Arkadiusz “Malta” Malczewski
Muzyk

Biografia

Arka­diusz “Mal­ta” Mal­czew­ski (ur. 8 grud­nia 1975), zna­ny rów­nież jako Hrim­grim­nir Behe­rit – pol­ski pro­du­cent muzycz­ny i inży­nier dźwię­ku. Był redak­to­rem zina muzycz­ne­go Wol­fpack. Na począt­ku lat 90. XX w. grał na gita­rze baso­wej w death­me­ta­lo­wym zespo­le Magni­fi­cat. Zna­ny ze współ­pra­cy z taki­mi gru­pa­mi muzycz­ny­mi jak: Aza­rath, Asga­ard, Blin­de­ad, Devi­lyn, Black River, Ely­sium, Lost Soul, Deca­pi­ta­ted, Nomad, Neo­li­thic, Moon, Deus Mor­tem, Spi­nal Cord, Thun­der­bolt oraz Vali­nor.

Popu­lar­ność zyskał jed­nak jako pro­du­cent i reży­ser dźwię­ku kon­cer­tów gru­py Behe­moth. W lutym 2010 roku Mal­czew­ski uzy­skał nomi­na­cję do nagro­dy pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go Fry­de­ry­ka w kate­go­rii: pro­duk­cja muzycz­na roku za pły­tę Evan­ge­lion zespo­łu Behe­moth. Od 2011 roku pra­cow­nik Sound Divi­sion Stu­dio w War­sza­wie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI