Janusz Kruk
Muzyk

Biografia

[

Janusz Kruk (ur. 7 sierp­nia 1946 w War­sza­wie, zm. 18 czerw­ca 1992 tam­że) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, woka­li­sta i lider zespo­łu 2 plus 1.

Życie zawodowe

Ukoń­czył śred­nią szko­łę muzycz­ną w War­sza­wie, w kla­sie kon­tra­ba­su. Przez pewien okres pra­co­wał jako instruk­tor ama­tor­skich zespo­łów muzycz­nych. Zanim roz­po­czął pro­fe­sjo­nal­ną karie­rę muzycz­ną, grał w róż­nych zespo­łach stu­denc­kich.

W latach 1968–1970 dzia­łał w zało­żo­nym przez sie­bie zespo­le War­szaw­skie Kuran­ty, w któ­rym wystę­po­wał razem z Elż­bie­tą Dmoch. W stycz­niu 1971 para nawią­za­ła współ­pra­cę z Andrze­jem Rybiń­skim, co dało począ­tek nowe­mu zespo­ło­wi – 2 plus 1, któ­ry stał się jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich grup XX wie­ku.

Był woka­li­stą, gita­rzy­stą, a tak­że kom­po­zy­to­rem 2 plus 1. Skom­po­no­wał muzy­kę do więk­szo­ści utwo­rów zespo­łu, m.in. suitę Aktor, poświę­co­ną Zbi­gnie­wo­wi Cybul­skie­mu.

Pod koniec życia Kruk zaczął pisać muzy­kę do przed­sta­wień teatral­nych. Skom­po­no­wał m.in. tło muzycz­ne do spek­ta­klu Sza­leń­stwa pana Hila­re­go, opar­te­go na utwo­rze Julia­na Tuwi­ma. Sztu­ka mia­ła swo­ją pre­mie­rę w paź­dzier­ni­ku 1987.

Życie prywatne

Był trzy­krot­nie żona­ty. Z pierw­sze­go związ­ku pocho­dzi jego cór­ka Lilia­na Chy­łek. W mar­cu 1973 wziął dru­gi raz ślub: z Elż­bie­tą Dmoch. Nie mie­li dzie­ci. Mał­żeń­stwo z Dmoch prze­trwa­ło do dru­giej poło­wy lat 80. Wte­dy to muzyk opu­ścił pio­sen­kar­kę i zało­żył nową rodzi­nę. Ze swo­ją trze­cią żoną miał dwóch synów. Janusz i Elż­bie­ta pozo­sta­li przy­ja­ciół­mi.

W 1979 otrzy­mał Srebr­ny Krzyż Zasłu­gi.

Od dłuż­sze­go cza­su cho­ro­wał na ser­ce. Zmarł na zawał ser­ca 18 czerw­ca 1992.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI