Andrzej “Piasek” Piaseczny
Muzyk

Biografia

Andrzej Tomasz Pia­secz­ny, pseu­do­nim “Pia­sek” (ur. 6 stycz­nia 1971 w Pion­kach) – pol­ski pio­sen­karz, autor tek­stów, aktor nie­za­wo­do­wy i cele­bry­ta. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

W latach 1992–1997 woka­li­sta zespo­łu Mafia, z któ­rym wydał trzy albu­my stu­dyj­ne: Mafia (1993), Gabi­ne­ty (1995) i FM (1996). Od 1998 arty­sta solo­wy, wydał dzie­więć albu­mów stu­dyj­nych: Pia­sek (1998), Popers (2000), Andrzej Pia­secz­ny (2003), Jed­nym tchem (2005), 15 dni (2008), Spis rze­czy ulu­bio­nych (2009), To co dobre (2012), Kalej­do­skop (2015) i O mnie, o tobie, o nas (2017). Nagrał i wydał rów­nież pły­ty z inny­mi wyko­naw­ca­mi: W bla­sku świa­tła ze Sta­ni­sła­wem Soj­ką (2011) i Zimo­we pio­sen­ki z Sewe­ry­nem Kra­jew­skim (2012). Repre­zen­tant Pol­ski z pio­sen­ką “2 Long” w 46. Kon­kur­sie Pio­sen­ki Euro­wi­zji w Kopen­ha­dze (2001).

W latach 1997–2010 grał Kac­pra “Gór­nia­ka” Zło­to­pol­skie­go w seria­lu TVP2 Zło­to­pol­scy. Uży­czył gło­su jed­nej z posta­ci fil­mu ani­mo­wa­ne­go Magicz­ny miecz – Legen­da Came­lo­tu. Był kapi­ta­nem jed­nej z dru­żyn w pro­gra­mie Bitwa na gło­sy i tre­ne­rem w kil­ku edy­cjach The Voice of Poland.

Wczesne lata

Uro­dził się 6 stycz­nia 1971 w Pion­kach. Ma dwo­je rodzeń­stwa: star­sze­go bra­ta Krzysz­to­fa (sędzie­go i harc­mi­strza ZHR) i młod­szą sio­strę Bar­ba­rę.

Po ukoń­cze­niu liceum pod­jął stu­dia w Wyż­szej Szko­le Peda­go­gicz­nej im. Jana Kocha­now­skie­go w Kiel­cach. W trak­cie stu­diów pra­co­wał w Szwe­cji.

W dzie­ciń­stwie wystę­po­wał w szkol­nym zespo­le Cava­ti­na, któ­re­go pro­wa­dzą­cym był Janusz Gór­ski.

Kariera muzyczna

W 1992 wziął udział w kon­kur­sie mło­dych talen­tów we Wro­cła­wiu i w kon­cer­cie “Debiu­tów” na Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu. Następ­nie został woka­li­stą zespo­łu Mafia, z któ­rym wydał trzy albu­my stu­dyj­ne: Mafia (1993), Gabi­ne­ty (1995) i FM (1996). W 1997 nagra­li pio­sen­kę “Wol­ność w nas” na potrze­by pro­mo­cji fil­mu Macie­ja Śle­sic­kie­go pt. Sara. Nie­dłu­go póź­niej odszedł z zespo­łu, chcąc roz­wi­jać karie­rę solo­wą.

Pozo­sta­jąc człon­kiem Mafii, nawią­zał współ­pra­cę z sak­so­fo­ni­stą Rober­tem Choj­nac­kim, któ­ry zapro­po­no­wał mu napi­sa­nie tek­stów do pio­se­nek na jego debiu­tanc­ki album. Następ­nie nagrał też wer­sje demo utwo­rów, a osta­tecz­nie zgo­dził się zaśpie­wać rów­nież wła­ści­we par­tie wokal­ne na pły­cie. Wyda­ny w 1995 album pt. Sax & Sex pro­mo­wa­li prze­bo­ja­mi “Budzi­kom śmierć”, “Pra­wie do nie­ba” i “Nie­cier­pli­wi”, któ­re sta­ły się ogól­no­pol­ski­mi prze­bo­ja­mi. Za album uzy­ska­li cer­ty­fi­kat dwu­krot­nej pla­ty­no­wej pły­ty. W 1996 wyda­li dru­gi album stu­dyj­ny pt. Sax & Dan­ce, zawie­ra­ją­cy utwo­ry z Sax & Sex w nowej aran­ża­cji. Za nagra­nie pio­se­nek z pierw­szej pły­ty otrzy­mał hono­ra­rium w wyso­ko­ści sied­miu tysię­cy zło­tych. Pomi­mo suk­ce­su komer­cyj­ne­go pły­ty, odmó­wił nagrań kolej­ne­go albu­mu z Choj­nac­kim, zakoń­czyw­szy z nim współ­pra­cę w atmos­fe­rze kon­flik­tu wywo­ła­ne­go kwe­stia­mi finan­so­wy­mi.

Na począt­ku 1998 wydał debiu­tanc­ki album solo­wy pt. Pia­sek, któ­ry pro­mo­wał sin­gla­mi “Moc­niej” i “Jesz­cze bli­żej”, noto­wa­ny­mi na listach prze­bo­jów Pol­skie­go Radia, a tak­że pio­sen­ką “Pogod­niej (Zło­ty śro­dek)”, wyko­rzy­sta­ną jako głów­ny motyw muzycz­ny seria­lu TVP2 Zło­to­pol­scy. Rów­nież w 1998 wydał sin­gel “Wciąż bar­dziej obcy”, któ­ry nagrał z gościn­nym udzia­łem Jana Bory­se­wi­cza, a tak­że “Jesteś bli­sko mnie” i “Znam dro­gę swą”, któ­re nagrał z Nata­lia Kukul­ską na potrze­by ścież­ki dźwię­ko­wej fil­mu ani­mo­wa­ne­go Magicz­ny miecz – Legen­da Came­lo­tu. W 1999, repre­zen­tu­jąc Pol­skę z pio­sen­ką “Jesz­cze bli­żej”, zajął dru­gie w fina­le Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kra­jów Nad­bał­tyc­kich w Karl­shamn, a tak­że otrzy­mał Nagro­dę Publicz­no­ści.

16 lute­go 2000 wydał dru­gi solo­wy album stu­dyj­ny pt. Popers. W ramach pro­mo­cji pły­ty zagrał kon­cert pod nazwą Pia­sek i Przy­ja­cie­le w Teatrze Pol­skim w War­sza­wie. W 2001 został wybra­ny wewnętrz­nie przez Tele­wi­zję Pol­ską na repre­zen­tan­ta Pol­ski pod­czas 46. Kon­kur­su Pio­sen­ki Euro­wi­zji w Kopen­ha­dze. 12 maja z pio­sen­ką “2 Long”, stwo­rzo­ną z Rober­tem Choj­nac­kim i Joh­nem Por­te­rem, zajął 20. miej­sce w fina­le kon­kur­su. W trak­cie wystę­pu miał na sobie futro, za któ­re otrzy­mał tytuł naj­go­rzej ubra­ne­go uczest­ni­ka kon­kur­su.

W 2002 nagrał utwór “Oj Kot”, któ­ry pro­mo­wał film kostiu­mo­wy Andrze­ja Waj­dy Zemsta. 10 listo­pa­da 2003 wydał trze­ci solo­wy album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny po pro­stu Andrzej Pia­secz­ny, któ­ry pro­mo­wał sin­gla­mi “Szczę­ście jest bli­sko”, “Teraz płacz” i “Jed­na na milion”. We wrze­śniu 2004 poja­wił się gościn­nie w sin­glu Krzysz­to­fa Kraw­czy­ka “Przy­tul mnie życie”. W 2005 wziął udział w nagra­niach pły­ty pt. Sło­wa, zawie­ra­ją­cej pio­sen­ki skom­po­no­wa­ne do wier­szy Jana Paw­ła II. 3 wrze­śnia wystą­pił pod­czas Festi­wa­lu w Sopo­cie, na któ­rym ode­brał głów­ną nagro­dę Bursz­ty­no­we­go Sło­wi­ka za pio­sen­kę “Z głę­bi duszy”. 19 wrze­śnia wydał kolej­ny album solo­wy pt. Jed­nym tchem, za któ­ry ode­brał cer­ty­fi­kat pla­ty­no­wej pły­ty. Rów­nież w 2005 poja­wił się na kolej­nym albu­mie Rober­ta Choj­nac­kie­go pt. Saxo­pho­nic oraz wystą­pił w pro­gra­mie roz­ryw­ko­wym Arie z uśmie­chem, pod­czas któ­re­go zaśpie­wał dwie arie ope­ret­ko­we: “Dziew­czy­no Ty moja” i “Usta mil­czą, dusza śpie­wa” wraz z Kata­rzy­ną Cere­kwic­ką. W 2007 wystą­pił pod­czas festi­wa­lu TOP­tren­dy w Sopo­cie, a tak­że wziął udział w reci­ta­lu Sewe­ry­na Kra­jew­skie­go pt. Nie­bo z moich stron, któ­ry odbył się pod­czas 44. Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu.

7 kwiet­nia 2008 wydał kolej­ny solo­wy album stu­dyj­ny pt. 15 dni, któ­ry nagrał z oka­zji 15-lecia dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej. Na pły­cie umie­ścił naj­po­pu­lar­niej­sze pio­sen­ki w karie­rze oraz dwie pre­mie­ro­we kom­po­zy­cje: “Komu potrzeb­ny żal” i “15 dni”.

Pod koniec mar­ca 2009 wydał album pt. Spis rze­czy ulu­bio­nych z muzy­ką skom­po­no­wa­ną przez Sewe­ry­na Kra­jew­skie­go. Pły­tę pro­mo­wał sin­glem “Chodź, przy­tul, prze­bacz”, któ­ry został wyróż­nio­ny m.in. w pro­gra­mie muzycz­nym Hit Gene­ra­tor. 30 listo­pa­da wraz z Kra­jew­skim wydał wspól­ny album kon­cer­to­wy pt. Na prze­kór nowym cza­som – live. W stycz­niu 2010 ode­brał Tele­ka­me­rę w kate­go­rii Muzy­ka, a mie­siąc póź­niej – Zło­te­go Dzio­ba za album pt. Spis rze­czy ulu­bio­nych.

15 kwiet­nia 2011 wspól­nie ze Sta­ni­sła­wem Soj­ką wydał album pt. W bla­sku świa­tła, na któ­rym zna­la­zła się muzy­ka Soj­ki i Sewe­ry­na Kra­jew­skie­go ilu­stru­ją­ca poema­ty Karo­la Woj­ty­ły.

23 stycz­nia 2012 wydał siód­my solo­wy album pt. To co dobre, któ­ry pro­mo­wał sin­gla­mi: “To co dobre, to co lep­sze” i “Z dwoj­ga ciał”. Pły­ta dotar­ła do 1. miej­sca listy OLiS. Rów­nież w 2012 wziął udział w trze­ciej edy­cji pro­gra­mu TVP2 Bitwa na gło­sy, któ­rą wygrał, będąc kapi­ta­nem dru­ży­ny z Kielc, a tak­że nagrał z Sewe­ry­nem Kra­jew­skim pły­tę pt. Zimo­we pio­sen­ki, któ­ra w dniu pre­mie­ry uzy­ska­ła sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty. W 2014 był gościem muzycz­nym w fina­le pierw­szej pol­sa­tow­skiej edy­cji pro­gra­mu Dan­cing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi.

Pod koniec mar­ca 2015 wydał kolej­ny album pt. Kalej­do­skop, któ­ry nagrał z orkie­strą Metro­po­le Orkest. Album pro­mo­wał sin­gla­mi: “Kalej­do­skop szczę­ścia” i “O sobie samym”. 5 mar­ca 2016 wystą­pił jako gość spe­cjal­ny kra­jo­wych eli­mi­na­cji do 61. Kon­kur­su Pio­sen­ki Euro­wi­zji, wyko­nu­jąc w trak­cie kon­cer­tu pio­sen­ki: “Kalej­do­skop szczę­ścia” i “W świe­tle dnia”, a tak­że prze­bój Edy­ty Bar­to­sie­wicz “Ostat­ni”.

Kariera aktorska

W latach 1997–2010 grał rolę Kac­pra Zło­to­pol­skie­go w seria­lu tele­wi­zyj­nym Zło­to­pol­scy (TVP2). Zagrał rolę Andrze­ja w fil­mie Trzy­maj­my się pla­nu (2004), wystą­pił w 46. odcin­ku seria­lu Nia­nia (2007) i zagrał rolę dyrek­to­ra szko­ły w impro­wi­zo­wa­nym spek­ta­klu tele­wi­zyj­nym Spad­ko­bier­cy (2010).

Pozostałe przedsięwzięcia

W 2004 uczest­ni­czył w szta­fe­cie z ogniem olim­pij­skim pod­czas Let­nich Igrzysk Olim­pij­skich w Ate­nach.

Był tre­ne­rem w czte­rech edy­cjach pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go The Voice of Poland (2011, 2015–2017) i tre­ne­rem w pierw­szej pol­skiej edy­cji The Voice Senior (2019). Był boha­te­rem jed­ne­go odcin­ka reali­ty show TVN Star­sza pani musi fik­nać. Wystą­pił pod­czas 16. edy­cji pro­gra­mu Marze­nia Mar­ci­na Dań­ca (2014).

Pia­secz­ny w 2004 z oka­zji 50-lecia nada­nia Pion­kom praw miej­skich (1954) otrzy­mał tytuł “Zasłu­żo­ny dla Mia­sta Pion­ki”, a w 2017 otrzy­mał tytuł “Hono­ro­wy Oby­wa­tel Mia­sta Pion­ki”; wnio­sek o jego nada­nie w imie­niu miesz­kań­ców Pio­nek zło­żył bur­mistrz Romu­ald Zawod­nik.


Dyskografia 18

Roan - 1995 - 2005

1995 - 2005

Roan
 • Wytwórnia: Big Blue Records
 • Numer katalogowy: 8483399
 • EAN: 5901384833992
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slipcase, standard
Robert Chojnacki - Będziesz znów...

Będziesz znów...

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: 001
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Robert Chojnacki - Budzikom śmierć

Budzikom śmierć

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISS 086
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Mafia - FM

FM

Mafia
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0056
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Mafia - Gabinety

Gabinety

Mafia
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0035
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Seweryn Krajewski - Jak tam jest

Jak tam jest

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 7822112
 • EAN: 0886978221124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Mafia - Mafia

Mafia

Mafia
 • Wytwórnia: Top — Music
 • Numer katalogowy: TCD - 006
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Seweryn Krajewski - Na przekór nowym czasom - Live

Na przekór nowym czasom - Live

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697611772
 • EAN: 0886976117726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Robert Chojnacki - Niecierpliwi

Niecierpliwi

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ara
 • Numer katalogowy: ARCD2S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Chojnacki - Prawie do nieba

Prawie do nieba

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ara
 • Numer katalogowy: ARCD3S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Chojnacki - Sax & Dance

Sax & Dance

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ara
 • Numer katalogowy: ARCD 3
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Robert Chojnacki - Sax & Sex

Sax & Sex

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ara
 • Numer katalogowy: ARCD 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ferment
 • Numer katalogowy: 1732-8543-6
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
 • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX003
 • EAN: 5905912551464
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX002
 • EAN: 5905912551457
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Robert Chojnacki - The Best Of

The Best Of

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2729230
 • EAN: 0602527292304
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Robert Chojnacki - Wielka strata

Wielka strata

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ara
 • Numer katalogowy: ARCD4S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Seweryn Krajewski - Zimowe piosenki

Zimowe piosenki

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5407122
 • EAN: 0887654071224
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI