Anna Szałapak
Muzyk

Biografia

Anna Małgo­rza­ta Szałapak (ur. 22 września 1952 w Krakowie, zm. 14 paździer­ni­ka 2017 tamże) – polska etnograf, etnolog, doktor nauk humani­stycz­nych (2012), piosen­kar­ka, wykonaw­czy­ni poezji śpiewanej.

Anna Szałapak była nazywana przez Agniesz­kę Osiecką Białym Aniołem "Piwnicy pod Baranami".

Życiorys

Urodziła się 22 września 1952 w Krakowie. Studio­wa­ła etnogra­fię na Uniwer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Tańczyła również w Zespole Pieśni i Tańca Uniwer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go "Słowian­ki".

Od 1979 była artystką kabaretu "Piwnica pod Baranami", gdzie po raz pierwszy zaprosił ją Andrzej Maj. Wykony­wa­ła tam utwory polskich poetów i kompo­zy­to­rów: Agniesz­ki Osiec­kiej, Ewy Lipskiej, Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecz­ne­go, Andrzeja Zaryc­kie­go, Zbignie­wa Preisne­ra, Jana Kantego Pawluś­kie­wi­cza. Przez Agniesz­kę Osiecką zwana była "Białym Aniołem Piwnicy pod Baranami".

W 1998 otrzy­ma­ła nagrodę Programu Trzecie­go Polskie­go Radia Mateusz 97 m.in. za osiągnię­cia artystycz­ne, orygi­nal­ną inter­pre­ta­cję piosenek literac­kich oraz niepo­wta­rzal­ny styl.

W 2012 na Wydziale Histo­rycz­nym Uniwer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go obroniła pracę doktor­ską pt. Szopka krakow­ska jako zjawisko folkloru krakow­skie­go. Studium histo­rycz­no-etnogra­ficz­ne (promotor prof. Czesław Robotyc­ki), która ukazała się drukiem (wyd. Muzeum Histo­rycz­ne Miasta Krakowa).

W 2016, w 60. rocznicę powsta­nia kabaretu "Piwnica pod Baranami", została odzna­czo­na Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski za wybitne zasługi w działal­no­ści na rzecz polskiej kultury i osiągnię­cia w pracy artystycznej.

Zmarła 14 paździer­ni­ka 2017 w Krakowie; została pocho­wa­na na cmenta­rzu Rakowickim.


Dyskografia 2

Skaldowie - Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

Skaldowie
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1437
 • EAN: 5907812244378
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Skaldowie - Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 15/16 + PROMO CD
 • Nośnik: 2LP+CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 200 egzemplarzy (100 + 100 deluxe), czarny winyl

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI