Grzegorz Ciechowski
Muzyk

Biografia

Grzegorz Zbigniew Ciechow­ski (ur. 29 sierpnia 1957 w Tczewie, zm. 22 grudnia 2001 w Warsza­wie) – polski muzyk rockowy, pianista, flecista, poeta, kompo­zy­tor, felie­to­ni­sta, autor tekstów, lider i wokali­sta zespołu Republi­ka, który działal­ność artystycz­ną zaczynał w toruń­skim klubie studenc­kim "Od Nowa" w 1980.

Jako solista wystę­po­wał m.in. pod pseudo­ni­ma­mi Obywatel G.C.Grzegorz z Ciechowa. Pisał również teksty innym wykonaw­com m.in. zespo­ło­wi Lady Pank ("Zostaw­cie Titanica") oraz Justynie Stecz­kow­skiej (pod pseudo­ni­mem Ewa Omernik).

Wczesne lata

Urodził się 29 sierpnia 1957 w Tczewie. Był drugim z trojga dzieci Zbignie­wa (1923-1993). W Tczewie uczęsz­czał do szkoły podsta­wo­wej, w 1972 rozpo­czął naukę w I Liceum Ogólno­kształ­cą­cym im. Marii Skłodow­skiej-Curie, w którym w 1976 złożył egzamin dojrzałości.

W latach szkol­nych rozwijał swoje zainte­re­so­wa­nia muzyczne i literac­kie; grał na flecie i pianinie, wystę­po­wał – jako flecista – w chórze i w zespo­łach Nocny Pociąg, a od 1976 w Jazz Forma­tion. Pisał wiersze, zbierał płyty, ćwiczył też kultu­ry­sty­kę. Na studia wybrał się do Torunia na poloni­sty­kę na Uniwer­sy­te­cie Mikołaja Koper­ni­ka. Tam też wydał tom wierszy oraz zaczął karierę muzyczną.

Kariera

W 1979 dołączył do zespołu Res Publica, prowa­dzo­ne­go przez Jana Castora, szybko został jego liderem, napisał sam większość utworów grupy, która od 1980 przyjęła nazwę Republika.

Zespół Republi­ka zaczął publicz­ne występy jesienią 1981 w Toruniu, a wiosną 1982 pojawił się w Warsza­wie. Propo­no­wał nowe, ostre brzmie­nie, orygi­nal­ne teksty oraz czarno-biały styl wizualny. Utwory Republi­ki odbie­ra­no jako inteli­gent­ne spojrze­nie na sytuację jednost­ki w odhuma­ni­zo­wa­nym społe­czeń­stwie. Pierwsze nagrania to najwięk­sze przeboje zespołu: "Kombinat", "Gadające głowy", "Sexy Doll", "Układ sił", "Telefony" i "Biała flaga".

We wrześniu 1982 zespół nagrał pierwszą płytę długo­gra­ją­cą Nowe sytuacje, która została wydana w marcu 1983. Wszyst­kie 10 utworów napisał Grzegorz Ciechow­ski i były to tylko nowe piosenki. Zespół nagrał też anglo­ję­zycz­ną wersję albumu, która ukazała się rok później w Wielkiej Brytanii jako 1984. W tym samym roku Republi­ka wystą­pi­ła na festi­wa­lu w Roskilde w Danii, śpiewa­jąc po polsku i po angiel­sku. Ciechow­ski jako jeden z pierw­szych w polskim show-biznesie zaczął stosować kontro­wer­sję, jako sposób na promocję zespołu i swej osoby. Między innymi wyreży­se­ro­wał reportaż radiowy prezen­tu­ją­cy go jako gwiazdę rocka.

Przez rok zespół przygo­to­wy­wał materiał na nową płytę, która pojawiła się w listo­pa­dzie 1984 pod tytułem Nieustan­ne tango. Znalazły się na niej przeboje: "Obcy astronom", "Zróbmy to (teraz)", "Poranna wiado­mość" i piosenka tytułowa. W następ­nych latach nagrali jeszcze kilka utworów, takich jak "Ciało", "Klatka", "Sam na linie" i "Moja krew". W 1986 zakoń­czy­li działal­no­ści, a Ciechow­ski zaczął wystę­po­wać jako "Obywatel G.C.". W 1987 wydał pierwszy solowy album, również zatytu­ło­wa­ny Obywatel G.C.. Rok później wydał kolejny album pt. Tak! Tak!, na którym znalazły się przeboje "Nie pytaj o Polskę" i "Tak… tak… to ja". W sierpniu 1988 wystąpił na festi­wa­lu w Sopocie. Jego muzyka była bardziej osobista i łagod­niej­sza, a brzmie­nie bardziej oparte na instru­men­tach klawi­szo­wych i mniej orygi­nal­ne niż wcześniej. Muzyk wyraźnie wzboga­cił instru­men­ta­rium, grał m.in. na pianie Fendera i organach Hammonda. W 1989 wydał muzykę do filmu Stan strachu.

W 1990 powrócił do śpiewa­nia z zespołem Republi­ka, pierwszy koncert po zjedno­cze­niu zagrali w Opolu. Po fali koncer­tów wydali nowy album pt. 1991, który promo­wa­li utworem "Lawa". Następ­nie wydali płytę pt. Siódma pieczęć, będącą składan­ką starych nagrań i koncert akustycz­ny. W tym czasie Ciechow­ski nagrał również solowy album pt. Obywatel świata i stworzył muzykę filmową do niemiec­kie­go serialu Schloss Pompon Rouge. W 1991 Roland Rowiński napisał scena­riusz do filmu Obywatel świata na podsta­wie noweli Ciechowskiego.

Od połowy lat 90. Ciechow­ski powoli stabi­li­zo­wał swoje życie osobiste i karierę muzyczną. Wydał składan­ko­wą płytę solową pt. Selekcja i tom wierszy Wokół niej, a z zespołem nagrał płytę pt. Republi­ka marzeń. W 1996 pod nazwą "Grzegorz z Ciechowa" wydał płytę pt. OjDADAna z muzyką nawią­zu­ją­cą do polskie­go folkloru, zawie­ra­ją­cą m.in. utwór "Piejo kury, piejo".

Udzielał się też jako produ­cent płytowy. Współ­pra­co­wał nad albumami m.in. Kayah, Kasi Kowal­skiej, Justyny Stecz­kow­skiej, Marcina Rozynka, Krzysz­to­fa Antko­wia­ka i Katarzy­ny Groniec.

W 1998 została wydana przed­ostat­nia płyta Republi­ki pt. Masakra, zawie­ra­ją­ca przeboje, takie jak "Mamona", "Raz na milion lat" czy "Odcho­dząc". Później ukazały się tylko wznowie­nia dawnych nagrań oraz muzyka Ciechow­skie­go do filmu Wiedźmin (2001). Nagrania do nowej płyty grupy przerwa­ła niespo­dzie­wa­na śmierć Ciechow­skie­go. Kilka gotowych piosenek, w tym "Śmierć na pięć", wydano w następ­nym roku na płycie pt. Republi­ka. Zespół zakoń­czył działal­ność koncer­tem o nazwie "Kombinat", który odbył się w ramach 23. Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej 16 marca 2002.

Archi­wal­ne nagrania Ciechow­skie­go i grupy Republi­ka ukazały się po jego śmierci w kilku obszer­nych wydaw­nic­twach płyto­wych. Album z koncer­tem zespołu, zareje­stro­wa­nym w 1998 w studiu Programu Trzecie­go, dołączo­no 7 listo­pa­da 2007 do dzien­ni­ka "Rzecz­po­spo­li­ta". Od kilku lat odbywają się w Tczewie festi­wa­le jego muzyki In memoriam. Toruń przyzna­je nagrodę artystycz­ną jego imienia.

Pod koniec lata 2007 przygo­to­wa­no książkę o Obywa­te­lu G.C. pt. "Grzegorz Ciechow­ski 1957–2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa", którą zreda­go­wał jego szkolny kolega, poseł Jan Kulas. Książka ukazała się w 50. urodziny muzyka.


Dyskografia 64

Republika - 1984

1984

Republika
 • Wytwórnia: Mega Organisation Ltd.
 • Numer katalogowy: LP 1
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
 • Dodatkowa informacja: picture disc
Republika - 1991

1991

Republika
Atrakcyjny Kazimierz - 25-Latka

25-Latka

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF0025
 • EAN: 5905279259140
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Akustycznie

Akustycznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5104452
 • EAN: 0888751044524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Akustycznie

Akustycznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5104451
 • EAN: 0888751044517
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2015
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10792
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: LP99971 / LP99972
 • EAN: 5906409999738
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
Lady Pank - Ballady

Ballady

Lady Pank
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 078
 • EAN: 5901488010787
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Lady Pank - Besta, Besta

Besta, Besta

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 74321944922
 • EAN: 0743219449221
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: Antologia 20 lat
Republika - Bez prądu

Bez prądu

Republika
Obywatel G. C. - Citizen G. C.

Citizen G. C.

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: SP C.G. 003
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1989
Kasia Kowalska - Gemini

Gemini

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 202
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Lady Pank - Gold

Gold

Lady Pank
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33873 - 2
 • EAN: 0099923387329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Republika - Gramy dalej

Gramy dalej

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 214
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Lady Pank - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 1

Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 1

Lady Pank
 • Wytwórnia: TMM Polska
 • Numer katalogowy: TMMPL006-01
 • EAN: 9788360717912
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook, książka z płytą
 • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
Nowe Sytuacje - Jarocin Live 2015

Jarocin Live 2015

Nowe Sytuacje
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5906395769025
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Maanam - Jesteśmy ze stali

Jesteśmy ze stali

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-637
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1986
Lady Pank - Koncertowa

Koncertowa

Lady Pank
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 664342
 • EAN: 0743216643424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Lady Pank - Koncertowa

Koncertowa

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88751465718
 • EAN: 0888751465718
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
Marcin Rozynek - Księga urodzaju

Księga urodzaju

Marcin Rozynek
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5112892
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Republika - Lawa

Lawa

Republika
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: AS-1001
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1991
Lady Pank - Mała wojna

Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: PR0001
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
Republika - Mamona

Mamona

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 150
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Republika - Masakra

Masakra

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4980842
 • EAN: 0724349808423
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Lady Pank - Mniej niż zero

Mniej niż zero

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 7699313
 • EAN: 9788376993133
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook, książka z płytą
 • Dodatkowa informacja: Antologia Polskiej Muzyki
Republika - Moja Angelika

Moja Angelika

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 241
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Republika - Największe przeboje

Największe przeboje

Republika
 • Wytwórnia: Pani domu
 • Numer katalogowy: PD 20-2004
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Lady Pank - Największe przeboje

Największe przeboje

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 82876594862
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Republika - Nie pójdę do szkoły

Nie pójdę do szkoły

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 367
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Robert Gawliński - Nie pokonasz miłości

Nie pokonasz miłości

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 433
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Republika - Nieustanne tango

Nieustanne tango

Republika
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 012
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Republika - nowe Nowe sytuacje

nowe Nowe sytuacje

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5337550
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Republika - Nowe sytuacje

Nowe sytuacje

Republika
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 003
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
 • Opakowanie: gatefold
Republika - Nowe sytuacje / Nieustanne tango

Nowe sytuacje / Nieustanne tango

Republika
Republika - Obejmij mnie, Czeczenio

Obejmij mnie, Czeczenio

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM SN-011
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
Obywatel G. C. - Obywatel G. C.

Obywatel G. C.

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 89
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Obywatel G. C. - Obywatel świata

Obywatel świata

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-074
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Republika - Odchodząc

Odchodząc

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 175
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Grzegorz z Ciechowa - Ojdadana

Ojdadana

Grzegorz z Ciechowa
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8533112
 • EAN: 0724385331121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Lady Pank - Polski Rock

Polski Rock

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: 90844028
 • EAN: 9770860908440
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Atrakcyjny Kazimierz - Prawdziwa miłość

Prawdziwa miłość

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Republika - Raz na milion lat

Raz na milion lat

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 234
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Republika - Republika

Republika

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5393122
 • EAN: 0724353931223
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Republika - Republika 82 - 85

Republika 82 - 85

Republika
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 39
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Republika - Republika marzeń

Republika marzeń

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 016
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
Republika - Republika marzeń

Republika marzeń

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 063
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Grzegorz Ciechowski - Schloss Pompon Rouge

Schloss Pompon Rouge

Grzegorz Ciechowski
 • Wytwórnia: ZYX Records (D)
 • Numer katalogowy: 20201 - 1
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Maanam - Single

Single

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 3116352
 • EAN: 0094631163524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Simple Story
Republika - Siódma pieczęć

Siódma pieczęć

Republika
 • Wytwórnia: Sound-Pol
 • Numer katalogowy: SPBCD 040
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Obywatel G. C. - Stan strachu

Stan strachu

Obywatel G. C.
Lady Pank - Symfonicznie

Symfonicznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 371 509 6
 • EAN: 0602537150960
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
Lady Pank - Symfonicznie

Symfonicznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 371 752 7
 • EAN: 0602537175277
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
Lady Pank - Symfonicznie - część II

Symfonicznie - część II

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 575 385 8
 • EAN: 0602557538588
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
Lady Pank - Tacy sami

Tacy sami

Lady Pank
Lady Pank - Tacy sami

Tacy sami

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10799
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Obywatel G. C. - Tak! Tak!

Tak! Tak!

Obywatel G. C.
Lady Pank - The Very Best Of

The Very Best Of

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11508
 • EAN: 5906409115084
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: slipcase
Republika - Trójka Live!

Trójka Live!

Republika
Lady Pank - Trójka Live!

Trójka Live!

Lady Pank
Lady Pank - W transie

W transie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 170
 • EAN: 5901119101709
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1997
Lady Pank - W transie

W transie

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10802
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Grzegorz Ciechowski - Wiedźmin

Wiedźmin

Grzegorz Ciechowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5370152
 • EAN: 0724353701529
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Republika - Zielone usta

Zielone usta

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 472
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI