Janusz "Yanina" Iwański
Muzyk

Biografia

Janusz Henryk Iwański, pseudo­nim "Yanina" (ur. 22 kwietnia 1956 w Często­cho­wie) – polski muzyk jazzowy i rockowy, gitarzy­sta, kompo­zy­tor, autor tekstów i wokali­sta, związany z Często­cho­wą. Współ­za­ło­ży­ciel zespołów Tie Break, Soyka Yanina, współ­pra­cow­nik Drum Freaks i Maanamu. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Członek ZAiKS oraz STOART.

Kariera muzyczna

Debiu­to­wał w 1970 na często­chow­skich scenach w takich grupach jak: "Kalej­do­skop", "&Cerm" oraz "Rever­be­ra­tor". Ta ostatnia osiągnę­ła wiele sukcesów na różnych amator­skich festi­wa­lach i konkur­sach (I miejsce w festi­wa­lu Dzień Dobry Piosenko i wyróż­nie­nie indywi­du­al­ne dla Iwańskie­go na III Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Muzyki Młodzie­żo­wej). W jego reper­tu­arze od samego początku znajdo­wa­ły się własne kompozycje.

W czasie średniej szkoły muzycz­nej (w klasie kontra­ba­su) pojawiło się u niego zainte­re­so­wa­nie impro­wi­za­cją i jazzem takich artystów jak: John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis, Tomasz Stańko, Jan Garbarek, Lester Bowie, Art Ensemble of Chicago, Ornette Coleman, Bill Evans, Keith Jarrett, John McLau­gh­lin, Gil Evans, James Brown, Wes Montgo­me­ry, James Blood Ulmer oraz Jon Hassell.

Po Jazz Jamboree w 1976, gdzie usłyszał takich wykonaw­ców jak Gil Evans, Benny Goodman, Muddy Waters i wielu innych, podjął studio­wa­nie muzyki jazzowej we własnym zakresie. W 1977 zaczął organi­zo­wać z Krzysz­to­fem Majchrza­kiem i Czesła­wem Łękiem nowy zespół, tym razem jazzowy, który jesienią 1979 r. przyjął nazwę Tie Break. W 1980 zespół wygrał festiwal Jazz Juniors. Był to przeło­mo­wy moment w jego zawodo­wej karierze. Kolejne ważne zespoły, które współ­two­rzył to: Free Coope­ra­tion (1983), punkowo-jazz-rockowa Svora (1984), w której powsta­wa­ły pierwsze wspólne piosenki ze Stani­sła­wem Soyką i w tym samym roku Woo Boo Doo. Jedno­cze­śnie Yanina poszu­ku­je innych rozwią­zań muzycz­nych koncer­tu­jąc w duetach jazzo­wych z Wojtkiem Konikie­wi­czem ℗, Włodkiem Kinior­skim (sax), Zbysz­kiem Brysia­kiem (perc) a także z Tomaszem Stańką (tp). Wielki sukces przyniósł mu kolejny duet Soyka Yanina , który powstał w 1988 i zaowo­co­wał wieloma płytami oraz przebo­ja­mi. Pod koniec 1993 ukazał się tomik wierszy pt. Sukienki i warkocze ilustro­wa­ny fotogra­fia­mi Wojcie­cha Prażmow­skie­go. W 1995 pojawiła się pierwsza solowa płyta Yaniny Portret wewnętrz­ny, zawie­ra­ją­ca piosenki z przebo­jem "Wielkie podzie­le­nie", który w 1994 wygrał sierp­nio­wą "Telewi­zyj­ną Muzyczną Jedynkę", oraz utwory instrumentalne.

W 1998 Yanina zaprosił do współ­pra­cy młodych muzyków, tworząc kwartet jazzowy YANINA i KaPeLa. Zespół nagrał i wydał dwie płyty: 2001 oraz The Searchers For Something (album obok świet­nych recenzji, został odnoto­wa­ny m.in. w The Jazz Disco­gra­phy Toma Lorda – Kanada). W 2000 roku dołącza do zespołu Virtiual J@zz Reality Piotra Iwickie­go. Od 1999 roku koncer­tu­je z grupą Drum Freaks Milo Kurtisa. Na przeło­mie września i paździer­ni­ka 2003 roku z rąk Marka Jackow­skie­go Yanina przyj­mu­je zapro­sze­nie do zespołu Maanam. Inne zespoły, z którymi współ­pra­co­wał to New Jazz Band (1983), Symfonic Sound Orche­stra (1984), Stan d’Art (1986), Virtual J@zz Reality (2000), D. Y. M. O

Od 2001 roku wraz z Dariu­szem Ciszew­skim prowadzi listę przebo­jów Muzyczne Dary, reemi­to­wa­ną dziś przez ponad 30 stacji radiowych.

Współpraca

Nagrywał i koncer­to­wał z:

 • Tomaszem Stańką – tp,
 • Bobem Stewar­tem – tuba, (USA)
 • Adamem Rogersem – git, (USA)
 • Wallisem Bucha­na­nem – jaki. (UK)
 • Philippe Pipon Garcia – dr. (Fr)
 • Locko Richte­rem – bas (Niemcy)
 • Andrze­jem Przybiel­skim – tp (Pl)
 • Zbignie­wem Preisne­rem – kompo­zy­tor (Pl)
 • Działalność koncertowa

  Koncer­to­wał w takich krajach jak Polska, Meksyk, USA, Szwecja, Dania, Kanada, Niemcy, Rosja, Czechy i Słowacja, Austria, Belgia, Francja, Grecja, Włochy, Gruzja i inne (ponad 3000 koncertów).

  Wielo­krot­nie brał udział w festi­wa­lach jazzo­wych, m.in. "Umbria Jazz Festival" (1984), "European Jazz Festival-Athena", "Jazz Jamboree", "Era Jazzu", "Warsaw Summer Jazz Days", "Gdynia Summer Jazz Days", "Jazz Fair", "Jazz Jantar", "The British Fusion Festival in Silesia", "Jazz On Odra River", "Jazz Juniors", Warta Wawel Jazz Festiwal” i innych.

  Twórczość teatralno-filmowa

  Na początku lat 90., za sprawą reżysera Łukasza Wylężał­ka i aktora Henryka Talara zaczyna się nowy rozdział twórczo­ści – muzyka filmowa i teatral­na. Ważniej­sze tytuły z muzyką Yaniny. to:

 • "Lot nad kukuł­czym gniazdem" – teatr A. Mickie­wi­cza w Często­cho­wie – reż. Łukasz Wylężałek
 • "Pani Szymbor­skiej poręcz" – teatr A. Mickie­wi­cza w Częstochowie
 • "Narko­man­ka" (autor­skie piosenki do monodra­mu Anny Samusio­nek wysta­wia­ne na wielu polskich scenach oraz za granicą)
 • "Panna Julia" reżyse­ria Katarzy­na Deszcz – scena ekspe­ry­men­tal­na przy filhar­mo­nii w Częstochowie.
 • "Lęki Poranne" – teatr A. Mickie­wi­cza w Często­cho­wie – reż. Bogdan Michalik
 • "Alibi" – teatr A. Mickie­wi­cza w Często­cho­wie – scena­riusz i reż. Łukasz Wylężałek
 • "Duet" – teatr telewi­zji pr. 2. – reż. Łukasz Wylężałek
 • "Portret wewnętrz­ny" – dokumen­tal­ny film o fotogra­fi­ku Wojcie­chu Prażmow­skim – reż. Łukasz Wylężałek
 • "O dwóch takich co nic nie ukradli" – film fabular­ny w reż. Łukasza Wylężałka.
 • "Łamigłów­ka" – teatr telewi­zji pr. 2. – reż. Łukasz Wylężałek
 • "Brat Elvis" – teatr telewi­zji pr. 1. – reż. Łukasz Wylężałek
 • "Trzeba żyć" – dokumen­tal­ny serial telewi­zyj­ny pr. 2.
 • oraz muzyka do filmów krótko­me­tra­żo­wych, przyrod­ni­czych i dokumentalnych:

 • "Polarne lody" – Jurek Zygmunt
 • "Pesymi­sta" – Witold Nykiś i Bonifacy Dymarczyk
 • "Inna przestrzeń" – Witek Szymczyk
 • "Ścieżki duchowe" film dokumen­tal­ny o "tie break"
 • „NOWONARODZONY" – teatr A. Mickie­wi­cza w Często­cho­wie – scena­riusz i reż. Łukasz Wylężałek
 • "Okolice Fotogra­fii" – dokumen­tal­ny film o fotogra­fi­ku Wojcie­chu Prażmow­skim 2008 
 • "Za Wolność 1863" – koncert – scena­riusz i reż. Łukasz Kobiela
 • "16.12.1981" – koncert – scena­riusz i reż. Łukasz Kobiela

 • Dyskografia 38

  Stanisław Soyka - ...tylko brać. Osiecka znana i nieznana

  ...tylko brać. Osiecka znana i nieznana

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 2750177
  • EAN: 0602527501772
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Yanina - 2001

  2001

  Yanina
  • Wytwórnia: Selles
  • Numer katalogowy: SELL 0115
  • EAN: 5908260401153
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Stanisław Soyka - Acoustic

  Acoustic

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: P1/91
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1991
  Maciej Balcar - Czarno

  Czarno

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4961262
  • EAN: 0724349612624
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Maciej Balcar - Czarno

  Czarno

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Ara
  • Numer katalogowy: AR-CD-13S
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Stanisław Soyka - Czas nie czeka na nas

  Czas nie czeka na nas

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 507
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Maanam - Do kogo biegłam

  Do kogo biegłam

  Maanam
  Yanina - Free Wave

  Free Wave

  Yanina
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 10934
  • EAN: 5906409109342
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Maanam - Głęboko w sercu

  Głęboko w sercu

  Maanam
  Soyka Yanina - In Concert

  In Concert

  Soyka Yanina
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL 009
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1990
  Maanam - Karuzela z Madonnami

  Karuzela z Madonnami

  Maanam
  The Goodboys - Kochaj mnie i daj mi siebie

  Kochaj mnie i daj mi siebie

  The Goodboys
  • Wytwórnia: Fundacja Sławek
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Maciej Balcar - Komu bije...

  Komu bije...

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Ara
  • Numer katalogowy: AR-CD-12S
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Maanam - Kraków (Ocean wolnego czasu)

  Kraków (Ocean wolnego czasu)

  Maanam
  Yanina - Kręci się

  Kręci się

  Yanina
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11583
  • EAN: 5906409115831
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Soyka Yanina - Live w Remoncie

  Live w Remoncie

  Soyka Yanina
  • Wytwórnia: ESA
  • Numer katalogowy: ESA E-006
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1993
  Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 4601869
  • EAN: 0825646018697
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: box kolekcjonerski
  Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 4601868
  • EAN: 0825646018680
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: gatefold
  Maciej Balcar - Moja rozmowa

  Moja rozmowa

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Ara
  • Numer katalogowy: AR-CD-15S
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Soyka Yanina - Neopositive

  Neopositive

  Soyka Yanina
  • Wytwórnia: ESA
  • Numer katalogowy: ESA 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Yanina - Portret wewnętrzny

  Portret wewnętrzny

  Yanina
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: POM CD 075
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Soyka Yanina - Radical Graża

  Radical Graża

  Soyka Yanina
  • Wytwórnia: ESA
  • Numer katalogowy: ESA 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Soyka Yanina - Retrosekcja. Koncert. Kraków

  Retrosekcja. Koncert. Kraków

  Soyka Yanina
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: POM CD 074
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Soyka Yanina - Retrospekcja. Koncert. Kraków - płyta promocyjna

  Retrospekcja. Koncert. Kraków - płyta promocyjna

  Soyka Yanina
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 008
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Maanam - Single

  Single

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 3116352
  • EAN: 0094631163524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Simple Story
  Stanisław Soyka - Sonety Shakespeare

  Sonety Shakespeare

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: POM CD 081
  • EAN: 5903110131129
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Stanisław Soyka - Soykanova

  Soykanova

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5804412
  • EAN: 0724358044126
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Stanisław Soyka - Stanisław Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza

  Stanisław Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 277 187 3
  • EAN: 0602527718736
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Shamboo + Muniek - Tata

  Tata

  Shamboo + Muniek
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SPCD 04/13
  • EAN: 5900000000541
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Maanam - The Best Of... 2011

  The Best Of... 2011

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 6799082
  • EAN: 5099967990825
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  The Goodboys - The Goodboys

  The Goodboys

  The Goodboys
  Yanina - The Searchers For Something

  The Searchers For Something

  Yanina
  • Wytwórnia: Gowi Records
  • Numer katalogowy: CDG 56
  • EAN: 0786497356225
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Maanam - To mi się śni

  To mi się śni

  Maanam
  Maanam - Trzy imiona (Pustynia)

  Trzy imiona (Pustynia)

  Maanam
  Maanam - Tu jest mój dom

  Tu jest mój dom

  Maanam
  Maciej Balcar - Viga

  Viga

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Ara
  • Numer katalogowy: AR-CD-19S
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Maanam - Znaki szczególne

  Znaki szczególne

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5771132
  • EAN: 0724357711326
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Stanisław Soyka - Życie to krótki sen

  Życie to krótki sen

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 491
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI