Dawid Podsiadło
Muzyk

Biografia

Dawid Podsia­dło (ur. 23 maja 1993 w Dąbrowie Górni­czej) – polski piosen­karz oraz autor tekstów. Wokali­sta zespołu Curly Heads.

W 2012 zwycię­żył w finale drugiej edycji programu telewi­zyj­ne­go X Factor. W 2013 wydał debiu­tanc­ki album pt. Comfort and Happi­ness. Wydaw­nic­two dotarło do 1. miejsca polskiej listy sprze­da­ży – OLiS, rozcho­dząc się ponad 150 tys. egzem­pla­rzy, dzięki czemu zdobyło status diamen­to­wej płyty i zostało najle­piej sprze­da­ją­cym się albumem w Polsce w 2013. W 2015 wydał drugi album pt. Annoy­an­ce and Disap­po­int­ment, który również dotarł do 1. miejsca OLiS oraz sprzedał się w ponad 150 tys. sztuk, zdoby­wa­jąc status diamen­to­wy. W 2018 wydał trzeci album pt. Małomia­stecz­ko­wy, z którym trzeci raz z rzędu zagościł na 1. miejscu OLiS. Łącznie sprzedał ponad 450 tys. płyt w Polsce.

Był osiem­na­sto­krot­nie nomino­wa­ny do nagród Fryde­ry­ków i dwana­ście razy wygrywał plebi­scyt.

Wczesne lata

Urodził się i wychował w Dąbrowie Górni­czej, gdzie uczęsz­czał do I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Waleria­na Łukasiń­skie­go. Rozwijał umiejęt­no­ści muzyczne w lokalnej Szkole Muzycz­nej im. Michała Spisaka I stopnia (w klasie puzonu Grzego­rza Pytlika) oraz w Młodzie­żo­wym Ośrodku Pracy Twórczej.

Kariera muzyczna

2003–2012: Początki i X Factor

Swoje pierwsze występy publicz­ne zaliczył w wieku ok. dziesię­ciu lat. W wieku dwunastu lat wziął udział w amator­skim konkur­sie muzycz­nym w Tunezji, gdzie akurat spędzał wakacje z rodzi­ca­mi. W konkur­sie zaśpie­wał utwór "Długość dźwięku samot­no­ści" zespołu Myslovitz.

W 2011 brał udział w pierw­szej edycji X Factor. Odpadł w drugim etapie elimi­na­cji. W 2012 uczest­ni­czył w przesłu­cha­niach do drugiej edycji konkursu i ostatecz­nie dotarł do finału, którego został laure­atem. W finale wykonał m.in. piosenkę Katie Melui "Better Than a Dream" w duecie z artystką.

2013–2014: Debiut z Comfort and Happiness

W maju 2013, nakładem wytwórni płytowej Sony Music Enter­ta­in­ment Poland, ukazał się jego debiu­tanc­ki album studyjny zatytu­ło­wa­ny Comfort and Happi­ness. W pierw­szym tygodniu po premie­rze krążek uplaso­wał się na 1. miejscu w zesta­wie­niu OLiS. Za produk­cję albumu odpowie­dzial­ny był Bogdan Kondrac­ki, natomiast autorką polskich tekstów na płycie jest Karolina Kozak.

W czerwcu 2013 otrzymał dwie nomina­cje do nagrody Eska Music Awards w katego­riach: najlep­szy artysta oraz najlep­szy artysta w sieci. 2 czerwca na warszaw­skim Torwarze wystąpił jako support przed koncer­tem Lany Del Rey. Następ­nie zaśpie­wał na dwóch festi­wa­lach: 3 lipca na Tent Stage podczas dwuna­stej edycji Open’er Festival, zorga­ni­zo­wa­nej na terenie wojsko­we­go lotniska Marynar­ki Wojennej w Gdyni (Babich Dołach), a 9 sierpnia na Cracow Stage podczas Coke Live Music Festival w Krakowie. We wrześniu został nomino­wa­ny do nagrody MTV Europe Music Awards 2013 w katego­rii Najlep­szy polski wykonaw­ca, a pod koniec 2013 do Paszpor­tów "Polityki" w dziedzi­nie muzyki popular­nej. W lutym 2014 otrzymał cztery Fryde­ry­ki. W marcu został jednym z laure­atów nagród Wiktory, w katego­rii Gwiazda piosenki. Miesiąc później otrzymał dwie nomina­cje do Super­je­dy­nek, odbywa­ją­cych się w ramach Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, w katego­riach: Super­Ar­ty­staSuper­Al­bum (za Comfort and Happi­ness). W maju wystąpił w Koncer­cie TOP na TOPtren­dy 2014 wśród dziesię­ciu artystów z najwięk­szą liczbą sprze­da­nych płyt, w poprze­dza­ją­cym roku w Polsce. W klasy­fi­ka­cji general­nej zajął 1. miejsce z albumem Comfort and Happi­ness. 22 czerwca na Stadio­nie Miejskim w Rybniku wystąpił jako support przed koncer­tem 30 Seconds to Mars. W grudniu 2014 roku dołączył do zespołu radiowej Czwórki, gdzie prowa­dził audycję Podsia­dów­ka.

2015–2017: Annoyance and Disappointment i przerwa w karierze

29 maja 2015 otrzymał Bursz­ty­no­we­go Słowika podczas koncertu Polsat SuperHit Festiwal 2015. We wrześniu poinfor­mo­wał o wydaniu swojej drugiej płyty studyj­nej zatytu­ło­wa­nej Annoy­an­ce and Disap­po­int­ment, której premiera zapla­no­wa­na została na 6 listo­pa­da. Produ­cen­ta­mi krążka zostali Bogdan Kondrac­ki i Daniel Walczak. 9 września 2015 roku ukazał się pierwszy singiel zwiastu­ją­cy płytę pt. "W dobrą stronę". Singiel okazał się wielkim hitem, docie­ra­jąc do 1. miejsca na liście Airplay oraz pozaj­mo­wał 1. miejsce w większo­ści list przebo­jów radio­wych w Polsce. Singiel również pokrył się statusem diamentowym.

6 listo­pa­da 2016 zgodnie z zapowie­dzią odbyła się premiera, a album po raz kolejny zadebiu­to­wał na 1. miejscu polskiej listy przebo­jów – OLiS. Krążek sprze­da­wał się bardzo dobrze i do 2018 roku rozszedł się w ponad 150 tys. egzem­pla­rzy, powta­rza­jąc wyczyn poprzed­niej płyty, zdoby­wa­jąc status diamen­to­wy. Album był 5. najle­piej sprze­da­ją­cą się płytą w Polsce w 2015 roku. Płyta została nomino­wa­na do Fryde­ry­ków 2016 w katego­rii Album roku pop. Utwór "W dobrą stronę" również został nomino­wa­ny do Fryde­ry­ków w katego­rii Utwór roku oraz Teledysk roku, którą wygrał.

3 marca 2016 zapre­zen­to­wał drugi singiel, "Forest", który po pewnym czasie zdobył status złotej płyty. 17 czerwca wydał trzeci singiel, "Pastem­po­mat". Utwór dobił 46. miejsce na liście Airplay oraz był grany w radiach w Polsce, który zdobył status potrój­nej platy­no­wej płyty. 26 sierpnia 2016 podczas gali Eska Music Awards 2016 otrzymał statu­et­kę w katego­rii Najlep­szy artysta. Na początku paździer­ni­ka 2016 zapre­zen­to­wał utwór "Tapety" a niedługo później – rozsze­rzo­ną wersję drugiego albumu, zatytu­ło­wa­ną Annoy­an­ce and Disap­po­int­ment 2.0. Piątym i ostatnim singlem promu­ją­cym album została piosenka "Where Did Your Love Go?", którą wydał do promocji radiowej na początku grudnia 2016.

Pod koniec roku ogłosił zawie­sze­nie kariery, polega­ją­ce m.in. na rocznej przerwie od grania koncertów.

Od 2018: Powrót i trzeci album Małomiasteczkowy

6 czerwca 2018 wydał teledysk do piosenki "Małomia­stecz­ko­wy", będącej pierw­szym singlem z jego trzecie­go albumu studyj­ne­go. Z singlem trafił do 1. miejsca na liście Airplay i zajął szczy­to­we miejsce w większo­ści list przebo­jów radio­wych w Polsce. Od 19 paździer­ni­ka 2018 na antenie radia RMF FM prowadzi swoją audycję Małomia­stecz­ko­wy program. 5 paździer­ni­ka zapre­zen­to­wał drugi singiel, "Nie ma fal", który również okazał się przebo­jem, trafia­jąc na 3. miejsce na liście Airplay i zajmując 1. miejsce w większo­ści list przebo­jów radio­wych w Polsce.

19 paździer­ni­ka wydał swój trzeci solowy album, zatytu­ło­wa­ny Małomia­stecz­ko­wy. Trzeci raz z rzędu zadebiu­to­wał z albumem na 1. miejscu polskiej listy przebo­jów – OLiS. Album w kilka dni po premie­rze sprzedał się w ponad 30 tys. egzem­pla­rzy, zdoby­wa­jąc status platy­no­wej płyty. Dawid promował album trasą Małomia­stecz­ko­wa Trasa, obejmu­ją­cą główne miasta Polski. Po zakoń­cze­niu trasy wyruszył w kolejną, Wielko­miej­ski Tour, tym razem odwie­dza­jąc mniejsze miejsco­wo­ści. Do stycznia 2019 album sprzedał się w ponad 120 tys. egzem­pla­rzy. W maju 2019 roku, artysta razem z Taco Hemin­gway­em ogłosił koncert na Stadio­nie Narodo­wym w Warsza­wie. Dawid dodał również że jest to ostatni jego koncert w tym roku. Wydarze­nie zdobyło duży rozgłos i już w niemal 3 godziny artyści wyprze­da­li wszyst­kie bilety, czyli 73 tys. miejsc zapeł­nia­jąc cały stadion. Tym samym muzycy pobili rekord Polski i sprze­da­li więcej biletów niż Metal­li­ca czy Coldplay.

2003–2012: Początki i X Factor

Swoje pierwsze występy publicz­ne zaliczył w wieku ok. dziesię­ciu lat. W wieku dwunastu lat wziął udział w amator­skim konkur­sie muzycz­nym w Tunezji, gdzie akurat spędzał wakacje z rodzi­ca­mi. W konkur­sie zaśpie­wał utwór "Długość dźwięku samot­no­ści" zespołu Myslovitz.

W 2011 brał udział w pierw­szej edycji X Factor. Odpadł w drugim etapie elimi­na­cji. W 2012 uczest­ni­czył w przesłu­cha­niach do drugiej edycji konkursu i ostatecz­nie dotarł do finału, którego został laure­atem. W finale wykonał m.in. piosenkę Katie Melui "Better Than a Dream" w duecie z artystką.

2013–2014: Debiut z Comfort and Happiness

W maju 2013, nakładem wytwórni płytowej Sony Music Enter­ta­in­ment Poland, ukazał się jego debiu­tanc­ki album studyjny zatytu­ło­wa­ny Comfort and Happi­ness. W pierw­szym tygodniu po premie­rze krążek uplaso­wał się na 1. miejscu w zesta­wie­niu OLiS. Za produk­cję albumu odpowie­dzial­ny był Bogdan Kondrac­ki, natomiast autorką polskich tekstów na płycie jest Karolina Kozak.

W czerwcu 2013 otrzymał dwie nomina­cje do nagrody Eska Music Awards w katego­riach: najlep­szy artysta oraz najlep­szy artysta w sieci. 2 czerwca na warszaw­skim Torwarze wystąpił jako support przed koncer­tem Lany Del Rey. Następ­nie zaśpie­wał na dwóch festi­wa­lach: 3 lipca na Tent Stage podczas dwuna­stej edycji Open’er Festival, zorga­ni­zo­wa­nej na terenie wojsko­we­go lotniska Marynar­ki Wojennej w Gdyni (Babich Dołach), a 9 sierpnia na Cracow Stage podczas Coke Live Music Festival w Krakowie. We wrześniu został nomino­wa­ny do nagrody MTV Europe Music Awards 2013 w katego­rii Najlep­szy polski wykonaw­ca, a pod koniec 2013 do Paszpor­tów "Polityki" w dziedzi­nie muzyki popular­nej. W lutym 2014 otrzymał cztery Fryde­ry­ki. W marcu został jednym z laure­atów nagród Wiktory, w katego­rii Gwiazda piosenki. Miesiąc później otrzymał dwie nomina­cje do Super­je­dy­nek, odbywa­ją­cych się w ramach Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, w katego­riach: Super­Ar­ty­staSuper­Al­bum (za Comfort and Happi­ness). W maju wystąpił w Koncer­cie TOP na TOPtren­dy 2014 wśród dziesię­ciu artystów z najwięk­szą liczbą sprze­da­nych płyt, w poprze­dza­ją­cym roku w Polsce. W klasy­fi­ka­cji general­nej zajął 1. miejsce z albumem Comfort and Happi­ness. 22 czerwca na Stadio­nie Miejskim w Rybniku wystąpił jako support przed koncer­tem 30 Seconds to Mars. W grudniu 2014 roku dołączył do zespołu radiowej Czwórki, gdzie prowa­dził audycję Podsia­dów­ka.

2015–2017: Annoyance and Disappointment i przerwa w karierze

29 maja 2015 otrzymał Bursz­ty­no­we­go Słowika podczas koncertu Polsat SuperHit Festiwal 2015. We wrześniu poinfor­mo­wał o wydaniu swojej drugiej płyty studyj­nej zatytu­ło­wa­nej Annoy­an­ce and Disap­po­int­ment, której premiera zapla­no­wa­na została na 6 listo­pa­da. Produ­cen­ta­mi krążka zostali Bogdan Kondrac­ki i Daniel Walczak. 9 września 2015 roku ukazał się pierwszy singiel zwiastu­ją­cy płytę pt. "W dobrą stronę". Singiel okazał się wielkim hitem, docie­ra­jąc do 1. miejsca na liście Airplay oraz pozaj­mo­wał 1. miejsce w większo­ści list przebo­jów radio­wych w Polsce. Singiel również pokrył się statusem diamentowym.

6 listo­pa­da 2016 zgodnie z zapowie­dzią odbyła się premiera, a album po raz kolejny zadebiu­to­wał na 1. miejscu polskiej listy przebo­jów – OLiS. Krążek sprze­da­wał się bardzo dobrze i do 2018 roku rozszedł się w ponad 150 tys. egzem­pla­rzy, powta­rza­jąc wyczyn poprzed­niej płyty, zdoby­wa­jąc status diamen­to­wy. Album był 5. najle­piej sprze­da­ją­cą się płytą w Polsce w 2015 roku. Płyta została nomino­wa­na do Fryde­ry­ków 2016 w katego­rii Album roku pop. Utwór "W dobrą stronę" również został nomino­wa­ny do Fryde­ry­ków w katego­rii Utwór roku oraz Teledysk roku, którą wygrał.

3 marca 2016 zapre­zen­to­wał drugi singiel, "Forest", który po pewnym czasie zdobył status złotej płyty. 17 czerwca wydał trzeci singiel, "Pastem­po­mat". Utwór dobił 46. miejsce na liście Airplay oraz był grany w radiach w Polsce, który zdobył status potrój­nej platy­no­wej płyty. 26 sierpnia 2016 podczas gali Eska Music Awards 2016 otrzymał statu­et­kę w katego­rii Najlep­szy artysta. Na początku paździer­ni­ka 2016 zapre­zen­to­wał utwór "Tapety" a niedługo później – rozsze­rzo­ną wersję drugiego albumu, zatytu­ło­wa­ną Annoy­an­ce and Disap­po­int­ment 2.0. Piątym i ostatnim singlem promu­ją­cym album została piosenka "Where Did Your Love Go?", którą wydał do promocji radiowej na początku grudnia 2016.

Pod koniec roku ogłosił zawie­sze­nie kariery, polega­ją­ce m.in. na rocznej przerwie od grania koncertów.

Od 2018: Powrót i trzeci album Małomiasteczkowy

6 czerwca 2018 wydał teledysk do piosenki "Małomia­stecz­ko­wy", będącej pierw­szym singlem z jego trzecie­go albumu studyj­ne­go. Z singlem trafił do 1. miejsca na liście Airplay i zajął szczy­to­we miejsce w większo­ści list przebo­jów radio­wych w Polsce. Od 19 paździer­ni­ka 2018 na antenie radia RMF FM prowadzi swoją audycję Małomia­stecz­ko­wy program. 5 paździer­ni­ka zapre­zen­to­wał drugi singiel, "Nie ma fal", który również okazał się przebo­jem, trafia­jąc na 3. miejsce na liście Airplay i zajmując 1. miejsce w większo­ści list przebo­jów radio­wych w Polsce.

19 paździer­ni­ka wydał swój trzeci solowy album, zatytu­ło­wa­ny Małomia­stecz­ko­wy. Trzeci raz z rzędu zadebiu­to­wał z albumem na 1. miejscu polskiej listy przebo­jów – OLiS. Album w kilka dni po premie­rze sprzedał się w ponad 30 tys. egzem­pla­rzy, zdoby­wa­jąc status platy­no­wej płyty. Dawid promował album trasą Małomia­stecz­ko­wa Trasa, obejmu­ją­cą główne miasta Polski. Po zakoń­cze­niu trasy wyruszył w kolejną, Wielko­miej­ski Tour, tym razem odwie­dza­jąc mniejsze miejsco­wo­ści. Do stycznia 2019 album sprzedał się w ponad 120 tys. egzem­pla­rzy. W maju 2019 roku, artysta razem z Taco Hemin­gway­em ogłosił koncert na Stadio­nie Narodo­wym w Warsza­wie. Dawid dodał również że jest to ostatni jego koncert w tym roku. Wydarze­nie zdobyło duży rozgłos i już w niemal 3 godziny artyści wyprze­da­li wszyst­kie bilety, czyli 73 tys. miejsc zapeł­nia­jąc cały stadion. Tym samym muzycy pobili rekord Polski i sprze­da­li więcej biletów niż Metal­li­ca czy Coldplay.

Działalność pozamuzyczna

Podsia­dło jest współ­pro­du­cen­tem filmu (Nie)znajomi.

W trakcie trwania pandemii COVID-19 wziął udział w akcji #hot16challenge2, promu­ją­cej zbiórkę funduszy na rzecz perso­ne­lu medycznego.

Trasy koncertowe

 • 2013–2014: Comfort and Happi­ness Tour
 • 2016: Son of Analog Tour
 • 2016: Andante Canta­bi­le Tour
 • 2018: Małomia­stecz­ko­wa Trasa
 • 2019: Wielko­miej­ski Tour
 • 2020: Leśna Muzyka

 • Dyskografia 11

  Patrick The Pan - ...niczym jak liśćmi

  ...niczym jak liśćmi

  Patrick The Pan
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 083
  • EAN: 5907678818416
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Dawid Podsiadło - Annoyance & Disappointment

  Annoyance & Disappointment

  Dawid Podsiadło
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88875135982
  • EAN: 0888751359826
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Dawid Podsiadło - Annoyance & Disappointment 2.0

  Annoyance & Disappointment 2.0

  Dawid Podsiadło
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985363412
  • EAN: 0889853634125
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Dawid Podsiadło - Comfort and Happiness

  Comfort and Happiness

  Dawid Podsiadło
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88765432932
  • EAN: 0887654329325
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Dawid Podsiadło - Comfort and Happiness

  Comfort and Happiness

  Dawid Podsiadło
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88843007182
  • EAN: 0888430071827
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Dawid Podsiadło - Małomiasteczkowy

  Małomiasteczkowy

  Dawid Podsiadło
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 19075880872
  • EAN: 0190758808727
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: super jewel box
  Kortez - Mój dom

  Mój dom

  Kortez
  • Wytwórnia: Jazzboy Records
  • Numer katalogowy: JB 034 CD
  • EAN: 5907437030271
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Kortez - Mój dom

  Mój dom

  Kortez
  • Wytwórnia: Jazzboy Records
  • Numer katalogowy: JB 034 2CD
  • EAN: 5907437030288
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Ania Rusowicz - Przystanek Woodstock 2015 - Flower Power

  Przystanek Woodstock 2015 - Flower Power

  Ania Rusowicz
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ 060
  • EAN: 5906737579701
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Curly Heads - Ruby Dress Skinny Dog

  Ruby Dress Skinny Dog

  Curly Heads
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88875027172
  • EAN: 0888750271723
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Muniek - Syn miasta

  Syn miasta

  Muniek
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111493950
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI