Jan Smoczyński
Muzyk

Biografia

Jan Smoczyń­ski (ur. 21 czerwca 1980 w Warsza­wie) – polski pianista, kompo­zy­tor, aranżer, produ­cent muzyczny, reali­za­tor dźwięku.

Życiorys

Jest absol­wen­tem Liceum Muzycz­ne­go im. Karola Szyma­now­skie­go w Warsza­wie. Przez rok był uczniem A. Jagodziń­skie­go w Studium Jazzu na Bednar­skiej w Warsza­wie. W roku 2004 uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Jazzu Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach w klasie Wojcie­cha Niedzieli.

Od wielu lat, wraz ze swoim młodszym bratem skrzyp­kiem tworzy formację Mateusz Smoczyń­ski Quintet, z którą nagrał płyty Inspi­ra­tions, Expres­sions oraz Berek (Nomino­wa­ną do nagrody Fryderyk 2018 w katego­rii Album roku Jazz). Razem zapro­si­li również Alexan­dra Zingera z którym nagrali pod szyldem New Trio płytę "Simul­ta­neus Abstrac­tions", nomino­wa­ną do nagrody Fryde­ry­ki. oraz "Perpen­di­cu­lar Reali­ties", która to zebrała bardzo pochleb­ne recenzje. Z zespołem tym, w którym Jan zasiada za organami Hammonda, zagrali szereg koncer­tów w Polsce oraz w Rosji.

Współ­za­ło­ży­ciel chrze­ści­jań­skie­go, wielbie­nio­we­go zespołu "owca" (płyta "chwały).

Jako produ­cent muzyczny stworzył wraz z Magdą Grabow­ską Wacławek znaną jako Bovska, trzy albumy - "Kaktus" (z tytuło­wym hitem, wykorzy­sta­nym również w czołówce serialu "Druga szansa"), "Pysk" - nomino­wa­ny do nagrody Fryde­ry­ki 2018 w katego­rii Album Roku - Elektro­ni­ka, oraz najnow­szy, bardzo dobrze przyjęty  - "Kęsy".

Odpowia­da również za przeboje zaśpie­wa­ne przez Kayah - "Po co" oraz "Podatek od miłości" (ten w duecie z Grzego­rzem Hyżym) oraz świątecz­ny album "Gdy pada śnieg".

Laureat nagrody Fryderyk 2017 za płytę Martyny Jakubo­wicz - "Prosta Piosenka" w katego­rii Muzyka Źródeł.

Autor aranża­cji i opraco­wań do entuzja­stycz­nie przyję­tych projek­tów "Głosy Gór" z Januszem Olejni­cza­kiem, Jerzym Maksy­miu­kiem, Zespołem Zakopo­wer i Atom String Quartet, oraz projektu Inspired by Lutosław­ski z Grażyną Auguścik, Janusz Prusi­now­ski Trio, Atom String Quartet, Wojcie­chem Pulcynem oraz Tomaszem “Harry” Waldow­skim, nomino­wa­ne­go w katego­rii muzyka źródeł -  Fryde­ry­ki 2015.

Autor opraco­wań orkie­sto­ry­chj na płytę Artura Rojka - "Koncert w NOSPR" - gdzie również miał przyjem­ność popro­wa­dzić katowic­ką orkie­strę podczas koncertu z rejestra­cją na ten album.

W sierpniu 2013 r. zagrał z Bobbym McFer­ri­nem i Gilem Goldste­inem w ramach Solida­ri­ty of Art.

Na stałe, w charak­te­rze kierow­ni­ka muzycz­ne­go pracuje w zespo­łach: Urszula Dudziak Super­band, Kayah Trans­orien­tal Orche­stra oraz Bovska. Wystę­pu­je też z autor­ski­mi forma­cja­mi - PSM (z współ­za­ło­ży­cie­lem - Łukaszem Popraw­skim oraz Michałem Miśkie­wi­czem, Trjan (wraz z Michałem Barań­skim i Jankiem Młynar­skim), we własnym Trio z Krzysz­to­fem Pacanem na kontra­ba­sie i Sebastia­nem Frankie­wi­czem na perkusji, Smoke & The Smokes (J. Smoczyń­ski, Łukasz Popraw­ski, Konrad Zemler, Robert Kubiszyn).

Jest współ­za­ło­ży­cie­lem grupy June, która w 2008 roku wydała swoją debiu­tanc­ką płytę w wytwórni Kayax. Zespół został docenio­ny przez branżę muzyczną i nomino­wa­ny do nagrody Fryderyk 2009 w katego­rii "Nowa twarz fonogra­fii". W 2011 roku nagrali płytę “July Stars” - dwuczę­ścio­wy album. Pierwszy to autor­skie kompo­zy­cje wykonane przez sam June drugi, to koope­ra­cje z najwy­bit­niej­szy­mi posta­cia­mi współ­cze­snej wokali­sty­ki: Urszula Dudziak, Kayah, Katarzy­na Nosowska, Aga Zaryan, Ania Dąbrow­ska, Andrzej Dąbrow­ski, Mika Urbaniak. Patrycja Gola, Marce­li­na. Grupa stworzy­ła trio produ­cenc­kie i praco­wa­ła nad projek­ta­mi muzycz­ny­mi dla innych Artystów. 

Nagrywał dla Kayah (Skała), Justyny Stecz­kow­skiej (Daj mi chwilę), Moniki Brodki (Moje piosenki), Doroty Miśkie­wicz (Caminho). Koncer­to­wał również z Anną Marią Jopek oraz uczest­ni­czył w nagra­niach płyty Artystki Jo & Co. (tu wspólne występy z Richar­dem Bona, Mino Cinelu i Dhaferem Yousse­fem. Zagrał na płycie "Jak tam jest" duetu Krajewski/​Piaseczny a w 2012 roku został zapro­szo­ny do udziału w nagra­niach ich płyty "Zimowe Piosenki". Zagrał też na płycie Ani Wyszkoni Życie jest w porządku.

Związany z wytwór­nią Kayax.

Brał udział w nagra­niach do filmów we współ­pra­cy z Michałem Lorencem oraz Marcinem Pospie­szal­skim. Miał przyjem­ność dzielić scenę z: Ewą Bem, Grażyną Auguścik,Lorą Szafran, Agą Zaryan, Tomaszem Szukalskim,Tomaszem Stańko, Januszem Munia­kiem, Zbignie­wem Namysłow­skim, Henry­kiem Miśkie­wi­czem, Davidem Murrayem, Donem Black­ma­nem, Tomem Barneyem, Andrze­jem Cudzi­chem, Jackiem Kochanem, Andrze­jem Olejni­cza­kiem, Quinte­tem Marka Bałaty, Quinte­cie oraz Quarte­cie J. Małka (płyty Gift oraz Spirit of the Time), Goranem Bregovicem.

Wraz z Tomaszem Krawczy­kiem wypro­du­ko­wał i zaaran­żo­wał debiu­tanc­ki album Inny Smak zespołu Bisquit dla wytwórni Kayax. Gościn­nie wystę­pu­je na płycie 15 minut projekt J. Młynar­skie­go oraz Michała Króla. Jest współ­au­to­rem muzyki do wielo­krot­nie nagra­dza­ne­go filmu Moje miejsce Leszka Dawida (tu również nagroda specjal­na za muzykę na du 23eme festival tous courts w Aix-en-Provence). 

Laureat pierw­sze­go miejsca (Trio) nagrody indywi­du­al­nej na między­na­ro­do­wym konkur­sie Jazz Juniors 2001, zdobył również nagrodę indywi­du­al­ną i II miejsce zespo­ło­we na Festi­wa­lu Standar­dów Jazzo­wych Siedlce 2000; I miejsce z Quinte­tem J Namysłow­skie­go na Ogólno­pol­skim Przeglą­dzie Młodych Zespołów Jazzo­wych w Gdyni.

Wystę­po­wał na: Gdynia Summer Jazz Days, Festi­wa­lu Piani­stów Jazzo­wych w Kaliszu; Jazz Na Starówce, Letni Festiwal Jazzowy Pod Baranami, Krakow­skie Zaduszki Jazzowe, Sopot Molo Jazz Festival; Zaduszki Jazzowe w Siedl­cach; Jazz Forum Festival w Tygmon­cie; Polskie Jamboree w Tygmon­cie; Bracki Jazz Festival w Cieszy­nie; Jazz Festival w Radomiu. Wielo­krot­ny uczest­nik Jazz Campingu Kalatówki. 

Koncer­to­wał w: USA (Chicago, N.Y.), Kanadzie, Japonii, Izraelu, Francji, Hiszpa­nii, Szwecji, Niemczech, Austrii, Czechach, Rumunii, oraz na Węgrzech, Litwie, Słowacji i Ukrainie. 

W 2004 roku stworzył własne, profe­sjo­nal­ne studio nagra­nio­we oraz wydaw­nic­two płytowe – Tokarnia Music Produc­tion, w którym reali­zo­wa­ne są nagrania artystów takich jak Maria Peszek, Kayah, Kasia Nosowska, Aga Zaryan, Dorota Miśkie­wicz, zespół Bisquit, zespół June, Ania Szarmach, Adam Pieroń­czyk, Zbigniew Namysłow­ski, Urszula Dudziak, projekt Młynar­ski /​ Nahorny, Mika Urbaniak.

Realizacja

 • Adam Pieroń­czyk - Trio Live at A38
 • Adam Pieroń­czyk Quartet - "El Buscador" 
 • Aga Zaryan - Umiera piękno
 • Alamut - Alamut
 • Aleksan­dra Nieśpie­lak - "Dzień­do­bry Dniu"
 • AMC Trio - "Soul of the Mountain"
 • Andrzej Jagodziń­ski, Krzysz­tof Jakowicz, Maciej Strzel­czyk, Konrad Zemler, Andrzej Łukasik - Project Project Grappelli
 • Ania Kostrzew­ska - "Anya"
 • Ania Szarmach - "Inna"
 • Anna Gadt - "Still I Rise"
 • Antonina Krzysz­toń - "Turku­so­wy Stół"
 • Artur Dutkie­wicz - "Hendrix Piano"
 • Artur Dutkie­wicz - "Niemen Improwizacje"
 • Biotone - "Unspoken Words"
 • Bisquit - Inny Smak
 • Bisquit - Pytania
 • Daniel Popiał­kie­wicz - "The Hope for Tomorrow"
 • Digit All Love - "Digitall­lo­ve"
 • Dominik Bukowski - Times Get Changed
 • Dorota Curyłło - Lady Be Good
 • Dorota Miśkie­wicz - Caminho
 • Dorota Osińska - "Kamyk Zielony"
 • Envee - Recipes
 • Ewa Cybulska - "Songs from the Heart"
 • Filip Wojcie­chow­ski Trio - "Chopin"
 • Gwiazdy, Idole, Przeboje (Dorota Miśkie­wicz) - Wiecznie zielone
 • Henryk Miśkie­wicz - Full Drive
 • Jaromir Honzak Quartet - "A Question to All Your Answers
 • Jazz Construc­tion
 • Jerzy Małek - Spirit of the Time
 • Jerzy Małek - "Bop Beat"
 • Joanna Trzepie­ciń­ska - 
 • June - ''That's What I Like
 • Justyna Stecz­kow­ska - Daj mi Chwilę
 • Kattorna - "Straying in the Mooon"
 • Kayah - "Skała"
 • Krzysz­tof Pacan - "Facing The Challenge"
 • Leszek Kułakow­ski - "Number Codes"
 • M. O. Trio - Message from Ohayo
 • Maciej Obara Trio - "Message from Ohayo"
 • Maciek Grzywacz - "Forth Dimension"
 • Marcin Olak - Simple Joy
 • Mariusz Lubomski - Koniecz­ność miłości
 • Mariusz Lubomski - Ambiwa­len­cja
 • Marysia Peszek - "Maria Awaria"
 • Mateusz Smoczyń­ski Quintet - Expres­sions
 • Mateusz Smoczyń­ski Quintet - Inspi­ra­tions
 • Michał Polcyn - "Cuiavia­na"
 • Michał Przerwa-Tetmajer - Doktor filozofii
 • Mikołaj Majku­siak - Road to the Unknown''
 • Monika Brodka - Moje piosenki
 • New Bone - "It's not easy"
 • New Trio - "Simul­ta­ne­ous Abstractions"
 • Old Timers - Swing That Music
 • Paweł Kaczmar­czyk - "Comple­xi­ty in Simplicity"
 • Piotr Polk - "Mój Film"
 • Piotr Wyleżoł - "Children's Episodes"
 • Pola - "Wbrew"
 • Radek Nowicki - Quartet Live
 • Rafał Sarnecki - Songs from a New Place
 • Rafał Sarnecki - "The Madman Rambles Again"
 • RGG - "True Story – In Two Acts”
 • RGG - " Unfini­shed Story - Remem­be­ring Kosz
 • RGG - "One"
 • RGG - "Szyma­now­ski"
 • Różni wykonaw­cy - "Kaczmar­ski & Jazz"
 • Różni wykonaw­cy - "Kobiety i Jazz"
 • Różni wykonaw­cy - "Mazurek"
 • Różni wykonaw­cy - "Cafe Fogg"
 • Straszni Panowie Trzej - Piosenki Starszych Panów
 • Urszula Dudziak - "Live at Jazz Cafe"
 • Urszula Dudziak z Big Bandem Zielona Góra Forever Green - Zawsze zielona
 • Warsaw Paris Jazz Quintet - "Chopin Symphony Jazz Project"
 • Wierba & Schmidt Quintet - "Maya"
 • Wojciech Majewski - "Opowieść"
 • Wojciech Młynar­ski Włodzi­mierz Nahorny - Pogadaj ze mną
 • Zbigniew Namysłow­ski - Assyme­try
 • Zbigniew Namysłow­ski - "Nice and Easy"

 • Dyskografia 16

  Martyna Jakubowicz - Burzliwy błękit Joanny

  Burzliwy błękit Joanny

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 376 131 8
  • EAN: 0602537613182
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

  Dla naiwnych marzycieli

  Ania Dąbrowska
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88875098962
  • EAN: 0888750989628
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

  Dla naiwnych marzycieli

  Ania Dąbrowska
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985300132
  • EAN: 0889853001323
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

  Dla naiwnych marzycieli

  Ania Dąbrowska
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985338852
  • EAN: 0889853388523
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Kielich - Drapacz chmur

  Drapacz chmur

  Kielich
  • Wytwórnia: Lunatyk Records
  • Numer katalogowy: LR01
  • EAN: 5905279035003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Kayah - Gdy pada śnieg

  Gdy pada śnieg

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 105
  • EAN: 5907678818676
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Bisquit - Inny smak

  Inny smak

  Bisquit
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 012
  • EAN: 0094637713020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: digipack
  Seweryn Krajewski - Jak tam jest

  Jak tam jest

  Seweryn Krajewski
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 7822112
  • EAN: 0886978221124
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Jo & Co

  Jo & Co

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 060251786978
  • EAN: 0602517869783
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: super jewel box
  Artur Rojek - Koncert w NOSPR

  Koncert w NOSPR

  Artur Rojek
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 117
  • EAN: 5907678818652
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Martyna Jakubowicz - Prosta piosenka

  Prosta piosenka

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 478 201 8
  • EAN: 0602547820181
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Bisquit - Pytania

  Pytania

  Bisquit
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 023
  • EAN: 5099920684327
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Kayah - Skała

  Skała

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 032
  • EAN: 5099930841628
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Kayah - Transoriental Orchestra

  Transoriental Orchestra

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: kayax 065
  • EAN: 9788392781172
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digibook
  Kayah - Transoriental Orchestra

  Transoriental Orchestra

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: kayax 065
  • EAN: 5907678818324
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: gatefold
  Seweryn Krajewski - Zimowe piosenki

  Zimowe piosenki

  Seweryn Krajewski
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 5407122
  • EAN: 0887654071224
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI