Anita Lipnicka
Muzyk

Biografia

Ani­ta Anna Gray, z domu Lip­nic­ka (ur. 13 czerw­ca 1975 w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim) – pol­ska pio­sen­kar­ka, autor­ka tek­stów oraz model­ka, człon­ki­ni Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Wykształcenie

Uczęsz­cza­ła do I LO im. Bole­sła­wa Chro­bre­go w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim.

Kariera

Mając 15 lat, pra­co­wa­ła jako model­ka. Począt­ko­wo zwią­za­na była z gru­pą Varius Manx, z któ­rą nagra­ła dwie pły­ty: Emu (1994) i Elf (1995). Oba albu­my oka­za­ły się wiel­kim suk­ce­sem komer­cyj­nym. W 1996 opu­ści­ła gru­pę i roz­po­czę­ła karie­rę solo­wą pod okiem Wik­to­ra Kubia­ka. Za debiu­tanc­ki album pt. Wszyst­ko się może zda­rzyć otrzy­ma­ła sta­tus trzy­krot­nie pla­ty­no­wej pły­ty. Zdo­by­ła też pięć nomi­na­cji do nagro­dy Fry­de­ryk, w tym w kate­go­rii “album roku pop”. Pro­mu­ją­ce go pio­sen­ki “I wszyst­ko się może zda­rzyć” oraz “Pięk­na i rycerz” sta­ły się wiel­ki­mi prze­bo­ja­mi.

Dru­ga pły­ta Lip­nic­kiej pt. To, co napraw­dę zosta­ła wyda­na w 1998. Choć nie oka­za­ła się takim suk­ce­sem komer­cyj­nym jak debiut, to zdo­by­ła sta­tus zło­tej, a pierw­szy pocho­dzą­cy z niej sin­gel – “Histo­ria jed­nej miło­ści” – został prze­bo­jem. Jesie­nią 2000 wyda­ła album pt. Moje oczy są zie­lo­ne. Pierw­szym sin­glem zosta­ło nagra­nie “Jestem powie­trzem”, z tele­dy­skiem nakrę­co­nym w Lon­dy­nie.

W 2002 nawią­za­ła współ­pra­cę muzycz­ną z Joh­nem Por­te­rem. Ich pierw­szy wspól­ny album pt. Nie­przy­zwo­ite pio­sen­ki został nagra­ny w Lon­dy­nie i uka­zał się na ryn­ku w 2003 roku. Spo­tkał się z gorą­cym przy­ję­ciem ze stro­ny kry­ty­ków, jak i publicz­no­ści. Przez wie­le tygo­dni pły­ta utrzy­my­wa­ła się na pierw­szym miej­scu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się krąż­ków i pokry­ła się pla­ty­ną. Zdo­by­ła też Fry­de­ry­ka w kate­go­rii “album roku pop”, a sin­gel “Bones of Love” został prze­bo­jem. Jesie­nią 2005 wyda­ny został dru­gi album duetu pt. Insi­de Sto­ry, któ­ry powtó­rzył suk­ces poprzed­niej pły­ty. W 2006 wyda­ła minial­bum Other Sto­ries i box All the Sto­ries, zawie­ra­ją­cy poprzed­nie albu­my stu­dyj­ne duetu i DVD z tele­dy­ska­mi. 22 lute­go 2008 wyda­li ostat­nią wspól­ną pły­tę pt. Good­bye. Nad tym albu­mem pra­co­wa­li w Pol­sce, razem z muzy­ka­mi towa­rzy­szą­cy­mi im na kon­cer­tach. Pły­tę pro­mo­wa­ły sin­gle “Old Time Radio” oraz “Lone­so­me Tra­vel­ler”, uzy­ska­ła ona sta­tus zło­tej pły­ty.

13 listo­pa­da 2009 odby­ła się pre­mie­ra pierw­sze­go od dzie­wię­ciu lat solo­we­go albu­mu Lip­nic­kiej pt. Hard Land of Won­der, pro­mo­wa­ne­go sin­glem “Car Door”. Pły­ta była nagry­wa­na w Lon­dy­nie i utrzy­ma­na jest w aku­stycz­nej sty­li­sty­ce. Wydaw­nic­two uzy­ska­ło sta­tus zło­tej pły­ty, a w lutym 2010 roku nomi­na­cję do Fry­de­ry­ka w kate­go­rii Album Roku Pio­sen­ka Poetyc­ka, któ­rą Lip­nic­ka wygra­ła.

Zaśpie­wa­ła trzy pio­sen­ki na wyda­nej w 2012 pły­cie pt. W siód­mym nie­bie, nagra­nej z zespo­łem Voice Band zało­żo­nym przez Arka­diu­sza Lip­nic­kie­go. W 2012 wzię­ła udział w pro­jek­cie Moro­we pan­ny reali­zo­wa­nym przez Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go. Wspól­nie z Joh­nem Por­te­rem, napi­sa­ła pio­sen­kę “Jeśli nie wró­cę”, któ­ra zna­la­zła się na pły­cie pod tym samym tytu­łem. Tego same­go roku, nagra­ła par­tie wokal­ne dla tytu­ło­wej boha­ter­ki ani­mo­wa­ne­go fil­mu Wal­ta Disneya, pt. Meri­da walecz­na. 2 paź­dzier­ni­ka 2013 uka­za­ła się pol­sko­ję­zycz­na pły­ta artyst­ki pt. Vena Amo­ris. Pierw­szym sin­glem pro­mu­ją­cym album była pio­sen­ka “Hen, hen”, a dru­gim – tytu­ło­wy utwór “Vena amo­ris”. Po pre­mie­rze pły­ty wyru­szy­ła w tra­sę kon­cer­to­wą z udzia­łem bry­tyj­skich muzy­ków, któ­rzy bra­li udział w nagra­niach pły­ty. Z Lip­nic­ką wystę­po­wa­li: Char­les Casey (gita­ry), Ali Friend (kon­tra­bas, gita­ra baso­wa), Melvin Duf­fy (instru­men­ty stru­no­we), Peter Josef (kla­wi­sze, gita­ra, trąb­ka, wokal), Greg Fre­eman (per­ku­sja). W stycz­niu 2014 odby­ła się pre­mie­ra trze­cie­go sin­gla, na któ­ry wybra­no pio­sen­kę “Trze­cia zima”.

W 2016 wyda­ła sin­gel “Pta­siek”, któ­rym zło­ży­ła hołd jej kom­po­zy­to­ro­wi, bry­tyj­skie­mu arty­ście Nic­ko­wi Tal­bo­to­wi. Utwo­rem zapo­wie­dzia­ła tra­sę kon­cer­to­wą o nazwie “Na osi cza­su”, któ­ra odby­ła się jesie­nią. Pod­czas kon­cer­tów przy­po­mnia­ła swo­je naj­więk­sze prze­bo­je. W 2017 uka­za­ła się pły­ta będą­ca zapi­sem kon­cer­tu w Łodzi. W lip­cu 2017 zapre­zen­to­wa­no nowy sin­giel “Z mia­sta” zapo­wia­da­ją­cy nową solo­wą pły­tę pod szyl­dem Ani­ta Lip­nic­ka & The Hats. Album pt. Miód i dym uka­zał się 17 listo­pa­da. Pro­mo­wa­ły ją jesz­cze sin­gle “Raj” oraz “Jak Bon­nie i Cly­de” (feat. Tomasz Mako­wiec­ki). Pły­ta była nomi­no­wa­na do nagro­dy Fry­de­ry­ki 2018 w kate­go­rii “album roku pop”.

W 2019 obcho­dzi­ła jubi­le­usz 25-lecia pra­cy arty­stycz­nej. Z tej oka­zji wyru­szy­ła w tra­sę kon­cer­to­wą Z bli­ska, pod­czas któ­rej przy­po­mnia­ła pio­sen­ki z róż­nych eta­pów swo­jej dzia­łal­no­ści w nowych, aku­stycz­nych wer­sjach (m.in. “Wol­ne pta­ki”, “Zanim zro­zu­miesz”, “Pięk­na i Rycerz”, “Bones of Love”, “Pta­siek”), a tak­że kil­ka cove­rów (m.in. “Cre­ep” z reper­tu­aru Radio­he­ad, “Nothing Com­pa­res to You” Sine­ad O’Con­nor, “Losing My Reli­gion” R.E.M., “Lin­ger” The Cran­ber­ries). 8 sierp­nia pre­mie­rę mia­ła nowa wer­sja “Pio­sen­ki księ­ży­co­wej”, wypro­du­ko­wa­na przez Kubę Kara­sia z The Dum­plings. Sin­gel zapo­wia­da pły­tę OdNo­wa, na któ­rej znaj­dą się wybra­ne utwo­ry z reper­tu­aru artyst­ki w nowych aran­ża­cjach. 13 sierp­nia Lip­nic­ka świę­to­wa­ła jubi­le­usz pod­czas kon­cer­tu Love Fore­ver w ramach Kon­kurs Sopot Festi­val 2019, na któ­rym zaśpie­wa­ła trzy pio­sen­ki (“Zanim zro­zu­miesz”, “Pio­sen­kę księ­ży­co­wą” i “Pięk­na i Rycerz”) w nowych aran­ża­cjach.

Życie prywatne

Jest cór­ką elek­try­ka. Ma star­sze­go o trzy lata bra­ta, Arka­diu­sza, któ­ry jest arty­stą kaba­re­to­wym.

W latach 2003–2015 pozo­sta­wa­ła w nie­for­mal­nym związ­ku z Joh­nem Por­te­rem. 23 lute­go 2006 roku na świat przy­szła ich cór­ka, Pola. W 2016 poślu­bi­ła Mar­ka Graya.


Dyskografia 30

De Mono - Abrasax

Abrasax

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0031
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Anita Lipnicka - Ballada dla śpiącej królewny

Ballada dla śpiącej królewny

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 336
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Lipnicka & Porter - Bones of Love

Bones of Love

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 545
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Lipnicka & Porter - Death of Love

Death of Love

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 661
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Varius Manx - Elf

Elf

Varius Manx
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0037
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Varius Manx - Emu

Emu

Varius Manx
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Anita Lipnicka - Gin z tonikiem

Gin z tonikiem

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 174
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Lipnicka & Porter - Goodbye

Goodbye

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5224642
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - Hard Land Of Wonder

Hard Land Of Wonder

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4578552
 • EAN: 5099945785528
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Lipnicka & Porter - Hold On

Hold On

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 661
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - I tylko noce

I tylko noce

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 084
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Lipnicka & Porter - Inside Story

Inside Story

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3429342
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Anita Lipnicka - Jestem powietrzem

Jestem powietrzem

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 317
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Kruchy czas

Kruchy czas

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI / Scena FM
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Miód i dym

Miód i dym

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 57283 7
 • EAN: 0190295728373
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - Moje oczy są zielone

Moje oczy są zielone

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5299842
 • EAN: 0724352998425
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anita Lipnicka - Moje oczy są zielone

Moje oczy są zielone

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 363
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Na osi czasu

Na osi czasu

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: Seria: 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Lipnicka & Porter - Nieprzyzwoite piosenki

Nieprzyzwoite piosenki

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5963142
 • EAN: 0724359631424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Anita Lipnicka - OdNowa

OdNowa

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 54632 7
 • EAN: 0190295463274
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Lipnicka & Porter - Other Stories

Other Stories

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3770262
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - Piękna i rycerz

Piękna i rycerz

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 040
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
John Porter - Psychodelikatesy

Psychodelikatesy

John Porter
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0514
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Why?
Lipnicka & Porter - Then & Now

Then & Now

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 561
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Anita Lipnicka - To co naprawdę

To co naprawdę

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4951902
 • EAN: 0724349519022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Anita Lipnicka - Vena Amoris

Vena Amoris

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 244
 • EAN: 5903427876218
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - W siódmym niebie

W siódmym niebie

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4631422
 • EAN: 5099946314222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Varius Manx - Wolni w niewoli

Wolni w niewoli

Varius Manx
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321749302
 • EAN: 0743217493028
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Anita Lipnicka - Wracam

Wracam

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 412
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Wszystko się może zdarzyć

Wszystko się może zdarzyć

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8544112
 • EAN: 0724385441127
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI