Alibabki
Muzyk

Biografia

AlibabkiSpoty­ka­na jest też pisownia nazwy zespołu Ali-Babki. – polski żeński zespół wokalny założony w Warsza­wie zimą 1963 roku przez Zbignie­wa Ciechana i Jana Rysiń­skie­go, wykre­owa­ny na przeło­mie lat 1963/​1964.

Skład zespołu

Począt­ko­wo (debiut w styczniu 1964 r.) w skład zespołu weszły wokalist­ki śpiewa­ją­ce w harcer­skim chórze Cykady, założo­nym przez Włady­sła­wa Skoraczewskiego:

 • Anna Dębicka (ur. 1945)
 • Krystyna Grochow­ska (ur. 1942)
 • Anna Łytko (ur. 1943)
 • Wanda Orlańska (Borkow­ska, wł. Wanda Narkie­wicz-Jodko – mąż Jan Borkow­ski, dzien­ni­karz muzyczny, 1943–2020)
 • Alina Puk (ur. 1943), którą bardzo szybko zastą­pi­ła Ewa Dębicka
 • Sylwia Rajchert (potem Krajew­ska) (ur. 1943)
 • Później­szy skład zespołu ulegał licznym zmianom, jednak spowo­do­wa­ne to było głównie tym, że człon­ki­nie podsta­wo­we­go składu od czasu do czasu przeby­wa­ły na urlopach macie­rzyń­skich, co powodo­wa­ło koniecz­ność znale­zie­nia kogoś na zastęp­stwo, po czym wszystko wracało do stanu pierwotnego.

  W zespole śpiewały:

 • Jolanta Darowna
 • Ewa Korczyń­ska
 • Beata Lewińska
 • Maria Osuch
 • Krystyna Radwań­ska
 • Agata Dowhań
 • Elżbieta Szrenia­wa
 • Barbara Trzetrze­lew­ska
 • Kierownicy muzyczni grupy

 • Jan Rysiński
 • Zbigniew Ciechan (1964)
 • Juliusz Loranc (1964–1969 oraz od 1974)
 • Bernard Kawka (1969)
 • Henryk Wojcie­chow­ski (1970–1973)
 • Kariera zespołu

  Zespół zadebiu­to­wał jako Sekstet Wokalny na I Krajowym Sympo­zjum Piosenki Harcer­skiej w Przemy­ślu oraz Radiowej Giełdzie Piosenki w 1964 roku. W tym samym roku podczas II Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu sekstet ten otrzymał nagrodę za inter­pre­ta­cję piosenki "Idzie świt".

  Pierwszy raz nagrań radio­wych grupy dokonano już w 1964 roku, a rok później zespół nagrał swój pierwszy album.

  Począt­ko­wo Alibabki śpiewały prawie wyłącz­nie piosenki harcer­skie, jednak później rozwi­nę­ły zarówno reper­tu­ar, jak i styl wykony­wa­nia utworów. W roku 1968 unieza­leż­ni­ły się od ZHP.

  Jednym z ciekaw­szych przed­się­wzięć zespołu było wydanie w roku 1965, razem z grupą Tajfuny, czwórki W rytmach Jamajca Ska. Znalazły się na niej 4 utwory: "Dykcja dla wszyst­kich", "Już nie twist", "Wash-Wash-Ska", i "Echo ska". Czwórka ta jest uważana przez niektó­rych znawców gatunku za pierwszą polską płytę ska.

  W sumie na festi­wa­lach w Opolu grupa wystą­pi­ła 15 razy, zdoby­wa­jąc trzy główne nagrody. Cztery razy wystą­pi­ła na festi­wa­lu w Sopocie, zdoby­wa­jąc nagrodę publiczności.

  Oprócz występów krajo­wych Alibabki wystę­po­wa­ły również za granicą, m.in. w Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie – w ośrod­kach polonij­nych. W 1974 zespół wystąpił w Koncer­cie przyjaź­ni na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze.

  W latach 1969-1973 na skutek częstych zmian składu zespołu doszło do powsta­nia konku­ren­cyj­nej grupy. Odbyła się wtedy prece­den­so­wa sprawa sądowa w historii polskiej muzyki rozryw­ko­wej o prawo do nazwy. Zostało ono przywró­co­ne założy­ciel­kom Alibabek, które wznowiły działal­ność w roku 1974.

  W latach 80. zespół przerwał działal­ność. Wznowił ją na krótko w roku 1987.

  Alibabki śpiewały piosenki najpo­pu­lar­niej­szych wówczas kompo­zy­to­rów muzyki popular­nej (m.in.: Seweryna Krajew­skie­go, Juliusza Loranca, Andrzeja Zieliń­skie­go, Ryszarda Pozna­kow­skie­go, Katarzy­ny Gärtner, Andrzeja Kuryle­wi­cza, Adama Skorupki, Wojcie­cha Karolaka, Jana Ptaszyna Wróblew­skie­go, Jacka Mikuły) do tekstów najbar­dziej znanych autorów (jak np.: Agniesz­ka Osiecka, Jonasz Kofta, Marek Dagnan, Magda Czapiń­ska, Jan Tadeusz Stani­sław­ski czy Wojciech Młynar­ski). Nagrały też kilka piosenek z reper­tu­aru ludowego.

  12 czerwca 2009 r. Alibabki odsło­ni­ły swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. Funda­to­rem gwiazdy jest Urząd Miasta w Opolu.

  W roku 2015 za namową anima­to­ra polskiej sceny reggae i ska, Janusza Kusza, Alibabki okazjo­nal­nie z okazji 50. rocznicy wydania prekur­sor­skiej na polskim rynku w roku 1965 płyty "W rytmach Jamaica Ska" wystą­pi­ły na Ostróda Reggae Festival i pojawiły się na koncer­cie Tribute to Alibabki, a w roku 2016 w 6-osobowym trady­cyj­nym składzie w studio nagra­nio­wym Radia Łódź wraz z zespołem The Barten­ders nagrały nowe wersje tych 4 piosenek w rytmie ska sprzed 50 lat oraz wystą­pi­ły na estra­dzie w sierpniu 2016 roku na zakoń­cze­nie trasy "Męskie granie" w Żywcu.

  Poza własną twórczo­ścią, Alibabki wspoma­ga­ły też chórkami innych polskich wykonaw­ców, którymi byli m.in.:

 • Andrzej Zaucha ;
 • Anna Jantar;
 • Bizony;
 • Budka Suflera;
 • Breakout;
 • Czesław Niemen;
 • Czerwone Gitary;
 • Elżbieta Jodłow­ska;
 • Irena Jarocka;
 • Halina Kunicka;
 • Jerzy Połomski;
 • Maryla Rodowicz;
 • Marek Grechuta;
 • Skaldo­wie;
 • Tajfuny;
 • Tadeusz Woźniak;
 • Stenia Kozłow­ska.
 • Nagrody

 • 1964 – II KFPP w Opolu, Nagroda Specjal­na za piosenkę "Idzie świt"
 • 1965 – III KFPP w Opolu, II Nagroda za piosenkę "Gdy zmęczeni wracamy z pól"
 • 1965 – III KFPP w Opolu, nagroda rzeczowa za w/​w piosenkę
 • 1968 – VI KFPP w Opolu, Nagroda Prasy za piosenkę "To ziemia"
 • 1969 – VII KFPP w Opolu, I Nagroda za piosenkę "Kwiat jednej nocy"
 • 1969 – Między­na­ro­do­wy Festiwal Piosenki Sopot '69, Nagroda Czytel­ni­ków "Głosu Wybrzeża"
 • 1976 – Honorowa Odznaka Prezy­dium Miejskiej Rady Narodo­wej w Opolu "Zasłu­żo­ny dla Miasta Opola"
 • 1987 – Odznaka Ministra Kultury i Sztuki – "Zasłu­żo­ny Działacz Kultury"
 • 1988 – XXV KFPP w Opolu, Krysz­ta­ło­wy Kamerton, przyzna­ny przez ZAKR, za całokształt działal­no­ści artystycznej
 • 2009 – Srebrne Medale "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" wręczone człon­ki­niom zespołu, z okazji 45-lecia działal­no­ści artystycznej
 • Piosenki

  Piosenki Alibabek
 • "Czarny kot"
 • "Cygańska ballada" (muzyka: Edward Pałłasz, słowa: Maria Terlikowska)
 • "Dom w malwy malowany" (muzyka: Jan Ptaszyn Wróblew­ski, słowa: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Ene, due, rabe" (muz. Andrzej Kuryle­wicz, sł.: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Gdy zmęczeni wracamy z pól" (muz. Juliusz Loranc, sł: Wiesław Dymny)
 • "Grajmy sobie w zielone" (muz.: Aleksan­der Bem, sł.: Jerzy Kleyny)
 • "Hej, dzień się budzi" (muz.: Katarzy­na Gärtner, sł.: Jerzy Kleyny)
 • "Idzie świt" (muz.: Zbigniew Ciechan, sł.: Jerzy Litwiniuk)
 • "Jak dobrze mieć sąsiada" (muz.: Andrzej Kuryle­wicz, sł.: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Kapitań­skie tango" (muz.: Antoni Skorupka, sł.: Anna Brzozowska)
 • "Kwiat jednej nocy" (muz.: Juliusz Loranc, sł.: Jonasz Kofta)
 • "Muzykal­ny zegar" (muz.: Jacek Mikuła, sł. Jerzy Kleyny)
 • "Nie lubię tej piosenki" (muz.: Andrzej Zieliń­ski, sł.: Magda Czapińska
 • "Pajacyk" (muz.: Marian Zimiński, sł.: Wojciech Młynarski)
 • "Pani, ty jesteś urocza" (muz.: Jacek Mikuła, Marzena Mikuła; sł.: Jan Tadeusz Stanisławski)
 • "Po świecie chodzą zakocha­ni" (muz.: Henryk Wojcie­chow­ski, sł.: Leszek Aleksan­der Moczulski)
 • "Rosołek" (muz.: Jan Ptaszyn Wróblew­ski, sł.: Stefan Friedmann)
 • "Szary kolor twoich oczu" (muz.: Seweryn Krajew­ski, sł.: Krzysz­tof Dzikowski)
 • "Tango zalotne – przeleć mnie" (muz.: Henryk Wojcie­chow­ski, sł.: Jan Tadeusz Stanisławski)
 • "To ziemia" (muz.: Juliusz Loranc, sł.: Jonasz Kofta)
 • "U pradziad­ka z patefonu" (muz.: Janusz Sikorski, sł.: Bogdan Chorążuk)
 • "Zagrajmy w kości jeszcze raz" (muz.: Wojciech Trzciń­ski, sł.: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Złote o" (muz.: Ryszard Pozna­kow­ski, sł.: Maciej Chabry)
 • "Złoty ekspres" (muz.: Antoni Gorecki, sł.: Bogdan Chorążuk)
 • Piosenki innych wykonawców, z którymi Alibabki śpiewały w chórkach
 • "Bo z dziewczynami"
 • "Bossa nova do poduszki"
 • "Cień Wielkiej Góry"
 • "Dojeż­dżam"
 • "Dziwny jest ten świat"
 • "Jednego serca"
 • "Jest taki samotny dom"
 • "Jeszcze zima"
 • "Odpły­wa­ją kawiarenki"
 • "Port piratów"
 • "Pożegna­nie poetki"
 • "Remedium"
 • "Staru­szek świat"
 • "Szalony koń"
 • "Śpiewam, bo muszę"
 • "Wakacje z blondynką" 
 • "Wielka woda"
 • "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał"
 • "Z kopyta kulig rwie"
 • "Za każdy uśmiech twój"
 • "Zegar­mistrz światła"
 • Piosenki Alibabek
 • "Czarny kot"
 • "Cygańska ballada" (muzyka: Edward Pałłasz, słowa: Maria Terlikowska)
 • "Dom w malwy malowany" (muzyka: Jan Ptaszyn Wróblew­ski, słowa: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Ene, due, rabe" (muz. Andrzej Kuryle­wicz, sł.: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Gdy zmęczeni wracamy z pól" (muz. Juliusz Loranc, sł: Wiesław Dymny)
 • "Grajmy sobie w zielone" (muz.: Aleksan­der Bem, sł.: Jerzy Kleyny)
 • "Hej, dzień się budzi" (muz.: Katarzy­na Gärtner, sł.: Jerzy Kleyny)
 • "Idzie świt" (muz.: Zbigniew Ciechan, sł.: Jerzy Litwiniuk)
 • "Jak dobrze mieć sąsiada" (muz.: Andrzej Kuryle­wicz, sł.: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Kapitań­skie tango" (muz.: Antoni Skorupka, sł.: Anna Brzozowska)
 • "Kwiat jednej nocy" (muz.: Juliusz Loranc, sł.: Jonasz Kofta)
 • "Muzykal­ny zegar" (muz.: Jacek Mikuła, sł. Jerzy Kleyny)
 • "Nie lubię tej piosenki" (muz.: Andrzej Zieliń­ski, sł.: Magda Czapińska
 • "Pajacyk" (muz.: Marian Zimiński, sł.: Wojciech Młynarski)
 • "Pani, ty jesteś urocza" (muz.: Jacek Mikuła, Marzena Mikuła; sł.: Jan Tadeusz Stanisławski)
 • "Po świecie chodzą zakocha­ni" (muz.: Henryk Wojcie­chow­ski, sł.: Leszek Aleksan­der Moczulski)
 • "Rosołek" (muz.: Jan Ptaszyn Wróblew­ski, sł.: Stefan Friedmann)
 • "Szary kolor twoich oczu" (muz.: Seweryn Krajew­ski, sł.: Krzysz­tof Dzikowski)
 • "Tango zalotne – przeleć mnie" (muz.: Henryk Wojcie­chow­ski, sł.: Jan Tadeusz Stanisławski)
 • "To ziemia" (muz.: Juliusz Loranc, sł.: Jonasz Kofta)
 • "U pradziad­ka z patefonu" (muz.: Janusz Sikorski, sł.: Bogdan Chorążuk)
 • "Zagrajmy w kości jeszcze raz" (muz.: Wojciech Trzciń­ski, sł.: Agniesz­ka Osiecka)
 • "Złote o" (muz.: Ryszard Pozna­kow­ski, sł.: Maciej Chabry)
 • "Złoty ekspres" (muz.: Antoni Gorecki, sł.: Bogdan Chorążuk)
 • Piosenki innych wykonawców, z którymi Alibabki śpiewały w chórkach
 • "Bo z dziewczynami"
 • "Bossa nova do poduszki"
 • "Cień Wielkiej Góry"
 • "Dojeż­dżam"
 • "Dziwny jest ten świat"
 • "Jednego serca"
 • "Jest taki samotny dom"
 • "Jeszcze zima"
 • "Odpły­wa­ją kawiarenki"
 • "Port piratów"
 • "Pożegna­nie poetki"
 • "Remedium"
 • "Staru­szek świat"
 • "Szalony koń"
 • "Śpiewam, bo muszę"
 • "Wakacje z blondynką" 
 • "Wielka woda"
 • "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał"
 • "Z kopyta kulig rwie"
 • "Za każdy uśmiech twój"
 • "Zegar­mistrz światła"

 • Dyskografia 63

  Niebiesko - Czarni - 25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

  25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

  Niebiesko - Czarni
  Marek Grechuta - 40 piosenek

  40 piosenek

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
  • EAN: 5907783423512
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Czerwono - Czarni - Bądź dziewczyną z moich marzeń

  Bądź dziewczyną z moich marzeń

  Czerwono - Czarni
  Jacek Lech - Bądź szczęśliwa

  Bądź szczęśliwa

  Jacek Lech
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SXL 1084
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1974
  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach

  Cała jesteś w skowronkach

  Skaldowie
  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach

  Cała jesteś w skowronkach

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 237
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach

  Cała jesteś w skowronkach

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 03
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach plus Od wschodu do zachodu słońca

  Cała jesteś w skowronkach plus Od wschodu do zachodu słońca

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988506 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry

  Cień wielkiej góry

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry

  Cień wielkiej góry

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

  Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 05-2011
  • EAN: 5901549593259
  • Nośnik: BOX 2LP+2CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: box kolekcjonerski
  Skaldowie - Droga ludzi

  Droga ludzi

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1819
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
  Skaldowie - Droga ludzi

  Droga ludzi

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 11
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Skaldowie - Droga ludzi plus Nie domykajmy drzwi

  Droga ludzi plus Nie domykajmy drzwi

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988510 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

  Dzień jeden w roku

  Czerwone Gitary
  Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

  Dzień jeden w roku

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 133
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Niemen - Dziwny jest ten świat

  Dziwny jest ten świat

  Niemen
  Czerwono - Czarni - Gdzie szumiące topole

  Gdzie szumiące topole

  Czerwono - Czarni
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0566
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1969
  Blackout Breakout i Mira Kubasińska - Gold

  Gold

  Blackout Breakout i Mira Kubasińska
  • Wytwórnia: Rubicon
  • Numer katalogowy: R - 0086
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1997
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 1

  Greatest Hits Vol. 1

  Skaldowie
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 1

  Greatest Hits Vol. 1

  Skaldowie
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 2

  Greatest Hits Vol. 2

  Skaldowie
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 2

  Greatest Hits Vol. 2

  Skaldowie
  Skaldowie - Historia zespołu Skaldowie

  Historia zespołu Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 14
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1969-1979
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Idę dalej

  Idę dalej

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 37
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Jacek Lech - Latawce porwał wiatr

  Latawce porwał wiatr

  Jacek Lech
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1552
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1977
  Skaldowie - Listy śpiewające

  Listy śpiewające

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 15
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa / Anawa

  Marek Grechuta Anawa / Anawa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD-321
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Moje ABC

  Moje ABC

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 35
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Breakout - Na drugim brzegu tęczy

  Na drugim brzegu tęczy

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0531
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  Skaldowie - Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

  Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1197-1200
  • Nośnik: 4CD
  • Data wydania: 2008
  Czerwone Gitary - Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

  Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1201 - 04
  • EAN: 5907812242015
  • Nośnik: 4CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: multi CD box
  Niemen - Niemen & Akwarele

  Niemen & Akwarele

  Niemen
  Niemen - Niemen Enigmatic

  Niemen Enigmatic

  Niemen
  Skaldowie - Od wschodu do zachodu słońca

  Od wschodu do zachodu słońca

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 04
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Pastorałki

  Pastorałki

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 16
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1437
  • EAN: 5907812244378
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 15/16 + PROMO CD
  • Nośnik: 2LP+CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 200 egzemplarzy (100 + 100 deluxe), czarny winyl
  Skaldowie - Piosenka o Zielińskiej

  Piosenka o Zielińskiej

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N-0570
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1969
  Jacek Lech - Platynowa kolekcja

  Platynowa kolekcja

  Jacek Lech
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: 2-0080
  • EAN: 5905133302142
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Skaldowie - Podróż magiczna

  Podróż magiczna

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 293
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Czerwone Gitary - Port piratów

  Port piratów

  Czerwone Gitary
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Razem z nami

  Razem z nami

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 36
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Skaldowie - Rezerwat miłości

  Rezerwat miłości

  Skaldowie
  Skaldowie - Rezerwat miłości

  Rezerwat miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 10
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Czerwone Gitary - Rytm ziemi

  Rytm ziemi

  Czerwone Gitary
  Skaldowie - Skaldowie plus Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie plus Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988505 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Śpiewające obrazy

  Śpiewające obrazy

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 2132
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1981
  Skaldowie - Szanujmy wspomnienia

  Szanujmy wspomnienia

  Skaldowie
  Skaldowie - Szanujmy wspomnienia

  Szanujmy wspomnienia

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 08
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Szanujmy wspomnienia plus Rezerwat miłości

  Szanujmy wspomnienia plus Rezerwat miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988509 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - The Best Of Skaldowie

  The Best Of Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 33
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Bizony - To ziemia

  To ziemia

  Bizony
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0529
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  Skaldowie - Ty

  Ty

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  Marek Grechuta - Wiosna - ach to ty

  Wiosna - ach to ty

  Marek Grechuta
  Maryla Rodowicz - Wsiąść do pociągu

  Wsiąść do pociągu

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1681
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1978
  Skaldowie - Wszystkim zakochanym

  Wszystkim zakochanym

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0478
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1968
  Skaldowie - Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 02
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Z biegiem lat

  Z biegiem lat

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1327-28
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2010
  Maryla Rodowicz - Żyj mój świecie

  Żyj mój świecie

  Maryla Rodowicz
  Maryla Rodowicz - Żyj mój świecie / Wyznania

  Żyj mój świecie / Wyznania

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD-403
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI