Adam Wendt
Muzyk

Biografia

Adam Wendt (ur. 15 maja 1962 w Gdańsku) – polski sakso­fo­ni­sta, kompo­zy­tor, aranżer oraz pedagog.

Wykształcenie muzyczne

Naukę muzyki rozpo­czął w 1968 roku w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej I st. w Tczewie począt­ko­wo w klasie skrzy­piec, a potem w klasie

sakso­fo­nu. W tym czasie na krótko związał się z Harcer­ską Orkie­strą Dętą w Tczewie prowa­dzo­ną przez Jerzego Kubic­kie­go. W 1980 podjął naukę w Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej II st. im. Fryde­ry­ka Chopina w Gdańsku-Wrzesz­czu, którą ukończył w 1984 roku z wyróż­nie­niem w klasie sakso­fo­nu Włady­sła­wa Chwina. Jest absol­wen­tem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach (studia magister­skie, dyplom z wyróż­nie­niem w klasie sakso­fo­nu Jerzego Jarosika, 1989).

Działalność koncertowa

Jego pierwszy kontakt z muzyką jazzową przypada na połowę lat 70-tych, kiedy będąc jeszcze uczniem podsta­wo­wej szkoły muzycz­nej nawiązał stałą współ­pra­cę z tczew­skim zespołem "Blues Band" w składzie: Krzysz­tof Okupski - skrzypce, Grzegorz Ciechow­ski - flet, Jacek Kliński - perkusja, Adam Przyby­łow­ski - gitara basowa, Adam Wendt - saksofon. Z zespołem tym wystąpił w klubie studenc­kim Politech­ni­ki Gdańskiej "Artema", co uznaje się za początek jego zawodo­wej kariery muzycznej.

W latach 80., jeszcze w okresie studiów, wystę­po­wał m.in. z Young Power, Alex Band i Big Bandem Wiesława Piere­go­ról­ki. Od początku istnie­nia grupy Walk Away, (1985) był współ­twór­cą jej sukcesów i reper­tu­aru. Z zespołem tym koncer­to­wał w ponad 15 krajach świata oraz wielo­krot­nie zdobywał nagrody i wyróż­nie­nia. W 1990 roku Walk Away z Urszulą Dudziak otwie­ra­li europej­skie koncerty Milesa Davisa.

Nagrody

Indywi­du­al­ne:

 • 1986 - II nagroda na I Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Impro­wi­za­cji Jazzowej w Katowicach
 • 1988 - powołany do między­na­ro­do­we­go składu big bandu "West Berlin"
 • 2009 - nomina­cja do „Nagrody Polskich Meloma­nów" Programu III Polskie­go Radia (w katego­rii Instru­men­ta­li­sta Roku)
 • 2009 - nagroda Prezy­den­ta Miasta Tczewa za osiągnię­cia w dziedzi­nie kultury z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Z zespołem "Walk Away":

 • 1987 - "Klucz Do Kariery" na Pomor­skiej Jesieni Jazzowej w Bydgoszczy
 • 1986 - Grand Prix na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu "Jazz nad Odrą" we Wrocławiu
 • 1987 - finali­sta Lever­ku­sen Jazz Compe­ti­tion (Niemcy)
 • 1988 - ministe­rial­na Nagroda Artystycz­na Młodych im. Stani­sła­wa Wyspiańskiego
 • 1988 - finali­sta Jazz Hilard (Belgia)
 • 1989 - "Metronom '89" - nagroda czaso­pi­sma "Sztandar Młodych"
 • I miejsca w kolej­nych ankie­tach czytel­ni­ków miesięcz­ni­ka Jazz Forum
 • Od połowy lat 80. należy do czołówki polskich sakso­fo­ni­stów, co znajduje odzwier­cie­dle­nie w corocz­nych ankie­tach miesięcz­ni­ka Jazz Forum.

  Współpraca z muzykami

  Współ­pra­co­wał z wybit­ny­mi polskimi jazzma­na­mi oraz z wykonaw­ca­mi muzyki pop, także jako muzyk sesyjny (m.in. Ewa Bem, Krystyna Prońko, Grzegorz Ciechow­ski, Lora Szafran, Mieczy­sław Szcze­śniak, Krzesi­mir Dębski, Bogdan Hołownia, Leszcze, Krystyna Stańko, Marek Kuczyń­ski - muzyka teatral­na i filmowa, Kasa Chorych, Mietek Blues Band, Nocna Zmiana Bluesa, New Sami Swoi.

  Oprócz tego nagrywał i koncer­to­wał ze sławami muzyki jazzowej, jak: Randy Brecker, Bill Evans, Mike Stern, Eric Marien­thal, Mino Cinelu, Frank Gambale, David Fiuczyn­ski, Dean Brown, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak oraz bluesma­na­mi Sidneyem „Guitar Crusher" Selby oraz Keithem Dunnem, a także z urugwaj­skim mistrzem bandeonu - Louisem di Matteo. Jest muzykiem zespołów Confi­te­or (grupa Mariusza Bogda­no­wi­cza), Zbigniew Wrombel Quartet, Vintage Band, Eljazz Trio , Eljazz Quintet.

  == Projekty solowe == 

  Możli­wo­ścią rozwi­nię­cia indywi­du­al­nych prefe­ren­cji muzycz­nych stały się jego projekty solowe. Najstar­szym jest Adam Wendt & Friends, bardzo dobrze odebrany przez publicz­ność akustycz­ny kwartet jazzowy nawią­zu­ją­cy do rhythm and bluesa. Następ­nie ukazu­ją­ce liryczną stronę osobo­wo­ści muzyka i kompo­zy­to­ra Trio Adama Wendta (płyta "Triolo­gue"). Najnow­szy­mi jego zespo­ła­mi są Adam Wendt Power Set w składzie: Adam Wendt (sakso­fo­ny), Przemy­sław Raminiak (instru­men­ty klawi­szo­we) i Marcin Jahr (perkusja) oraz Adam Wendt Acoustic Set w składzie: Laura Cubi Villena (vocal), Adam Wendt (saksofon), Paweł Zagań­czyk (akordeon, bando­ne­on) i Jarosław Stokow­ski (kontra­bas) - płyty "Acoustic Travel", "Por la noche".

  Działalność pedagogiczna

 • do 2005 roku prowa­dził klasę sakso­fo­nu w Wojsko­wym Liceum Muzycz­nym w Gdańsku. 
 • Zajęcia eduka­cyj­ne w ramach Małej Akademii Jazzu (m.in. Gorzów Wielko­pol­ski, Tczew, Kostrzyn, Zakopane).
 • wykła­dow­ca Warsz­ta­tów Muzycz­nych w Chodzie­ży, Zakrze­wie, Ustrzy­kach Dolnych, Kosza­li­nie, Leichli­gen (Niemcy).
 • Od 2006 roku prowadzi klasę sakso­fo­nu w Szkole Muzycz­nej II st. im. F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu.
 • Od 2011 roku prowadzi zajęcia w Akademii Muzycz­nej w Gdańsku na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej.
 • Wybrana dyskografia

  Płyty solowe:

 • Triolo­gue (2000)
 • Adam Wendt plays Komeda (2007)
 • Adam Wendt Power Set (2007)
 • Adam Wendt Power Set - Live Power (2010)
 • Adam Wendt Power Set - Big-Beat Jazz (2011)
 • Adam Wendt Acoustic Set - Acoustic Travel (2014)
 • Laura Cubi Villena & Adam Wendt Acustic Set - Por la noche (2015)
 • Z zespołem Walk Away:

 • Penelopa (1986)
 • Magic Lady (1989)
 • Walk Away (1989)
 • Magic Lady (1990)
 • Walk Away Live (1990)
 • Help Yourself (1992)
 • Satura­tion (1995)
 • F/​X (1994)
 • Walking Around (1997)
 • Changes (1998)
 • Double Walk (2000)
 • Walk Away - Queen of the night street (2004)
 • Z innymi wykonaw­ca­mi:

 • Alex Band Alex Band (1985)
 • Young Power - Young Power (1986)
 • 5th European Jazz Compe­ti­tion Live at the Lever­ku­sen Jazz Festival (1986)
 • Brati­sla­va Jazz Days (1987)
 • Obywatel G.C. - Tak, tak (1989)
 • Danuta Rinn - Polska Baba (1989)
 • Young Power - Nam Myo Ho Renge Kyo (1989)
 • Beata Molak - Wolni (1990)
 • The 17th Inter­na­tio­nal Festival Kalisz (1990)
 • Levandek - Songs for Friends (1993)
 • Vintage Band - From K to Z (1993)
 • Jacek Niedzie­la - Wooden Soul (1993)
 • Sławek Wierz­chol­ski i Nocna Zmiana Bluesa - Co tylko chcesz (1996)
 • Leszek Kułakow­ski & Kaszubi (1996)
 • Forum Ost - West Live Jazz (1996)
 • Cudze Szczę­ście - Sinfonia Varsovia, L.Możdżer, A.Wendt (1997)
 • Mietek Blues Band - Tribute to the Blues (1998)
 • Tadeusz Nesto­ro­wicz Sextet - Bliźnia­cze szczę­ście (1998)
 • U3Klang - Jazz goes to under­gro­und (1989)
 • Agape - Najważ­niej­sza jest miłość (2000)
 • Mariusz Bogda­no­wicz - Confi­te­or Song (2001)
 • Leszcze - Ta Dziew­czy­na (2002)
 • Tomasz Łosowski - C.V. (2003)
 • Kasa Chorych - Rhythm & Plus (2003)
 • Leszcze - Kombinuj Dziew­czy­no (2003)
 • Leszcze - Dziew­czy­na cud (2004)
 • Zbigniew Wrombel i Jego Goście (2004)
 • Przyle­cie­li Anioł­ko­wie (2005)
 • Larry Okey Ikenga Drummers ( 2005) 
 • Marek Kuczyń­ski - Orato­rium Gdańskie (2005)
 • Sławek Wierz­chol­ski i Nocna Zmiana Bluesa - Harmo­nij­ko­wy as (2006)
 • Osiecka - Zieliń­ski- Miecz­ni­kow­ski - Czaro­dzie­je (2007)
 • Mietek Blues Band - Radio Sessions (2007)
 • Kreszen­do - Tu i teraz (2008)
 • Blues Flowers - Smacz­ne­go! (2008)
 • Antolo­gia Polskie­go Bluesa cz.2 (2009)
 • Natalia Pastew­ska - Za rogiem snu (2009)
 • Ajagore - Zimowe sny (2009)
 • Prońko, Raminiak, Wendt - Recital Trio Live (2012)
 • Mariusz Bogda­no­wicz - Syntonia (2013)
 • Kasa Chorych - Orla (2014)
 • Sławek Wierz­chol­ski - Matema­ty­ka Serc (2014)
 • Chiara, Karolina Kowal­czew­ska and Friends - Adi Jazz Festival (2014)
 • Mariusz Bogda­no­wicz, Piosenki - Przy Tobie (2016)
 • Marek Kuczyń­ski - Canticum Canti­co­rum - Akade­mic­ki Chór Politech­ni­ki Gdańskiej (2017)
 • Spoko Jazz vol.7 (2017)
 • Muzyka filmowa

  Udział w nagraniu muzyki do filmów:

 • Non possumus. kościół katolic­ki wobec władzy komuni­stycz­nej 1944 - 1989 (1997)
 • Cudze szczę­ście (1997)
 • Roman Opałka. Czas artysty czas sztuki (1998)
 • Dwa ołtarze, dwie pielgrzym­ki. Polacy 87/​99 (1999)
 • Dwie miłości (2002)
 • Pensjo­nat Pod Różą (2004-2006)
 • Duża Przerwa
 • Film biograficzny

 • Trio Wendt (TVP Gdańsk, 2011)

 • Dyskografia 15

  Tomasz Łosowski - C.V.

  C.V.

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Tomasz Łosowski - C.V. - Remastered

  C.V. - Remastered

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: Soliton
  • Numer katalogowy: SL 845-2
  • EAN: 5901571098456
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: CD2: Podkłady play-along dla perkusistów
  Obywatel G. C. - Citizen G. C.

  Citizen G. C.

  Obywatel G. C.
  • Wytwórnia: ZPR-Records
  • Numer katalogowy: SP C.G. 003
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1989
  Nocna Zmiana Bluesa - Co tylko chcesz

  Co tylko chcesz

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8528682
  • EAN: 0724385286827
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Maciej Miecznikowski - Czarodzieje

  Czarodzieje

  Maciej Miecznikowski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 832
  • EAN: 5901448118324
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  Nocna Zmiana Bluesa - Harmonijkowy As

  Harmonijkowy As

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 402 DDD
  • EAN: 5901448114029
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Sławek Wierzcholski - Matematyka serc

  Matematyka serc

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1756
  • EAN: 5907812247560
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Young Power - Nam Myo Ho Renge Kyo

  Nam Myo Ho Renge Kyo

  Young Power
  Kasa Chorych - Orla

  Orla

  Kasa Chorych
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0736 DG
  • EAN: 5907785038448
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Mietek Blues Band - Radio Sessions

  Radio Sessions

  Mietek Blues Band
  Blues Flowers - Smacznego!

  Smacznego!

  Blues Flowers
  • Wytwórnia: Flower Records
  • Numer katalogowy: FCD 013
  • EAN: 5905912554267
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Obywatel G. C. - Tak! Tak!

  Tak! Tak!

  Obywatel G. C.
  Mietek Blues Band - Tribute To Blues

  Tribute To Blues

  Mietek Blues Band
  Young Power - Young Power

  Young Power

  Young Power
  Young Power - Young Power

  Young Power

  Young Power

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI