Gabriela "Gaba" Kulka
Muzyk

Biografia

Gaba Kulka, właści­wie Gabriela Kulka (ur. 1979 w Warsza­wie) – polska pianist­ka, piosen­kar­ka i autorka tekstów.

Dzieciństwo i edukacja

Urodziła się w muzycz­nej rodzinie. Jej ojciec, Konstan­ty Andrzej Kulka, jest znanym polskim skrzyp­kiem i profe­so­rem Uniwer­sy­te­tu Muzycz­ne­go w Warsza­wie. Z wykształ­ce­nia jest archi­tekt­ką wnętrz.

Kariera
2003–2007: Początki, Between Miss Scylla and a Hard PlaceOut

W 2003 roku ukazała się jej pierwsza płyta studyjna zatytu­ło­wa­na Between Miss Scylla and a Hard Place, która została wydana domowym sposobem. W 2005 roku piosen­kar­ka gościn­nie wzięła udział w nagraniu płyty pt. Food for Thought z coverami Iron Maiden, na której wykonała piosenkę "22 Accacia Avenue".

W 2006 roku nagrała drugą płytę studyjną zatytu­ło­wa­ną Out, która w 2006 roku oficjal­nie trafiła do dystry­bu­cji dzięki firmie Eblok. Album nomino­wa­ny był do nagrody muzycz­nej "Mateusz", przyzna­wa­nej przez Trójkę.

2008–2010: Przełom w karierze i Hat, Rabbit

W 2008 roku piosen­kar­ka otrzy­ma­ła Brązo­we­go Tukana za trzecie miejsce w Konkur­sie Aktor­skiej Inter­pre­ta­cji Piosenki na Przeglą­dzie Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. Praco­wa­ła też z Reni Jusis przy jej szóstym albumie studyj­nym zatytu­ło­wa­nym Iluzjon cz. I, pisząc tekst do piosenki "8 minut", w której gościn­nie zaśpie­wa­ła.

W 2009 roku ukazała się jej trzecia płyta studyjna pt. Hat, Rabbit. Był to jej pierwszy album, którego dystry­bu­cją zajęła się duża wytwór­nia. .. Krążek przyniósł piosen­kar­ce szeroką popular­ność, a w połowie paździer­ni­ka 2009 roku osiągnął status złotej płyty. Album zebrał wiele pozytyw­nych recenzji. Pierwszy singel promu­ją­cy płytę, "Nieja­sno­ści", zdobył popular­ność w mediach. 23 sierpnia piosen­kar­ka wykonała piosenkę "Mario­net­ki" Czesława Niemena podczas koncertu poświę­co­ne­go jego pamięci na Sopot Festival.

Od 27 września 2009 roku prowadzi autorską audycję Gabofon na antenie Polskie­go Radia Euro. Trzy dni później piosen­kar­ka otrzy­ma­ła nagrodę "Mateusza" w katego­rii "Wydarze­nie" ("za wielki talent, przebo­ga­tą muzyczną wyobraź­nię i trójkowy gust objawio­ne na płycie Hat, Rabbit będącej wydarze­niem 2009 roku"). 22 paździer­ni­ka ukazał się jej czwarty album długo­gra­ją­cy zatytu­ło­wa­ny Sleepwalk, który nagrała wspólnie z Konradem Kuczem.

Dokład­nie tydzień później, tj. 29 paździer­ni­ka, premierę miał krążek pt. Herbert, zawie­ra­ją­cy wiersze Zbignie­wa Herberta, śpiewane i recyto­wa­ne przez znanych artystów. Kulka nagrała na płytę trzy utwory: "Stoimy na granicy" (z wykorzy­sta­niem archi­wal­ne­go głosu Zbignie­wa Herberta), "Testa­ment" (z udziałem Adama Nowaka) oraz "Przesła­nie" (zbiorowo). 20 paździer­ni­ka odbył się koncert promu­ją­cy album z udziałem Kulki. Jego emisja odbyła się 1 listo­pa­da na antenie TVP1. W listo­pa­dzie 2009 roku odbyła się wspólna trasa koncer­to­wa Trójka Tour, w której wzięli udział m.in. Kulka, Czesław Śpiewa i zespół Dick4Dick. Pod koniec listo­pa­da 2009 roku wokalist­kę uhono­ro­wa­no nagrodą specjal­ną 6. edycji Europej­skie­go Festi­wa­lu Piosenki Autor­skiej Trans­VO­CA­LE, organi­zo­wa­ne­go we Frank­fur­cie nad Odrą i Słubicach.

W grudniu 2009 roku Kulka została nomino­wa­na do Paszpor­tu "Polityki" 2009 w katego­rii "muzyka rozrywkowa".

W lutym 2010 roku wydaw­nic­twa Hat, Rabbit oraz Sleepwalk uzyskały nomina­cje do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku muzyka alter­na­tyw­na", przy czym ten drugi album nomino­wa­no również w katego­rii "produk­cja muzyczna roku". Sama artystka natomiast otrzy­ma­ła Fryde­ry­ka 2010 w katego­rii "wokalist­ka roku".

15 maja 2010 ukazał się album grupy Baaba pt. Disco Externo, na którym znalazł się utwór "Thing­sIm­Not (Over and Over)", do którego Kulka napisała tekst i go zaśpiewała.

2011–2012: Baaba KulkaThe Saintbox

W 2011 roku Kulka, wspólnie z muzykami tworzą­cy­mi zespół Baaba, nagrała covery zespołu Iron Maiden, które zostały wydane 21 marca 2011 roku w albumie pt. Baaba Kulka.

19 marca 2012 roku ukazał się kolejny album studyjny Kulki zatytu­ło­wa­ny The Saintbox, który powstał przy współ­pra­cy Ola Walic­kie­go i Maćka Szupicy. Do jednego z utworów z płyty, piosenki "Eulalia", zreali­zo­wa­no teledysk.

Od 2013: Kolejne płyty

Na początku listo­pa­da 2013 roku premierę miał kolejny solowy album studyjny Kulki zatytu­ło­wa­ny Wersje. 8 września 2014 roku ukazała się następna płyta piosen­kar­ki pt. The Escapist. We wrześniu 2016 roku artystka wydała kolejny krążek długo­gra­ją­cy pt. Kruche.

Od 7 stycznia 2017 roku do marca 2020 roku Kulka prowa­dzi­ła autorską audycję Głowa.Serce.Baza. na antenie radiowej Trójki


Dyskografia 5

Maryla Rodowicz - Buty 2

Buty 2

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 278 939 7
 • EAN: 0602527893976
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digibook
Hey - Do szlachty, do rycerzy, doo mieszczan

Do szlachty, do rycerzy, doo mieszczan

Hey
 • Wytwórnia: Supersam Music
 • Numer katalogowy: SM 02
 • EAN: 5903427875655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
 • Dodatkowa informacja: wersja w kurtkach
Fisz Emade Tworzywo - Drony

Drony

Fisz Emade Tworzywo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-025
 • EAN: 9788326824180
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook, opakowanie kolekcjonerskie
Fisz Emade Tworzywo - Drony

Drony

Fisz Emade Tworzywo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-026
 • EAN: 5903111491253
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 300 numerowanych egzemplarzy
Czesław Śpiewa - Pop

Pop

Czesław Śpiewa
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 117
 • EAN: 5903427873484
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digibook

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI