Grzegorz Kotyłło
Muzyk

Biografia

Grzegorz Kotyłło (ur. 5 listo­pa­da 1975 w Lublinie) – polski dzien­ni­karz, muzyk (gitarzy­sta, wokali­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów). 

W 1991 założył (wraz z Wojcie­chem Cugow­skim) hardroc­ko­wą formację Tipsy Train, w której nieprze­rwa­nie gra do dzisiaj. W 1994 ukończył II Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Hetmana Jana Zamoy­skie­go w Lublinie. W 1999 ukończył studia na Wydziale Polito­lo­gii Uniwer­sy­te­tu Marii Curie-Skłodow­skiej w Lublinie (specjal­ność dzien­ni­kar­stwo). Jako dzien­ni­karz pracował w redak­cjach Gazety Wybor­czej i Kuriera Lubelskiego.

Jest reali­za­to­rem i produ­cen­tem wszyst­kich nagrań zespołu Tipsy Train. Współ­pra­cu­je z kilkoma muzykami i zespo­ła­mi, m.in. Ceti. W kwietniu 2010 wydał singla z udziałem Marka Ałaszew­skie­go, założy­cie­la grupy Klan.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI