Jarosław Kukulski
Muzyk

Biografia

Jarosław Kazimierz Kukulski, pseudo­nim "Robert Kirlej" (ur. 25 maja 1944 we Wrześni, zm. 13 września 2010 w Warsza­wie) – polski kompozytor.

Dzieciństwo i edukacja

Syn Marii i Kazimie­rza Kukul­skich. Urodził się we Wrześni, w oficynie domu przy ul. Kościel­nej 9. Ukończył Liceum Muzyczne w Poznaniu i studia na Wydziale Instru­men­tal­nym Państwo­wej Wyższej Szkoły Muzycz­nej w Poznaniu w klasie oboju.

Kariera

Przez pewien czas grał jazz w zespo­łach dixie­lan­do­wych. W 1968 roku na II Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu otrzymał nagrodę MON za piosenkę Zaślu­bi­no­wy pierścień. W tym samym roku stanął na czele instru­men­tal­no-wokalnej grupy Waganci, której solistką w 1969 roku została Anna Jantar. Wskutek częstych zmian perso­nal­nych, Kukulski rozwią­zał grupę i skupił się na karierze solowej żony.

W latach 70. był autorem najwięk­szych sukcesów Anny Jantar, to dla niej napisał takie przeboje jak "Najtrud­niej­szy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście", "Moje jedyne marzenie". Po śmierci piosen­kar­ki kompo­no­wał dla córki Natalii i wielu innych znanych polskich artystów: Ireny Jaroc­kiej, Eleni, Krzysz­to­fa Krawczy­ka, Haliny Frącko­wiak, Anny German, Krzysz­to­fa Cwynara, Felicja­na Andrzej­cza­ka, Jolanty Arnal, Bogusła­wa Meca, Bogdany Zagór­skiej, Jadwigi Strze­lec­kiej i dla drugiej żony, Moniki Borys. Współ­pra­co­wał z najwięk­szy­mi polskimi tekścia­rza­mi: przede wszyst­kim z Januszem Kondra­to­wi­czem, Markiem Dutkie­wi­czem, Bogdanem Olewi­czem, Andrze­jem Kuryłą.

W 1976 r. w plebi­scy­cie popular­no­ści "Panoramy" zajął pierwsze miejsce w katego­rii aranże­rów i drugie w katego­rii kompo­zy­to­rów. W dwóch następ­nych latach był na miejscach 4–5. Zasiadał w jury Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze.

Był także kompo­zy­to­rem muzyki do filmów: Nie zaznasz spokoju (1977), Diabel­skie szczę­ście (1985), Komedian­ci z wczoraj­szej ulicy (1986), Pan Samocho­dzik i niesa­mo­wi­ty dwór (1987). Pod koniec lat 90., na antenie TVP Polonia był nadawany cyklicz­ny program, poświę­co­ny twórczo­ści wybit­nych artystów, głównie kompo­zy­to­rów i autorów tekstów pt. "Z archiwum i pamięci". Jarosła­wo­wi Kukul­skie­mu zostały poświę­co­ne trzy odcinki tego programu.

Z okazji 35-lecia pracy kompo­zy­tor­skiej w 2005 r. ukazała się płyta Moje Piosenki z jego najwięk­szy­mi przebojami.

Choroba i śmierć

Kukulski od 10 lat cierpiał na tętniaka aorty brzusz­nej. W maju 2010 w klinice w Norym­ber­dze przeszedł operację wszcze­pie­nia stent­gra­ftu. Zmarł 13 września 2010 w Warszawie.

Pogrzeb Jarosła­wa Kukul­skie­go odbył się 20 września 2010 w kościele św. Marii Magda­le­ny w Warsza­wie. Kompo­zy­tor został pocho­wa­ny w rodzin­nym grobowcu, obok swojej pierw­szej żony, Anny Jantar (zmarłej w 1980), na cmenta­rzu Wawrzyszewskim.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI