Filip Siejka
Muzyk

Biografia

Filip Siej­ka (ur. 6 grud­nia 1975 w War­sza­wie) – pol­ski muzyk i kom­po­zy­tor, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, a tak­że pro­du­cent muzycz­ny. Ukoń­czył Liceum Muzycz­ne im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie I i II stop­nia w kla­sie skrzy­piec. Absol­went Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie. Były czło­nek zespo­łu Papa D. Współ­pra­co­wał ponad­to m.in. z taki­mi wyko­naw­ca­mi jak: Mie­czy­sław Szcze­śniak, Michał Bajor, WSZ, Nata­lia Kukul­ska oraz Dariusz Kor­dek.

Jego star­szy brat Piotr Siej­ka rów­nież jest muzy­kiem, nato­miast stryj – Piotr Figiel był pia­ni­stą jaz­zo­wym i kom­po­zy­to­rem muzy­ki fil­mo­wej.

24 stycz­nia 2003 został ran­ny w wypad­ku samo­cho­do­wym koło Ostró­dy, gdzie pro­wa­dzo­na przez akto­ra i pio­sen­ka­rza Wal­de­ma­ra Gosz­cza Lan­cia Lybra, jadą­ca z nad­mier­ną pręd­ko­ścią, zde­rzy­ła się z czer­wo­nym For­dem Escor­tem. Goszcz zgi­nął na miej­scu. Razem z nimi jechał aktor Rado­sław Pazu­ra. Poszko­do­wa­ny w wypad­ku kie­row­ca for­da, miesz­ka­niec Miłom­ły­na, prze­szedł dłu­gą reha­bi­li­ta­cję.


Dyskografia 16

Patrycja Markowska - 4 ściany

4 ściany

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
Sebastian Makowski - Atomowy łabędź

Atomowy łabędź

Sebastian Makowski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 47-502206-10 / 502206 2
 • EAN: 5099750220627
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Mech - Bluffmania

Bluffmania

Mech
Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski - Droga

Droga

Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111493066
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Tomasz `Lipa` Lipnicki - Dźwięki słowa

Dźwięki słowa

Tomasz `Lipa` Lipnicki
 • Wytwórnia: Presscom
 • Numer katalogowy: PRESSCD007
 • EAN: 5902768528091
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digibook
Mech - Królewski poker

Królewski poker

Mech
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10284
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Marek Kościkiewicz - Moment

Moment

Marek Kościkiewicz
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5956242
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Patrycja Markowska - Nie zatrzyma nikt

Nie zatrzyma nikt

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 487 6
 • EAN: 0602498748763
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: GM Records
 • Numer katalogowy: 0701665109 *
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9465532
 • EAN: 5099994655322
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9464522
 • EAN: 5099994645224
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 0 91584 2
 • EAN: 5099909158429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: super jewel box
Mech - Portret

Portret

Mech
 • Wytwórnia: Karolex
 • Numer katalogowy: PTCD 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5097532
 • EAN: 5099950975327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 768
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slim case
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2662922
 • EAN: 5099926629223
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI