Jerzy Rybiński
Muzyk

Biografia

Jerzy Rybiń­ski (ur. 14 czerw­ca 1945 w Łodzi) – pol­ski woka­li­sta, gita­rzy­sta baso­wy i kom­po­zy­tor.

Życiorys

Ukoń­czył Pań­stwo­wą Szko­łę Muzycz­ną w Łodzi w kla­sie kon­tra­ba­su. Debiu­to­wał w 1962 w ama­tor­skim zespo­le Kome­ty w bazie: Cyfro­wa Biblio­te­ka Pol­skiej Pio­sen­ki (www.bibliotekapiosenki.pl). .. W latach 1965–1967 był człon­kiem big-ban­du łódz­kiej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Muzycz­nej Kanon Rytm.

W 1967 zna­lazł się w pierw­szym skła­dzie gru­py No To Co. W latach 1974–1981 był muzy­kiem i auto­rem pio­se­nek zespo­łu Andrzej i Eli­za, któ­re­go współ­twór­cą był jego brat Andrzej Rybiń­ski.

Z koń­cem lat sie­dem­dzie­sią­tych XX wie­ku roz­po­czął karie­rę solo­wą sin­glem z pio­sen­ka­mi Deszcz w obcym mie­ście (ze sło­wa­mi Mał­go­rza­ty Mali­szew­skiej)).

W 2010 zapo­wie­dział powrót do współ­pra­cy z Pio­trem Jan­czer­skim, zało­ży­cie­lem No To Co. Jej efek­tem jest pio­sen­ka Dla cie­bie.

Dyskografia na Discogs (discogs.com). .

 • Uli­ca Marzeń  (LP, Album), Pro­nit, 1984
 • Nasz Podwój­ny Świat  (LP, Album), Pro­nit, 1987
 • Dopó­ki Ser­ce Drży  (CD, Album, Dig), Pol­skie Nagra­nia “Muza”, 2006
 • 5‑ta Stro­na Świa­ta  (CD, Album, Dig), MJM Music PL, 2011
 • Ponad­to dys­ko­gra­fia Jerze­go Rybiń­skie­go obej­mu­je licz­ne pły­ty zespo­łów No To Co oraz Andrzej i Eli­za.


  Dyskografia 17

  No To Co - Cztery pory roku

  Cztery pory roku

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL/SXL 0668
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1970
  No To Co - Cztery pory roku plus Zielona łączka

  Cztery pory roku plus Zielona łączka

  No To Co
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988512-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  No To Co - Franek lodziarz

  Franek lodziarz

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0564
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1969
  No To Co - Gdybym miał forsę

  Gdybym miał forsę

  No To Co
  • Wytwórnia: Artvox
  • Numer katalogowy: AVCD 102
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  No To Co - Kolędowe śpiewanki

  Kolędowe śpiewanki

  No To Co
  No To Co - Nikifor

  Nikifor

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0493
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1968
  No To Co - Nikifor plus W murowanej piwnicy

  Nikifor plus W murowanej piwnicy

  No To Co
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988511-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  No To Co - Piosenki harcerskie

  Piosenki harcerskie

  No To Co
  No To Co - Quand Je voulais etre soldat

  Quand Je voulais etre soldat

  No To Co
  No To Co - So What

  So What

  No To Co
  No To Co - Tak daleko stąd do ciebie

  Tak daleko stąd do ciebie

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0621
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1970
  No To Co - Tour Of Poland `93

  Tour Of Poland `93

  No To Co
  • Wytwórnia: No To Co (CA)
  • Numer katalogowy: ntc 93
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  No To Co - W murowanej piwnicy

  W murowanej piwnicy

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0553
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  No To Co - Zabawa w naszym mieście

  Zabawa w naszym mieście

  No To Co
  No To Co - Żegnaj Tom

  Żegnaj Tom

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0521
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1967
  No To Co - Zielona łączka

  Zielona łączka

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0852
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1971
  No To Co - Но То Цо

  Но То Цо

  No To Co
  • Wytwórnia: Miełodia (USSR)
  • Numer katalogowy: CM-03799-800
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1973

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI