Jan Smoczyński
Muzyk

Biografia

Jan Smo­czyń­ski (ur. 21 czerw­ca 1980 w War­sza­wie) – pol­ski pia­ni­sta, kom­po­zy­tor, aran­żer, pro­du­cent muzycz­ny, reali­za­tor dźwię­ku.

Życiorys

Jest absol­wen­tem Liceum Muzycz­ne­go im. Karo­la Szy­ma­now­skie­go w War­sza­wie. Przez rok był uczniem A. Jago­dziń­skie­go w Stu­dium Jaz­zu na Bed­nar­skiej w War­sza­wie. W roku 2004 uzy­skał tytuł magi­stra sztu­ki na Wydzia­le Jaz­zu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach w kla­sie Woj­cie­cha Nie­dzie­li.

Od wie­lu lat, wraz ze swo­im młod­szym bra­tem skrzyp­kiem two­rzy for­ma­cję Mate­usz Smo­czyń­ski Quin­tet, z któ­rą nagrał pły­ty Inspi­ra­tions, Expres­sions oraz Berek (Nomi­no­wa­ną do nagro­dy Fry­de­ryk 2018 w kate­go­rii Album roku Jazz). Razem zapro­si­li rów­nież Ale­xan­dra Zin­ge­ra z któ­rym nagra­li pod szyl­dem New Trio pły­tę “Simul­ta­neus Abs­trac­tions”, nomi­no­wa­ną do nagro­dy Fry­de­ry­ki. oraz “Per­pen­di­cu­lar Reali­ties”, któ­ra to zebra­ła bar­dzo pochleb­ne recen­zje. Z zespo­łem tym, w któ­rym Jan zasia­da za orga­na­mi Ham­mon­da, zagra­li sze­reg kon­cer­tów w Pol­sce oraz w Rosji.

Współ­za­ło­ży­ciel chrze­ści­jań­skie­go, wiel­bie­nio­we­go zespo­łu “owca” (pły­ta “chwa­ły).

Jako pro­du­cent muzycz­ny stwo­rzył wraz z Mag­dą Gra­bow­ską Wacła­wek zna­ną jako Bovska, trzy albu­my — “Kak­tus” (z tytu­ło­wym hitem, wyko­rzy­sta­nym rów­nież w czo­łów­ce seria­lu “Dru­ga szan­sa”), “Pysk” — nomi­no­wa­ny do nagro­dy Fry­de­ry­ki 2018 w kate­go­rii Album Roku — Elek­tro­ni­ka, oraz naj­now­szy, bar­dzo dobrze przy­ję­ty  — “Kęsy”.

Odpo­wia­da rów­nież za prze­bo­je zaśpie­wa­ne przez Kay­ah — “Po co” oraz “Poda­tek od miło­ści” (ten w duecie z Grze­go­rzem Hyżym) oraz świą­tecz­ny album “Gdy pada śnieg”.

Lau­re­at nagro­dy Fry­de­ryk 2017 za pły­tę Mar­ty­ny Jaku­bo­wicz — “Pro­sta Pio­sen­ka” w kate­go­rii Muzy­ka Źró­deł.

Autor aran­ża­cji i opra­co­wań do entu­zja­stycz­nie przy­ję­tych pro­jek­tów “Gło­sy Gór” z Janu­szem Olej­ni­cza­kiem, Jerzym Mak­sy­miu­kiem, Zespo­łem Zako­po­wer i Atom String Quar­tet, oraz pro­jek­tu Inspi­red by Luto­sław­ski z Gra­ży­ną Augu­ścik, Janusz Pru­si­now­ski Trio, Atom String Quar­tet, Woj­cie­chem Pul­cy­nem oraz Toma­szem “Har­ry” Wal­dow­skim, nomi­no­wa­ne­go w kate­go­rii muzy­ka źró­deł —  Fry­de­ry­ki 2015.

Autor opra­co­wań orkie­sto­ry­chj na pły­tę Artu­ra Roj­ka — “Kon­cert w NOSPR” — gdzie rów­nież miał przy­jem­ność popro­wa­dzić kato­wic­ką orkie­strę pod­czas kon­cer­tu z reje­stra­cją na ten album.

W sierp­niu 2013 r. zagrał z Bob­bym McFer­ri­nem i Gilem Gold­ste­inem w ramach Soli­da­ri­ty of Art.

Na sta­łe, w cha­rak­te­rze kie­row­ni­ka muzycz­ne­go pra­cu­je w zespo­łach: Urszu­la Dudziak Super­band, Kay­ah Trans­orien­tal Orche­stra oraz Bovska. Wystę­pu­je też z autor­ski­mi for­ma­cja­mi — PSM (z współ­za­ło­ży­cie­lem — Łuka­szem Popraw­skim oraz Micha­łem Miś­kie­wi­czem, Trjan (wraz z Micha­łem Barań­skim i Jan­kiem Mły­nar­skim), we wła­snym Trio z Krzysz­to­fem Paca­nem na kon­tra­ba­sie i Seba­stia­nem Fran­kie­wi­czem na per­ku­sji, Smo­ke & The Smo­kes (J. Smo­czyń­ski, Łukasz Popraw­ski, Kon­rad Zemler, Robert Kubi­szyn).

Jest współ­za­ło­ży­cie­lem gru­py June, któ­ra w 2008 roku wyda­ła swo­ją debiu­tanc­ką pły­tę w wytwór­ni Kay­ax. Zespół został doce­nio­ny przez bran­żę muzycz­ną i nomi­no­wa­ny do nagro­dy Fry­de­ryk 2009 w kate­go­rii “Nowa twarz fono­gra­fii”. W 2011 roku nagra­li pły­tę “July Stars” — dwu­czę­ścio­wy album. Pierw­szy to autor­skie kom­po­zy­cje wyko­na­ne przez sam June dru­gi, to koope­ra­cje z naj­wy­bit­niej­szy­mi posta­cia­mi współ­cze­snej woka­li­sty­ki: Urszu­la Dudziak, Kay­ah, Kata­rzy­na Nosow­ska, Aga Zary­an, Ania Dąbrow­ska, Andrzej Dąbrow­ski, Mika Urba­niak. Patry­cja Gola, Mar­ce­li­na. Gru­pa stwo­rzy­ła trio pro­du­cenc­kie i pra­co­wa­ła nad pro­jek­ta­mi muzycz­ny­mi dla innych Arty­stów.

Nagry­wał dla Kay­ah (Ska­ła), Justy­ny Stecz­kow­skiej (Daj mi chwi­lę), Moni­ki Brod­ki (Moje pio­sen­ki), Doro­ty Miś­kie­wicz (Camin­ho). Kon­cer­to­wał rów­nież z Anną Marią Jopek oraz uczest­ni­czył w nagra­niach pły­ty Artyst­ki Jo & Co. (tu wspól­ne wystę­py z Richar­dem Bona, Mino Cine­lu i Dha­fe­rem Yous­se­fem. Zagrał na pły­cie “Jak tam jest” duetu Krajewski/Piaseczny a w 2012 roku został zapro­szo­ny do udzia­łu w nagra­niach ich pły­ty “Zimo­we Pio­sen­ki”. Zagrał też na pły­cie Ani Wyszko­ni Życie jest w porząd­ku.

Zwią­za­ny z wytwór­nią Kay­ax.

Brał udział w nagra­niach do fil­mów we współ­pra­cy z Micha­łem Loren­cem oraz Mar­ci­nem Pospie­szal­skim. Miał przy­jem­ność dzie­lić sce­nę z: Ewą Bem, Gra­ży­ną Auguścik,Lorą Sza­fran, Agą Zary­an, Toma­szem Szukalskim,Tomaszem Stań­ko, Janu­szem Munia­kiem, Zbi­gnie­wem Namy­słow­skim, Hen­ry­kiem Miś­kie­wi­czem, Davi­dem Mur­ray­em, Donem Black­ma­nem, Tomem Bar­ney­em, Andrze­jem Cudzi­chem, Jac­kiem Kocha­nem, Andrze­jem Olej­ni­cza­kiem, Quin­te­tem Mar­ka Bała­ty, Quin­te­cie oraz Quar­te­cie J. Mał­ka (pły­ty Gift oraz Spi­rit of the Time), Gora­nem Bre­go­vi­cem.

Wraz z Toma­szem Kraw­czy­kiem wypro­du­ko­wał i zaaran­żo­wał debiu­tanc­ki album Inny Smak zespo­łu Bisqu­it dla wytwór­ni Kay­ax. Gościn­nie wystę­pu­je na pły­cie 15 minut pro­jekt J. Mły­nar­skie­go oraz Micha­ła Kró­la. Jest współ­au­to­rem muzy­ki do wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go fil­mu Moje miej­sce Lesz­ka Dawi­da (tu rów­nież nagro­da spe­cjal­na za muzy­kę na du 23eme festi­val tous courts w Aix-en-Pro­ven­ce).

Lau­re­at pierw­sze­go miej­sca (Trio) nagro­dy indy­wi­du­al­nej na mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie Jazz Juniors 2001, zdo­był rów­nież nagro­dę indy­wi­du­al­ną i II miej­sce zespo­ło­we na Festi­wa­lu Stan­dar­dów Jaz­zo­wych Sie­dl­ce 2000; I miej­sce z Quin­te­tem J Namy­słow­skie­go na Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Mło­dych Zespo­łów Jaz­zo­wych w Gdy­ni.

Wystę­po­wał na: Gdy­nia Sum­mer Jazz Days, Festi­wa­lu Pia­ni­stów Jaz­zo­wych w Kali­szu; Jazz Na Sta­rów­ce, Let­ni Festi­wal Jaz­zo­wy Pod Bara­na­mi, Kra­kow­skie Zadusz­ki Jaz­zo­we, Sopot Molo Jazz Festi­val; Zadusz­ki Jaz­zo­we w Sie­dl­cach; Jazz Forum Festi­val w Tyg­mon­cie; Pol­skie Jam­bo­ree w Tyg­mon­cie; Brac­ki Jazz Festi­val w Cie­szy­nie; Jazz Festi­val w Rado­miu. Wie­lo­krot­ny uczest­nik Jazz Cam­pin­gu Kala­tów­ki.

Kon­cer­to­wał w: USA (Chi­ca­go, N.Y.), Kana­dzie, Japo­nii, Izra­elu, Fran­cji, Hisz­pa­nii, Szwe­cji, Niem­czech, Austrii, Cze­chach, Rumu­nii, oraz na Węgrzech, Litwie, Sło­wa­cji i Ukra­inie.

W 2004 roku stwo­rzył wła­sne, pro­fe­sjo­nal­ne stu­dio nagra­nio­we oraz wydaw­nic­two pły­to­we – Tokar­nia Music Pro­duc­tion, w któ­rym reali­zo­wa­ne są nagra­nia arty­stów takich jak Maria Peszek, Kay­ah, Kasia Nosow­ska, Aga Zary­an, Doro­ta Miś­kie­wicz, zespół Bisqu­it, zespół June, Ania Szar­mach, Adam Pie­roń­czyk, Zbi­gniew Namy­słow­ski, Urszu­la Dudziak, pro­jekt Mły­nar­ski / Nahor­ny, Mika Urba­niak.

Realizacja

 • Adam Pie­roń­czyk — Trio Live at A38
 • Adam Pie­roń­czyk Quar­tet — “El Busca­dor”
 • Aga Zary­an — Umie­ra pięk­no
 • Ala­mut — Ala­mut
 • Alek­san­dra Nie­śpie­lak — “Dzień­do­bry Dniu”
 • AMC Trio — “Soul of the Moun­ta­in”
 • Andrzej Jago­dziń­ski, Krzysz­tof Jako­wicz, Maciej Strzel­czyk, Kon­rad Zemler, Andrzej Łuka­sik — Pro­ject Pro­ject Grap­pel­li
 • Ania Kostrzew­ska — “Anya”
 • Ania Szar­mach — “Inna”
 • Anna Gadt — “Still I Rise”
 • Anto­ni­na Krzysz­toń — “Tur­ku­so­wy Stół”
 • Artur Dut­kie­wicz — “Hen­drix Pia­no”
 • Artur Dut­kie­wicz — “Nie­men Impro­wi­za­cje”
 • Bio­to­ne — “Unspo­ken Words”
 • Bisqu­it — Inny Smak
 • Bisqu­it — Pyta­nia
 • Daniel Popiał­kie­wicz — “The Hope for Tomor­row”
 • Digit All Love — “Digi­tall­lo­ve”
 • Domi­nik Bukow­ski — Times Get Chan­ged
 • Doro­ta Curył­ło — Lady Be Good
 • Doro­ta Miś­kie­wicz — Camin­ho
 • Doro­ta Osiń­ska — “Kamyk Zie­lo­ny”
 • Envee — Reci­pes
 • Ewa Cybul­ska — “Songs from the Heart”
 • Filip Woj­cie­chow­ski Trio — “Cho­pin”
 • Gwiaz­dy, Ido­le, Prze­bo­je (Doro­ta Miś­kie­wicz) — Wiecz­nie zie­lo­ne
 • Hen­ryk Miś­kie­wicz — Full Dri­ve
 • Jaro­mir Hon­zak Quar­tet — “A Question to All Your Answers
 • Jazz Con­struc­tion
 • Jerzy Małek — Spi­rit of the Time
 • Jerzy Małek — “Bop Beat”
 • Joan­na Trze­pie­ciń­ska — 
 • June — ”Tha­t’s What I Like
 • Justy­na Stecz­kow­ska — Daj mi Chwi­lę
 • Kat­tor­na — “Stray­ing in the Mooon”
 • Kay­ah — “Ska­ła”
 • Krzysz­tof Pacan — “Facing The Chal­len­ge”
 • Leszek Kuła­kow­ski — “Num­ber Codes”
 • M. O. Trio — Mes­sa­ge from Ohayo
 • Maciej Oba­ra Trio — “Mes­sa­ge from Ohayo”
 • Maciek Grzy­wacz — “Forth Dimen­sion”
 • Mar­cin Olak — Sim­ple Joy
 • Mariusz Lubom­ski — Koniecz­ność miło­ści
 • Mariusz Lubom­ski — Ambi­wa­len­cja
 • Mary­sia Peszek — “Maria Awa­ria”
 • Mate­usz Smo­czyń­ski Quin­tet — Expres­sions
 • Mate­usz Smo­czyń­ski Quin­tet — Inspi­ra­tions
 • Michał Polcyn — “Cuia­via­na”
 • Michał Prze­rwa-Tet­ma­jer — Dok­tor filo­zo­fii
 • Miko­łaj Maj­ku­siak — Road to the Unk­nown”
 • Moni­ka Brod­ka — Moje pio­sen­ki
 • New Bone — “It’s not easy”
 • New Trio — “Simul­ta­ne­ous Abs­trac­tions”
 • Old Timers — Swing That Music
 • Paweł Kacz­mar­czyk — “Com­ple­xi­ty in Sim­pli­ci­ty”
 • Piotr Polk — “Mój Film”
 • Piotr Wyle­żoł — “Chil­dre­n’s Epi­so­des”
 • Pola — “Wbrew”
 • Radek Nowic­ki — Quar­tet Live
 • Rafał Sar­nec­ki — Songs from a New Pla­ce
 • Rafał Sar­nec­ki — “The Mad­man Ram­bles Aga­in”
 • RGG — “True Sto­ry – In Two Acts”
 • RGG — ” Unfi­ni­shed Sto­ry — Remem­be­ring Kosz
 • RGG — “One”
 • RGG — “Szy­ma­now­ski”
 • Róż­ni wyko­naw­cy — “Kacz­mar­ski & Jazz”
 • Róż­ni wyko­naw­cy — “Kobie­ty i Jazz”
 • Róż­ni wyko­naw­cy — “Mazu­rek”
 • Róż­ni wyko­naw­cy — “Cafe Fogg”
 • Strasz­ni Pano­wie Trzej — Pio­sen­ki Star­szych Panów
 • Urszu­la Dudziak — “Live at Jazz Cafe”
 • Urszu­la Dudziak z Big Ban­dem Zie­lo­na Góra Fore­ver Gre­en — Zawsze zie­lo­na
 • War­saw Paris Jazz Quin­tet — “Cho­pin Sym­pho­ny Jazz Pro­ject”
 • Wier­ba & Schmidt Quin­tet — “Maya”
 • Woj­ciech Majew­ski — “Opo­wieść”
 • Woj­ciech Mły­nar­ski Wło­dzi­mierz Nahor­ny — Poga­daj ze mną
 • Zbi­gniew Namy­słow­ski — Assy­me­try
 • Zbi­gniew Namy­słow­ski — “Nice and Easy”

 • Dyskografia 16

  Martyna Jakubowicz - Burzliwy błękit Joanny

  Burzliwy błękit Joanny

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 376 131 8
  • EAN: 0602537613182
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

  Dla naiwnych marzycieli

  Ania Dąbrowska
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88875098962
  • EAN: 0888750989628
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

  Dla naiwnych marzycieli

  Ania Dąbrowska
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985300132
  • EAN: 0889853001323
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

  Dla naiwnych marzycieli

  Ania Dąbrowska
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985338852
  • EAN: 0889853388523
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Kielich - Drapacz chmur

  Drapacz chmur

  Kielich
  • Wytwórnia: Lunatyk Records
  • Numer katalogowy: LR01
  • EAN: 5905279035003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Kayah - Gdy pada śnieg

  Gdy pada śnieg

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 105
  • EAN: 5907678818676
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Bisquit - Inny smak

  Inny smak

  Bisquit
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 012
  • EAN: 0094637713020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: digipack
  Seweryn Krajewski - Jak tam jest

  Jak tam jest

  Seweryn Krajewski
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 7822112
  • EAN: 0886978221124
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Jo & Co

  Jo & Co

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 060251786978
  • EAN: 0602517869783
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: super jewel box
  Artur Rojek - Koncert w NOSPR

  Koncert w NOSPR

  Artur Rojek
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 117
  • EAN: 5907678818652
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Martyna Jakubowicz - Prosta piosenka

  Prosta piosenka

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 478 201 8
  • EAN: 0602547820181
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Bisquit - Pytania

  Pytania

  Bisquit
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 023
  • EAN: 5099920684327
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Kayah - Skała

  Skała

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 032
  • EAN: 5099930841628
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Kayah - Transoriental Orchestra

  Transoriental Orchestra

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: kayax 065
  • EAN: 9788392781172
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digibook
  Kayah - Transoriental Orchestra

  Transoriental Orchestra

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: kayax 065
  • EAN: 5907678818324
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: gatefold
  Seweryn Krajewski - Zimowe piosenki

  Zimowe piosenki

  Seweryn Krajewski
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 5407122
  • EAN: 0887654071224
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI