Kasia Kowalska
Muzyk

Biografia

Kasia Kowal­ska, właśc. Kata­rzy­na Kowal­ska (ur. 13 czerw­ca 1973 w Sule­jów­ku) – pol­ska pio­sen­kar­ka roc­ko­wa, kom­po­zy­tor­ka, autor­ka tek­stów pio­se­nek i pro­du­cent­ka. Człon­ki­ni Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Począt­ko­wo wystę­po­wa­ła w zespo­le Ever­gre­en Rober­ta Ami­ria­na. Od 1994 artyst­ka solo­wa, wyda­ła dzie­więć albu­mów stu­dyj­nych: Gemi­ni (1994), Kon­cert ina­czej (1995), Cze­ka­jąc na… (1996), Peł­na obaw (1998), 5 (2000), Anti­do­tum (2002), Samot­na w wiel­kim mie­ście (2004), Ante­pe­nul­ti­ma­te (2008) i AYA (2018). Dwie wyda­ne przez nią pły­ty dotar­ły na szczyt listy naj­chęt­niej kupo­wa­nych albu­mów w Pol­sce, za ich sprze­daż otrzy­ma­ła dwie podwój­nie pla­ty­no­we pły­ty, czte­ry pla­ty­no­we i trzy zło­te. Sza­co­wa­ny nakład ze sprze­da­ży wszyst­kich jej płyt wyno­si ponad 1 milion 340 tysię­cy egzem­pla­rzy, co sta­wia ją w gro­nie pol­skich arty­stów z naj­więk­szą licz­bą sprze­da­nych wydaw­nictw muzycz­nych w Pol­sce.

Repre­zen­tant­ka Pol­ski w 41. Kon­kur­sie Pio­sen­ki Euro­wi­zji (1996). Lau­re­at­ka Euro­pej­skiej Nagro­dy MTV dla naj­lep­sze­go pol­skie­go wyko­naw­cy oraz Nagro­dy Muzycz­nej “Fry­de­ry­ka” w kate­go­rii “fono­gra­ficz­ny debiut roku 1994” i wie­lu nomi­na­cji do nagro­dy w innych kate­go­riach (m.in. sze­ścio­krot­nie jako “woka­list­ka roku” i dwu­krot­nie jako “autor roku”). Zdo­byw­czy­ni pię­ciu Super­je­dy­nek, Eska Music Award i Bursz­ty­no­we­go Sło­wi­ka i Sło­wi­ka Publicz­no­ści Sopot Festi­val.

Wzię­ła udział w trzech dużych kam­pa­niach rekla­mo­wych i zagra­ła głów­ną rolę w fil­mie Noc­ne graf­fi­ti.

Młodość

Uro­dzi­ła się i miesz­ka­ła w pod­war­szaw­skim Sule­jów­ku wraz z rodzi­ca­mi i dwo­ma star­szy­mi brać­mi. Od wcze­sne­go dzie­ciń­stwa wyka­zy­wa­ła się talen­tem muzycz­nym, z cza­sem zaczę­ła śpie­wać w chó­rze kościel­nym, wzię­ła też udział w kon­kur­sie pio­sen­ki zucho­wej, w któ­rym zdo­by­ła pierw­szą nagro­dę.

Będąc w liceum, bez wie­dzy rodzi­ców, wyje­cha­ła na festi­wal roc­ko­wy do Jaro­ci­na, na któ­ry zaro­bi­ła, pra­cu­jąc w skle­pie mię­snym oraz jako kel­ner­ka. Po ukoń­cze­niu szko­ły śred­niej bez powo­dze­nia zda­wa­ła na polo­ni­sty­kę, po czym cał­ko­wi­cie poświę­ci­ła się muzy­ce, mimo sprze­ci­wu rodzi­ców.

Kariera muzyczna

Karie­rę muzycz­ną roz­po­czę­ła w zespo­le Ever­gre­en, zało­żo­nym przez Rober­ta Ami­ria­na. W póź­niej­szych latach współ­pra­co­wa­ła z zespo­ła­mi Human, Fatum, Pier­si, Het­man czy Tal­king Pic­tu­res, z któ­rym w 1992 nagra­ła pły­tę pod tym samym tytu­łem.

Pod­czas kon­cer­tu w war­szaw­skim klu­bie Sto­do­ła w 1993 zosta­ła zauwa­żo­na przez Kata­rzy­nę Kanc­lerz z Iza­be­lin Stu­dio. 12 wrze­śnia 1994 wyda­ła debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny Gemi­ni, po czym wyru­szy­ła w tra­sę kon­cer­to­wą z Edy­tą Bar­to­sie­wicz. Sin­gle z pły­ty, tj. “Wyzna­nie”, “Jak rzecz”, “Oto ja” i “Kto może to dać” zosta­ły prze­bo­ja­mi, sam zaś album osią­gnął sta­tus podwój­nej pla­ty­no­wej pły­ty. W tym samym roku wystą­pi­ła jako sup­port przed Bobem Dyla­nem pod­czas jego dwóch kon­cer­tów w Pol­sce oraz wyko­na­ła pio­sen­kę do spo­tu rekla­mo­we­go soków “For­tu­na”.

W 1995 wystą­pi­ła na festi­wa­lu w Sopo­cie z pre­mie­ro­wą pio­sen­ką “A to, co mam…”, któ­ra szyb­ko sta­ła się prze­bo­jem w Pol­sce. Za występ, pod­czas któ­re­go wyko­ny­wa­ła rów­nież star­szą pio­sen­kę “Jak rzecz”, otrzy­ma­ła zarów­no Grand Prix, jak i Nagro­dę Publicz­no­ści. Sin­giel zapew­nił jej “Fry­de­ry­ka” w kate­go­rii “utwór roku”. W tym samym roku wyda­ła sin­giel “Zgu­bio­ny dom” pro­mu­ją­cy film Awan­tu­ra o Basię. 20 listo­pa­da 1995 wyda­ła pierw­szy album kon­cer­to­wy pt. Kon­cert ina­czej, będą­cy reje­stra­cją kil­ku wystę­pów. W cią­gu mie­sią­ca album uzy­skał sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty. W 1996 przy­ję­ła zapro­sze­nie Tele­wi­zji Pol­skiej do repre­zen­to­wa­nia Pol­ski w 41. Kon­kur­sie Pio­sen­ki Euro­wi­zji w Oslo. 18 maja wystą­pi­ła w fina­le kon­kur­su z pio­sen­ką “Chcę znać swój grzech…” i zaję­ła 15. miej­sce.

W 1997 nagra­ła pio­sen­kę “Stra­ci­łam swój roz­są­dek” na potrze­by ścież­ki dźwię­ko­wej do fil­mu Macie­ja Dut­kie­wi­cza Noc­ne graf­fi­ti, w któ­rym zagra­ła głów­ną rolę żeń­ską. Rów­nież w 1997 wraz z Kost­kiem Joria­di­sem nagra­ła pio­sen­kę “Jeśli chcesz kocha­nym być”. 8 czerw­ca 1998 wyda­ła czwar­ty album stu­dyj­ny pt. Peł­na obaw, któ­ry osią­gnął sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty. Pły­tę pro­mo­wa­ła sin­gla­mi: “Co może przy­nieść nowy dzień” (nagro­dzo­nym sta­tu­et­ką Fry­de­ry­ka), “Wyrzuć ten gniew”, “Peł­ni obaw” oraz “Jesteś odro­bi­ną szczę­ścia”. 8 listo­pa­da 1999 wyda­ła reedy­cję pły­ty, nato­miast 13 listo­pa­da 2000 – kolej­ny, pią­ty album stu­dyj­ny pt. 5, poprze­dzo­ny wyda­niem sin­gla “Nobo­dy”. Mie­siąc po pre­mie­rze album uzy­skał sta­tus zło­tej pły­ty ., następ­nie uka­za­ły się kolej­ne sin­gle: “Być tak bli­sko” i “Będę jak”.

W 2001 wystą­pi­ła pod­czas 38. Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu z pre­mie­ro­wą pio­sen­ką “Star­czy słów”, za któ­rą otrzy­ma­ła Super­je­dyn­kę za naj­lep­szą pły­tę roc­ko­wą. Pod koniec roku otrzy­ma­ła Euro­pej­ską Nagro­dę Muzycz­ną MTV dla naj­lep­sze­go pol­skie­go wyko­naw­cy. 14 paź­dzier­ni­ka 2002 wyda­ła szó­sty album stu­dyj­ny pt. Anti­do­tum, któ­ry stał się zło­tą pły­tą. Krą­żek pro­mo­wa­ła sin­gla­mi “Anti­do­tum” i “Pieprz i sól”, któ­ry pokrył się pla­ty­ną. W 2003 nagra­ła dwie pio­sen­ki – “Widzę two­ją twarz” (oryg. “Listen to Your Heart” Roxet­te) i “Mniej­sze zło” (oryg. “All by Myself” Céli­ne Dion) – na skła­dan­kę muzycz­ną pt. RMF FM: Moja i Two­ja muzy­ka, zre­ali­zo­wa­ną na potrze­by kam­pa­nii spo­łecz­nej radia RMF FM mają­cej na celu wal­kę z pirac­twem. W tym samym roku otrzy­ma­ła nagro­dę Eska Music Awards w kate­go­rii “artyst­ka roku”.

26 lip­ca 2004 zapre­zen­to­wa­ła pre­mie­ro­wo sin­giel “To co dobre”, zaś w sierp­niu wyje­cha­ła do Tokio na sesję zdję­cio­wą do siód­me­go albu­mu stu­dyj­ne­go pt. Samot­na w wiel­kim mie­ście, któ­ry uka­zał się 13 wrze­śnia. Pro­mo­wa­ła go trze­ma sin­gla­mi: “To co dobre”, “Pro­wadź mnie” i “Domek z kart”. 6 grud­nia wyda­ła reedy­cję kolek­cjo­ner­ską pły­ty, zawie­ra­ją­cą dodat­ko­wy sin­gel “Magia tych świąt” i film z poby­tu Kowal­skiej w Tokio. W 2005 otrzy­ma­ła Super­je­dyn­kę w kate­go­rii “naj­lep­sza pły­ta roc­ko­wa” (za Samot­ną w wiel­kim mie­ście).

16 grud­nia 2006 zapre­zen­to­wa­ła pre­mie­ro­wo sin­giel “Dla­cze­go nie!”, pro­mu­ją­cy pol­ski film o tym samym tytu­le. 10 listo­pa­da 2008 wyda­ła ósmy album stu­dyj­ny pt. Ante­pe­nul­ti­ma­te, któ­ry pro­mo­wa­ła sin­gla­mi: “A ty, cze­go chcesz?”, “Miłość, trzeź­wość i poko­ra” i “Spo­wiedź”. 6 listo­pa­da 2009 wyda­ła reedy­cję albu­mu, któ­ry został wzbo­ga­co­ny o dru­gą pły­tę z dodat­ko­wy­mi pio­sen­ka­mi oraz mate­ria­łem wideo.

7 listo­pa­da 2010 wraz z zespo­łem towa­rzy­szą­cym zagra­ła kon­cert w stu­diu im. Agniesz­ki Osiec­kiej, w któ­rym zapre­zen­to­wa­ła wła­sne inter­pre­ta­cje utwo­rów Grze­go­rza Cie­chow­skie­go, lide­ra zespo­łu Repu­bli­ka, a tak­że pro­du­cen­ta jej debiu­tanc­kiej pły­ty oraz jej muzycz­ne­go men­to­ra. Zare­je­stro­wa­ne pod­czas kon­cer­tu nagra­nia zosta­ły wyda­ne na albu­mie pt. Cie­chow­ski. Moja krew.

Pod koniec listo­pa­da 2012 wyda­ła sin­giel “Ikar”, pro­mu­ją­cy książ­kę Kata­rzy­ny Błe­szyń­skiej pt. Miło­sne kon­ste­la­cje. 27 lip­ca 2014 wystą­pi­ła pod­czas tra­sy kon­cer­to­wej Lata Zet i Dwój­ki w Toru­niu .. Pod­czas impre­zy otrzy­ma­ła m.in. tort z oka­zji 20 lat ist­nie­nia na pol­skim ryn­ku muzycz­nym oraz debiu­tu albu­mu Gemi­ni, sprze­da­ne­go w ilo­ści ponad 400 tys. egzem­pla­rzy. W trak­cie kon­cer­tu zaśpie­wa­ła pio­sen­ki “Spo­wiedź”, “Anti­do­tum” oraz swo­ją inter­pre­ta­cję utwo­ru Oby­wa­te­la GC “Tak… tak… to ja”.

W 2015 zaję­ła 13. miej­sce w ple­bi­scy­cie radia RMF FM na arty­stę 25-lecia. 24 czerw­ca 2016 zapre­zen­to­wa­ła pre­mie­ro­wo sin­giel “Aya”, któ­ry zapo­wia­dał jej nowy album stu­dyj­ny. 15 mar­ca 2018 wyda­ła dru­gi sin­giel z pły­ty, “Alan­nah (tak nie­wie­le chcę)”, do któ­re­go zre­ali­zo­wa­ła tele­dysk w Lom­bar­dii. 10 czerw­ca wystą­pi­ła pod­czas 55. Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu. 22 czerw­ca wyda­ła dzie­wią­ty album stu­dyj­ny pt. Aya, któ­ry nagra­ła w Kali­for­nii u boku pro­du­cen­ta Kena Rose’a. 16 sierp­nia 2018 wystą­pi­ła w ramach festi­wa­lu Top of the Top Sopot Festi­val, wyko­nu­jąc krót­ki reci­tal z oka­zji 25-lecia pra­cy arty­stycz­nej. Gościn­nie wystą­pił z nią zespół Tulia, z któ­rym wyko­na­ła sin­giel “Aya”. W trak­cie kon­cer­tu otrzy­ma­ła nagro­dę “Top of the Top” za cało­kształt twór­czo­ści.

25 paź­dzier­ni­ka 2019 wyda­ła album kon­cer­to­wy pt. MTV Unplug­ged, będą­cy zapi­sem kon­cer­tu legen­dar­nej serii, któ­ry zagra­ła 8 maja 2019 w Teatrze Szek­spi­row­skim w Gdań­sku.

Działalność pozamuzyczna

Zagra­ła nar­ko­man­kę Moni­kę w fil­mie Macie­ja Dut­kie­wi­cza Noc­ne graf­fi­ti (1997).

Wystą­pi­ła w tele­dy­skach do pio­se­nek: Edy­ty Bar­to­sie­wicz “Kozio­ro­żec” (1994), Kasi Nosow­skiej i Kazi­ka Sta­szew­skie­go “Zoil” (1997), Krzysz­to­fa Kil­jań­skie­go i Kay­ah “Prócz cie­bie nic” (2005) i Hey “Wilk vs kot” (2012) w impre­sji Mar­ci­na Żabie­ło­wi­cza.

Wzię­ła udział w kam­pa­niach pro­mo­cyj­nych radia RMF FM (2004) i soków For­tu­na (2016).

Życie prywatne

Ma cór­kę Alek­san­drę Julię (ur. 2 maja 1997) ze związ­ku z muzy­kiem Kost­kiem Joria­di­sem i syna Igna­ce­go Uła­now­skie­go (ur. 24 czerw­ca 2008) ze związ­ku z per­ku­si­stą Mar­ci­nem Uła­now­skim.

Nagrody

 • 1994
 • Fry­de­ry­ki: debiut roku (Gemi­ni)
 • 1995
 • Bursz­ty­no­wy Sło­wik i Sło­wik Publicz­no­ści na festi­wa­lu w Sopo­cie (Jak rzeczA to co mam)
 • Fry­de­ry­ki: pio­sen­ka roku (A to co mam)
 • 1997
 • Brą­zo­wy Otto czy­tel­ni­ków maga­zy­nu Bra­vo
 • 1998
 • Fry­de­ry­ki: nagro­da publicz­no­ści (Co może przy­nieść nowy dzień)
 • 2001
 • MTV Euro­pe Music Awards: naj­lep­szy pol­ski arty­sta
 • Super­je­dyn­ka: pły­ta rock (5)
 • 2002
 • Pol­skie Inter­ne­to­we Nagro­dy Muzycz­ne: pol­ska woka­list­ka roku, naj­lep­szy pol­ski tele­dysk 2001 (Star­czy słów), naj­lep­sza pol­ska stro­na inter­ne­to­wa arty­sty (www.kasiakowalska.com.pl)
 • 2003
 • Super­je­dyn­ka: pły­ta rock (Anti­do­tum)
 • Eska Music Awards: artyst­ka roku
 • 2005
 • Super­je­dyn­ka: pły­ta rock (Samot­na w wiel­kim mie­ście)
 • 2009
 • Nomi­na­cja do Super­je­dyn­ki: arty­sta roku
 • 2010
 • Wyko­naw­ca Deka­dy 2000–2010
 • Super­je­dyn­ka: woka­list­ka roku
 • Zło­ty Dziób Radia Wawa: woka­list­ka roku
 • 2011
 • Super­je­dyn­ka: Super­Ar­ty­sta

 • Dyskografia 30

  Kasia Kowalska - 5

  5

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 013 280 2
  • EAN: 0044001328022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Piersi - 60/70 Piersi i przyjaciele

  60/70 Piersi i przyjaciele

  Piersi
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: ST 004-94 CD
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Kasia Kowalska - Antepenultimate

  Antepenultimate

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 179 127 0
  • EAN: 0602517912700
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Kasia Kowalska - Antidotum

  Antidotum

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Kasia Kowalska - Antidotum

  Antidotum

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 066 501 2
  • EAN: 0044006650128
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Kasia Kowalska - Aya

  Aya

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 677 246 3
  • EAN: 0602567724636
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Kasia Kowalska - Aya

  Aya

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 679 639 6
  • EAN: 0602567963967
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2018
  Kasia Kowalska - Będę jak

  Będę jak

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: bez opakowania
  Kasia Kowalska - Bezpowrotnie

  Bezpowrotnie

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Kasia Kowalska - Być tak blisko

  Być tak blisko

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Kasia Kowalska - Czekając na...

  Czekając na...

  Kasia Kowalska
  Fatum - Demon

  Demon

  Fatum
  • Wytwórnia: Schubert Music
  • Numer katalogowy: SM 1002-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Kasia Kowalska - Gemini

  Gemini

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Izabelin Studio
  • Numer katalogowy: CD 202
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Kasia Kowalska - Koncert inaczej

  Koncert inaczej

  Kasia Kowalska
  Kasia Kowalska - Kowalska Ciechowski - Moja krew

  Kowalska Ciechowski - Moja krew

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 275 759 4
  • EAN: 0602527575940
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Dżem - List do R.

  List do R.

  Dżem
  Dżem - List do R. na 12 głosów, vol.2

  List do R. na 12 głosów, vol.2

  Dżem
  • Wytwórnia: Ania Box Music
  • Numer katalogowy: ABM CD 042
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Lady Pank - LP1

  LP1

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111492519
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Kasia Kowalska - Mniejsze zło

  Mniejsze zło

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI / Scena FM
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Wilki - MTV Unplugged

  MTV Unplugged

  Wilki
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 9653882
  • EAN: 5099996538821
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  Kasia Kowalska - MTV Unplugged

  MTV Unplugged

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111493899
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Kasia Kowalska - Nobody

  Nobody

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Kasia Kowalska - Pełna obaw

  Pełna obaw

  Kasia Kowalska
  Kasia Kowalska - Pieprz i sól

  Pieprz i sól

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Kasia Kowalska - Przystanek Woodstock 2014

  Przystanek Woodstock 2014

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ 058
  • EAN: 5906737579671
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Kasia Kowalska - Samotna w wielkim mieście

  Samotna w wielkim mieście

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 986-824 8
  • EAN: 0602498682487
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Kasia Kowalska - Starczy słów

  Starczy słów

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Talking Pictures - Talking Pictures

  Talking Pictures

  Talking Pictures
  Kasia Kowalska - To co dobre

  To co dobre

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  Kasia Kowalska - Widzę twoją twarz

  Widzę twoją twarz

  Kasia Kowalska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI / Scena FM
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI