Anna Maria Jopek
Muzyk

Biografia

Anna Maria Jopek (ur. 14 grudnia 1970 w Warsza­wie) – polska piosen­kar­ka, kompo­zy­tor­ka, autorka tekstów, produ­cent­ka muzyczna, repre­zen­tant­ka Polski w 42. Konkur­sie Piosenki Eurowizji.

Zdobyła dziewięć złotych i siedem platy­no­wych płyt.

Kariera muzyczna

Jest absol­went­ką Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie w klasie forte­pia­nu. Studio­wa­ła też na wydziale jazzu w Manhat­tan School of Music w Nowym Jorku. Została stypen­dyst­ką warszaw­skie­go Towarzy­stwa im. Fryde­ry­ka Chopina i nowojor­skie­go Columbia Univer­si­ty. Studio­wa­ła również filozo­fię na Uniwer­sy­te­cie Warszawskim.

Anna Maria Jopek pojawiła się po raz pierwszy na wielkiej scenie jako wokalist­ka podczas festi­wa­lu Słowiań­ski Bazar na Biało­ru­si 1995 r., gdzie otrzy­ma­ła osobistą nagrodę od Michela Legranda. W 1997 została ogłoszo­na repre­zen­tant­ką Polski z piosenką "Ale jestem" w 42. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji organi­zo­wa­nym w Dublinie. 3 maja zajęła 11. miejsce w finale. Kilka miesięcy później wydała swój debiu­tanc­ki album studyjny, również zatytu­ło­wa­ny Ale jestem, który uzyskał status złotej płyty. W tym samym roku wzięła udział w koncer­cie Zielono mi podczas 34. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu.

Od 2000 r. nagrywa i koncer­tu­je na całym świecie. Poza Polską wydała płyty: Barefoot (2002), Secret (2005), ID (2007), Haiku (2011) i Ulotne (2018). W 2002 wydała płytę pt. Upojenie, którą nagrała z Patem Methenym. Album uzyskał status platy­no­wej płyty. Wystę­pu­je z najważ­niej­szy­mi muzykami naszych czasów m.in. Pat Metheny, Youssu’n Dour, Bobby McFerrin, Ivan Linz, Branford Marsalis, Nigel Kennedy, Richard Bona, Oscar Castro- Neves, Makoto Ozone, Gonzalo Rubal­ca­ba. W 2016 r., na zapro­sze­nie Stinga zaśpie­wa­ła z nim w duecie słynny przebój "Fragile" podczas noworocz­ne­go koncertu telewizyjnego.

Wystą­pi­ła na najbar­dziej presti­żo­wych scenach świata, takich jak: Carnegie Hall, Holly­wo­od Bowl, Royal Festival Hall, Opera w Tokio i Tel Awiwie, Blue Note Tokyo, Santori Hall. Nagry­wa­ła w studiach Real World u Petera Gabriela, Abbey Road w Londynie i Power Station w Nowym Jorku.

W 2009 otrzy­ma­ła Perłę Honorową Polskiej Gospo­dar­ki (w katego­rii "Kultura"), przyzna­wa­ną przez redakcję Polish Market. 3 maja 2015 została odzna­czo­na przez prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski za "wybitne zasługi w pracy artystycz­nej i twórczej oraz za popula­ry­zo­wa­nie polskiej muzyki w świecie".

Od kilku ostat­nich lat ekspe­ry­men­tu­je z formami scenicz­ny­mi. Wystą­pi­ła w Teatrze Starym w Lublinie w spekta­klu "Czas Kobiety" w reżyse­rii prof. Leszka Mądzika, dla którego współ­kom­po­no­wa­ła muzykę z Robertem Kubiszy­nem. W 2014 podjęła współ­pra­cę z między­na­ro­do­wą grupą Teatr Pieśń Kozła, wstępu­jąc na Fringe Festival w przed­sta­wie­niu "Return to the Voice". Wspomi­na­ny spektakl dostrzegł twórca serialu "Wikin­go­wie" Michael Hirst. Jopek wspólnie z Teatrem Pieśń Kozła wystę­pu­je w jednym z odcinków serialu.

Życie prywatne

Jest córką tenora Stani­sła­wa Jopka i Marii Stankie­wicz. Oboje wystę­po­wa­li w Zespole Pieśni i Tańca "Mazowsze".

31 stycznia 1998 wyszła za mąż za Marcina Kydryń­skie­go. Mają dwóch synów, Francisz­ka (ur. 12 maja 1998) i Stani­sła­wa (ur. grudzień 2000).


Dyskografia 59

Anna Maria Jopek - A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: EULC874133
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Ale jestem

Ale jestem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 536 777-2
 • EAN: 0731453677722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Amirian - Bardzo niebieskie migdały

Bardzo niebieskie migdały

Amirian
 • Wytwórnia: Mercury Polska
 • Numer katalogowy: 534 196-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Anna Maria Jopek - Barefoot

Barefoot

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
 • Numer katalogowy: 0162992
 • EAN: 0044001629921
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Robert Chojnacki - Big Beat

Big Beat

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ara
 • Numer katalogowy: ARCD 4
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Anna Maria Jopek - Bosa

Bosa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • EAN: 0601215959222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anna Maria Jopek - Chcę byś miał spokojne, dobre święta

Chcę byś miał spokojne, dobre święta

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Warner Strategic Marketing Poland
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Płyta dodawana do gazety "Rzeczpospolita"
Anna Maria Jopek - Chwilozofia 32-beatowa

Chwilozofia 32-beatowa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Microsoft
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1996
Anna Maria Jopek - Cisza na skronie, na powieki słońce

Cisza na skronie, na powieki słońce

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Czas kobiety

Czas kobiety

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 670 875 5
 • EAN: 0602567087557
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Sweet Noise - Czas ludzi cienia

Czas ludzi cienia

Sweet Noise
Anna Maria Jopek - Dzisiaj z Betleyem

Dzisiaj z Betleyem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 542 199-2
 • EAN: 0731454219921
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI