Jacek Królik
Muzyk

Biografia

Jacek Tadeusz Królik (ur. 2 grudnia 1967 w Krakowie) – polski gitarzy­sta, muzyk sesyjny, członek zespołu Grzego­rza Turnaua, Andrzeja Sikorow­skie­go oraz grup muzycz­nych Królik, Kreszen­do i wystę­pu­ją­ce­go z Krzysz­to­fem Cugow­skim "Zespołu Mistrzów", do 2009 członek zespołu Brathan­ki. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Karierę gitarzy­sty rozpo­czął w zespole Dekiel, który przyniósł jemu i innym muzykom grającym w tym zespole dużą popular­ność. W 1986 roku był współ­twór­cą zespołu Chłopcy z Placu Broni, który w 1987 roku zakwa­li­fi­ko­wał się do finału Festi­wa­lu w Jaroci­nie. Na początku lat 90. nagrywał jako muzyk sesyjny. W 1993 roku współ­pra­co­wał z zespołem Lombard, z którym nagrał album Afryka. Następ­nie grał w zespole "Dogs" wystę­pu­ją­cym z Urszulą, z którą nagrał album Biała droga. Udzielał się także w zespole Tilt. W 1994 roku poznał Grzego­rza Ciechow­skie­go, z którym w 1996 roku nagrywał płytę OjDADAna. Ponadto w tym czasie współ­pra­co­wał z Justyną Stecz­kow­ską, Renatą Przemyk i Krzysz­to­fem Antko­wia­kiem. W 1995 roku społecz­nie nagrał gitary na płycie pt. "Nadzieja" z zespołem Zmartwych­wstań­cy z WSD Zmartwych­wstań­ców w Krakowie.

Od 1996 roku do dziś jest stałym człon­kiem zespołu Grzego­rza Turnaua, z którym nagrywa zarówno albumy studyjne artysty jak i muzykę filmową. W roku 1997 wziął udział w nagraniu płyty Kabaretu OT​.TO "7777". W latach 1998 i 1999 grał w zespole Edyty Górniak, uczest­ni­cząc w jej trasie koncer­to­wej, w wyniku której powstała płyta "Live ’99". Jeszcze w 1999 roku został zapro­szo­ny przez Janusza Musa do grania w zespole Brathan­ki, w którym grał do jesieni 2009 roku. Razem z Ryszar­dem Sygito­wi­czem powołał do życia okazjo­nal­ny zespół gitarowy Giganci Gitary. W roku 2003 wziął udział razem z wieloma innymi wybit­ny­mi muzykami w nagraniu płyty Anny Treter "Na południe". W tym samym roku zaczął grać w krakow­skim zespole smooth – jazzowym "Kreszen­do", z którym nagrał płyty "Stało się" (2003) i "Tu i teraz" (2008).

W 2005 roku brał udział w nagry­wa­niu płyty Mai i Andrzeja Sikorow­skich "Kraków-Saloniki". W 2007 roku udzielał się w zespole Charming Beauties a także w Funk De Nite, z którym nagrał płytę "What!So What!". W 2008 roku towarzy­szył Grzego­rzo­wi Turnau­owi na "Koncer­cie wśród dźwigów" w Szcze­ci­nie, upamięt­nia­ją­cym wydarze­nia z Szcze­ciń­skie­go Sierpnia '88, na którym polscy artyści wykony­wa­li utwory z reper­tu­aru grupy Republi­ka. Grzegorz Turnau przy akompa­nia­men­cie gitaro­wym Jacka Królika wykonał utwory "Stojąc w kolejce" i "Śmierć na pięć" a w finale koncertu Jacek Królik wraz z zespołem Macieja Silskie­go oraz innymi wykonaw­ca­mi tego koncertu wykonał utwór "Nie pytaj o Polskę". Razem z Grzego­rzem Turnauem udzielał i udziela się na niemal wszyst­kich wystę­pach jako członek stałego zespołu a także w kameral­nym duecie z Grzego­rzem Turnauem w cyklu koncer­tów "Wieczór sowich piosenek". W 2009 roku Jacek Królik po raz pierwszy skompo­no­wał muzykę filmową do komedii Juliusza Machul­skie­go "Ile waży Koń Trojań­ski?", którą nagrał z krakow­ski­mi muzykami: Sławo­mi­rem Bernym (perkusja, instru­men­ty perku­syj­ne), Łukaszem Adamczy­kiem (gitara basowa), Michałem Jurkie­wi­czem (instru­men­ty klawi­szo­we, akordeon) i Agniesz­ką Jurkie­wicz (flet). Jesienią 2009 roku uczest­ni­czył w koncer­cie z Okazji 60 – tych urodzin Andrzeja Sikorow­skie­go razem z kontra­ba­si­stą Tomaszem Kupcem jako sekcja instru­men­tal­na. Na gitarze akustycz­nej towarzy­szy na koncer­tach Andrze­jo­wi oraz Mai Sikorow­skim. W latach 2008 - 2014 udzielał się w autor­skim projek­cie Michała Jurkie­wi­cza "Śrubki" razem z m.in. Łukaszem Adamczy­kiem, Sławo­mi­rem Bernym, Leszkiem Szczerbą i Wojtkiem Fedko­wi­czem. Razem z grupą "Śrubki" Jacek Królik wziął udział w nagraniu dwóch autor­skich płyt Michała Jurkie­wi­cza: "Śrubki" (2010) oraz "Gra mando­li­na" (2012) a także albumu Andrzeja i Mai Sikorow­skich "Sprawa rodzinna" (2010). Razem z Markiem Napiór­kow­skim zagrał szereg koncer­tów promu­ją­cych nowe modele gitar elektro­aku­stycz­nych Yamaha. W latach 2011 – 2014 był człon­kiem zespołu Haliny Mlynko­vej, z którą nagrał dwa albumy: "Etnoteka" (2011) oraz "Po drugiej stronie lustra" (2013). W 2012 roku współ­pra­co­wał z zespołem Wu-Hae, z którym nagrał album "Merry crisis and a happy new fear". Razem z zespołem Wu-Hae wystąpił gościn­nie podczas koncertu w Muzeum Lotnic­twa Polskie­go w Krakowie. Ponadto udzielał się jako muzyk sesyjny w projek­tach muzycz­nych takich wykonaw­ców jak: Ola Bieńkow­ska czy Monika Gawroń­ska oraz na licznych warsz­ta­tach i festi­wa­lach gitaro­wych, m.in. "Solo życia". Uczest­ni­czył w nagraniu jingli radio­wych m.in. Radia Leliwa, Antyra­dia oraz Polskie­go Radia Biały­stok. Od 2015 roku wraz z Robertem Chojnac­kim, Mieczy­sła­wem Jureckim, Ryszar­dem Sygito­wi­czem i Tomaszem Zeliszew­skim współ­two­rzy zespół WIEKO, który wydał w 2016 roku album "Błękitny dym" oraz nagrany dla celów chary­ta­tyw­nych fundacji "Mimo wszystko" Anny Dymnej - "Czaro­dziej­ski winyl", z udziałem takich gości, jak m.in.: Wanda Kwiet­niew­ska, Majka Jeżowska, Zbigniew Wodecki, Marek Piekar­czyk, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorow­ski czy Adam Nowak. Brał udział również w nagra­niach utworów Roberta Chojnackiego.

5 grudnia 2017 roku w krakow­skim klubie Forty Kleparz odbył się koncert z okazji 50 urodzin Jacka Królika. W pierw­szej części koncertu wystąpił on ze swoim zespołem w składzie: Łukasz Adamczyk (gitara basowa), Michał Jurkie­wicz (instru­men­ty klawi­szo­we), Wojtek Fedko­wicz (perkusja), natomiast w drugiej w towarzy­stwie zespołu giganci gitary: Ryszard Sygito­wicz (gitara), Mieczy­sław Jurecki (gitara basowa), Wojtek Fedko­wicz (perkusja) oraz gościn­nie Wojciech Cugowski. Ponadto gościn­nie w koncer­cie udział wzięli: Andrzej Sikorow­ski, Grzegorz Turnau, Marcin Furmań­ski i Robert Chojnac­ki. Koncert zakoń­czy­ło półto­ra­go­dzin­ne urodzi­no­we jam session z udziałem wielu muzyków. Koncert zbiegał się z premierą solowej płyty "Królik" nagranej w składzie: Królik, Adamczyk, Jurkie­wicz, Fedko­wicz, z gościn­nym udziałem Roberta Kubiszy­na (gitara basowa) oraz Ryszarda Sygito­wi­cza (gitara). Album otrzymał nomina­cję do nagrody Fryde­ry­ki 2018 w katego­rii "Fonogra­ficz­ny debiut roku".

Obecnie nagrywa i koncer­tu­je jako stały członek zespołów Grzego­rza Turnaua oraz Andrzeja Sikorow­skie­go. Ponadto współ­pra­cu­je z Krzysz­to­fem Cugow­skim (Zespół Mistrzów), Robertem Chojnac­kim oraz w projek­tach muzycz­nych m.in. Zbignie­wa Preisne­ra czy Jana Kantego Pawluś­kie­wi­cza. Wystę­pu­je ze swoim akustycz­nym trio z Łukaszem Adamczy­kiem (gitara basowa) oraz Mirosła­wem Hadym (instru­men­ty perku­syj­ne) oraz z grupą Yamaha Recor­ding Band (z Wojtkiem Olsza­kiem, Wiktorem Tatar­kiem, Michałem Grottem i Hubertem Kostyrą). Jest endor­se­rem i użytkow­ni­kiem sprzętu takich firm, jak: Ernie Ball, Yamaha, Washburn, Randall, AER, T-Rex.

Instrumentarium

Gitary elektryczne
 • Music Man Axis
 • Music Man John Petrucci BFR
 • Music Man Albert Lee BFR
 • Music Man Luke
 • Music Man Luke
 • III Custom

 • Music Man John Petrucci BFR
 • Baritone

 • Music Man 25th Anniversary
 • Fender Strato­ca­ster Elite
 • Fender Teleca­ster
 • Washburn Paral­la­xe
 • Washburn WI68
 • Washburn WI66
 • Washburn A20V Limited Edition
 • Washburn J7
 • Washburn SI61
 • Gibson Joe Perry Boneyard Les Paul (2 szt.)
 • Gibson SG
 • Gibson ES-175
 • Rybicki Custom
 • Epiphone Les Paul
 • Kramer Night Swan
 • Yamaha Revstar
 • Gitary akustyczne
 • Yamaha LSX36
 • Yamaha LS36 ARE
 • Yamaha LLX36 C
 • Yamaha NTX2000
 • Yamaha SLG200 S 
 • Seagull S6
 • Dell’arte Sweet Chorus
 • Washburn D46 SCE
 • Washburn Rover
 • Martin Backpac­ker
 • Oscar Schmidt Autoharp
 • Washburn Tahoe
 • Alvarez ABT60 Baritone
 • dobro Tangle­wo­od TMR Resonator
 • Patrick Eggle Custom
 • Pozostałe
 • Washburn Mandolin
 • Ermelin­da Silve­stri Mandolin
 • Washburn Ukulele
 • Gitary elektryczne
 • Music Man Axis
 • Music Man John Petrucci BFR
 • Music Man Albert Lee BFR
 • Music Man Luke
 • Music Man Luke
 • III Custom

 • Music Man John Petrucci BFR
 • Baritone

 • Music Man 25th Anniversary
 • Fender Strato­ca­ster Elite
 • Fender Teleca­ster
 • Washburn Paral­la­xe
 • Washburn WI68
 • Washburn WI66
 • Washburn A20V Limited Edition
 • Washburn J7
 • Washburn SI61
 • Gibson Joe Perry Boneyard Les Paul (2 szt.)
 • Gibson SG
 • Gibson ES-175
 • Rybicki Custom
 • Epiphone Les Paul
 • Kramer Night Swan
 • Yamaha Revstar
 • Gitary akustyczne
 • Yamaha LSX36
 • Yamaha LS36 ARE
 • Yamaha LLX36 C
 • Yamaha NTX2000
 • Yamaha SLG200 S 
 • Seagull S6
 • Dell’arte Sweet Chorus
 • Washburn D46 SCE
 • Washburn Rover
 • Martin Backpac­ker
 • Oscar Schmidt Autoharp
 • Washburn Tahoe
 • Alvarez ABT60 Baritone
 • dobro Tangle­wo­od TMR Resonator
 • Patrick Eggle Custom
 • Pozostałe
 • Washburn Mandolin
 • Ermelin­da Silve­stri Mandolin
 • Washburn Ukulele

 • Dyskografia 90

  Lombard - 10,5

  10,5

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33880-6
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Mietek `Mechanik` Jurecki - 12 sprawiedliwych

  12 sprawiedliwych

  Mietek `Mechanik` Jurecki
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 384
  • EAN: 5902643883741
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 100
  • EAN: 5902643883758
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: gatefold
  Lombard - Afryka

  Afryka

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 3-3846-2
  • EAN: 0099923384625
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Renata Przemyk - Andergrant

  Andergrant

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 486646 2
  • EAN: 5099748664624
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Brathanki - Ano!

  Ano!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 497765 2
  • EAN: 5099749776524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Renata Przemyk - Aż po grób

  Aż po grób

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 4169
  • EAN: 5099700416919
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Babę zesłał Bóg

  Babę zesłał Bóg

  Renata Przemyk
  Grzegorz Turnau - Bedford School

  Bedford School

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 342
  • EAN: 5902643881792
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Urszula - Biała droga

  Biała droga

  Urszula
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0048
  • EAN: 0743214372722
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Wieko - Błękitny dym

  Błękitny dym

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: W 001 15
  • EAN: 5907996080755
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Renata Przemyk - Bo jeśli tak ma być

  Bo jeśli tak ma być

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 3958
  • EAN: 5099700395818
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Cafe Sułtan

  Cafe Sułtan

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8634702
  • EAN: 0724386347022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Wieko - Czarodziejski winyl

  Czarodziejski winyl

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: W 001 16
  • EAN: 5907996081301
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  Grzegorz Turnau - Czas błękitu

  Czas błękitu

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 677
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Brathanki - Czerwone korale

  Czerwone korale

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 82491
  • EAN: 5099700824912
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Krzysztof Cugowski - Czerwony jak cegła

  Czerwony jak cegła

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 371
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Krzysztof Cugowski - Dni, których nie znamy

  Dni, których nie znamy

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 417
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Krzysztof Cugowski - Do Right Woman

  Do Right Woman

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: PROMO CD 401
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Brathanki - Dzyń, dzyń, dzwonek - kołysanka dla Jacusia

  Dzyń, dzyń, dzwonek - kołysanka dla Jacusia

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPSC 672226
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

  Fabryka klamek

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 137
  • EAN: 5903427874085
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

  Fabryka klamek

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 004
  • EAN: 5903427874177
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2011
  Brathanki - Galoop

  Galoop

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 512594 2
  • EAN: 5099751259428
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Brathanki - Gdzie ten, który powie mi

  Gdzie ten, który powie mi

  Brathanki
  Brathanki - Gol, Gol, Gol!

  Gol, Gol, Gol!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 113491
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Chłopcy z placu broni - Gold

  Gold

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33752 - 2
  • EAN: 0099923375227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Grzegorz Turnau - Historia pewnej podróży

  Historia pewnej podróży

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3860522
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Renata Przemyk - Hormon

  Hormon

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 493035 2
  • EAN: 5099749303522
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Krzysztof Cugowski - Integralnie

  Integralnie

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5330762
  • EAN: 0724353307622
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Grzegorz Turnau - Jedenasta jedenaście

  Jedenasta jedenaście

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3457572
  • EAN: 0094634575720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Krzysztof Cugowski - Jednego serca

  Jednego serca

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 390
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  For Dee - Kobiety

  Kobiety

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044
  • EAN: 0731452863720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Chłopcy z placu broni - Kocham Cię

  Kocham Cię

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 155CD
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Chłopcy z placu broni - Kocham wolność

  Kocham wolność

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD10270
  • EAN: 5906409102701
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Grzegorz Turnau - Kołysanki - utulanki

  Kołysanki - utulanki

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Wydawnictwo Fokus
  • Numer katalogowy: 3916321
  • EAN: 9788391632123
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: digipack
  Renata Przemyk - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
  • Numer katalogowy: 05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Renata Przemyk - Koncerty w Trójce

  Koncerty w Trójce

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1616
  • EAN: 5978122461670
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Królik - Królik

  Królik

  Królik
  • Wytwórnia: Oko-Art
  • Numer katalogowy: OACD 2017000045
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Chłopcy z placu broni - Krzyż

  Krzyż

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Bogdan Studio
  • Numer katalogowy: B - 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Grzegorz Turnau - Księżyc w misce

  Księżyc w misce

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4981252
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Grzegorz Turnau - Księżyc w misce

  Księżyc w misce

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 163
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - L

  L

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326825958
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digibook
  Püdelsi - Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

  Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

  Püdelsi
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 50467 4582 2
  • EAN: 5050467458222
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Grzegorz Turnau - Leniwa głowa

  Leniwa głowa

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 209
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Liryka, liryka

  Liryka, liryka

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 485
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Markowski Sygitowicz - Markowski Sygitowicz

  Markowski Sygitowicz

  Markowski Sygitowicz
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 6320142
  • EAN: 5099963201420
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Skawiński - Me & My Guitar

  Me & My Guitar

  Grzegorz Skawiński
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 279 567 1
  • EAN: 0602527956718
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Brathanki - Modliła się dziewczyna

  Modliła się dziewczyna

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 9424 1
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Offside - Moja obsesja

  Moja obsesja

  Offside
  • Wytwórnia: Groove Mind Production
  • Numer katalogowy: 5606440
  • EAN: 0724356064409
  • Nośnik: CD+VCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: digipack
  Urszula - Na sen

  Na sen

  Urszula
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0048S / 852 762-2
  • EAN: 0042285276220
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Największe przeboje

  Największe przeboje

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88697904042
  • EAN: 0886979040427
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Dodatkowa informacja: Gwiazdy XX wieku
  Grzegorz Turnau - Nawet

  Nawet

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5431352
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Kulturka - Nie chcę spać

  Nie chcę spać

  Kulturka
  • Wytwórnia: Studio Orange
  • Numer katalogowy: ORL-001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Renata Przemyk - Nie mam żalu

  Nie mam żalu

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 666773/1
  • EAN: 5099766677316
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Niebezpieczne związki

  Niebezpieczne związki

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 048
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - O Kutno!

  O Kutno!

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 601
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Grzegorz Turnau - Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

  Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 185
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz z Ciechowa - Ojdadana

  Ojdadana

  Grzegorz z Ciechowa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8533112
  • EAN: 0724385331121
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Robert Janowski - Osiemdziesiąte.pl

  Osiemdziesiąte.pl

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 11335
  • EAN: 5906409113356
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: slipcase
  Brathanki - Patataj

  Patataj

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 503225 2
  • EAN: 5099750322529
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Robert Chojnacki - Piątka

  Piątka

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1775
  • EAN: 5907812247751
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Chłopcy z placu broni - Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

  Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 307CD
  • EAN: 5900867030729
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Chłopcy z placu broni - Polska

  Polska

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5261632
  • EAN: 0724352616329
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Grzegorz Turnau - Przeprowadzka

  Przeprowadzka

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 634
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: foliowa koperta
  Püdelsi - Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

  Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

  Püdelsi
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5053105704750
  • EAN: 5053105704750
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

  Renata Przemyk i mężczyźni

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111494612
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Ola Bieńkowska - Resume (Take One)

  Resume (Take One)

  Ola Bieńkowska
  • Wytwórnia: Art Link Entertainment
  • Numer katalogowy: ARTLINK 1/2012
  • EAN: 0885767010963
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Tilt - Rzeka miłości - koncert w Buffo

  Rzeka miłości - koncert w Buffo

  Tilt
  Krzysztof Cugowski - Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
  • Numer katalogowy: 08
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Brathanki - Serce z marcepana

  Serce z marcepana

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 13646 1
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: bez opakowania
  Brathanki - Siebie dam po ślubie

  Siebie dam po ślubie

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 669682 1
  • EAN: 5099766968216
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  For Dee - Sobie sami

  Sobie sami

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044S / 852-281-2
  • EAN: 0042285228120
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Soplicowo

  Soplicowo

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 223
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - The Best Of

  The Best Of

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 510 017 2
  • EAN: 5099751001720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Grzegorz Turnau - Tutaj jestem

  Tutaj jestem

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8562502
  • EAN: 0724385625022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Grzegorz Turnau - Ultima

  Ultima

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4998142
  • EAN: 0724349981423
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Chłopcy z placu broni - Uśmiechnij się

  Uśmiechnij się

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33896 - 2
  • EAN: 0099923389620
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Brathanki - W kinie, w Lublinie - kochaj mnie!

  W kinie, w Lublinie - kochaj mnie!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 100951
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Wieko - Wieko

  Wieko

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Grzegorz Turnau - Wiem

  Wiem

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 188
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Wiwat słodka miłość

  Wiwat słodka miłość

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 217
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Brathanki - Wreszcie się ustatkuj

  Wreszcie się ustatkuj

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 13166
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Ya Hozna - Ya Hozna

  Ya Hozna

  Ya Hozna
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 5225D
  • EAN: 5908243452257
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: CD2: Koncert w krakowskim studiu TVP Łęg 7 X 1995r.
  Mietek `Mechanik` Jurecki - Za wielką wodą

  Za wielką wodą

  Mietek `Mechanik` Jurecki
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 022
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Brathanki - Za wielkim morzem ty!

  Za wielkim morzem ty!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 10458
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zazdrosna

  Zazdrosna

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 7322
  • EAN: 5099700732217
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zero

  Zero

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 663709 1
  • EAN: 5099766370910
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zmrok

  Zmrok

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 3808
  • EAN: 5099700380814
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zmrok

  Zmrok

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 121521
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: bez opakowania

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI