Cezary Zybała Strzelecki
Muzyk

Biografia

Ceza­ry Zyba­ła-Strze­lec­ki (ur. 9 maja 1972) – pol­ski muzyk roc­ko­wy, od 2003 do 17 mar­ca 2015 woka­li­sta zespo­łu Oddział Zamknię­ty. Autor solo­we­go pro­jek­tu Cza­ry.

Śpie­wał w zespo­le The Hel, był auto­rem tek­stów i muzy­ki do mono­dra­mu Nar­ko­man­ka (Teatr Pol­ski w Biel­sku-Bia­łej). Współ­pra­co­wał z Jur­kiem Sty­czyń­skim (gita­rzy­stą Dże­mu), a tak­że Jac­kiem Krza­klew­skim (z gru­py Per­fect).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI