Janusz Skowron
Muzyk

Biografia

Janusz Skowron (ur. 23 maja 1957 w Warsza­wie, zm. 27 lutego 2019) – polski muzyk jazzowy, pianista, kompo­zy­tor i aranżer.

Życiorys

Edukację muzyczną rozpo­czął w wieku sześciu lat, od prywat­nych lekcji gry na forte­pia­nie u niewi­do­mej pianist­ki Stefanii Skibówny, w Ośrodku Szkolno-Wycho­waw­czym dla Dzieci Niewi­do­mych w Laskach koło Warszawy. Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. Józefa Elsnera w Warsza­wie, w klasie organów. Jeszcze w trakcie nauki rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem perku­si­sty Kazimie­rza Jonkisza. Wystąpił z nim na festi­wa­lu Jazz Jamboree w 1980 i uczest­ni­czył w nagraniu pierw­sze­go krążka zespołu, płyty Tiritaka. W 1981 roku rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem String Connec­tion, założo­nym przez skrzypka Krzesi­mi­ra Dębskie­go. W tym czasie grupa biła rekordy popular­no­ści, wystę­po­wa­ła wielo­krot­nie na festi­wa­lach Jazz Jamboree i na wszyst­kich, większych festi­wa­lach jazzo­wych na świecie. Janusz Skowron nagrał z nimi kilka płyt (m.in. Worko­ho­lic, New Romantic Expec­ta­tion, Live), które niemal zawsze były jazzo­wy­mi płytami roku.

W 1985 roku rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem Freelec­tro­nic trębacza Tomasza Stańki, z którym wystę­po­wał na festi­wa­lach w Grecji, Niemczech, Francji, Szwaj­ca­rii i na rodzimym Jazz Jamboree. Współ­pra­ca została zwień­czo­na nagra­niem kilku płyt, m.in. Chame­le­on, Switzer­land, Witkacy Peyotl, Tales For A Girl.

W roku 1990 rozpo­czął współ­pra­cę z sakso­fo­ni­stą Zbignie­wem Namysłow­skim, z którym koncer­to­wał w Polsce i za granicą m.in. w Izraelu, Niemczech i Czechach. Z kwarte­tem Zbignie­wa Namysłow­skie­go nagrał dwa krążki CD – Without A TalkThe Last Concert.

W 1997 roku zaczął współ­pra­co­wać z zespołem Walk Away perku­si­sty Krzysz­to­fa Zawadz­kie­go. W zespole miał możli­wość zagrania ze świato­wej klasy muzykami jazzo­wy­mi – Erickiem Marien­tha­lem, Billem Evansem, Deanem Brownem, Randy Brecke­rem, Davidem Gilmorem. Również ten okres twórczo­ści został przypie­czę­to­wa­ny nagra­niem płyt, m.in. ChangesNight Life.

W ostat­nich latach wraz z Aposto­li­sem Anthi­mo­sem założył zespół Anthimos Skowron United.

Nagrywał również z Marylą Rodowicz, Hanną Banaszak, Łucją Prus, Majką Jeżowską, Ewą Bem, Grażyną Łobaszew­ską, Anną Serafiń­ską i rocko­wy­mi grupami Lady Pank i Perfect.

Janusz Skowron współ­pra­co­wał z najwy­bit­niej­szy­mi polskimi muzykami jazzo­wy­mi, m.in. z gitarzy­stą basowym Krzysz­to­fem Ścierań­skim, skrzyp­kiem Maciejem Strzel­czy­kiem, sakso­fo­ni­stą Zbignie­wem Jaremką, z nieży­ją­cym kontra­ba­si­stą Zbignie­wem Wegehaup­tem, perfor­me­rem Andrze­jem Mitanem, perku­si­stą Mirosła­wem Sitkow­skim. Od kilku lat wystę­pu­je w duecie z wokalist­ką Małgo­rza­tą Markie­wicz. Ma w swoim dorobku wiele własnych kompo­zy­cji i aranża­cji, uczest­ni­czył w nagraniu ponad 60 płyt.

Jego karierze poświę­co­ne zostało hasło w telewi­zyj­nej wersji Leksy­ko­nu Polskiej Muzyki Rozryw­ko­wej Ryszarda Wolań­skie­go w odcinku 143.

Nagrody i odznaczenia

 • nagroda Sekcji Publi­cy­stów Polskie­go Stowa­rzy­sze­nia Jazzo­we­go w 1982 r.,
 • nagroda Fundacji Kultury Polskiej im. Krzysz­to­fa Komedy w 1989 r.
 • Nagroda Artystycz­na Młodych im. Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go za osiągnię­cia w dziedzi­nie sztuki estra­do­wej w 1989 r.
 • W ankiecie Jazz Top magazynu Jazz Forum zwyciężał:
 • w katego­rii forte­pian elektrycz­ny w latach 1983–1988, w 1990 r. i w latach 1992–1994
 • w katego­rii synte­za­tor w 1990 r., w latach 1993–2007 i 2012-2016
 • wraz z zespołem Walk Away w latach 1997–2002, 2005–2006
 • wyróż­nio­ny w konkur­sie Idol 25-lecia fundacji Szansa dla Niewi­do­mych w 2014 r.
 • dwukrot­nie odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezy­den­tów RP – w roku 2009 i 2017.
 • Życie prywatne

  Jego żona ma na imię Elżbieta.


  Dyskografia 12

  Basspace - 555555

  555555

  Basspace
  Maryla Rodowicz - Absolutnie nic

  Absolutnie nic

  Maryla Rodowicz
  Leszek Cichoński - Blues-Rock Guitar Workshop

  Blues-Rock Guitar Workshop

  Leszek Cichoński
  • Wytwórnia: Midi-Max
  • Numer katalogowy: 96090001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Maryla Rodowicz - Gejsza nocy

  Gejsza nocy

  Maryla Rodowicz
  Grzegorz Markowski - Kolorowy telewizor

  Kolorowy telewizor

  Grzegorz Markowski
  Lady Pank - LP 3

  LP 3

  Lady Pank
  Young Power - Man Of Tra

  Man Of Tra

  Young Power
  Obywatel G. C. - Obywatel G. C.

  Obywatel G. C.

  Obywatel G. C.
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 89
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Stanisław Soyka - Radioaktywny

  Radioaktywny

  Stanisław Soyka
  Robert Chojnacki - Sax & Dance

  Sax & Dance

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Ara
  • Numer katalogowy: ARCD 3
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Robert Chojnacki - Sax & Sex

  Sax & Sex

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Ara
  • Numer katalogowy: ARCD 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Jacek Skubikowski - Złe słowa

  Złe słowa

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0042
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI