Agnieszka Osiecka
Muzyk

Biografia

Agniesz­ka Osiecka (ur. 9 paździer­ni­ka 1936 w Warsza­wie, zm. 7 marca 1997 tamże) – polska poetka, autorka tekstów piosenek, pisarka, reżyser­ka teatral­na i telewi­zyj­na, dziennikarka.

Życiorys

Rodzice i dzieciństwo

Urodziła się 9 paździer­ni­ka 1936 w Warsza­wie. Matka poetki, Maria Osiecka z domu Sztech­man (1910−1994), była córką Józefa Wiktora Sztech­ma­na i Mieczy­sła­wy Lipow­skiej. Ojciec, Wiktor Osiecki (1905−1977), urodzony w Belgra­dzie, uważał się za obywa­te­la monar­chii austro-węgier­skiej (córka nazwała go w swoich pamięt­ni­kach "zwęgrzo­nym Polakiem"). Wycho­wy­wał się w domu ojca, Stefana Osiec­kie­go, Polaka pocho­dze­nia węgier­skie­go i macochy Marii Strasser – śpiewacz­ki Opery Wiedeń­skiej. Biolo­gicz­na matka Wiktora Osiec­kie­go, Wiktoria z Oresz­kie­wi­czów, była córką rumuń­skiej Wołoszki i Serba. Wiktor Osiecki był odrzu­ca­ny przez rówie­śni­ków z powodu dziedzicz­nej choroby skóry, a znalazł pociechę w muzyce. Już jako bardzo młody człowiek został cenionym pianistą. Szybko usamo­dziel­nił się, wyjeż­dża­jąc do Lwowa. Wiele podró­żo­wał po Europie. Maria Sztech­man w okresie między­wo­jen­nym prowa­dzi­ła salony literac­kie, m.in. w kawiar­niach "Ziemiań­ska" i "Sztuka i Moda". Wiktor Osiecki – według Osiec­kiej – czuł się w II Rzeczy­po­spo­li­tej "bezpań­stwow­cem", jednym z "bezpań­skich psów", wciąż poszu­ku­ją­cych swojego obywa­tel­stwa i zewsząd wygania­nych, mówił po polsku z wyraźnym obcym akcentem.

Osieccy pobrali się w 1935. Po urodze­niu się Agniesz­ki (1936) miesz­ka­li w Zakopa­nem, gdzie praco­wa­li w kawiarni "Watra". Wrócili do miesz­ka­nia na Saskiej Kępie tuż przed wybuchem II wojny świato­wej. W czasie okupacji niemiec­kiej prowa­dzi­li lokal "Watra" w lewobrzeż­nej Warsza­wie (córką opieko­wa­ła się niania Nina). Po upadku powsta­nia warszaw­skie­go (1944), które przetrwa­li w warszaw­skich piwni­cach, rodzina znalazła się w obozie przej­ścio­wym w Prusz­ko­wie, a następ­nie została wywie­zio­na na roboty do St. Pölten w Dolnej Austrii. Wojenny pobyt w obozie w St. Pölten Agniesz­ka Osiecka wspomi­na­ła jak piękne wakacje – tam beztro­sko bawiła się z rówie­śni­ka­mi (z różnych krajów), zaczęła obser­wo­wać ptaki na niebie, które przesta­ło być groźne (nie nadla­ty­wa­ły stamtąd groźne samoloty).

Lata szkolne

W 1945 Osieccy wrócili do swojego miesz­ka­nia w Warsza­wie. Rodzina budziła nieprzy­jem­ne zainte­re­so­wa­nie koleża­nek Agniesz­ki – "panienek z Saskiej Kępy" (z arysto­kra­tycz­ny­mi i ziemiań­ski­mi korze­nia­mi). Padało pytanie "Osiecka, jakiej ty jesteś właści­wie narodo­wo­ści!", krążyły infor­ma­cje o rodzin­nych skanda­lach obycza­jo­wych, m.in. "świato­wym życiu" i romansie ojca z Józefiną Pelle­gri­ni. Kilku­na­sto­let­nia Agniesz­ka uparcie poszu­ki­wa­ła możli­wo­ści pogodze­nia potrzeby akcep­ta­cji przez środo­wi­sko z reali­za­cją własnych marzeń. Ojciec porzucił rodzinę i ożenił się z Józefą Pellegrini.

W latach 1948–1952 uczęsz­cza­ła do żeńskie­go liceum im. Marii Skłodow­skiej-Curie na Saskiej Kępie, obecnie nieist­nie­ją­ce­go (upamięt­nio­ne­go w książce pod red. Małgo­rza­ty Malewicz pt. "Panienki z Saskiej Kępy"). Do tej szkoły uczęsz­cza­ły również m.in. Olga Lipińska i Magda­le­na Zawadzka.

Osiecka była pod silnym wpływem ojca-apoli­tycz­ne­go "bezpań­stwow­ca"; matkę uważała za osobę słabą, niespeł­nio­ną, zbyt podpo­rząd­ko­wa­ną innym. Ojciec (którego polsz­czy­zna wciąż nie była idealna) starał się, aby córka myślała samodziel­nie, była osobą nieskrę­po­wa­ną i niezde­ter­mi­no­wa­ną historią, epoką lub chwilo­wy­mi okolicz­no­ścia­mi. Rozmowy z ojcem dopro­wa­dza­ły dziew­czyn­kę do "rozstro­ju myślo­we­go" – uświa­da­mia­ła sobie plastycz­ność swoich poglądów. Do roku 1949 przewa­żał wpływ konser­wa­tyw­nej "paczki" z Saskiej Kępy, potem stała się aktywist­ką liceal­ne­go koła ZMP, popadała jednak w konflik­ty z powodu bezkom­pro­mi­so­wych wypowie­dzi i zachowań, np. braku dyscy­pli­ny w czasie głoso­wa­nia nad rezolu­cją ZMP (za podobne zacho­wa­nia ucznio­wie innych szkół byli relego­wa­ni). W latach 1950–1952 ta aktyw­ność i odmowa uczęsz­cza­nia na lekcje religii spowo­do­wa­ły, że zraziły się do niej i szkolne koleżan­ki, i koledzy z Liceum im. Kołłą­ta­ja. Wśród nich był Jerzy Rajski – obiekt drama­tycz­nej pierw­szej miłości, starszy brat Janka, który bardziej podobał się Agniesz­ce, lecz nie impono­wał jej tak, jak Jerzy.

Oparcie znalazła w sekcji pływac­kiej CWKS, której człon­ko­wie dekla­ro­wa­li wierność zetem­pow­skim ideałom. Nazywała ich "nowymi ludźmi", którzy auten­tycz­nie wierzyli w obiecy­wa­ne przez partię lepsze jutro, których nie krępo­wa­ły "miesz­czań­skie przesądy"{{Cytat

treść = Nasto­let­nia Agniesz­ka prowo­ko­wa­ła otocze­nie, plątała się we własnych pragnie­niach i oczeki­wa­niach, rozpacz­li­wie poszu­ki­wa­ła własnej drogi.

Studia i okres działalności artystycznej

W latach 1952–1956 studio­wa­ła na Wydziale Dzien­ni­kar­skim Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go, a w latach 1957–1962 na Wydziale Reżyse­rii Filmowej Państwo­wej Wyższej Szkoły Teatral­nej i Filmowej w Łodzi. W czasie studiów wyreży­se­ro­wa­ła filmową etiudę "Słoń", opartą na motywach opowia­da­nia Sławo­mi­ra Mrożka i odbyła praktykę na planie "Niewin­nych czaro­dzie­jów" Andrzeja Wajdy.{{Cytat

treść = – Na drugim czy trzecim roku zrozu­mia­łam, że nie będę reżyse­rem, kiedy zaczęłam pisać piosenki i artykuły. Bo człowiek, który pisze, może to robić sam w pokoiku, tramwaju, pod ulubio­nym drzewem, a do filmu trzeba mieć szaloną energię, zdrowie i umiejęt­ność przeby­wa­nia w dużych grupach ludziau­tor = Agniesz­ka Osiec­ka­źró­dło = https://​www​.granice​.pl/​p​u​b​l​i​c​y​s​t​y​k​a​/​a​g​n​i​e​s​z​k​a​-​o​s​i​e​c​k​a​-​b​i​o​g​r​a​f​i​a​-​z​y​c​i​o​r​y​s​/​1​0​2​5​/​1​s​tyl = środek

}}W latach 1954–1972 związana była ze Studenc­kim Teatrem Satyry­ków; była człon­kiem rady artystycz­nej tego teatru i tam także debiu­to­wa­ła jako autorka tekstów piosenek; napisała ich dla tej sceny 166.

W latach 1954–1957 publi­ko­wa­ła swoje teksty, eseje i repor­ta­że w "Głosie Wybrzeża", "Nowej Kulturze", "Sztan­da­rze Młodych" i "Po prostu". Później pisała również w "Litera­tu­rze", "Kulturze" i "Polsce". Była człon­kiem Stowa­rzy­sze­nia Pisarzy Polskich.

W 1956 pisała reklamy telewi­zyj­ne, które emito­wa­no na antenie Telewi­zji Polskiej.

Od 1963 przez siedem lat prowa­dzi­ła z Janem Borkow­skim w Polskim Radiu Radiowe Studio Piosenki, które wydało ponad 500 piosenek i pozwo­li­ło na wypro­mo­wa­nie wielu wielkich gwiazd polskiej estrady.

W 1966 na IV Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu zdobyła nagrodę Minister­stwa Kultury i Sztuki za piosenkę Na całych jezio­rach – ty i drugą nagrodę w koncer­cie "Premiery" za piosenkę Dookoła noc się stała. W tym samym roku Polskie Nagrania "Muza" wydały płytę długo­gra­ją­cą pt. Piosenki Agniesz­ki Osiec­kiej, na której znalazły się obie nagro­dzo­ne piosenki. 16 paździer­ni­ka 1966 w Warsza­wie poślu­bi­ła Wojcie­cha Jesionkę.

W latach 1994–1996 współ­pra­co­wa­ła z Teatrem Atelier w Sopocie, dla którego napisała swoje ostatnie sztuki i songi uznane przez krytykę za najdo­sko­nal­sze w jej artystycz­nym dorobku. Od 1997 jest patronką tego teatru. Co roku odbywają się w nim półfi­na­ło­we koncerty konkursu na inter­pre­ta­cję piosenek Agniesz­ki Osiec­kiej pod nazwą Pamię­taj­my o Osiec­kiej. Prócz tego jej imieniem nazwano studio Programu III Polskie­go Radia, gdzie odbywają się presti­żo­we koncerty polskich i zagra­nicz­nych gwiazd.

Zmarła 7 marca 1997 wskutek choroby nowotwo­ro­wej (rak jelita grubego), w warszaw­skim szpitalu. Uroczy­sto­ści pogrze­bo­we Agniesz­ki Osiec­kiej odbyły się 17 marca 1997 w kościele św. Karola Borome­usza. Została pocho­wa­na na Cmenta­rzu Powąz­kow­skim (kwatera 284b wprost; rząd 2.; miejsce 16.). Dorob­kiem Agniesz­ki Osiec­kiej zajmuje się Fundacja "Okular­ni­cy" im. Agniesz­ki Osiec­kiej, założona przez córkę poetki Agatę Passent. Obecnie wydaje 14-tomowy Wielki śpiewnik Agniesz­ki Osiec­kiej. W 1997 na XXXIV Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu Magda Umer przed­sta­wi­ła wyreży­se­ro­wa­ny przez siebie koncert Zielono mi, składa­ją­cy się z piosenek Agniesz­ki Osiec­kiej, w którym wystą­pi­ły gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Życie prywatne

Na przeło­mie 1956 i 1957 zaczął rozwijać się jej romans z Markiem Hłaską, który piesz­czo­tli­wie nazywał ją "Panną Czaczkes". Gdy się poznali, Osiecka była 19-letnią student­ką, działa­ją­cą w STS-ie, a Hłasko był znany w kraju dzięki sukce­so­wi zbioru opowia­dań Pierwszy krok w chmurach. Ich znajo­mość przebie­ga­ła dość burzli­wie, z czasem ze względu na fakt, że Hłasko nie mógł wrócić do Polski po wyjeź­dzie za granicę, a Osiecka usilnie, lecz bezsku­tecz­nie, zabie­ga­ła u ówcze­snych władz o pozwo­le­nie na powrót Hłaski do kraju. Sam Hłasko jednak także tracił wiarę w ponownie spotka­nie Agnieszki.

treść = Przypo­mnia­łem sobie taki wieczór, kiedy byłaś z nią (ciotką, Ami Novarro z domu Borowską) u siebie na Saskiej Kępie, a ja ci powie­dzia­łem: "Zostań ze mną", ale Ty nie mogłaś, bo się śpieszy­łaś do swojego teatrzy­ku, a ja Ci powie­dzia­łem: "Zobaczysz, że kiedyś będzie za późno i że te kukły nas rozdzie­lą". Ale Ty się roześmia­łaś perli­stym śmiechem i powie­dzia­łaś, że bredzę. I co teraz?… Co będzie, jeśli ja rzeczy­wi­ście zdechnę i nie zobaczę Cię już? Może by było lepiej dla Ciebie, żebyś się zakocha­ła i zapomnia­ła o mnie?.

Spotkali się dopiero – po raz ostatni – w kwietniu 1968 w Los Angeles. Osiecka odbywała wówczas podróż stypen­dial­ną po Ameryce. Po latach powie­dzia­ła: "Pewnie byśmy się rozwie­dli… Chyba nie bardzo spraw­dzam się w życiu z kimś drugim". Została jej po Hłasce korespon­den­cja oraz maszyna do pisania, która stała na biurku Osiec­kiej do końca jej życia. Na pogrze­bie Hłaski pojawiła się w słynnym białym futrze, które od niego dostała i z butelką wódki.

W latach 1963–1964 była żoną Wojcie­cha Frykow­skie­go; w latach 1966–1970 drugim mężem Osiec­kiej był reżyser Wojciech Jesionka.

Związana była także m.in. ze Zbignie­wem Mentzlem.

treść = … prowa­dzi­ła życie na własną rękę. … nie pasowała do roli żony i matki, była za to wieczną dziew­czy­ną z końskim ogonem.styl = środek

Jest matką dzien­ni­kar­ki Agaty Passent (ze związku z Danielem Passentem).

treść =Lubiła opusz­czać salony i znikać na peryfe­riach rzeczy­wi­sto­ści, miała talent do wyławia­nia ludzi na tak zwanych życio­wych zakrę­tach… Kochała i porzu­ca­ła, choć często i ją porzu­ca­no. Pełna nieodwza­jem­nio­nej miłości rozda­wa­ła czułość w zwrot­kach i refre­nach. […] Z Osiecką epoka ma same kłopoty. Nie dość, że każdemu serwo­wa­ła inną wersję siebie, to jeszcze wszystko robiła na odwrót. Tam gdzie w życiu jest miejsce na constans, urządza­ła dzikie crescen­do. A tam gdzie się mówi o sprawach wznio­słych, wdawała się w żarty. Upływ czasu zaciera pamięć o miernych. Indywi­du­al­no­ści wybitne ocala od zapomnie­nia. Dziś bardziej niż dekady temu widać, że ta nie całkiem poważnie trakto­wa­na poetka dość poważnie wyprze­dza­ła swoją epokę. Chociaż­by tym, jak pragma­tycz­nie i konse­kwent­nie zarzą­dza­ła swoją twórczo­ścią. Jak korzy­sta­ła z wolności, jak kosmo­po­li­tycz­nie postrze­ga­ła rzeczy­wi­stość i wreszcie – jak przecie­ra­ła szlaki dla kobiecej nieza­leż­no­ści. (…) Sama o sobie powie­dzia­ła, że jej życie to powieść z przygo­da­mi, ale nie zawsze w dobrym guście.autor =źródło = Ula Ryciak w: "Potar­ga­na w miłości. O Agniesz­ce Osieckiej"styl = środek

Cierpia­ła na chorobę alkoholową.

Odznaczenia

W 1979 otrzy­ma­ła Złoty Krzyż Zasługi. W uznaniu wybit­nych zasług dla kultury polskiej została pośmiert­nie odzna­czo­na przez Prezy­den­ta RP Krzyżem Koman­dor­skim z Gwiazdą Orderu Odrodze­nia Polski (1997)..

Pamięć o autorce

Albumy i kompilacje oparte w całości na twórczości Agnieszki Osieckiej

 • Pięć oceanów – 5-płytowa kompi­la­cja, zawie­ra­ją­ca utwory z tekstami napisa­ny­mi przez Agniesz­kę Osiecką
 • Osiecka – album Katarzy­ny Nosow­skiej z piosen­ka­mi Agniesz­ki Osieckiej
 • Czy te oczy mogą kłamać – album zespołu Raz, Dwa, Trzy
 • Buty 2 – album Maryli Rodowicz z piosen­ka­mi Agniesz­ki Osieckiej
 • Zoo z piosen­ka­mi Agniesz­ki Osiec­kiej – album Katarzy­ny Groniec z piosen­ka­mi Agniesz­ki Osieckiej
 • Senty­men­ty – serial muzyczny dokumen­tu­ją­cy piosenki Agniesz­ki Osieckiej
 • … tylko brać. Osiecka znana i nieznana – album Stani­sła­wa Soyki z piosen­ka­mi Agniesz­ki Osieckiej
 • Osiecka po męsku – Marcin Januszkiewicz
 • Osiecky – De Mono
 • Osiecka o miłości - płyta zawie­ra­ją­ca utwory z tekstami napisa­ny­mi przez Agniesz­kę Osiecką
 • Osiecka o miłości. Volume 2- płyta zawie­ra­ją­ca utwory z tekstami napisa­ny­mi przez Agniesz­kę Osiecką
 • Osiecka o miłości. Volume 3- płyta zawie­ra­ją­ca utwory z tekstami napisa­ny­mi przez Agniesz­kę Osiecką

Konkursy i wydarzenia muzyczne

 • Pamię­taj­my o Osiec­kiej – konkurs na inter­pre­ta­cję piosenek Agniesz­ki Osiec­kiej, którego organi­za­to­rem jest Fundacja Okular­ni­cy im. Agniesz­ki Osieckiej.

Fundacja

 • Fundacja "Okular­ni­cy" im. Agniesz­ki Osieckiej

Patronaty

 • Gimna­zjum nr 1 im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Wodzi­sła­wiu Świętokrzyskim
 • Gimna­zjum im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Kamie­ni­cy Polskiej
 • Muzyczne Studio Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osieckiej
 • Teatr Atelier im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Sopocie
 • XCVI Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Warszawie
 • Liceum Ogólno­kształ­cą­ce nr XVII im. Agniesz­ki Osiec­kiej we Wrocławiu
 • III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Sopocie
 • Zespół Szkół Samorzą­do­wych im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Rucianem-Nidzie
 • Miejska i Gminna Biblio­te­ka Publicz­na im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Lipianach
 • Bielska Autorska Szkoła Aktorska im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Bielsku-Białej
 • [http://​www​.biblio​te​ka​.darlowo​.pl/ Miejska Biblio­te­ka Publicz­na im. Agniesz­ki Osiec­kiej] w Darłowie

Pomniki

 • Pomnik Agniesz­ki Osiec­kiej w Opolu autor­stwa Mariana Molendy, odsło­nię­ty 28 maja 2002.
 • Fontanna-płasko­rzeź­ba Kochan­ko­wie z ulicy Kamien­nej, autor­stwa Wojcie­cha Grynie­wi­cza, odsło­nię­ty 25 czerwca 2004.
 • Ławka Poetów w Tarnowie – odsło­nię­ta 3 grudnia 2004 ławka pomni­ko­wa autor­stwa Jacka Kucaby z posta­cia­mi Agniesz­ki Osiec­kiej, Zbignie­wa Herberta i Jana Brzechwy.
 • Pomnik Agniesz­ki Osiec­kiej w Warsza­wie autor­stwa Dariusza i Teresy Kowal­skich, odsło­nię­ty 19 maja 2007.
 • Pomnik Agniesz­ki Osiec­kiej w Rucianem-Nidzie autor­stwa Piotra Bogda­szew­skie­go, odsło­nię­ty 19 maja 2012.

Upamiętnienie

Na ścianie budynku przy ul. Dąbro­wiec­kiej 25 w Warsza­wie, w którym miesz­ka­ła Agniesz­ka Osiecka, znajduje się tablica pamiątkowa.

5 grudnia 2013 roku Narodowy Bank Polski wprowa­dził do obiegu dwie monety o nomina­łach 10 zł i 2 zł z serii "Historia Polskiej Muzyki Rozryw­ko­wej" upamięt­nia­ją­ce Agniesz­kę Osiecką.

W roku 2013 rozpo­czę­to publi­ka­cję pamięt­ni­ków Agniesz­ki Osiec­kiej pod tytułem "Dzien­ni­ki", o których na stronie wydawcy (Prószyń­ski Media) napisano{{Cytat

treść =Pierwszy tom "Dzien­ni­ków" Agniesz­ki Osiec­kiej obejmuje lata 1945–1950 i otwiera wielo­to­mo­wą edycję. Jedno z najwięk­szych i najbarw­niej­szych dzieł polskie­go pamięt­ni­kar­stwa na pewno wywoła burzę wokół postaci Autorki. Po latach narosłych mitów i plotek oddajemy głos Jej samej. Zgodnie z życze­niem samej Poetki – kiedy Jej już nie ma. Choć przecież jest…styl = środek­treść =Cieszymy się, że Mama wreszcie przemówi własnym językiem. Zamiast mówić o niej bez jej wiedzy, wreszcie posłu­cha­my, co sama ma do powie­dze­nia o sobie i o innych.autor = Agata Passent­źró­dło =styl = środek

W maju 2016 roku ukazała się wcześniej niepu­bli­ko­wa­na, bardzo osobista powieść "Neponset", którą Osiecka napisała na przeło­mie lat 70. i 80. Ma formę dzien­ni­ka głównej bohater­ki (zawiera elementy autobio­gra­ficz­ne). Książkę przygo­to­wa­ła do druku Karolina Felberg-Sendecka (m.in. redak­tor­ka książki "Koleżan­ka") i Marta Dobro­mir­ska-Passent (żona Daniela Passenta, opraco­wa­nie materia­łów archi­wal­nych) na podsta­wie trzech wersji tekstu (maszy­no­pi­sy i rękopisy), zdepo­no­wa­nych w Archiwum Agniesz­ki Osiec­kiej w Biblio­te­ce Narodo­wej w Warsza­wie. Bohater­ką powieści jest Marta (przypo­mi­na­ją­ca Elżbietę z "Białej bluzki" i "Ćmy"), "nieprzy­sto­so­wa­na do życia, antysys­te­mo­wa, anarchicz­na, a przede wszyst­kim żywio­ło­wa (rzeczna, dorzecz­na i niedo­rzecz­na)", która mówi o sobie, że jest "jak radio zgubione przez astro­nau­tów, pędzące przez nieba z reszt­ka­mi audycji o hodowli bratków lub kurcząt – audycji, której już nikt nie słucha". Agata Passent napisała we wprowa­dze­niu, że ta wyjąt­ko­wo gorzka historia mogłaby nosić tytuł "Książę i żebracz­ka" (tekst książki poprze­dza zbiór wierszy, napisa­nych przez Osiecką w tych samych latach, zatytu­ło­wa­ny "Wiersze dla Księcia"). Dodat­ko­wo opubli­ko­wa­no liczne przypisy i noty edytor­skie oraz:

 • fragment rozmowy Karoliny Felberg-Sendec­kiej z Magdą Czapiń­ską, zatytu­ło­wa­ny "Koleżan­ka"
 • tekst Karoliny Felberg-Sendec­kiej pt. "Afekciar­stwo Osieckiej"

Dyskografia 50

Anna Maria Jopek - Barefoot

Barefoot

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
 • Numer katalogowy: 0162992
 • EAN: 0044001629921
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Seweryn Krajewski - Baw mnie

Baw mnie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 094
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Seweryn Krajewski - Baw mnie

Baw mnie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10314
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Anna Maria Jopek - Bosa

Bosa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • EAN: 0601215959222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Maryla Rodowicz - Buty 2

Buty 2

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 278 939 7
 • EAN: 0602527893976
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digibook
Seweryn Krajewski - Czekasz na tę jedną chwilę...

Czekasz na tę jedną chwilę...

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: YES-CD1
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Seweryn Krajewski - Części zamienne

Części zamienne

Seweryn Krajewski
Raz, Dwa, Trzy - Czy te oczy mogą kłamać

Czy te oczy mogą kłamać

Raz, Dwa, Trzy
Raz, Dwa, Trzy - Czy te oczy mogą kłamać

Czy te oczy mogą kłamać

Raz, Dwa, Trzy
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 57338 2
 • EAN: 0190295733827
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: gatefold
Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

Dzień jeden w roku

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

Dzień jeden w roku

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 133
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Seweryn Krajewski - Filmowo by Krzysztof Herdzin

Filmowo by Krzysztof Herdzin

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 7963322
 • EAN: 0886979633223
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Czerwone Gitary - Gold

Gold

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Magic Group
 • Numer katalogowy: MDC 002 MDC 003
 • EAN: 5904048101123
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1996
Seweryn Krajewski - Gold

Gold

Seweryn Krajewski
Seweryn Krajewski - Jan Serce

Jan Serce

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 155
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Seweryn Krajewski - Kiedy mnie już nie będzie

Kiedy mnie już nie będzie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10317
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Czerwone Gitary - Kolędy i pastorałki

Kolędy i pastorałki

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10170
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Seweryn Krajewski - Na przekór nowym czasom - Live

Na przekór nowym czasom - Live

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697611772
 • EAN: 0886976117726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Seweryn Krajewski - Nagrania radiowe z lat 1977 - 1987

Nagrania radiowe z lat 1977 - 1987

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1138 - 39
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
Seweryn Krajewski - Najpiękniejsza

Najpiękniejsza

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Tra - La - La
 • Numer katalogowy: 528 367-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Stanisław Soyka - No 17

No 17

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8239542
 • EAN: 0724382395423
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Seweryn Krajewski - Noc jest muzą dla muzyka

Noc jest muzą dla muzyka

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Polmusic
 • Numer katalogowy: 1-1989-105
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Seweryn Krajewski - Noc jest muzą dla muzyka

Noc jest muzą dla muzyka

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10315
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Nosowska - Osiecka

Osiecka

Nosowska
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 1794012
 • EAN: 0602517940123
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Robert Janowski - Osiemdziesiąte.pl

Osiemdziesiąte.pl

Robert Janowski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 11335
 • EAN: 5906409113356
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: slipcase
Seweryn Krajewski - Piosenki filmowe

Piosenki filmowe

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 186
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Czerwone Gitary - Piosenki Seweryna Krajewskiego część 2

Piosenki Seweryna Krajewskiego część 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10172
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Seweryn Krajewski - Pogoda na szczęście

Pogoda na szczęście

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5360982
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Seweryn Krajewski - Pogoda na szczęście

Pogoda na szczęście

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3376912
 • EAN: 0094633769120
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Seweryn Krajewski - Polskie życie

Polskie życie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: GM Records
 • Numer katalogowy: CD 10772
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Maryla Rodowicz - Prosze sadu

Prosze sadu

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Supraphon (CS)
 • Numer katalogowy: 1 43 2159
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1978
Maryla Rodowicz - Proszę sądu

Proszę sądu

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-71/72
 • Nośnik: 2SP
 • Data wydania: 1978
Seweryn Krajewski - Przeboje 1965 - 1985 kameralnie

Przeboje 1965 - 1985 kameralnie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10322
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Czerwone Gitary - Przeboje Czerwonych Gitar - Kwiaty we włosach

Przeboje Czerwonych Gitar - Kwiaty we włosach

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Reader`s Digest
 • Numer katalogowy: 20242081 CD / MTJ CD 10781/82/83/84/85
 • Nośnik: BOX 5CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: multi CD box
Maryla Rodowicz - Rarytasy cz. III 74 - 78

Rarytasy cz. III 74 - 78

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 373 283 0
 • EAN: 0602537328307
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
Coma - Sen o 7 szklankach

Sen o 7 szklankach

Coma
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 358
 • EAN: 5902643882447
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Seweryn Krajewski - Strofki

Strofki

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 19075814812
 • EAN: 0190758148120
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Seweryn Krajewski - Strofki na gitarę

Strofki na gitarę

Seweryn Krajewski
Seweryn Krajewski - Strofki na gitarę

Strofki na gitarę

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 252
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Seweryn Krajewski - Strofki na gitarę (2)

Strofki na gitarę (2)

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 153
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Czerwone Gitary - The Best Of

The Best Of

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Bogdan Studio
 • Numer katalogowy: CD B - 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Maryla Rodowicz - Tribute to Agnieszka Osiecka. Łatwopalni

Tribute to Agnieszka Osiecka. Łatwopalni

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Tra - La - La
 • Numer katalogowy: 011 359-2
 • EAN: 0044001135927
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: digipack
Seweryn Krajewski - Uciekaj moje serce

Uciekaj moje serce

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 062
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Seweryn Krajewski - Uciekaj moje serce

Uciekaj moje serce

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10273
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Seweryn Krajewski - Uprowadzenie Agaty

Uprowadzenie Agaty

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Skiba - Wąchole

Wąchole

Skiba
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33784-2
 • EAN: 0099923378426
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Czerwone Gitary - Wracać do tego

Wracać do tego

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10166
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Maryla Rodowicz - Wsiąść do pociągu

Wsiąść do pociągu

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1681
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1978
Hetman - Wszyscy zaczynamy od zera

Wszyscy zaczynamy od zera

Hetman
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: ACCORD SONG 512
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Czerwone Gitary - Złote przeboje

Złote przeboje

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Point Music
 • Numer katalogowy: PM 065 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Platynowa kolekcja

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI