Ania Dąbrowska
Muzyk

Biografia

Ania Dąbrow­ska, właśc. Anna Moni­ka Dąbrow­ska (ur. 7 stycz­nia 1981 w Cheł­mie) – pol­ska pio­sen­kar­ka, kom­po­zy­tor­ka, autor­ka tek­stów i pro­du­cent­ka muzycz­na. Człon­ki­ni Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Zade­biu­to­wa­ła w 2004 albu­mem pt. Samot­ność po zmierz­chu, któ­ry zdo­był wyso­kie uzna­nie kry­ty­ki i publicz­no­ści. Kolej­ne wydaw­nic­two pt. Kil­ka histo­rii na ten sam temat z 2006 było jej pierw­szym albu­mem nawią­zu­ją­cym do tra­dy­cji pol­skiej muzy­ki lat 60., co kon­ty­nu­owa­ła na kolej­nych dwóch pły­tach. Wyda­ła sześć albu­mów stu­dyj­nych, z któ­rych pięć tra­fi­ło na pierw­sze miej­sce listy sprze­da­ży w Pol­sce i uzy­ska­ło sta­tus pla­ty­no­wych (Dla naiw­nych marzy­cie­li zdo­był podwój­ną pla­ty­nę).

Lau­re­at­ka dzie­wię­ciu Nagród Muzycz­nych “Fry­de­ry­ków” (34 nomi­na­cje). Do 2011, łącz­na sprze­daż jej płyt w Pol­sce prze­kro­czy­ła licz­bę 250 tys. egzem­pla­rzy.

Młodość

Uro­dzi­ła się 7 stycz­nia 1981 w Cheł­mie. Ma sio­strę. Gdy mia­ła 11 lat, zmarł jej ojciec.

Jako nasto­lat­ka roz­po­czę­ła edu­ka­cję muzycz­ną. Uczęsz­cza­jąc do I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ste­fa­na Czar­niec­kie­go w Cheł­mie, uczy­ła się jed­no­cze­śnie w szko­le muzycz­nej w kla­sie kon­tra­ba­su. Stu­dio­wa­ła psy­cho­lo­gię w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w War­sza­wie.

Kariera muzyczna

Przez pewien okres gra­ła na gita­rze baso­wej i była woka­list­ką zespo­łu 4 Pory RoQ, z któ­rym bra­ła udział w kon­kur­sach muzycz­nych. Wystą­pi­ła m.in. na Festi­wa­lu Poezji Śpie­wa­nej i Festi­wa­lu Pio­sen­ki Fran­cu­skiej. W 2002 uczest­ni­czy­ła w pro­gra­mie roz­ryw­ko­wym Pol­sa­tu Idol, w któ­rym zaję­ła 8. miej­sce. Następ­nie współ­pra­co­wa­ła z Andrze­jem Smo­li­kiem i Krzysz­to­fem Kraw­czy­kiem, nagry­wa­jąc chór­ki do ośmiu pio­se­nek na pły­tę Kraw­czy­ka …bo marzę i śnię. W 2003 zosta­ła zapro­szo­na do udzia­łu w Pro­jek­cie SI 031, w ramach któ­re­go udzie­li­ła się wokal­nie w trzech pio­sen­kach i wzię­ła udział w nagra­niu tele­dy­sku “Trzy­nast­ka”. W tym samym roku do roz­gło­śni radio­wych tra­fił jej pierw­szy sin­gel, “I See”, któ­ry zdo­był jed­nak dość umiar­ko­wa­ną popu­lar­ność.

Na począt­ku 2004 wyda­ła debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny Samot­ność po zmierz­chu, wypro­du­ko­wa­ny przez Bog­da­na Kon­drac­kie­go. Album dostał bar­dzo dobre recen­zje, a jego pre­mie­rę poprze­dzał sin­gel “Tego chcia­łam”, któ­ry stał się dużym prze­bo­jem. W tym samym roku wystą­pi­ła w kon­kur­sie “Pre­mier” na festi­wa­lu w Opo­lu z utwo­rem “Glo­ry”. Kolej­ne prze­bo­jo­we sin­gle, “Char­lie, Char­lie” i “Inna”, umoc­ni­ły pozy­cję pio­sen­kar­ki na pol­skim ryn­ku muzycz­nym, a za nakład ponad 40 tys. egzem­pla­rzy debiu­tanc­ka pły­ta jesie­nią uzy­ska­ła sta­tus zło­tej. W 2005 zdo­by­ła nagro­dę As Empi­ku oraz trzy Fry­de­ry­ki. Dzię­ki wyso­kiej sprze­da­ży debiu­tanc­kie­go albu­mu wystą­pi­ła latem pod­czas festi­wa­lu TOP­tren­dy, gdzie wyko­na­ła trzy pio­sen­ki: “Tego chcia­łam”, “Tyl­ko sło­wa zosta­ły” i “Char­lie, Char­lie”.

W 2006 udzie­li­ła się wokal­nie na albu­mie pt. Unhap­py Songs pro­jek­tu Silver Roc­ket i poja­wi­ła się gościn­nie w dwóch tele­dy­skach z tej pły­ty. W paź­dzier­ni­ku wyda­ła dru­gi solo­wy album pt. Kil­ka histo­rii na ten sam temat, któ­ry był nawią­za­niem do pol­skiej muzy­ki popu­lar­nej prze­ło­mu lat 60. i 70. XX wie­ku. Pierw­szy sin­gel pro­mu­ją­cy album, “Trud­no mi się przy­znać”, zdo­był dużą popu­lar­ność, podob­nie jak kolej­ny, “Cze­kam…”, wyda­ny na począt­ku 2007. Pły­ta dosta­ła bar­dzo przy­chyl­ne recen­zje i osią­gnę­ła jesz­cze więk­szy suk­ces niż poprzed­nia, uzy­sku­jąc już pół­to­ra mie­sią­ca po pre­mie­rze mia­no pla­ty­no­wej i roz­cho­dząc się w ilo­ści 50 tys. sztuk. Dzię­ki suk­ce­so­wi dru­giej pły­ty, wystą­pi­ła w czo­łów­ce festi­wa­lu TOP­tren­dy 2007. W tym samym roku zdo­by­ła nagro­dę w kate­go­rii “Album roku” pod­czas gali Eska Music Awards i była nomi­no­wa­na do Euro­pej­ską Nagro­dę Muzycz­ną MTV dla naj­lep­sze­go pol­skie­go wyko­naw­cy. W paź­dzier­ni­ku 2007 roz­po­czę­ła tra­sę kon­cer­to­wą, któ­ra zbie­gła się z wyda­niem dwu­pły­to­wej reedy­cji albu­mu pt. Kil­ka histo­rii na ten sam temat.

W czerw­cu 2008 wyda­ła trze­ci album stu­dyj­ny pt. W spodniach czy w sukien­ce?, nad któ­rą pra­co­wa­ła m.in. z Lesz­kiem Moż­dże­rem i Danie­lem Blo­omem. Krą­żek kon­ty­nu­ował zapo­cząt­ko­wa­ną na poprzed­nim wydaw­nic­twie tema­ty­kę retro i styl lat 60., co na tym eta­pie karie­ry Ani sta­ło się zna­kiem roz­po­znaw­czym jej twór­czo­ści. Album oka­zał się kolej­nym suk­ce­sem komer­cyj­nym (po czte­rech dniach uzy­skał sta­tus zło­tej pły­ty, osta­tecz­nie pokry­wa­jąc się pla­ty­ną), a tak­że arty­stycz­nym, choć opi­nie kry­ty­ków na temat pły­ty były podzie­lo­ne. Na pierw­szy utwór pro­mu­ją­cy album wybra­no “Nigdy wię­cej nie tańcz ze mną”. Nagra­nie to odnio­sło duży suk­ces na listach prze­bo­jów, a w sierp­niu artyst­ka wzię­ła z tą pio­sen­ką udział w kon­kur­sie na Pol­ski Hit Lata pod­czas Sopot Hit Festi­wal. Dru­gim sin­glem został tytu­ło­wy utwór “W spodniach czy w sukien­ce”, a trze­cim “Smu­tek mam we krwi”, nato­miast album prze­kro­czył nakład 50 tysię­cy sztuk. Jesie­nią wyru­szy­ła w tra­sę spon­so­ro­wa­ną przez mar­kę Nis­san Micra.

W 2009 otrzy­ma­ła osiem nomi­na­cji do Fry­de­ry­ków 2009, osta­tecz­nie nie zdo­by­ła żad­nej sta­tu­et­ki. W czerw­cu wystą­pi­ła na festi­wa­lu TOP­tren­dy 2009, pla­su­jąc się na 3. miej­scu wśród arty­stów, któ­rzy w poprzed­nim roku sprze­da­li naj­wię­cej płyt. Po raz czwar­ty otrzy­ma­ła też nomi­na­cję do nagro­dy MTV w kate­go­rii “naj­lep­szy pol­ski wyko­naw­ca”. W tym samym roku nawią­za­ła współ­pra­cę z fran­cu­ską gru­pą Nouvel­le Vague, z któ­rą nagra­ła cover utwo­ru “John­ny and Mary” Rober­ta Pal­me­ra. Utwór ten poja­wił się na pol­skiej edy­cji albu­mu pt. 3 Nouvel­le Vague. Jesie­nią wyda­ła sin­gel “Nigdy nie mów nigdy”, pro­mu­ją­cy film Woj­cie­cha Pacy­ny o tym samym tytu­le.

W kwiet­niu 2010 odby­ła się pre­mie­ra czwar­te­go albu­mu pt. Ania Movie, na któ­rym zna­la­zły się cove­ry pio­se­nek z kla­sycz­nych fil­mów i seria­li. Według zapo­wie­dzi, była to ostat­nia pły­ta Dąbrow­skiej utrzy­ma­na w sty­lu retro. Album oka­zał się kolej­nym suk­ce­sem, utrzy­mu­jąc się przez sie­dem tygo­dni z rzę­du na szczy­cie listy OLiS, i prze­kro­czył nakład 50 tys. egzem­pla­rzy. Pierw­szy tele­dysk powstał do pio­sen­ki “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” z reper­tu­aru Cher, a dru­gi do “Silent Sigh” z fil­mu Był sobie chło­piec. Pla­no­wa­na na wio­snę tra­sa pro­mo­cyj­na zosta­ła prze­su­nię­ta na jesień i zimę 2010 z powo­du kata­stro­fy pod Smo­leń­skiem oraz sta­nu zdro­wia pio­sen­kar­ki. W 2012 udzie­li­ła się w pio­sen­ce “Nie­bie­ski para­sol” na solo­wym albu­mie Dziec­ko szczę­ścia Krzysz­to­fa “Kie­li­cha” Kie­lisz­kie­wi­cza, basi­sty zespo­łu Lady Pank. W paź­dzier­ni­ku uka­zał się pią­ty album stu­dyj­ny woka­list­ki, zaty­tu­ło­wa­ny Bawię się świet­nie, któ­ry w nie­ca­łe dwa mie­sią­ce od pre­mie­ry uzy­skał sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty. Krą­żek pro­mo­wa­ny był przez utwo­ry “Bawię się świet­nie” i “Jesz­cze ten jeden raz”.

4 mar­ca 2016 wyda­ła album Dla naiw­nych marzy­cie­li. W czerw­cu 2016 na Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu otrzy­ma­ła nagro­dę Super Jedyn­kę w kate­go­rii Super Artyst­ka Roku. Otrzy­ma­ła rów­nież nomi­na­cję w kate­go­rii Album Roku. Pod koniec wrze­śnia 2016 otrzy­ma­ła nomi­na­cję do nagród MTV Euro­pe Music Awards 2016 w kate­go­rii Naj­lep­szy pol­ski wyko­naw­ca. Na począt­ku 2017 zapre­zen­to­wa­ła sin­giel “Pora­dy na zdra­dy (Dresz­cze)”, pro­mu­ją­cy kome­dię roman­tycz­ną Ryszar­da Zator­skie­go, Pora­dy na zdra­dy. 10 listo­pa­da 2017 pre­mie­rę miał jej pierw­szy album kom­pi­la­cyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny The Best of, zawie­ra­ją­cy naj­więk­sze prze­bo­je w dorob­ku artyst­ki oraz pre­mie­ro­wy sin­giel Z Tobą nie umiem wygrać. Sin­giel dotarł do 1. miej­sca listy Air­Play, a sam album – do 3. miej­sca listy OLiS. We wrze­śniu 2018 wyda­ła sin­giel Ser­ce nie słu­ga pro­mu­ją­cy film o tym samym tytu­le. W 2019 wystą­pi­ła na 56. KFPP w Opo­lu, na kon­cer­cie “Od Opo­la do Opo­la”.

Pod koniec 2019 roku wyda­ła utwór przy współ­pra­cy z Grub­So­nem Gdy wiem że jesteś do fil­mu 1800 gra­mów. W 2020 przy współ­pra­cy z Gro­mee oraz rape­rem Abra­dab wyda­ła utwór „Powiedz kto w tych oczach miesz­ka”.

Działalność pozamuzyczna

Była jed­ną z tre­ne­rek w pierw­szej edy­cji pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go TVP2 The Voice of Poland (2011).

Życie prywatne

Ze związ­ku z Paw­łem Jóź­wic­kim ma dwo­je dzie­ci, Sta­ni­sła­wa (ur. 2010) i Mela­nię (ur. 2013).

Nagrody i nominacje


Dyskografia 31

Ania Dąbrowska - Ania

Ania

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: BMGLOC 0124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: promo
Ania Dąbrowska - Ania Movie

Ania Movie

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697654942
 • EAN: 0886976549428
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Ania Dąbrowska - Bang Bang EP

Bang Bang EP

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Jazzboy Records
 • Numer katalogowy: JB 017 CD
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: slim case
Ania Dąbrowska - Bawię się świetnie

Bawię się świetnie

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Jazzboy Records
 • Numer katalogowy: JB 022 CD
 • EAN: 5907437030127
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Myslovitz - Bootleg

Bootleg

Myslovitz
 • Wytwórnia: Sound Of Solitude
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ania Dąbrowska - Charlie, Charlie

Charlie, Charlie

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: BMGLOC 0110
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

Dla naiwnych marzycieli

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88875098962
 • EAN: 0888750989628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

Dla naiwnych marzycieli

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985300132
 • EAN: 0889853001323
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

Dla naiwnych marzycieli

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985338852
 • EAN: 0889853388523
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Ania Dąbrowska - Driving All Around

Driving All Around

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Jazzboy Records
 • Numer katalogowy: JB 015 SP
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2010
Kielich - Dziecko szczęścia

Dziecko szczęścia

Kielich
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 279 952 9
 • EAN: 0602527995298
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Miss Polski - Fitness

Fitness

Miss Polski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9177092
 • EAN: 5099991770929
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Ania Dąbrowska - Glory

Glory

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: BMGLOC 0116
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Ania Dąbrowska - Inna

Inna

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: BMGLOC 0118
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Ania Dąbrowska - Kilka historii na ten sam temat

Kilka historii na ten sam temat

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Jazzboy Records
 • Numer katalogowy: JB 002 LP
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2006
Ania Dąbrowska - Kilka historii na ten sam temat

Kilka historii na ten sam temat

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697295772
 • EAN: 0886972957722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Maryla Rodowicz - Kochać

Kochać

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 82876733902
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: promo
Niebiesko - Czarni - Koncert dla Ady

Koncert dla Ady

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISCD 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Ania Dąbrowska - Live EP

Live EP

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Jazzboy Records
 • Numer katalogowy: JB 016 CD
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: slim case
Ania Rusowicz - Mój Big-Bit

Mój Big-Bit

Ania Rusowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 278 670 6
 • EAN: 0602527867069
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Ania Dąbrowska - Nieprawda

Nieprawda

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 888751416376
 • EAN: 0888751416376
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2015
Makowiecki Band - Ostatnie wspólne zdjęcie

Ostatnie wspólne zdjęcie

Makowiecki Band
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697152082
 • EAN: 0886971520828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: super jewel box
Ania Dąbrowska - Samotność po zmierzchu

Samotność po zmierzchu

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 828765534826
 • EAN: 0828765534826
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Ania Dąbrowska - Samotność po zmierzchu

Samotność po zmierzchu

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 8 28766 59442 3
 • EAN: 0828766594423
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Ania Dąbrowska - Samotność po zmierzchu

Samotność po zmierzchu

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 828765534826
 • EAN: 0828765534826
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Ania Dąbrowska - The Best Of

The Best Of

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985452172
 • EAN: 0889854521721
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Ania Dąbrowska - The Best Of

The Best Of

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985452171
 • EAN: 0889854521714
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2017
Ania Dąbrowska - W spodniach czy w sukience

W spodniach czy w sukience

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Jazzboy Records
 • Numer katalogowy: JB 007 SP
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2008
Ania Dąbrowska - W spodniach czy w sukience

W spodniach czy w sukience

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 886972530321
 • EAN: 0886972530321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
L.Stadt - You Gotta Move

You Gotta Move

L.Stadt
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 017
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2014
Jacek Lachowicz - Za morzami

Za morzami

Jacek Lachowicz
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD037
 • EAN: 5903427871824
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI