Dariusz "Daray" Brzozowski
Muzyk

Biografia

Dariusz "Daray" Brzozow­ski (ur

.

30 stycznia 1980 w Nowym Dworze Mazowiec­kim) – polski perku­si­sta rockowy i heavymetalowy

.

Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV

.

Współ­za­ło­ży­ciel black­me­ta­lo­wej grupy Vesania i death­me­ta­lo­wej Masachist

.

W latach 2004-2008 członek olsztyń­skiej grupy Vader

.

Od 2008 roku członek norwe­skiej formacji Dimmu Borgir, a od 2009 roku polskiej grupy Hunter

.

Prowa­dził również warsz­ta­ty perkusyjne

.

Brzozow­ski współ­pra­co­wał ponadto z grupami i wykonaw­ca­mi jak: Neoli­thic, Black River, Armage­don, Arysta, Azarath, Pyorr­ho­ea, Sunwheel, Insidio­us Disease, Nerve, Faust, Crystal Abyss i Crionics, z którą wystę­po­wał podczas koncertów

.

Wraz z grupą Vader był dwukrot­nie nomino­wa­ny do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal za wydaw­nic­twa The Beast (2004) i Impres­sions in Blood (2006)

.

W 2009 roku czaso­pi­smo branżowe Topdrum­mer uhono­ro­wa­ło go tytułem najlep­sze­go perku­si­sty w katego­rii rock metal

.

W 2009 roku Daray wziął udział w targach Musik­mes­se we Frank­fur­cie, w Niemczech

.

Spotka­nie odbyło się na stano­wi­sku talerzy perku­syj­nych firmy Meinl, która sponso­ru­je muzyka

.

1994-2004

.

W 2005 roku ukazał się drugi album grupy Vesania pt

.

God The Lux

.

Nagrania zreali­zo­wa­no w lubel­skich Hendrix Studios we współ­pra­cy z Arkadiu­szem "Maltą" Malczew­skim, mikso­wa­nie i maste­ring wykonali Wojciech i Sławomir Wiesławscy

.

Album został wydany przez Empire Records w Polsce oraz dzięki Napalm Records na świecie

.

Pod koniec 2007 roku ukazał się kolejny album pt

.

Distrac­ti­ve Killusions

.

W Polsce płyta została wydana w styczniu 2008 roku nakładem Mystic Production

.

W grupie Neoli­thic Brzozow­ski wystę­po­wał od 2003 roku

.

Nagrał z nią minial­bum pt

.

Team 666 (2004), który ukazał się nakładem Empire Records

.

Zespół został rozwią­za­ny w 2006 roku

.

Na jego kanwie powstał rockowy zespół Black River, w którego składzie wystę­pu­ją dotych­cza­so­wi człon­ko­wie Neolithic

.

2004–2008

W 2004 roku dołączył jako muzyk sesyjny do olsztyń­skiej grupy death­me­ta­lo­wej Vader, w której zastąpił ówcze­śnie kontu­zjo­wa­ne­go Krzysz­to­fa Raczkowskiego

.

Brzozow­ski o począt­kach w grupie Vader:

Kiedy usłysza­łem propo­zy­cję Petera, nogi mi się ugięły i nie byłem w stanie nic powiedzieć

.

Nie mogłem w to uwierzyć

.

Byłem w wielkim szoku, że to właśnie mnie wzięto pod uwagę jako zastępcę Doca

.

Myślałem sobie: przecież, kurcze, jest tylu zajebi­stych bębnia­rzy w Polsce

.

.

.

Za chwilę kolejna myśl: to się dzieje naprawdę

.

Tego samego roku z Vader nagrał album pt

.

The Beast, który ukazał się nakładem Metal Blade Records

.

Rok później Brzozow­ski został oficjal­nym człon­kiem grupy; w tym samym roku nagrał minial­bum The Art of War (2005), dedyko­wa­ny pamięci zmarłego Krzysz­to­fa Raczkowskiego

.

W 2006 roku nagrał kolejny album grupy, zatytu­ło­wa­ny Impres­sions in Blood, wydany nakładem Regain Records

.

Wydaw­nic­two zostało nomino­wa­ne do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal

.

W sierpniu 2008 roku, tuż po jubile­uszo­wym koncer­cie z okazji dwudzie­sto­pię­cio­le­cia zespołu Vader, Brzozow­ski wraz z gitarzy­stą Maurycym Stefa­no­wi­czem odszedł z zespołu

.

Wkrótce potem dołączył do norwe­skiej grupy black­me­ta­lo­wej Dimmu Borgir

.

Odejście Daraya skomen­to­wał w nastę­pu­ją­cy sposób lider zespołu Vader, Piotr Wiwczarek:

Darek starał się o posadę w Dimmu już kilka miesięcy temu – nie mówiąc o tym nikomu z nas

.

.

.

O odejściu Mausera wiedzia­łem (rozma­wia­łem z nim o tym) jeszcze na trasie w Europie

.

Skąd więc ludzie mają takie idiotycz­ne pomysły? No i skąd teza, że chłopaki grali za darmo? Oni tego nie mogli powie­dzieć, bo byłoby to wierut­nym kłamstwem

.

W Polsce jednak każdy sądzi, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi – to chodzi o kasę

.

.

.

W 2006 roku wraz z gitarzy­stą Mariu­szem Domoradz­kim, byłym człon­kiem Yatte­ring, założył grupę Masachist

.

Debiu­tanc­ki album grupy pt

.

Death March Fury ukazał się w marcu 2009 roku nakładem Witching Hour Productions

.

Od 2008

W 2008 roku Brzozow­ski na zapro­sze­nie Piotra Wtulicha dołączył jako perku­si­sta do zespołu muzycz­ne­go Black River

.

Tego samego roku nakładem Mystic Produc­tion ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu pt

.

Black River

.

Wydaw­nic­two było promo­wa­ne teledy­skiem do utworu pt

.

"Silence" w reżyse­rii Romana Przylipiaka

.

W nagraniu wystą­pi­ła gościn­nie aktorka Agniesz­ka Warchulska

.

W 2009 roku debiu­tanc­ki album grupy uzyskał nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku – metal

.

Jesienią 2008 roku wraz z Dimmu Borgir Brzozow­ski zagrał trasę koncer­to­wą Blackest of the Black

.

Gitarzy­sta Dimmu Borgir – Silenoz o Brzozowskim:

Mam na myśli, że wszyst­kie drzwi są otwarte, ale na chwilę obecną nasze relacje zarówno muzyczne jak i perso­nal­ne układają się z Darkiem dobrze

.

Byłoby dla mnie zasko­cze­niem jeżeli nie zagrałby na nowym albumie

.

8 stycznia 2009 roku Brzozow­ski dołączył do grupy Hunter, w której zastąpił jej wielo­let­nie­go członka, Grzego­rza "Brooza" Sławińskiego

.

Z grupą nagrał album pt

.

HellWood, który ukazał się 14 kwietnia 2009 roku nakładem wytwórni muzycz­nej Mystic Production

.

W ramach promocji wydaw­nic­twa do utworu pt

.

"Labirynt Fauna" został zreali­zo­wa­ny teledysk w reżyse­rii Dariusza Szermanowicza

.

W 2010 roku z zespołem Dimmu Borgir nagrał pierwszy album zatytu­ło­wa­ny Abraha­da­bra

.


Dyskografia 22

Vader - ...And Blood Was Shed In Warsaw

...And Blood Was Shed In Warsaw

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0124
 • EAN: 5907785030831
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: swing case
Hunter - Arachne

Arachne

Hunter
 • Wytwórnia: Makumba Music
 • Numer katalogowy: MakuLP001
 • EAN: 5902768225075
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
Vader - Beware The Beast

Beware The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 040-S
 • EAN: 5903876600488
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Black River - Black River

Black River

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 057
 • EAN: 5903427872104
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Black River - Black`n`Roll

Black`n`Roll

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 103
 • EAN: 5903427872722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Jelonek - Classical Massacre

Classical Massacre

Jelonek
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 371
 • EAN: 5902643883116
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Vader - Dark Age

Dark Age

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 095 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 550 egzemplarzy
Hunter - Hellwood

Hellwood

Hunter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 077
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Black River - Humanoid

Humanoid

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 353
 • EAN: 5902643882386
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digibook
Hunter - Imperium

Imperium

Hunter
 • Wytwórnia: Tune Project
 • Numer katalogowy: TP CD 002
 • EAN: 5902768603019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RRLP098
 • EAN: 7320470068113
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2006
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 136
 • EAN: 7320470096635
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
Hunter - Królestwo

Królestwo

Hunter
 • Wytwórnia: Tune Project
 • Numer katalogowy: TP CD 001
 • EAN: 5902768603002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Vader - Lead Us

Lead Us

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: REG-CD-1044
 • EAN: 0879822000440
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Hunter - Niewolność

Niewolność

Hunter
 • Wytwórnia: Pit Studio
 • Numer katalogowy: PS CD 001
 • EAN: 5906874020012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Jelonek - Revenge

Revenge

Jelonek
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 187
 • EAN: 5903427875228
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Vader - The Art Of War

The Art Of War

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR074LP
 • EAN: 7320470060940
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2005
Vader - The Beast

The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0278
 • EAN: 5907785025592
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Vader - The Upcoming Chaos

The Upcoming Chaos

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 081
 • EAN: 5903876600891
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Black River - Trash

Trash

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 148
 • EAN: 5903427874382
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Vader - XXV

XXV

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR141
 • EAN: 7320470089002
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
Hunter - XXV lat później

XXV lat później

Hunter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 173
 • EAN: 5903427874795
 • Nośnik: 3CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI