Jacek Królik
Muzyk

Biografia

Jacek Tadeusz Królik (ur. 2 grudnia 1967 w Krakowie) – polski gitarzy­sta, muzyk sesyjny, członek zespołu Grzego­rza Turnaua, Andrzeja Sikorow­skie­go oraz grup muzycz­nych Królik, Kreszen­do i wystę­pu­ją­ce­go z Krzysz­to­fem Cugow­skim "Zespołu Mistrzów", do 2009 członek zespołu Brathan­ki. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Karierę gitarzy­sty rozpo­czął w zespole Dekiel, który przyniósł jemu i innym muzykom grającym w tym zespole dużą popular­ność. W 1986 roku był współ­twór­cą zespołu Chłopcy z Placu Broni, który w 1987 roku zakwa­li­fi­ko­wał się do finału Festi­wa­lu w Jaroci­nie. Na początku lat 90. nagrywał jako muzyk sesyjny. W 1993 roku współ­pra­co­wał z zespołem Lombard, z którym nagrał album Afryka. Następ­nie grał w zespole "Dogs" wystę­pu­ją­cym z Urszulą, z którą nagrał album Biała droga. Udzielał się także w zespole Tilt. W 1994 roku poznał Grzego­rza Ciechow­skie­go, z którym w 1996 roku nagrywał płytę OjDADAna. Ponadto w tym czasie współ­pra­co­wał z Justyną Stecz­kow­ską, Renatą Przemyk i Krzysz­to­fem Antko­wia­kiem. W 1995 roku społecz­nie nagrał gitary na płycie pt. "Nadzieja" z zespołem Zmartwych­wstań­cy z WSD Zmartwych­wstań­ców w Krakowie.

Od 1996 roku do dziś jest stałym człon­kiem zespołu Grzego­rza Turnaua, z którym nagrywa zarówno albumy studyjne artysty jak i muzykę filmową. W roku 1997 wziął udział w nagraniu płyty Kabaretu OT​.TO "7777". W latach 1998 i 1999 grał w zespole Edyty Górniak, uczest­ni­cząc w jej trasie koncer­to­wej, w wyniku której powstała płyta "Live ’99". Jeszcze w 1999 roku został zapro­szo­ny przez Janusza Musa do grania w zespole Brathan­ki, w którym grał do jesieni 2009 roku. Razem z Ryszar­dem Sygito­wi­czem powołał do życia okazjo­nal­ny zespół gitarowy Giganci Gitary. W roku 2003 wziął udział razem z wieloma innymi wybit­ny­mi muzykami w nagraniu płyty Anny Treter "Na południe". W tym samym roku zaczął grać w krakow­skim zespole smooth – jazzowym "Kreszen­do", z którym nagrał płyty "Stało się" (2003) i "Tu i teraz" (2008).

W 2005 roku brał udział w nagry­wa­niu płyty Mai i Andrzeja Sikorow­skich "Kraków-Saloniki". W 2007 roku udzielał się w zespole Charming Beauties a także w Funk De Nite, z którym nagrał płytę "What!So What!". W 2008 roku towarzy­szył Grzego­rzo­wi Turnau­owi na "Koncer­cie wśród dźwigów" w Szcze­ci­nie, upamięt­nia­ją­cym wydarze­nia z Szcze­ciń­skie­go Sierpnia '88, na którym polscy artyści wykony­wa­li utwory z reper­tu­aru grupy Republi­ka. Grzegorz Turnau przy akompa­nia­men­cie gitaro­wym Jacka Królika wykonał utwory "Stojąc w kolejce" i "Śmierć na pięć" a w finale koncertu Jacek Królik wraz z zespołem Macieja Silskie­go oraz innymi wykonaw­ca­mi tego koncertu wykonał utwór "Nie pytaj o Polskę". Razem z Grzego­rzem Turnauem udzielał i udziela się na niemal wszyst­kich wystę­pach jako członek stałego zespołu a także w kameral­nym duecie z Grzego­rzem Turnauem w cyklu koncer­tów "Wieczór sowich piosenek". W 2009 roku Jacek Królik po raz pierwszy skompo­no­wał muzykę filmową do komedii Juliusza Machul­skie­go "Ile waży Koń Trojań­ski?", którą nagrał z krakow­ski­mi muzykami: Sławo­mi­rem Bernym (perkusja, instru­men­ty perku­syj­ne), Łukaszem Adamczy­kiem (gitara basowa), Michałem Jurkie­wi­czem (instru­men­ty klawi­szo­we, akordeon) i Agniesz­ką Jurkie­wicz (flet). Jesienią 2009 roku uczest­ni­czył w koncer­cie z Okazji 60 – tych urodzin Andrzeja Sikorow­skie­go razem z kontra­ba­si­stą Tomaszem Kupcem jako sekcja instru­men­tal­na. Na gitarze akustycz­nej towarzy­szy na koncer­tach Andrze­jo­wi oraz Mai Sikorow­skim. W latach 2008 - 2014 udzielał się w autor­skim projek­cie Michała Jurkie­wi­cza "Śrubki" razem z m.in. Łukaszem Adamczy­kiem, Sławo­mi­rem Bernym, Leszkiem Szczerbą i Wojtkiem Fedko­wi­czem. Razem z grupą "Śrubki" Jacek Królik wziął udział w nagraniu dwóch autor­skich płyt Michała Jurkie­wi­cza: "Śrubki" (2010) oraz "Gra mando­li­na" (2012) a także albumu Andrzeja i Mai Sikorow­skich "Sprawa rodzinna" (2010). Razem z Markiem Napiór­kow­skim zagrał szereg koncer­tów promu­ją­cych nowe modele gitar elektro­aku­stycz­nych Yamaha. W latach 2011 – 2014 był człon­kiem zespołu Haliny Mlynko­vej, z którą nagrał dwa albumy: "Etnoteka" (2011) oraz "Po drugiej stronie lustra" (2013). W 2012 roku współ­pra­co­wał z zespołem Wu-Hae, z którym nagrał album "Merry crisis and a happy new fear". Razem z zespołem Wu-Hae wystąpił gościn­nie podczas koncertu w Muzeum Lotnic­twa Polskie­go w Krakowie. Ponadto udzielał się jako muzyk sesyjny w projek­tach muzycz­nych takich wykonaw­ców jak: Ola Bieńkow­ska czy Monika Gawroń­ska oraz na licznych warsz­ta­tach i festi­wa­lach gitaro­wych, m.in. "Solo życia". Uczest­ni­czył w nagraniu jingli radio­wych m.in. Radia Leliwa, Antyra­dia oraz Polskie­go Radia Biały­stok. Od 2015 roku wraz z Robertem Chojnac­kim, Mieczy­sła­wem Jureckim, Ryszar­dem Sygito­wi­czem i Tomaszem Zeliszew­skim współ­two­rzy zespół WIEKO, który wydał w 2016 roku album "Błękitny dym" oraz nagrany dla celów chary­ta­tyw­nych fundacji "Mimo wszystko" Anny Dymnej - "Czaro­dziej­ski winyl", z udziałem takich gości, jak m.in.: Wanda Kwiet­niew­ska, Majka Jeżowska, Zbigniew Wodecki, Marek Piekar­czyk, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorow­ski czy Adam Nowak. Brał udział również w nagra­niach utworów Roberta Chojnackiego.

5 grudnia 2017 roku w krakow­skim klubie Forty Kleparz odbył się koncert z okazji 50 urodzin Jacka Królika. W pierw­szej części koncertu wystąpił on ze swoim zespołem w składzie: Łukasz Adamczyk (gitara basowa), Michał Jurkie­wicz (instru­men­ty klawi­szo­we), Wojtek Fedko­wicz (perkusja), natomiast w drugiej w towarzy­stwie zespołu giganci gitary: Ryszard Sygito­wicz (gitara), Mieczy­sław Jurecki (gitara basowa), Wojtek Fedko­wicz (perkusja) oraz gościn­nie Wojciech Cugowski. Ponadto gościn­nie w koncer­cie udział wzięli: Andrzej Sikorow­ski, Grzegorz Turnau, Marcin Furmań­ski i Robert Chojnac­ki. Koncert zakoń­czy­ło półto­ra­go­dzin­ne urodzi­no­we jam session z udziałem wielu muzyków. Koncert zbiegał się z premierą solowej płyty "Królik" nagranej w składzie: Królik, Adamczyk, Jurkie­wicz, Fedko­wicz, z gościn­nym udziałem Roberta Kubiszy­na (gitara basowa) oraz Ryszarda Sygito­wi­cza (gitara). Album otrzymał nomina­cję do nagrody Fryde­ry­ki 2018 w katego­rii "Fonogra­ficz­ny debiut roku".

Obecnie nagrywa i koncer­tu­je jako stały członek zespołów Grzego­rza Turnaua oraz Andrzeja Sikorow­skie­go. Ponadto współ­pra­cu­je z Krzysz­to­fem Cugow­skim (Zespół Mistrzów), Robertem Chojnac­kim oraz w projek­tach muzycz­nych m.in. Zbignie­wa Preisne­ra czy Jana Kantego Pawluś­kie­wi­cza. Wystę­pu­je ze swoim akustycz­nym trio z Łukaszem Adamczy­kiem (gitara basowa) oraz Mirosła­wem Hadym (instru­men­ty perku­syj­ne) oraz z grupą Yamaha Recor­ding Band (z Wojtkiem Olsza­kiem, Wiktorem Tatar­kiem, Michałem Grottem i Hubertem Kostyrą). Jest endor­se­rem i użytkow­ni­kiem sprzętu takich firm, jak: Ernie Ball, Yamaha, Washburn, Randall, AER, T-Rex.

Instrumentarium

Gitary elektryczne
 • Music Man Axis
 • Music Man John Petrucci BFR
 • Music Man Albert Lee BFR
 • Music Man Luke
 • Music Man Luke
 • III Custom

 • Music Man John Petrucci BFR
 • Baritone

 • Music Man 25th Anniversary
 • Fender Strato­ca­ster Elite
 • Fender Teleca­ster
 • Washburn Paral­la­xe
 • Washburn WI68
 • Washburn WI66
 • Washburn A20V Limited Edition
 • Washburn J7
 • Washburn SI61
 • Gibson Joe Perry Boneyard Les Paul (2 szt.)
 • Gibson SG
 • Gibson ES-175
 • Rybicki Custom
 • Epiphone Les Paul
 • Kramer Night Swan
 • Yamaha Revstar
 • Gitary akustyczne
 • Yamaha LSX36
 • Yamaha LS36 ARE
 • Yamaha LLX36 C
 • Yamaha NTX2000
 • Yamaha SLG200 S 
 • Seagull S6
 • Dell’arte Sweet Chorus
 • Washburn D46 SCE
 • Washburn Rover
 • Martin Backpac­ker
 • Oscar Schmidt Autoharp
 • Washburn Tahoe
 • Alvarez ABT60 Baritone
 • dobro Tangle­wo­od TMR Resonator
 • Patrick Eggle Custom
 • Pozostałe
 • Washburn Mandolin
 • Ermelin­da Silve­stri Mandolin
 • Washburn Ukulele
 • Gitary elektryczne
 • Music Man Axis
 • Music Man John Petrucci BFR
 • Music Man Albert Lee BFR
 • Music Man Luke
 • Music Man Luke
 • III Custom

 • Music Man John Petrucci BFR
 • Baritone

 • Music Man 25th Anniversary
 • Fender Strato­ca­ster Elite
 • Fender Teleca­ster
 • Washburn Paral­la­xe
 • Washburn WI68
 • Washburn WI66
 • Washburn A20V Limited Edition
 • Washburn J7
 • Washburn SI61
 • Gibson Joe Perry Boneyard Les Paul (2 szt.)
 • Gibson SG
 • Gibson ES-175
 • Rybicki Custom
 • Epiphone Les Paul
 • Kramer Night Swan
 • Yamaha Revstar
 • Gitary akustyczne
 • Yamaha LSX36
 • Yamaha LS36 ARE
 • Yamaha LLX36 C
 • Yamaha NTX2000
 • Yamaha SLG200 S 
 • Seagull S6
 • Dell’arte Sweet Chorus
 • Washburn D46 SCE
 • Washburn Rover
 • Martin Backpac­ker
 • Oscar Schmidt Autoharp
 • Washburn Tahoe
 • Alvarez ABT60 Baritone
 • dobro Tangle­wo­od TMR Resonator
 • Patrick Eggle Custom
 • Pozostałe
 • Washburn Mandolin
 • Ermelin­da Silve­stri Mandolin
 • Washburn Ukulele

 • Dyskografia 84

  Lombard - 10,5

  10,5

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33880-6
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Mietek `Mechanik` Jurecki - 12 sprawiedliwych

  12 sprawiedliwych

  Mietek `Mechanik` Jurecki
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Krzysztof Cugowski - 50/​70 Moje najważniejsze

  50/​70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 384
  • EAN: 5902643883741
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Krzysztof Cugowski - 50/​70 Moje najważniejsze

  50/​70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 100
  • EAN: 5902643883758
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: gatefold
  Lombard - Afryka

  Afryka

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 3-3846-2
  • EAN: 0099923384625
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Renata Przemyk - Andergrant

  Andergrant

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 486646 2
  • EAN: 5099748664624
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Brathanki - Ano!

  Ano!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 497765 2
  • EAN: 5099749776524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Renata Przemyk - Aż po grób

  Aż po grób

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 4169
  • EAN: 5099700416919
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Bedford School

  Bedford School

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 342
  • EAN: 5902643881792
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Urszula - Biała droga

  Biała droga

  Urszula
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0048
  • EAN: 0743214372722
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Wieko - Błękitny dym

  Błękitny dym

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: W 001 15
  • EAN: 5907996080755
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Renata Przemyk - Bo jeśli tak ma być

  Bo jeśli tak ma być

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 3958
  • EAN: 5099700395818
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI