Janusz Kruk
Muzyk

Biografia

[

Janusz Kruk (ur. 7 sierpnia 1946 w Warsza­wie, zm. 18 czerwca 1992 tamże) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta i lider zespołu 2 plus 1.

Życie zawodowe

Ukończył średnią szkołę muzyczną w Warsza­wie, w klasie kontra­ba­su. Przez pewien okres pracował jako instruk­tor amator­skich zespołów muzycz­nych. Zanim rozpo­czął profe­sjo­nal­ną karierę muzyczną, grał w różnych zespo­łach studenckich.

W latach 1968–1970 działał w założo­nym przez siebie zespole Warszaw­skie Kuranty, w którym wystę­po­wał razem z Elżbietą Dmoch. W styczniu 1971 para nawią­za­ła współ­pra­cę z Andrze­jem Rybiń­skim, co dało początek nowemu zespo­ło­wi – 2 plus 1, który stał się jedną z najpo­pu­lar­niej­szych polskich grup XX wieku.

Był wokali­stą, gitarzy­stą, a także kompo­zy­to­rem 2 plus 1. Skompo­no­wał muzykę do większo­ści utworów zespołu, m.in. suitę Aktor, poświę­co­ną Zbignie­wo­wi Cybulskiemu.

Pod koniec życia Kruk zaczął pisać muzykę do przed­sta­wień teatral­nych. Skompo­no­wał m.in. tło muzyczne do spekta­klu Szaleń­stwa pana Hilarego, opartego na utworze Juliana Tuwima. Sztuka miała swoją premierę w paździer­ni­ku 1987.

Życie prywatne

Był trzykrot­nie żonaty. Z pierw­sze­go związku pochodzi jego córka Liliana Chyłek. W marcu 1973 wziął drugi raz ślub: z Elżbietą Dmoch. Nie mieli dzieci. Małżeń­stwo z Dmoch przetrwa­ło do drugiej połowy lat 80. Wtedy to muzyk opuścił piosen­kar­kę i założył nową rodzinę. Ze swoją trzecią żoną miał dwóch synów. Janusz i Elżbieta pozosta­li przyjaciółmi.

W 1979 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Od dłuższe­go czasu chorował na serce. Zmarł na zawał serca 18 czerwca 1992.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI