Adam Cegielski
Muzyk

Biografia

Adam Cegiel­ski (ur. 3 kwiet­nia 1967 w Jele­niej Górze) – pol­ski muzyk jaz­zo­wy, gra­ją­cy na kon­tra­ba­sie.

Absol­went Pod­sta­wo­wej Szko­ły Muzycz­nej w kla­sie for­te­pia­nu i Liceum Muzycz­ne­go w kla­sie kon­tra­ba­su w Biel­sku-Bia­łej oraz Wydzia­łu Instru­men­tal­ne­go Aka­de­mii Muzycz­nej w War­sza­wie w kla­sie kon­tra­ba­su Andrze­ja Mysiń­skie­go. Na sce­nie muzycz­nej zade­biu­to­wał w 1988 r. w Kwar­te­cie Kazi­mie­rza Jon­ki­sza, w któ­rym wystę­po­wał do 1991 roku. W 1990 r,. jako czło­nek zespo­łu Cen­tral Heating Trio, zdo­był I nagro­dę i wyróż­nie­nie indy­wi­du­al­ne na kon­kur­sie Jazz Juniors w Kra­ko­wie, VI nagro­dę w Euro­pej­skim Kon­kur­sie Jaz­zo­wym w Hoeila­art (Bel­gia), “Klucz do Karie­ry” Pomor­skiej Jesie­ni Jaz­zo­wej w Byd­gosz­czy. Rów­nież w 1990 r. zna­lazł się tak­że wśród fina­li­stów kon­kur­su Inter­na­tio­nal Jazz Fede­ra­tion w Lever­ku­sen (RFN). W 1994 r. został sty­pen­dy­stą Fun­da­cji Kul­tu­ry Pol­skiej im. Krzysz­to­fa Kome­dy.

W kolej­nych latach kon­cer­to­wał i nagry­wał z m.in.: Quin­tes­sen­ce (1991–1993), Kwar­te­tem Kuby Stan­kie­wi­cza (1992–1995), Triem Andrze­ja Jago­dziń­skie­go (od 1993), jak rów­nież oka­zjo­nal­nie z Ewą Bem, Lorą Sza­fran, Janem “Pta­szy­nem” Wró­blew­skim, Woj­cie­chem Karo­la­kiem, Toma­szem Stań­ką, Zbi­gnie­wem Namy­słow­skim, Hen­ry­kiem Miś­kie­wi­czem, Zbi­gnie­wem Pre­isne­rem, Janem A.P. Kacz­mar­kiem oraz orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi Con­cer­to Aven­na (1991–1992) i Sin­fo­nia Var­so­via (1991–1995).

Od 1994 r. zaj­mu­je się dzia­łal­no­ścią peda­go­gicz­ną. Obec­nie pro­wa­dzi kla­sę kon­tra­ba­su na Wydzia­le Jaz­zu w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie, w któ­rej to od 2005 r. zaj­mu­je sta­no­wi­sko wice­dy­rek­to­ra do spraw kształ­ce­nia jaz­zo­we­go.

Udział w nagraniach muzyki filmowej, serialowej i telewizyjnej

 • 1991 – Niech żyje miłość
 • 1994 – Quar­tet in 4 move­ments
 • 1995 – Pest­ka
 • 1997 – Ban­dy­ta
 • 1997 – Pro­sty­tut­ki
 • 1997 – Spo­sób na Alcy­bia­de­sa
 • 1998 – Spo­na
 • 1999 – The Third Mirac­le
 • 2000 – To my
 • 2003 – Zrób­my sobie wnu­ka
 • 2013 – Mia­stecz­ko Har­mi­der

 • Dyskografia 8

  Anna Maria Jopek - Chwilozofia 32-beatowa

  Chwilozofia 32-beatowa

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Microsoft
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1996
  For Dee - Kobiety

  Kobiety

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044
  • EAN: 0731452863720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Kasia Kowalska - Koncert inaczej

  Koncert inaczej

  Kasia Kowalska
  Anna Maria Jopek - Przed rozstaniem

  Przed rozstaniem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 566 049-2
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: digipack
  For Dee - Sobie sami

  Sobie sami

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044S / 852-281-2
  • EAN: 0042285228120
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Perfect - Symfonicznie

  Symfonicznie

  Perfect
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 266
  • EAN: 5901448112667
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Ya Hozna - Szafa gra

  Szafa gra

  Ya Hozna
  • Wytwórnia: Sławek Wolski
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Anna Maria Jopek - Szeptem

  Szeptem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 558 558-2
  • EAN: 0731455858822
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI