na Pomor­skiej Jesieni Jazzowej
 • 2001 do 2004 – Jazz Forum, czołowe miejsca w plebi­scy­cie na najlep­sze­go skrzypka jazzo­we­go roku
 • 2004 – fusion​.pl, 2 miejsce w plebi­scy­cie na Najlep­sze­go Instrumentalisty
 • 2004 – Rock Festiwal (Gorzów) Nagroda dla Najlep­sze­go Instrumentalisty
 • 2005 – Rura – Live 1. miejsce
 • 2005 – Krokus Jazz Festiwal Nagroda indywidualna
 • 2005 – Rock Festiwal (Gorzów) Nagroda specjal­na za Osobo­wość Artystyczną
 • 2006 – Jazz nad Odrą (Wrocław) Grand Prix oraz Nagroda Indywidualna
 • 2011 – Ale Sztuka (nagroda TVP, Radio Zachód, Gazeta Wyborcza)
 • 2012 – Nadzieja Melomanów/​Oscary Jazzowe
 • 2013 – Słowik – nagroda kultu­ral­na Gorzów Wlkp
 • 2013 – ECHO Jazz – Nagroda Niemiec­kie­go Przemy­słu Muzycznego
 • 2013 – Nomina­cja do Fryderyka/​Artysta Roku/​Album Roku – muzyka jazzowa
 • 2013 – Grand Prix Jazz Melomani – Artysta Roku/​Oscary Jazzowe
 • 2014 – Motyl – Nagroda Kultu­ral­na Prezy­den­ta Miasta Gorzowa
 • 2014 – Nomina­cja do Fryderyka/​Album Roku – muzyka jazzowa
 • 2015 – Grand Prix Jazz Melomani – Płyta Roku (The New Tradition)
 • 2016 – Nomina­cja do Fryderyka/​Artysta Roku – muzyka jazzowa
 • 2016 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 2016 – Odznaka Honorowa "Zasłu­żo­ny dla Kultury Polskiej"
 • 2019 – Medal 100-lecia Odzyska­nia Niepodległości 
 • Muzyka poważna
 • 1999 – 3. miejsce w ogólno­pol­skim konkur­sie skrzyp­co­wym w Poznaniu
 • 1999 – 1 wyróż­nie­nie w regio­nal­nym konkur­sie skrzyp­co­wym w Szczecinie
 • 1999, 2000 – 1. miejsce w konkur­sie muzyki baroko­wej Gorzów
 • 2014 – "Mozaika", suita napisana na orkie­strę na zamówie­nie Wojewody Lubuskiego 
 • 2015 – "Mozaika - Impresje" – suita napisana na zamówie­nie Baltic Neopolis Orche­stra. Prawy­ko­na­nie Szczecin, Polskie Radio, 26.11.2015
 • 2016 – "Antipho­na - Psalmy Syryj­skie" - suita napisana na zamówie­nie Orkie­stry Muzyki Nowej. Prawy­ko­na­nie Katowice, Nospr, 18.12.2016
 • 2017 – "Memoirs /​ Pamięt­ni­ki" - suita na orkie­strę symfo­nicz­ną i instru­men­ty impro­wi­zu­ją­ce, napisana na zamówie­nie Filhar­mo­nii Kaliskiej. Prawy­ko­na­nie Kalisz 15.12.2017
 • Muzyka poważna
 • 1999 – 3. miejsce w ogólno­pol­skim konkur­sie skrzyp­co­wym w Poznaniu
 • 1999 – 1 wyróż­nie­nie w regio­nal­nym konkur­sie skrzyp­co­wym w Szczecinie
 • 1999, 2000 – 1. miejsce w konkur­sie muzyki baroko­wej Gorzów
 • 2014 – "Mozaika", suita napisana na orkie­strę na zamówie­nie Wojewody Lubuskiego 
 • 2015 – "Mozaika - Impresje" – suita napisana na zamówie­nie Baltic Neopolis Orche­stra. Prawy­ko­na­nie Szczecin, Polskie Radio, 26.11.2015
 • 2016 – "Antipho­na - Psalmy Syryj­skie" - suita napisana na zamówie­nie Orkie­stry Muzyki Nowej. Prawy­ko­na­nie Katowice, Nospr, 18.12.2016
 • 2017 – "Memoirs /​ Pamięt­ni­ki" - suita na orkie­strę symfo­nicz­ną i instru­men­ty impro­wi­zu­ją­ce, napisana na zamówie­nie Filhar­mo­nii Kaliskiej. Prawy­ko­na­nie Kalisz 15.12.2017
 • Występy na festiwalach

  2002 – Summer Jazz Days (Gdynia)

  2003 – JakArt (Dżakarta, Indonezja)

  2003 – Jazz Tage (Ingol­stadt)

  2003 – Jazz Festiwal (Wrocław)

  2004 – Jazz in der Baum (Herings­dorf)

  2004 – Jubileu­mi Jazzfe­sti­wal with Eldad Tarmu (Canessia, Serbia)

  2005 – Jazz pod 5 (Gniezno)

  2006 – Jazz nad Odrą (Wrocław)

  2006 – Festiwal Jazz na Kanapie (Oleśnica)

  2006 – JVC Jazz Festival (Warsaw) 2007 – Artus Jazz Festival (Toruń)

  2008 – Jazz Od Nowa Festival – (Toruń)

  2008 – Jazz w Muzeum – Ostrów Wlkp. (Squad)

  2008 – EXPO – (Saragos­sa, Hiszpania)

  2008 – Olympus Jazz Festival – (Warszawa)

  2008 – Warsaw Summer Jazz Days – (Warszawa)

  2009 – Summer Jazz Festival – Kraków (NDR Bigband)

  2009 – Liepzi­ger Jazz Tage (Lipsk, Niemcy)

  2010 – Gorlitz Jazz Festival (Görlitz, Niemcy)

  2011 – ElJazz Festival (Bydgoszcz, Polska)

  2011 – Berlin JazzFest (Berlin, Niemcy)

  2012 – Bielska Zadymka Jazzowa (Bielsko-Biała, Polska)

  2012 – April Jazz Festival (Espoo, Finlandia)

  2012 – Monreux Jazz Festival (Montreux, Szwajcaria)

  2012 – Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami (Kraków, Polska)

  2012 – Między­na­ro­do­wy Festiwal Jazzowy (Prudnik, Polska)

  2012 – Fre3JazzDays (Warszawa, Polska)

  2012 – Krokus Jazz Festival (Jelenia Góra, Polska)

  2012 – Wrocław­ski Sound (Wrocław, Polska)

  2012 – London Jazz Festival (Londyn, Wielka Brytania) Między­na­ro­do­wy Plene­ro­wy Festiwal Jazz Na Starówce (Warszawa) /​2012, 2013, 2016 z Helge Lien Trio, 2018 z EABS, 2019.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI