Jacek Bończyk
Muzyk

Biografia

Jacek Bończyk (ur. 31 maja 1967 w Wałbrzy­chu) – polski aktor teatral­ny i filmowy, piosen­karz, autor tekstów piosenek, scena­rzy­sta i reżyser spekta­kli muzycz­nych. Wokali­sta i gitarzy­sta formacji rocko­wych: Bończyk/​Krzywański oraz Nowe Sytuacje.

Życiorys

Jest absol­wen­tem wydziału aktor­skie­go Państwo­wej Wyższej Szkoły Teatral­nej w Krakowie Wydział Zamiej­sco­wy we Wrocła­wiu (rocznik 1992). Chętnie sięga po utwory autorów francu­skich. Często użycza głosu w dubbingu.

W latach 80. był harce­rzem i instruk­to­rem 1 WŚDS "Fokszek­mek", KI "Draka" i Wałbrzy­skiej Chorągwi ZHP.

Od 2010 roku członek Rady Artystycz­nej Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. W latach 2013–2016 dyrektor artystycz­ny Festi­wa­lu Twórczo­ści Wojcie­cha Młynar­skie­go. Od 2016 roku wykła­dow­ca w Warszaw­skiej Szkole Filmowej. Dyrektor artystycz­ny w Teatrze Rozrywki w Chorzo­wie w sezonie teatral­nym 2018/​19.

Przez osiem lat był mężem aktorki Olgi Bończyk. Obecnie w związku małżeń­skim z Klemen­ty­ną Umer.

Twórczość

Role teatralne
 • Teatr Muzyczny we Wrocła­wiu sezon 1992/​1993: spekta­kle Cabaret, Skrzypek na dachu, Betlejem Polskie
 • Ośrodek Teatru Otwar­te­go "Kalambur" we Wrocła­wiu sezon 1992/​1993: spektakl Śniada­nie u Tiffanyego
 • Teatr Muzyczny "Roma" w Warsza­wie sezon 1993/​1994: spekta­kle Piaf, Ania z Zielo­ne­go Wzgórza, Sztuk­mistrz z Lublina
 • Teatr Żydowski w Warsza­wie sezon 1994/​1995: spektakl Piaf
 • Teatr Drama­tycz­ny w Warsza­wie sezon 1994/​1995: spektakl Piosenki spod Wieży Eiffla
 • Teatr Rampa w Warsza­wie sezony 1997–1999: spektakl Zwierzę­ta doktora Doolitle
 • Teatr Rozrywki w Chorzo­wie sezon 1999–2000: spektakl The Rocky horror show jako Brad Majors
 • Teatr Rozma­ito­ści w Warsza­wie sezony 1997–2000: spektakl Dzieła wszyst­kie Szekspi­ra (w nieco skróco­nej wersji)
 • Teatr Rampa sezony 1999–2001: spektakl Brassens
 • Przegląd Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu w 2002 r.: spektakl Kombinat (ostatni koncert zespołu Republika)
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2002/​2006: spektakl Chicago jako Amos Hart
 • Teatr Muzyczny we Wrocła­wiu sezon 2003/​2004: spektakl Manda­ryn­ki i pomarań­cze według Juliana Tuwima
 • Teatr Syrena w Warsza­wie sezon 2004/​2005/​2006/​2007/​2008/​2009: spektakl Opera za trzy grosze (dwie role – jako Mackie Majcher lub Tiger Brown)
 • Art Zone Raj (program tria Kaczmar­ski, Gintrow­ski, Łapiński wspólnie z M. Czyży­kie­wi­czem i H.F. Tabęckim)
 • Teatr Muzyczny Capitol we Wrocła­wiu sezony 2004/​2005: spektakl Galeria – piosenki Jacka Kaczmarskiego
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2006/​2007: spektakl Stepping Out jako Geoffrey
 • Teatr Syrena w Warsza­wie sezon 2006/​2007: spektakl Szare kwiaty jako Mistrz
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2006/​2007: spektakl Songi Brechta
 • Teatr Rozrywki w Chorzo­wie sezon 2007/​2008/​2009: spektakl Terapia Jonasza jako Jonasz-Narrator
 • Teatr Piosenki we Wrocła­wiu sezon 2008: spektakl Halucy­na­cje – piosenki Grzego­rza Ciechowskiego
 • Teatr Syrena w Warsza­wie sezon 2008/​2009/​2010/​2011: spektakl Walc na trawie – jako Poeta
 • Art Zone sezon 2008/​2009/​2010/​2011: spektakl "Wersety panteisty"
 • Przegląd Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu w 2009r: spektakl Gra szkla­nych paciorków
 • Art Zone sezon 2009/​2010/​2011/​2012/​2013/​2014: spektakl "Dzieci Hioba"
 • Teatr Muzyczny "Roma" w Warsza­wie sezon 2011/​2012/​2013/​2014/​2015/​2016/​2017/​2018: spektakl "Tuwim dla dorosłych" – jako Redaktor radiowy
 • Teatr "Capitol" w Warsza­wie sezon 2011/​2012/​2013: spektakl "Carmen – sztuka na 10 telefo­nów komór­ko­wych" – jako Jose 2
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2013/​2014/​2015: spektakl "Klatka Wariatek" jako Georges
 • Teatr Muzyczny "Roma" w Warsza­wie sezon 2013/​2014: spektakl "Całujcie mnie wszyscy w odbior­nik" jako Redaktor, Aktor
 • Teatr Ateneum w Warsza­wie sezon 2014/​2015/​2016/​2017/​2018: spektakl "Jacek Kaczmar­ski. Lekcja historii"
 • Teatr 6. piętro w Warsza­wie sezon 2014/​2015/​2016: spektakl "Młynar­ski – obowiązkowo"
 • Teatr Ateneum w Warsza­wie sezon 2018/​19: spektakl "ABSOLUTNIE, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego"
 • Teatr Muzyczny w Toruniu sezon 2020/​2021: spektakl "Mężczyź­ni o kobietach"
 • Recitale
 • Piosenki kilku Francu­zów (2000)
 • Tango Kameleon (2002)
 • Następny – 2009 (2009)
 • Recital na piano i bass (2010)
 • Mój Staszew­ski (2012)
 • Resume (z wątkiem kosmicz­nym) (2013)
 • Czarno-białe ślady (2015)
 • Mój Młynar­ski (2018)
 • Role filmowe
 • Zakład jako Jasia
 • Marsza­łek Piłsud­ski jako Walery Sławek
 • Adam i Ewa jako Wiktor Korcz
 • Śmierć w Tyflisie – Teatr Telewi­zji jako Pisarz
 • Klinika samot­nych serc jako doktor Adam Barski
 • Na dobre i na złe odc. 250 jako brat Marka
 • M jak miłość odc.439 jako Claude
 • Krymi­nal­ni odc. 54 jako Tomasz Lipski
 • Ofice­ro­wie odc. 3 i 12 jako Notariusz
 • Hotel 52 odc.2 jako Adwokat
 • Mały Jakub jako lekarz
 • Dwoje we troje jako Restaurator
 • Barwy szczę­ścia jako ojciec Eryka
 • Aferzy­ści. Złe psy jako Naczel­nik Baryła
 • Praca w telewizji
 • Telewi­zyj­ne Studia Dźwięku w Warsza­wie (1994–1999) jako kierow­nik muzyczny
 • Studio Start Inter­na­tio­nal (1998–2000) jako autor polskich wersji języko­wych – piosenki
 • Praca w radiu
 • Radio Kolor w latach 1996–1998 jako redaktor prowa­dzą­cy i od września 2003 r. do lutego 2005 r. audycja autorska Boni Cafe
 • Polski dubbing
  Kompozycje i teksty
 • Autor tekstów piosenek w progra­mach telewi­zyj­nych dla dzieci i młodzie­ży m.in. Truskaw­ko­we studio, Zielonym do góry
 • Autor polskich wersji tekstów piosenek w filmach animo­wa­nych m.in. Shrek, Mała Syrenka, Niedź­wiedź w Dużym Niebie­skim Domu, Świat Bobbiego, Taz-mania, Kot Ik!, Johnny Bravo, Kocia ferajna w Beverly Hills, Magiczny autobus, Rick i Morty
 • Kompo­zy­tor muzyki do spekta­klu Myszy, koty, niedź­wie­dzie… w Teatrze Staro­miej­skim w Warszawie
 • Autor i kompo­zy­tor płyty Bajkę mamo, bajkę tato (Eurocom Music)
 • Kierow­nik muzyczny w Teatrze Rampa w Warsza­wie, współ­re­ali­za­tor spekta­kli Zwierzę­ta doktora DolittleBracia krwi
 • Autor tekstów i współ­kom­po­zy­tor płyty Depre­sjo­ni­ści (Pomaton-EMI)
 • Autor tekstów na płytach Katarzy­ny Groniec, Michała Bajora, Mirosła­wa Czyży­kie­wi­cza, Anny Guzik
 • Autor tekstów na płycie Ideolo­gia snu
 • Autor tekstów piosenek zespołu „Elements" /​Biolik, Gładysz, Rajski/
 • Autor polskich tekstów piosenek w musicalu „Młody Frankenstein"
 • Autor tekstów piosenek w spekta­klu "Józef K. i kobiety" (z muzyką Piotra Dziubka)
 • Autor polskich tekstów piosenek w musicalu "Cabaret" - "I Don't Care Much" oraz "Don't Go"
 • Scenariusze i reżyseria
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego w ramach Ogólno­pol­skie­go Przeglą­du Piosenki Francu­skiej w Lubinie, 2004
 • Autor scena­riu­sza i reżyser autor­skie­go spekta­klu „Terapia Jonasza", Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, kwiecień 2007,
 • Autor scena­riu­sza /​wraz z H.F.Tabęckim/ i reżyser spekta­klu "4 elementy świata", Polska Filhar­mo­nia Bałtycka w Gdańsku, sierpień 2007,
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Specjal­ne­go Pamięci Grzego­rza Ciechow­skie­go, Toruń, Klub Od Nowa, 15-12-2007
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Walc na trawie – piosenki Marka Grechuty" Teatr Syrena w Warsza­wie, 16-02-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Poeci, których nam brakuje" w ramach Ogólno­pol­skie­go Festi­wa­lu Piosenki Artystycz­nej w Rybniku, 24-02-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego "Osiecka czy Młynar­ski?" Polska Filhar­mo­nia Bałtycka w Gdańsku, 05-09-2009
 • Reżyser Koncertu Galowego w ramach Festi­wa­lu "Pejzaż bez Ciebie – piosenki Grzego­rza Ciechow­skie­go", Opera Nova-Bydgoszcz, dla TVP2, 26-10-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu inspi­ro­wa­ne­go twórczo­ścią Zbignie­wa Herberta "Wersety pante­isty", Kino Wisła w Warsza­wie, 29-11-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Obywatel" inspi­ro­wa­ne­go twórczo­ścią Grzego­rza Ciechow­skie­go i Republi­ki Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, 10-12-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Impresja na temat Raju" w ramach Ogólno­pol­skie­go Festi­wa­lu Piosenki Artystycz­nej w Rybniku, 21-02-2009
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "O aniołach innym razem…", Kościół św. Jana w Gdańsku, 17-04-2009
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Dzieci Hioba" w ramach VI Festi­wa­lu Piosenki Poetyc­kiej im. Jacka Kaczmar­skie­go "Nadzieja" w Kołobrze­gu 31-07-2009 oraz Festi­wa­lu Singera w Warsza­wie 5-09-2010
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Kot w butach – bajka z piosen­ka­mi" Teatr im. W.Horzycy w Toruniu /​2010/​ oraz Teatr Syrena w Warsza­wie /​2011/​
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?" Teatr im. W.Horzycy w Toruniu, 12-02-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Finało­we­go "Nerwowo, trochę tangowo" w ramach Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. 25-03-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Nie dorosłem. Piosenki Stani­sła­wa Staszew­skie­go" Teatr Syrena w Warsza­wie, 28-04-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Singiel­ka czyli Na co ja czekam?", Teatr Polski w Bielsku-Białej, 24-09-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu „Nie ma jak u Mamy" – reali­za­cja dla TVP Polonia i TVP1 – Centrum Targowe "Park" w Toruniu, 26-05-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Noc roman­tycz­na" w ramach IX Festi­wa­lu Piosenki Poetyc­kiej im. Jacka Kaczmar­skie­go "Nadzieja" w Kołobrze­gu, 27-07-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "1944 – Miasto – 2012" w ramach obchodów 68 rocznicy Powsta­nia Warszaw­skie­go. Plac Krasiń­skich, 31-07-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Zorro" Teatr Muzyczny w Łodzi, 4-11-2012 oraz Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 18-11-2018
 • Reżyser spekta­klu "Stróż niebie­ski" Katarzy­ny Lengren Teatr Stani­sła­wow­ski w Łazien­kach Królew­skich – Warszawa, 26-12-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego "Śpiewamy Młynar­skie­go" – I Festiwal Twórczo­ści Wojcie­cha Młynar­skie­go – Zatoka Sztuki w Sopocie, 22-09-2013
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Finało­we­go "Total Niemen czyli o czym trąbo­dzwo­nisz" w ramach 35 Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. 28-03-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Tango fm" – Teatr Polski im. A. Mickie­wi­cza w Często­cho­wie, 03-05-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Kot w butach" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 31-05-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "25 lat później" – NCK w Gdańsku, 6-06-2014 oraz Teatr Ateneum w Warsza­wie, 8-06-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego "Młynarski&Wasowski" – II Festiwal Twórczo­ści Wojcie­cha Młynar­skie­go – Gdański Teatr Szekspi­row­ski, 12-10-2014
 • Reżyser spekta­klu "Jacek Kaczmar­ski. Lekcja historii" – Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warsza­wie, 22-11-2014
 • Reżyser spekta­klu "Młynar­ski – obowiąz­ko­wo" – Teatr 6.piętro w Warsza­wie, 7-03-2015
 • Reżyser spekta­klu dyplo­mo­we­go "Nie dorosłem czyli piosenki Taty Kazika" – Studium Aktor­skie im.A.Sewruka w Olszty­nie, 11-04-2015
 • Reżyser warsz­ta­tów "Piosenka i jej rola w spekta­klu" podczas Kursu Mistrzow­skie­go dla absol­wen­tów Podyplo­mo­wych Studiów Reżyse­rii Teatru Dzieci i Młodzie­ży – Państwo­wa Wyższa Szkoła Teatral­na w Krakowie Filia we Wrocła­wiu w dniach 24-26.07.2015
 • Autor libretta musicalu "Cyrano" z muzyką Krzysz­to­fa Herdzina – Teatr Muzyczny w Łodzi. 18-12-2015 
 • Reżyser musicalu "Młody Franken­ste­in" – prapre­mie­ra polska – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 23-04-2016
 • Reżyser spekta­klu "Walc kameral­ny czyli Pan Wasowski mniej znany" – Teatr Muzyczny w Toruniu, 25-11-2016
 • Reżyser spekta­klu dyplo­mo­we­go "Józef K. i kobiety" – Studium Musica­lo­we CAPITOL we Wrocła­wiu, 22-03-2017
 • Reżyser musicalu "Jak odnieść sukces w biznesie zanadto się nie wysila­jąc" – prapre­mie­ra polska – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 16-11-2017
 • Reżyser spekta­klu "Nie tylko Starsi Panowie czyli Wasowski do Kwadratu" – Teatr Kwadrat im.E.Dziewońskiego w Warsza­wie, 17-02-2018
 • Reżyser spekta­klu dyplo­mo­we­go "Bajki dla niegrzecz­nych dzieci" – Studium Aktor­skie im.A.Sewruka w Olszty­nie, 7-04-2018
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Singiel­ka 2 czyli Matka Polka" – Teatr Polski w Bielsku-Białej, 18-05-2018
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Poeci, których nam zabrakło…" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 2-11-2018
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Zorro" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 18-11-2018
 • Reżyser spekta­klu "Cabaret" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 30-03-2019
 • Reżyser spekta­klu "Mężczyź­ni o kobie­tach" - Teatr Muzyczny w Toruniu, 28-08-2020
 • Role teatralne
 • Teatr Muzyczny we Wrocła­wiu sezon 1992/​1993: spekta­kle Cabaret, Skrzypek na dachu, Betlejem Polskie
 • Ośrodek Teatru Otwar­te­go "Kalambur" we Wrocła­wiu sezon 1992/​1993: spektakl Śniada­nie u Tiffanyego
 • Teatr Muzyczny "Roma" w Warsza­wie sezon 1993/​1994: spekta­kle Piaf, Ania z Zielo­ne­go Wzgórza, Sztuk­mistrz z Lublina
 • Teatr Żydowski w Warsza­wie sezon 1994/​1995: spektakl Piaf
 • Teatr Drama­tycz­ny w Warsza­wie sezon 1994/​1995: spektakl Piosenki spod Wieży Eiffla
 • Teatr Rampa w Warsza­wie sezony 1997–1999: spektakl Zwierzę­ta doktora Doolitle
 • Teatr Rozrywki w Chorzo­wie sezon 1999–2000: spektakl The Rocky horror show jako Brad Majors
 • Teatr Rozma­ito­ści w Warsza­wie sezony 1997–2000: spektakl Dzieła wszyst­kie Szekspi­ra (w nieco skróco­nej wersji)
 • Teatr Rampa sezony 1999–2001: spektakl Brassens
 • Przegląd Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu w 2002 r.: spektakl Kombinat (ostatni koncert zespołu Republika)
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2002/​2006: spektakl Chicago jako Amos Hart
 • Teatr Muzyczny we Wrocła­wiu sezon 2003/​2004: spektakl Manda­ryn­ki i pomarań­cze według Juliana Tuwima
 • Teatr Syrena w Warsza­wie sezon 2004/​2005/​2006/​2007/​2008/​2009: spektakl Opera za trzy grosze (dwie role – jako Mackie Majcher lub Tiger Brown)
 • Art Zone Raj (program tria Kaczmar­ski, Gintrow­ski, Łapiński wspólnie z M. Czyży­kie­wi­czem i H.F. Tabęckim)
 • Teatr Muzyczny Capitol we Wrocła­wiu sezony 2004/​2005: spektakl Galeria – piosenki Jacka Kaczmarskiego
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2006/​2007: spektakl Stepping Out jako Geoffrey
 • Teatr Syrena w Warsza­wie sezon 2006/​2007: spektakl Szare kwiaty jako Mistrz
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2006/​2007: spektakl Songi Brechta
 • Teatr Rozrywki w Chorzo­wie sezon 2007/​2008/​2009: spektakl Terapia Jonasza jako Jonasz-Narrator
 • Teatr Piosenki we Wrocła­wiu sezon 2008: spektakl Halucy­na­cje – piosenki Grzego­rza Ciechowskiego
 • Teatr Syrena w Warsza­wie sezon 2008/​2009/​2010/​2011: spektakl Walc na trawie – jako Poeta
 • Art Zone sezon 2008/​2009/​2010/​2011: spektakl "Wersety panteisty"
 • Przegląd Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu w 2009r: spektakl Gra szkla­nych paciorków
 • Art Zone sezon 2009/​2010/​2011/​2012/​2013/​2014: spektakl "Dzieci Hioba"
 • Teatr Muzyczny "Roma" w Warsza­wie sezon 2011/​2012/​2013/​2014/​2015/​2016/​2017/​2018: spektakl "Tuwim dla dorosłych" – jako Redaktor radiowy
 • Teatr "Capitol" w Warsza­wie sezon 2011/​2012/​2013: spektakl "Carmen – sztuka na 10 telefo­nów komór­ko­wych" – jako Jose 2
 • Teatr Komedia w Warsza­wie sezon 2013/​2014/​2015: spektakl "Klatka Wariatek" jako Georges
 • Teatr Muzyczny "Roma" w Warsza­wie sezon 2013/​2014: spektakl "Całujcie mnie wszyscy w odbior­nik" jako Redaktor, Aktor
 • Teatr Ateneum w Warsza­wie sezon 2014/​2015/​2016/​2017/​2018: spektakl "Jacek Kaczmar­ski. Lekcja historii"
 • Teatr 6. piętro w Warsza­wie sezon 2014/​2015/​2016: spektakl "Młynar­ski – obowiązkowo"
 • Teatr Ateneum w Warsza­wie sezon 2018/​19: spektakl „ABSOLUTNIE, czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego"
 • Teatr Muzyczny w Toruniu sezon 2020/​2021: spektakl "Mężczyź­ni o kobietach"
 • Recitale
 • Piosenki kilku Francu­zów (2000)
 • Tango Kameleon (2002)
 • Następny – 2009 (2009)
 • Recital na piano i bass (2010)
 • Mój Staszew­ski (2012)
 • Resume (z wątkiem kosmicz­nym) (2013)
 • Czarno-białe ślady (2015)
 • Mój Młynar­ski (2018)
 • Role filmowe
 • Zakład jako Jasia
 • Marsza­łek Piłsud­ski jako Walery Sławek
 • Adam i Ewa jako Wiktor Korcz
 • Śmierć w Tyflisie – Teatr Telewi­zji jako Pisarz
 • Klinika samot­nych serc jako doktor Adam Barski
 • Na dobre i na złe odc. 250 jako brat Marka
 • M jak miłość odc.439 jako Claude
 • Krymi­nal­ni odc. 54 jako Tomasz Lipski
 • Ofice­ro­wie odc. 3 i 12 jako Notariusz
 • Hotel 52 odc.2 jako Adwokat
 • Mały Jakub jako lekarz
 • Dwoje we troje jako Restaurator
 • Barwy szczę­ścia jako ojciec Eryka
 • Aferzy­ści. Złe psy jako Naczel­nik Baryła
 • Praca w telewizji
 • Telewi­zyj­ne Studia Dźwięku w Warsza­wie (1994–1999) jako kierow­nik muzyczny
 • Studio Start Inter­na­tio­nal (1998–2000) jako autor polskich wersji języko­wych – piosenki
 • Praca w radiu
 • Radio Kolor w latach 1996–1998 jako redaktor prowa­dzą­cy i od września 2003 r. do lutego 2005 r. audycja autorska Boni Cafe
 • Polski dubbing
  Kompozycje i teksty
 • Autor tekstów piosenek w progra­mach telewi­zyj­nych dla dzieci i młodzie­ży m.in. Truskaw­ko­we studio, Zielonym do góry
 • Autor polskich wersji tekstów piosenek w filmach animo­wa­nych m.in. Shrek, Mała Syrenka, Niedź­wiedź w Dużym Niebie­skim Domu, Świat Bobbiego, Taz-mania, Kot Ik!, Johnny Bravo, Kocia ferajna w Beverly Hills, Magiczny autobus, Rick i Morty
 • Kompo­zy­tor muzyki do spekta­klu Myszy, koty, niedź­wie­dzie… w Teatrze Staro­miej­skim w Warszawie
 • Autor i kompo­zy­tor płyty Bajkę mamo, bajkę tato (Eurocom Music)
 • Kierow­nik muzyczny w Teatrze Rampa w Warsza­wie, współ­re­ali­za­tor spekta­kli Zwierzę­ta doktora DolittleBracia krwi
 • Autor tekstów i współ­kom­po­zy­tor płyty Depre­sjo­ni­ści (Pomaton-EMI)
 • Autor tekstów na płytach Katarzy­ny Groniec, Michała Bajora, Mirosła­wa Czyży­kie­wi­cza, Anny Guzik
 • Autor tekstów na płycie Ideolo­gia snu
 • Autor tekstów piosenek zespołu „Elements" /​Biolik, Gładysz, Rajski/
 • Autor polskich tekstów piosenek w musicalu "Młody Frankenstein"
 • Autor tekstów piosenek w spekta­klu "Józef K. i kobiety" (z muzyką Piotra Dziubka)
 • Autor polskich tekstów piosenek w musicalu "Cabaret" - "I Don't Care Much" oraz "Don't Go"
 • Scenariusze i reżyseria
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego w ramach Ogólno­pol­skie­go Przeglą­du Piosenki Francu­skiej w Lubinie, 2004
 • Autor scena­riu­sza i reżyser autor­skie­go spekta­klu „Terapia Jonasza", Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, kwiecień 2007,
 • Autor scena­riu­sza /​wraz z H.F.Tabęckim/ i reżyser spekta­klu "4 elementy świata", Polska Filhar­mo­nia Bałtycka w Gdańsku, sierpień 2007,
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Specjal­ne­go Pamięci Grzego­rza Ciechow­skie­go, Toruń, Klub Od Nowa, 15-12-2007
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Walc na trawie – piosenki Marka Grechuty" Teatr Syrena w Warsza­wie, 16-02-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Poeci, których nam brakuje" w ramach Ogólno­pol­skie­go Festi­wa­lu Piosenki Artystycz­nej w Rybniku, 24-02-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego "Osiecka czy Młynar­ski?" Polska Filhar­mo­nia Bałtycka w Gdańsku, 05-09-2009
 • Reżyser Koncertu Galowego w ramach Festi­wa­lu "Pejzaż bez Ciebie – piosenki Grzego­rza Ciechow­skie­go", Opera Nova-Bydgoszcz, dla TVP2, 26-10-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu inspi­ro­wa­ne­go twórczo­ścią Zbignie­wa Herberta "Wersety pante­isty", Kino Wisła w Warsza­wie, 29-11-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Obywatel" inspi­ro­wa­ne­go twórczo­ścią Grzego­rza Ciechow­skie­go i Republi­ki Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, 10-12-2008
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Impresja na temat Raju" w ramach Ogólno­pol­skie­go Festi­wa­lu Piosenki Artystycz­nej w Rybniku, 21-02-2009
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "O aniołach innym razem…", Kościół św. Jana w Gdańsku, 17-04-2009
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Dzieci Hioba" w ramach VI Festi­wa­lu Piosenki Poetyc­kiej im. Jacka Kaczmar­skie­go "Nadzieja" w Kołobrze­gu 31-07-2009 oraz Festi­wa­lu Singera w Warsza­wie 5-09-2010
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Kot w butach – bajka z piosen­ka­mi" Teatr im. W.Horzycy w Toruniu /​2010/​ oraz Teatr Syrena w Warsza­wie /​2011/​
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?" Teatr im. W.Horzycy w Toruniu, 12-02-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Finało­we­go "Nerwowo, trochę tangowo" w ramach Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. 25-03-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Nie dorosłem. Piosenki Stani­sła­wa Staszew­skie­go" Teatr Syrena w Warsza­wie, 28-04-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Singiel­ka czyli Na co ja czekam?", Teatr Polski w Bielsku-Białej, 24-09-2011
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu „Nie ma jak u Mamy" – reali­za­cja dla TVP Polonia i TVP1 – Centrum Targowe "Park" w Toruniu, 26-05-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Noc roman­tycz­na" w ramach IX Festi­wa­lu Piosenki Poetyc­kiej im. Jacka Kaczmar­skie­go "Nadzieja" w Kołobrze­gu, 27-07-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "1944 – Miasto – 2012" w ramach obchodów 68 rocznicy Powsta­nia Warszaw­skie­go. Plac Krasiń­skich, 31-07-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Zorro" Teatr Muzyczny w Łodzi, 4-11-2012 oraz Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 18-11-2018
 • Reżyser spekta­klu "Stróż niebie­ski" Katarzy­ny Lengren Teatr Stani­sła­wow­ski w Łazien­kach Królew­skich – Warszawa, 26-12-2012
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego "Śpiewamy Młynar­skie­go" – I Festiwal Twórczo­ści Wojcie­cha Młynar­skie­go – Zatoka Sztuki w Sopocie, 22-09-2013
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Finało­we­go "Total Niemen czyli o czym trąbo­dzwo­nisz" w ramach 35 Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. 28-03-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Tango fm" – Teatr Polski im. A. Mickie­wi­cza w Często­cho­wie, 03-05-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Kot w butach" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 31-05-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "25 lat później" – NCK w Gdańsku, 6-06-2014 oraz Teatr Ateneum w Warsza­wie, 8-06-2014
 • Autor scena­riu­sza i reżyser Koncertu Galowego "Młynarski&Wasowski" – II Festiwal Twórczo­ści Wojcie­cha Młynar­skie­go – Gdański Teatr Szekspi­row­ski, 12-10-2014
 • Reżyser spekta­klu "Jacek Kaczmar­ski. Lekcja historii" – Teatr Ateneum im. S. Jaracza w Warsza­wie, 22-11-2014
 • Reżyser spekta­klu "Młynar­ski – obowiąz­ko­wo" – Teatr 6.piętro w Warsza­wie, 7-03-2015
 • Reżyser spekta­klu dyplo­mo­we­go "Nie dorosłem czyli piosenki Taty Kazika" – Studium Aktor­skie im.A.Sewruka w Olszty­nie, 11-04-2015
 • Reżyser warsz­ta­tów "Piosenka i jej rola w spekta­klu" podczas Kursu Mistrzow­skie­go dla absol­wen­tów Podyplo­mo­wych Studiów Reżyse­rii Teatru Dzieci i Młodzie­ży – Państwo­wa Wyższa Szkoła Teatral­na w Krakowie Filia we Wrocła­wiu w dniach 24-26.07.2015
 • Autor libretta musicalu "Cyrano" z muzyką Krzysz­to­fa Herdzina – Teatr Muzyczny w Łodzi. 18-12-2015 
 • Reżyser musicalu "Młody Franken­ste­in" – prapre­mie­ra polska – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 23-04-2016
 • Reżyser spekta­klu "Walc kameral­ny czyli Pan Wasowski mniej znany" – Teatr Muzyczny w Toruniu, 25-11-2016
 • Reżyser spekta­klu dyplo­mo­we­go "Józef K. i kobiety" – Studium Musica­lo­we CAPITOL we Wrocła­wiu, 22-03-2017
 • Reżyser musicalu "Jak odnieść sukces w biznesie zanadto się nie wysila­jąc" – prapre­mie­ra polska – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 16-11-2017
 • Reżyser spekta­klu "Nie tylko Starsi Panowie czyli Wasowski do Kwadratu" – Teatr Kwadrat im.E.Dziewońskiego w Warsza­wie, 17-02-2018
 • Reżyser spekta­klu dyplo­mo­we­go "Bajki dla niegrzecz­nych dzieci" – Studium Aktor­skie im.A.Sewruka w Olszty­nie, 7-04-2018
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Singiel­ka 2 czyli Matka Polka" – Teatr Polski w Bielsku-Białej, 18-05-2018
 • Autor scena­riu­sza i reżyser koncertu "Poeci, których nam zabrakło…" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 2-11-2018
 • Autor scena­riu­sza i reżyser spekta­klu "Zorro" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 18-11-2018
 • Reżyser spekta­klu "Cabaret" – Teatr Rozrywki w Chorzo­wie, 30-03-2019
 • Reżyser spekta­klu "Mężczyź­ni o kobie­tach" - Teatr Muzyczny w Toruniu, 28-08-2020

 • Dyskografia 8

  Magda Femme - 5000 myśli

  5000 myśli

  Magda Femme
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5367452
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Bończyk Krzywański - Depresjoniści

  Depresjoniści

  Bończyk Krzywański
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8607102
  • EAN: 0724386071026
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Bończyk Krzywański - Ideologia snu

  Ideologia snu

  Bończyk Krzywański
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: J0479-RPK
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digibook
  Nowe Sytuacje - Jarocin Live 2015

  Jarocin Live 2015

  Nowe Sytuacje
  • Wytwórnia: Chaos Management Group
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5906395769025
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Maryla Rodowicz - Przed zakrętem

  Przed zakrętem

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 538 236-2
  • EAN: 0731453285620
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Bończyk Krzywański - Terapia Jonasza

  Terapia Jonasza

  Bończyk Krzywański
  • Wytwórnia: Luna Music
  • Numer katalogowy: LUNCD 176
  • EAN: 5900672921762
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Dodatkowa informacja: egzemplarz przedpremierowy
  Bończyk Krzywański - Tita

  Tita

  Bończyk Krzywański
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 624
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: foliowa koperta
  Bończyk Krzywański - Tracę siły

  Tracę siły

  Bończyk Krzywański
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 675
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: foliowa koperta

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI