Czesław Mozil
Muzyk

Biografia

Czesław Stefan Mozil (ur. 12 kwietnia 1979 w Zabrzu) – duńsko-polski piosen­karz, autor tekstów, kompo­zy­tor, muzyk, akorde­oni­sta, aktor dubbin­go­wy i osobo­wość telewizyjna.

Lider polsko-duńskie­go zespołu Czesław Śpiewa. Współ­za­ło­ży­ciel i były członek formacji Tesco Value. Tworzy trudną do sklasy­fi­ko­wa­nia orygi­nal­ną muzykę, zawie­ra­ją­cą elementy kabaretu, rocka i punk rocka, sam określa własną muzykę mianem "popu" lub "alter­na­tyw­ne­go popu" z "podtek­stem punkowym".

Młodość

Urodził się w Zabrzu. Jego ojciec pocho­dził z Ukrainy, a rodzina jego matki miesz­ka­ła na Śląsku. Gdy miał pięć lat, wyjechał wraz z rodzi­ca­mi i młodszą o pięć lat siostrą Ireną do Danii, gdzie zamiesz­ka­li w Taastrup. Pomimo emigra­cji nie stracił kontaktu z Polską, z czasem coraz częściej do niej przyjeż­dżał oraz koncer­to­wał. Mając 28 lat, zdecy­do­wał się zamiesz­kać na stałe w Polsce, najpierw w Krakowie, a później w Warszawie.

Jako dziecko śpiewał w chórze kościel­nym w kościele Świętej Anny na wyspie Amager. W wieku 10 lat zaczął grać na pianinie, a rok później rozpo­czął naukę gry na akorde­onie. Jako nasto­la­tek grał na akorde­onie w zespole Brøndby Harmo­ni­ka Klub. W trakcie nauki w liceum wziął udział w corocz­nym szkolnym przed­sta­wie­niu SAG-Show. Przed rozpo­czę­ciem kariery muzycz­nej pracował m.in. jako rozno­si­ciel gazet, bileter w kinie i pedagog w przed­szko­lu, a także w restau­ra­cji McDonald’s, w później­szym okresie dorabiał m.in. jako pracow­nik na budowie oraz dozorca na osiedlu; był także współ­wła­ści­cie­lem baru Kulka­fe­en w centrum Kopenhagi.

Uczył się w liceum muzycz­nym Sankt Annæ. Jest absol­wen­tem Królew­skie­go Duńskie­go Konser­wa­to­rium Muzycz­ne­go (Det Konge­li­ge Danske Musik­kon­se­rva­to­rium).

Kariera muzyczna

W 2000 wraz z przyja­ciół­mi założył zespół Tesco Value, którego nazwa pochodzi od przezwi­ska, jakim ochrzczo­no Mozila podczas wakacji na obozie młodzie­żo­wym w Anglii. Z grupą wydał dwie płyty: Tesco Value (2002) i Songs for the Gateke­eper (2004). W 2004 zakoń­czy­li działalność.

W 2007 wystąpił wraz z zespołem Hey podczas reali­za­cji koncertu z cyklu MTV Unplug­ged. 7 kwietnia 2008 wydał nakładem wytwórni Mystic Produc­tion debiu­tanc­ki album zespołu Czesław Śpiewa pt. Debiut. Sześć tygodni po premie­rze płyta uzyskała status złotej płyty, trzy miesiące później – platy­no­wej (za sprzedaż w ponad 30 tys. nakła­dzie), a ostatecz­nie – podwój­nej platy­no­wej (za sprzedać ponad 70 tys. egzemplarzy).

11 listo­pa­da 2008, tj. w 90. rocznicę odzyska­nia przez Polskę niepod­le­gło­ści, wystąpił na Listo­pa­do­wej Nocy Kabare­to­wej w Łodzi. W listo­pa­dzie 2009 brał udział w trasie koncer­to­wej Trójka Tour, w którą wyruszy­li również Gaba Kulka i zespół Dick4Dick.

12 kwietnia 2010 wydał drugi album studyjny z zespołem Czesław Śpiewa pt. Pop, który osiągnął status złotej płyty. Pojawił się również w piosence "Zapomnia­łam", pocho­dzą­cej z płyty Wdowy pt. Super­extra, a także zaśpie­wał cover przeboju zespołu Metal­li­ca "Nothing Else Matters" na potrzeby tribute albumu Acid Drinkers pt. Fishdick Zwei – The Dick Is Rising Again.

7 listo­pa­da 2011 wydał trzeci album studyjny pt. Czesław Śpiewa Miłosza, na którym znalazły się nagrane przez niego piosenki z tekstami Czesława Miłosza. Za płytę zdobył nomina­cję do Fryde­ry­ka 2012 w katego­riach album roku – piosenka poetyckanajlep­sza oprawa graficz­na albumu.

W 2012, pod pseudo­ni­mem Sztefan Wons, nagrał piosenkę "Zobacz dziwko co narobi­łaś" wspólnie z zespołem Bracia Figo Fagot. Wiosną 2013 nagrał utwór "Wszędzie się kręci TVN", który został skompo­no­wa­ny na potrzeby spotu ramów­ko­we­go TVN, a także wraz z Melą Koteluk nagrał piosenkę "Pieśń o szczę­ściu", promu­ją­cą film Baczyń­ski. 9 paździer­ni­ka wydał pierwszy album koncer­to­wy pt. Grać nie srać.

6 paździer­ni­ka 2014 zapre­zen­to­wał czwarty album studyjny pt. Księga Emigran­tów. Tom I. 3 marca 2017 wydał płytę pt. Czesław Śpiewa & Arte dei Suona­to­ri. 3 sierpnia 2018 zagrał koncert z zespołem Na Górze podczas Pol'And'Rock Festival w Kostrzy­nie Nad Odrą, a 7 grudnia wydał album świątecz­ny pt. Kiedyś to były święta, który nagrał z zespołem Grajko­wie Przyszłości.

Działalność pozamuzyczna

Był jurorem w czterech edycjach programu TVN typu talent show X Factor (2011–2014).

Współ­pro­wa­dził z Kubą Wojewódz­kim poranną audycję w Esce Rock Zwolnie­nie z WF-u (2012–2013) oraz prowa­dził program Radia Zet Bumerang Czesława (2015).

W 2015 wydał autobio­gra­fię pt. "Nie tak łatwo być Czesła­wem", którą współ­two­rzył z dzien­ni­ka­rzem Jarosła­wem Szubrychtem.

Zagrał rolę tytułową w filmie Szkoła uwodze­nia Czesława M. (2016).

Jest współ­wła­ści­cie­lem dwóch restau­ra­cji: Pausa Włoska i BalBar, obu zloka­li­zo­wa­nych na warszaw­skiej Pradze.

Życie prywatne

17 grudnia 2016 poślubił Dorotę Zieliń­ską, z którą współ­two­rzy marki odzie­żo­we Czesio­ciuch oraz Cześć i Sława by Mozil.

W 2016 otrzymał Nagrodę Poloni­cus za "wyjąt­ko­wy wkład w szerze­nie kultury polskiej w Europie oraz za radość „bycia Polakiem", a także został wyróż­nio­ny nagrodą "Sojusz­ni­ka roku" przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Publikacje

 • Nie tak łatwo być Czesła­wem, Jarosław Szubrycht, Czesław Mozil, Wydaw­nic­two Otwarte 2015, 

 • Dyskografia 17

  Czesław Śpiewa - Czesław Śpiewa & Arte Dei Suonatori

  Czesław Śpiewa & Arte Dei Suonatori

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 313
  • EAN: 5902643880023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Czesław Śpiewa - Czesław Śpiewa Miłosza

  Czesław Śpiewa Miłosza

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 189
  • EAN: 5903427875259
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Czesław Śpiewa - Debiut

  Debiut

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 055
  • EAN: 5903427872081
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Acid Drinkers - Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

  Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

  Acid Drinkers
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 133
  • EAN: 5903427874016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Czesław Śpiewa - Grać nie srać

  Grać nie srać

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 246
  • EAN: 5903427876300
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Czesław Śpiewa - Księga emigrantów, Tom I

  Księga emigrantów, Tom I

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 267
  • EAN: 5903427876706
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Czesław Śpiewa - Maszynka do świerkania

  Maszynka do świerkania

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: foliowa koperta
  Hey - MTV Unplugged

  MTV Unplugged

  Hey
  • Wytwórnia: QL Music
  • Numer katalogowy: 1753046
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  Czesław Śpiewa - Pop

  Pop

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 117
  • EAN: 5903427873484
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digibook
  Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

  Renata Przemyk i mężczyźni

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111494612
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Ania Rusowicz - RetroNarodzenie

  RetroNarodzenie

  Ania Rusowicz
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326824975
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digibook
  Czesław Śpiewa - Songs For The Gatekeeper

  Songs For The Gatekeeper

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 075
  • EAN: 5903427872388
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Me And That Man - Songs Of Love And Death

  Songs Of Love And Death

  Me And That Man
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: 978-83-268-2487-6
  • EAN: 9788326824876
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digibook
  Stanisław Soyka - Stanisław Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza

  Stanisław Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 277 187 3
  • EAN: 0602527718736
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Czesław Śpiewa - Tesco Value

  Tesco Value

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 063
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Hurt - Wakacje i prezenty

  Wakacje i prezenty

  Hurt
  • Wytwórnia: My Music
  • Numer katalogowy: My Music 371
  • EAN: 5099945793820
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Kumka Olik - Yoko Eno

  Yoko Eno

  Kumka Olik
  • Wytwórnia: My Music
  • Numer katalogowy: My Music 582
  • EAN: 5901698537067
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI