Jacek Królik
Muzyk

Biografia

Jacek Tade­usz Kró­lik (ur. 2 grud­nia 1967 w Kra­ko­wie) – pol­ski gita­rzy­sta, muzyk sesyj­ny, czło­nek zespo­łu Grze­go­rza Tur­naua, Andrze­ja Siko­row­skie­go oraz grup muzycz­nych Kró­lik, Kre­szen­do i wystę­pu­ją­ce­go z Krzysz­to­fem Cugow­skim “Zespo­łu Mistrzów”, do 2009 czło­nek zespo­łu Bra­than­ki. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Karie­rę gita­rzy­sty roz­po­czął w zespo­le Dekiel, któ­ry przy­niósł jemu i innym muzy­kom gra­ją­cym w tym zespo­le dużą popu­lar­ność. W 1986 roku był współ­twór­cą zespo­łu Chłop­cy z Pla­cu Bro­ni, któ­ry w 1987 roku zakwa­li­fi­ko­wał się do fina­łu Festi­wa­lu w Jaro­ci­nie. Na począt­ku lat 90. nagry­wał jako muzyk sesyj­ny. W 1993 roku współ­pra­co­wał z zespo­łem Lom­bard, z któ­rym nagrał album Afry­ka. Następ­nie grał w zespo­le “Dogs” wystę­pu­ją­cym z Urszu­lą, z któ­rą nagrał album Bia­ła dro­ga. Udzie­lał się tak­że w zespo­le Tilt. W 1994 roku poznał Grze­go­rza Cie­chow­skie­go, z któ­rym w 1996 roku nagry­wał pły­tę OjDA­DA­na. Ponad­to w tym cza­sie współ­pra­co­wał z Justy­ną Stecz­kow­ską, Rena­tą Prze­myk i Krzysz­to­fem Ant­ko­wia­kiem. W 1995 roku spo­łecz­nie nagrał gita­ry na pły­cie pt. “Nadzie­ja” z zespo­łem Zmar­twych­wstań­cy z WSD Zmar­twych­wstań­ców w Kra­ko­wie.

Od 1996 roku do dziś jest sta­łym człon­kiem zespo­łu Grze­go­rza Tur­naua, z któ­rym nagry­wa zarów­no albu­my stu­dyj­ne arty­sty jak i muzy­kę fil­mo­wą. W roku 1997 wziął udział w nagra­niu pły­ty Kaba­re­tu OT.TO “7777”. W latach 1998 i 1999 grał w zespo­le Edy­ty Gór­niak, uczest­ni­cząc w jej tra­sie kon­cer­to­wej, w wyni­ku któ­rej powsta­ła pły­ta “Live ’99”. Jesz­cze w 1999 roku został zapro­szo­ny przez Janu­sza Musa do gra­nia w zespo­le Bra­than­ki, w któ­rym grał do jesie­ni 2009 roku. Razem z Ryszar­dem Sygi­to­wi­czem powo­łał do życia oka­zjo­nal­ny zespół gita­ro­wy Gigan­ci Gita­ry. W roku 2003 wziął udział razem z wie­lo­ma inny­mi wybit­ny­mi muzy­ka­mi w nagra­niu pły­ty Anny Tre­ter “Na połu­dnie”. W tym samym roku zaczął grać w kra­kow­skim zespo­le smo­oth – jaz­zo­wym “Kre­szen­do”, z któ­rym nagrał pły­ty “Sta­ło się” (2003) i “Tu i teraz” (2008).

W 2005 roku brał udział w nagry­wa­niu pły­ty Mai i Andrze­ja Siko­row­skich “Kra­ków-Salo­ni­ki”. W 2007 roku udzie­lał się w zespo­le Char­ming Beau­ties a tak­że w Funk De Nite, z któ­rym nagrał pły­tę “What!So What!”. W 2008 roku towa­rzy­szył Grze­go­rzo­wi Tur­nau­owi na “Kon­cer­cie wśród dźwi­gów” w Szcze­ci­nie, upa­mięt­nia­ją­cym wyda­rze­nia z Szcze­ciń­skie­go Sierp­nia ’88, na któ­rym pol­scy arty­ści wyko­ny­wa­li utwo­ry z reper­tu­aru gru­py Repu­bli­ka. Grze­gorz Tur­nau przy akom­pa­nia­men­cie gita­ro­wym Jac­ka Kró­li­ka wyko­nał utwo­ry “Sto­jąc w kolej­ce” i “Śmierć na pięć” a w fina­le kon­cer­tu Jacek Kró­lik wraz z zespo­łem Macie­ja Sil­skie­go oraz inny­mi wyko­naw­ca­mi tego kon­cer­tu wyko­nał utwór “Nie pytaj o Pol­skę”. Razem z Grze­go­rzem Tur­nau­em udzie­lał i udzie­la się na nie­mal wszyst­kich wystę­pach jako czło­nek sta­łe­go zespo­łu a tak­że w kame­ral­nym duecie z Grze­go­rzem Tur­nau­em w cyklu kon­cer­tów “Wie­czór sowich pio­se­nek”. W 2009 roku Jacek Kró­lik po raz pierw­szy skom­po­no­wał muzy­kę fil­mo­wą do kome­dii Juliu­sza Machul­skie­go “Ile waży Koń Tro­jań­ski?”, któ­rą nagrał z kra­kow­ski­mi muzy­ka­mi: Sła­wo­mi­rem Ber­nym (per­ku­sja, instru­men­ty per­ku­syj­ne), Łuka­szem Adam­czy­kiem (gita­ra baso­wa), Micha­łem Jur­kie­wi­czem (instru­men­ty kla­wi­szo­we, akor­de­on) i Agniesz­ką Jur­kie­wicz (flet). Jesie­nią 2009 roku uczest­ni­czył w kon­cer­cie z Oka­zji 60 – tych uro­dzin Andrze­ja Siko­row­skie­go razem z kon­tra­ba­si­stą Toma­szem Kup­cem jako sek­cja instru­men­tal­na. Na gita­rze aku­stycz­nej towa­rzy­szy na kon­cer­tach Andrze­jo­wi oraz Mai Siko­row­skim. W latach 2008 — 2014 udzie­lał się w autor­skim pro­jek­cie Micha­ła Jur­kie­wi­cza “Śrub­ki” razem z m.in. Łuka­szem Adam­czy­kiem, Sła­wo­mi­rem Ber­nym, Lesz­kiem Szczer­bą i Wojt­kiem Fed­ko­wi­czem. Razem z gru­pą “Śrub­ki” Jacek Kró­lik wziął udział w nagra­niu dwóch autor­skich płyt Micha­ła Jur­kie­wi­cza: “Śrub­ki” (2010) oraz “Gra man­do­li­na” (2012) a tak­że albu­mu Andrze­ja i Mai Siko­row­skich “Spra­wa rodzin­na” (2010). Razem z Mar­kiem Napiór­kow­skim zagrał sze­reg kon­cer­tów pro­mu­ją­cych nowe mode­le gitar elek­tro­aku­stycz­nych Yama­ha. W latach 2011 – 2014 był człon­kiem zespo­łu Hali­ny Mlyn­ko­vej, z któ­rą nagrał dwa albu­my: “Etno­te­ka” (2011) oraz “Po dru­giej stro­nie lustra” (2013). W 2012 roku współ­pra­co­wał z zespo­łem Wu-Hae, z któ­rym nagrał album “Mer­ry cri­sis and a hap­py new fear”. Razem z zespo­łem Wu-Hae wystą­pił gościn­nie pod­czas kon­cer­tu w Muzeum Lot­nic­twa Pol­skie­go w Kra­ko­wie. Ponad­to udzie­lał się jako muzyk sesyj­ny w pro­jek­tach muzycz­nych takich wyko­naw­ców jak: Ola Bień­kow­ska czy Moni­ka Gaw­roń­ska oraz na licz­nych warsz­ta­tach i festi­wa­lach gita­ro­wych, m.in. “Solo życia”. Uczest­ni­czył w nagra­niu jin­gli radio­wych m.in. Radia Leli­wa, Anty­ra­dia oraz Pol­skie­go Radia Bia­ły­stok. Od 2015 roku wraz z Rober­tem Choj­nac­kim, Mie­czy­sła­wem Jurec­kim, Ryszar­dem Sygi­to­wi­czem i Toma­szem Zeli­szew­skim współ­two­rzy zespół WIEKO, któ­ry wydał w 2016 roku album “Błę­kit­ny dym” oraz nagra­ny dla celów cha­ry­ta­tyw­nych fun­da­cji “Mimo wszyst­ko” Anny Dym­nej — “Cza­ro­dziej­ski winyl”, z udzia­łem takich gości, jak m.in.: Wan­da Kwiet­niew­ska, Maj­ka Jeżow­ska, Zbi­gniew Wodec­ki, Marek Pie­kar­czyk, Grze­gorz Tur­nau, Andrzej Siko­row­ski czy Adam Nowak. Brał udział rów­nież w nagra­niach utwo­rów Rober­ta Choj­nac­kie­go.

5 grud­nia 2017 roku w kra­kow­skim klu­bie For­ty Kle­parz odbył się kon­cert z oka­zji 50 uro­dzin Jac­ka Kró­li­ka. W pierw­szej czę­ści kon­cer­tu wystą­pił on ze swo­im zespo­łem w skła­dzie: Łukasz Adam­czyk (gita­ra baso­wa), Michał Jur­kie­wicz (instru­men­ty kla­wi­szo­we), Woj­tek Fed­ko­wicz (per­ku­sja), nato­miast w dru­giej w towa­rzy­stwie zespo­łu gigan­ci gita­ry: Ryszard Sygi­to­wicz (gita­ra), Mie­czy­sław Jurec­ki (gita­ra baso­wa), Woj­tek Fed­ko­wicz (per­ku­sja) oraz gościn­nie Woj­ciech Cugow­ski. Ponad­to gościn­nie w kon­cer­cie udział wzię­li: Andrzej Siko­row­ski, Grze­gorz Tur­nau, Mar­cin Fur­mań­ski i Robert Choj­nac­ki. Kon­cert zakoń­czy­ło pół­to­ra­go­dzin­ne uro­dzi­no­we jam ses­sion z udzia­łem wie­lu muzy­ków. Kon­cert zbie­gał się z pre­mie­rą solo­wej pły­ty “Kró­lik” nagra­nej w skła­dzie: Kró­lik, Adam­czyk, Jur­kie­wicz, Fed­ko­wicz, z gościn­nym udzia­łem Rober­ta Kubi­szy­na (gita­ra baso­wa) oraz Ryszar­da Sygi­to­wi­cza (gita­ra). Album otrzy­mał nomi­na­cję do nagro­dy Fry­de­ry­ki 2018 w kate­go­rii “Fono­gra­ficz­ny debiut roku”.

Obec­nie nagry­wa i kon­cer­tu­je jako sta­ły czło­nek zespo­łów Grze­go­rza Tur­naua oraz Andrze­ja Siko­row­skie­go. Ponad­to współ­pra­cu­je z Krzysz­to­fem Cugow­skim (Zespół Mistrzów), Rober­tem Choj­nac­kim oraz w pro­jek­tach muzycz­nych m.in. Zbi­gnie­wa Pre­isne­ra czy Jana Kan­te­go Paw­luś­kie­wi­cza. Wystę­pu­je ze swo­im aku­stycz­nym trio z Łuka­szem Adam­czy­kiem (gita­ra baso­wa) oraz Miro­sła­wem Hadym (instru­men­ty per­ku­syj­ne) oraz z gru­pą Yama­ha Recor­ding Band (z Wojt­kiem Olsza­kiem, Wik­to­rem Tatar­kiem, Micha­łem Grot­tem i Huber­tem Kosty­rą). Jest endor­se­rem i użyt­kow­ni­kiem sprzę­tu takich firm, jak: Ernie Ball, Yama­ha, Wash­burn, Ran­dall, AER, T‑Rex.

Instrumentarium

Gitary elektryczne
 • Music Man Axis
 • Music Man John Petruc­ci BFR
 • Music Man Albert Lee BFR
 • Music Man Luke
 • Music Man Luke
 • III Custom

 • Music Man John Petruc­ci BFR
 • Bari­to­ne

 • Music Man 25th Anni­ver­sa­ry
 • Fen­der Stra­to­ca­ster Eli­te
 • Fen­der Tele­ca­ster
 • Wash­burn Paral­la­xe
 • Wash­burn WI68
 • Wash­burn WI66
 • Wash­burn A20V Limi­ted Edi­tion
 • Wash­burn J7
 • Wash­burn SI61
 • Gib­son Joe Per­ry Boney­ard Les Paul (2 szt.)
 • Gib­son SG
 • Gib­son ES-175
 • Rybic­ki Custom
 • Epi­pho­ne Les Paul
 • Kra­mer Night Swan
 • Yama­ha Revstar
 • Gitary akustyczne
 • Yama­ha LSX36
 • Yama­ha LS36 ARE
 • Yama­ha LLX36 C
 • Yama­ha NTX2000
 • Yama­ha SLG200 S 
 • Seagull S6
 • Dell’arte Swe­et Cho­rus
 • Wash­burn D46 SCE
 • Wash­burn Rover
 • Mar­tin Back­pac­ker
 • Oscar Schmidt Auto­harp
 • Wash­burn Tahoe
 • Alva­rez ABT60 Bari­to­ne
 • dobro Tan­gle­wo­od TMR Reso­na­tor
 • Patrick Eggle Custom
 • Pozostałe
 • Wash­burn Man­do­lin
 • Erme­lin­da Silve­stri Man­do­lin
 • Wash­burn Uku­le­le
 • Gitary elektryczne
 • Music Man Axis
 • Music Man John Petruc­ci BFR
 • Music Man Albert Lee BFR
 • Music Man Luke
 • Music Man Luke
 • III Custom

 • Music Man John Petruc­ci BFR
 • Bari­to­ne

 • Music Man 25th Anni­ver­sa­ry
 • Fen­der Stra­to­ca­ster Eli­te
 • Fen­der Tele­ca­ster
 • Wash­burn Paral­la­xe
 • Wash­burn WI68
 • Wash­burn WI66
 • Wash­burn A20V Limi­ted Edi­tion
 • Wash­burn J7
 • Wash­burn SI61
 • Gib­son Joe Per­ry Boney­ard Les Paul (2 szt.)
 • Gib­son SG
 • Gib­son ES-175
 • Rybic­ki Custom
 • Epi­pho­ne Les Paul
 • Kra­mer Night Swan
 • Yama­ha Revstar
 • Gitary akustyczne
 • Yama­ha LSX36
 • Yama­ha LS36 ARE
 • Yama­ha LLX36 C
 • Yama­ha NTX2000
 • Yama­ha SLG200 S 
 • Seagull S6
 • Dell’arte Swe­et Cho­rus
 • Wash­burn D46 SCE
 • Wash­burn Rover
 • Mar­tin Back­pac­ker
 • Oscar Schmidt Auto­harp
 • Wash­burn Tahoe
 • Alva­rez ABT60 Bari­to­ne
 • dobro Tan­gle­wo­od TMR Reso­na­tor
 • Patrick Eggle Custom
 • Pozostałe
 • Wash­burn Man­do­lin
 • Erme­lin­da Silve­stri Man­do­lin
 • Wash­burn Uku­le­le

 • Dyskografia 90

  Lombard - 10,5

  10,5

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33880-6
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Mietek `Mechanik` Jurecki - 12 sprawiedliwych

  12 sprawiedliwych

  Mietek `Mechanik` Jurecki
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 384
  • EAN: 5902643883741
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 100
  • EAN: 5902643883758
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: gatefold
  Lombard - Afryka

  Afryka

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 3-3846-2
  • EAN: 0099923384625
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Renata Przemyk - Andergrant

  Andergrant

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 486646 2
  • EAN: 5099748664624
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Brathanki - Ano!

  Ano!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 497765 2
  • EAN: 5099749776524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Renata Przemyk - Aż po grób

  Aż po grób

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 4169
  • EAN: 5099700416919
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Babę zesłał Bóg

  Babę zesłał Bóg

  Renata Przemyk
  Grzegorz Turnau - Bedford School

  Bedford School

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 342
  • EAN: 5902643881792
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Urszula - Biała droga

  Biała droga

  Urszula
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0048
  • EAN: 0743214372722
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Wieko - Błękitny dym

  Błękitny dym

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: W 001 15
  • EAN: 5907996080755
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Renata Przemyk - Bo jeśli tak ma być

  Bo jeśli tak ma być

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 3958
  • EAN: 5099700395818
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Cafe Sułtan

  Cafe Sułtan

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8634702
  • EAN: 0724386347022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Wieko - Czarodziejski winyl

  Czarodziejski winyl

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: W 001 16
  • EAN: 5907996081301
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  Grzegorz Turnau - Czas błękitu

  Czas błękitu

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 677
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Brathanki - Czerwone korale

  Czerwone korale

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 82491
  • EAN: 5099700824912
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Krzysztof Cugowski - Czerwony jak cegła

  Czerwony jak cegła

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 371
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Krzysztof Cugowski - Dni, których nie znamy

  Dni, których nie znamy

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 417
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Krzysztof Cugowski - Do Right Woman

  Do Right Woman

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton / Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: PROMO CD 401
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Brathanki - Dzyń, dzyń, dzwonek - kołysanka dla Jacusia

  Dzyń, dzyń, dzwonek - kołysanka dla Jacusia

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPSC 672226
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

  Fabryka klamek

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 137
  • EAN: 5903427874085
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

  Fabryka klamek

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 004
  • EAN: 5903427874177
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2011
  Brathanki - Galoop

  Galoop

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 512594 2
  • EAN: 5099751259428
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Brathanki - Gdzie ten, który powie mi

  Gdzie ten, który powie mi

  Brathanki
  Brathanki - Gol, Gol, Gol!

  Gol, Gol, Gol!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 113491
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Chłopcy z placu broni - Gold

  Gold

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33752 - 2
  • EAN: 0099923375227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Grzegorz Turnau - Historia pewnej podróży

  Historia pewnej podróży

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3860522
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Renata Przemyk - Hormon

  Hormon

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 493035 2
  • EAN: 5099749303522
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Krzysztof Cugowski - Integralnie

  Integralnie

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5330762
  • EAN: 0724353307622
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Grzegorz Turnau - Jedenasta jedenaście

  Jedenasta jedenaście

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3457572
  • EAN: 0094634575720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Krzysztof Cugowski - Jednego serca

  Jednego serca

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 390
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  For Dee - Kobiety

  Kobiety

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044
  • EAN: 0731452863720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Chłopcy z placu broni - Kocham Cię

  Kocham Cię

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 155CD
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Chłopcy z placu broni - Kocham wolność

  Kocham wolność

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD10270
  • EAN: 5906409102701
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Grzegorz Turnau - Kołysanki - utulanki

  Kołysanki - utulanki

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Wydawnictwo Fokus
  • Numer katalogowy: 3916321
  • EAN: 9788391632123
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: digipack
  Renata Przemyk - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
  • Numer katalogowy: 05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Renata Przemyk - Koncerty w Trójce

  Koncerty w Trójce

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1616
  • EAN: 5978122461670
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Królik - Królik

  Królik

  Królik
  • Wytwórnia: Oko-Art
  • Numer katalogowy: OACD 2017000045
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Chłopcy z placu broni - Krzyż

  Krzyż

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Bogdan Studio
  • Numer katalogowy: B - 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Grzegorz Turnau - Księżyc w misce

  Księżyc w misce

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4981252
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Grzegorz Turnau - Księżyc w misce

  Księżyc w misce

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 163
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - L

  L

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326825958
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digibook
  Püdelsi - Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

  Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

  Püdelsi
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 50467 4582 2
  • EAN: 5050467458222
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Grzegorz Turnau - Leniwa głowa

  Leniwa głowa

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 209
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Liryka, liryka

  Liryka, liryka

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 485
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Markowski Sygitowicz - Markowski Sygitowicz

  Markowski Sygitowicz

  Markowski Sygitowicz
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 6320142
  • EAN: 5099963201420
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Skawiński - Me & My Guitar

  Me & My Guitar

  Grzegorz Skawiński
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 279 567 1
  • EAN: 0602527956718
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Brathanki - Modliła się dziewczyna

  Modliła się dziewczyna

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 9424 1
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Offside - Moja obsesja

  Moja obsesja

  Offside
  • Wytwórnia: Groove Mind Production
  • Numer katalogowy: 5606440
  • EAN: 0724356064409
  • Nośnik: CD+VCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: digipack
  Urszula - Na sen

  Na sen

  Urszula
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0048S / 852 762-2
  • EAN: 0042285276220
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Największe przeboje

  Największe przeboje

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88697904042
  • EAN: 0886979040427
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Dodatkowa informacja: Gwiazdy XX wieku
  Grzegorz Turnau - Nawet

  Nawet

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5431352
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Kulturka - Nie chcę spać

  Nie chcę spać

  Kulturka
  • Wytwórnia: Studio Orange
  • Numer katalogowy: ORL-001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Renata Przemyk - Nie mam żalu

  Nie mam żalu

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 666773/1
  • EAN: 5099766677316
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Niebezpieczne związki

  Niebezpieczne związki

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 048
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - O Kutno!

  O Kutno!

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 601
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Grzegorz Turnau - Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

  Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 185
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz z Ciechowa - Ojdadana

  Ojdadana

  Grzegorz z Ciechowa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8533112
  • EAN: 0724385331121
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Robert Janowski - Osiemdziesiąte.pl

  Osiemdziesiąte.pl

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 11335
  • EAN: 5906409113356
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: slipcase
  Brathanki - Patataj

  Patataj

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 503225 2
  • EAN: 5099750322529
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Robert Chojnacki - Piątka

  Piątka

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1775
  • EAN: 5907812247751
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Chłopcy z placu broni - Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

  Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 307CD
  • EAN: 5900867030729
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Chłopcy z placu broni - Polska

  Polska

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5261632
  • EAN: 0724352616329
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Grzegorz Turnau - Przeprowadzka

  Przeprowadzka

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 634
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: foliowa koperta
  Püdelsi - Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

  Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

  Püdelsi
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5053105704750
  • EAN: 5053105704750
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

  Renata Przemyk i mężczyźni

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111494612
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Ola Bieńkowska - Resume (Take One)

  Resume (Take One)

  Ola Bieńkowska
  • Wytwórnia: Art Link Entertainment
  • Numer katalogowy: ARTLINK 1/2012
  • EAN: 0885767010963
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Tilt - Rzeka miłości - koncert w Buffo

  Rzeka miłości - koncert w Buffo

  Tilt
  Krzysztof Cugowski - Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
  • Numer katalogowy: 08
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Brathanki - Serce z marcepana

  Serce z marcepana

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 13646 1
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: bez opakowania
  Brathanki - Siebie dam po ślubie

  Siebie dam po ślubie

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 669682 1
  • EAN: 5099766968216
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  For Dee - Sobie sami

  Sobie sami

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044S / 852-281-2
  • EAN: 0042285228120
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Soplicowo

  Soplicowo

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 223
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - The Best Of

  The Best Of

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 510 017 2
  • EAN: 5099751001720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Grzegorz Turnau - Tutaj jestem

  Tutaj jestem

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8562502
  • EAN: 0724385625022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Grzegorz Turnau - Ultima

  Ultima

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4998142
  • EAN: 0724349981423
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Chłopcy z placu broni - Uśmiechnij się

  Uśmiechnij się

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33896 - 2
  • EAN: 0099923389620
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Brathanki - W kinie, w Lublinie - kochaj mnie!

  W kinie, w Lublinie - kochaj mnie!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 100951
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Wieko - Wieko

  Wieko

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Grzegorz Turnau - Wiem

  Wiem

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 188
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Wiwat słodka miłość

  Wiwat słodka miłość

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 217
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Brathanki - Wreszcie się ustatkuj

  Wreszcie się ustatkuj

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 13166
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Ya Hozna - Ya Hozna

  Ya Hozna

  Ya Hozna
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 5225D
  • EAN: 5908243452257
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: CD2: Koncert w krakowskim studiu TVP Łęg 7 X 1995r.
  Mietek `Mechanik` Jurecki - Za wielką wodą

  Za wielką wodą

  Mietek `Mechanik` Jurecki
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 022
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Brathanki - Za wielkim morzem ty!

  Za wielkim morzem ty!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 10458
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zazdrosna

  Zazdrosna

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 7322
  • EAN: 5099700732217
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zero

  Zero

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 663709 1
  • EAN: 5099766370910
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zmrok

  Zmrok

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 3808
  • EAN: 5099700380814
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Zmrok

  Zmrok

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 121521
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: bez opakowania

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI