Aleksandra “Alexandra” Jabłonka
Muzyk

Biografia

Alek­san­dra Jabłon­ka (począt­ko­wo wystę­pu­ją­ca pod pseu­do­ni­mem Ale­xan­dra) (ur. 3 kwiet­nia 1988 w Kętrzy­nie) – pol­ska pio­sen­kar­ka.

Kariera

W wie­ku 4 lat zwy­cię­ży­ła w kon­kur­sie muzycz­nym dla dzie­ci. W 1994 zade­biu­to­wa­ła na festi­wa­lu Śrem-Song. W 2001 i 2002 zosta­ła lau­re­at­ką Mię­dzysz­kol­ne­go Festi­wa­lu Muzy­ki Krzysz­to­fa Klen­czo­na, a w 2006 lau­re­at­ką festi­wa­lu ATA we Wro­cła­wiu.

W 2009 wzię­ła udział w kon­kur­sie “Debiu­ty” na 46. KFPP w Opo­lu, gdzie wyko­na­ła utwór “Zako­cha­ni są wśród nas” z reper­tu­aru Hele­ny Maj­da­niec.

W 2010 roku roz­po­czę­ła współ­pra­cę z TVP1 jako jed­na z woka­li­stek pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go Jaka to melo­dia?. W tym samym roku nagra­ła utwo­ry “Kiss” oraz “Girls” na album duetu DJ-skie­go Kal­wi & Remi, Kiss Me Girl. Jeden z nich, “Kiss” wyko­na­ła pod­czas Byd­goszcz Hit Festi­wal 2010 i zaję­ła 5. miej­sce. 7 lute­go 2012 roku nakła­dem EMI Music Poland uka­zał się jej debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny zaty­tu­ło­wa­ny Popły­nie­my dale­ko. 4 sierp­nia tego same­go roku Ale­xan­dra wystą­pi­ła na Festi­wa­lu Pio­sen­ki Rosyj­skiej w Zie­lo­nej Górze, gdzie wyko­na­ła utwór “Wybi­rat’ czu­do”. Pod koniec 2012 zakoń­czy­ła współ­pra­cę z Kon­kol Music. 15 kwiet­nia 2013 pod­pi­sa­ła kon­trakt pły­to­wy z wytwór­nią Uni­ver­sal Music Pol­ska i od tam­tej pory posłu­gu­je się swo­im praw­dzi­wym imie­niem i nazwi­skiem. 1 czerw­ca 2014 roz­po­czę­ła tra­sę kon­cer­to­wą #ZASADY TOUR. 27 czerw­ca 2014 opu­bli­ko­wa­ła pre­mie­ro­wy utwór pt. “Tyle chwil”. Latem 2014 sin­gel “Zasa­dy” nomi­no­wa­ny został do tytu­łu “Jedyn­ko­we­go Prze­bo­ju Waka­cji” Pro­gra­mu Pierw­sze­go Pol­skie­go Radia.

Nagrody i nominacje


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI