Krzysztof Cugowski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Piotr Cugowski (ur. 30 maja 1950 w Lublinie) – polski wokali­sta rockowy, senator VI kadencji.

Wczesne lata

W młodości trenował kultu­ry­sty­kę i boks.

Uczył się w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej w Lublinie i ukończył naukę w lubel­skim I Liceum Ogólno­kształ­cą­cym im. Stani­sła­wa Staszica. Studio­wał prawo na Wydziale Prawa i Admini­stra­cji Uniwer­sy­te­tu Marii Curie-Skłodow­skiej w Lublinie, jednakże studiów nie ukończył.

Działalność artystyczna

W 1969 z kolegami współ­two­rzył zespół rockowy pod nazwą Prompter’s Box, wkrótce spolsz­czo­ną na Budkę Suflera. Grupa ta uległa rozwią­za­niu pod koniec 1970, a sam muzyk podjął współ­pra­cę z zespołem Romualda Lipki – Stowa­rzy­sze­nie Cnót Wszela­kich. Grupa ta przyjęła później nazwę Budka Suflera. W 1975 piosen­karz znalazł się na drugim miejscu w notowa­niu "wokali­ści roku" czaso­pi­sma "Non Stop". W 1976 opuścił Budkę Suflera, pracował następ­nie z zespo­ła­mi Spisek i Cross. Do Budki Suflera powrócił w 1984.

W drugiej połowie lat 80. koncer­to­wał w USA. Budka Suflera wróciła do kraju w 1992 na nagranie płyty pt. Cisza, która przynio­sła formacji sukces artystycz­ny i komer­cyj­ny, prowa­dzą­cy do podjęcia decyzji o powrocie na stałe na polski rynek muzyczny. Najwięk­szy sukces w karierze zespołu osiągnął album pt. Nic nie boli, tak jak życie, którego sprzedaż przekro­czy­ła milion egzem­pla­rzy. W listo­pa­dzie 1999 grupa wystą­pi­ła w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2001 Krzysz­tof Cugowski wydał solową płytę z coverami polskich i zagra­nicz­nych standar­dów rocko­wych. W tym samym roku z Lidią Stani­sław­ską wykonał utwór "Już nie ma dzikich plaż", który ukazał się na jej drugim albumie studyj­nym pt. Inna twarz. W 2007 wystąpił jako gość w progra­mie Jak oni śpiewają, gdzie w duecie z Nataszą Urbańską zaśpie­wał przebój "Jest taki samotny dom". W 2014 wystąpił gościn­nie w utworze "Zbyt wiele" produ­cen­ta muzycz­ne­go Rozbój­ni­ka Alibaby oraz rapera VNM.

W styczniu 2014 Budka Suflera poinfor­mo­wa­ła, że z końcem roku zespół zakończy działal­ność. Pożegnal­ny koncert pt. "Memu miastu na do widzenia" odbył się 18 września 2014 w Lublinie. Muzycy zagrali ostatnie duże koncerty w Toruniu 6 grudnia 2014 i w Krakowie 14 grudnia 2014. Ostatnie (nieofi­cjal­ne) pożegna­nie nastą­pi­ło w ramach występu w Warsza­wie 31 grudnia 2014. W 2019 Budka Suflera reakty­wo­wa­ła działal­ność z Robertem Żarczyń­skim jako wokali­stą. Krzysz­tof Cugowski odciął się wówczas od zespołu, nie chcąc, by łączono go z tą działal­no­ścią. W wywia­dzie dla "Super Expressu" wskazał, że grupa ma chronio­ny w urzędzie paten­to­wym znak i nazwę, do czego doszło w trakcie jego występów w zespole. Począt­ko­wo nie wyklu­czał podjęcia kroków prawnych przeciw­ko członkom reakty­wo­wa­nej grupy, którzy według niego bezpraw­nie użyli nazwy i loga Budki Suflera. Ostatecz­nie jednak z tych planów zrezygnował.

W 2014 wraz z Piotrem i Wojcie­chem Cugow­ski­mi stworzył zespół Cugowscy. Grupa nagrała dwa albumy: Zaklęty krągOstatni raz, który ukazał się również w formacie filmu DVD z nagra­niem pożegnal­ne­go koncertu rodzin­ne­go zespołu z 14 maja 2018 w Lublinie. W 2018 wyruszył w trasę koncer­to­wą z okazji pięćdzie­się­cio­le­cia kariery scenicz­nej, a z Piotrem Cugow­skim nagrał piosenkę "Pani ze snów", która została stworzo­na na potrzeby serialu TVP1 Drogi wolności. 30 czerwca 2019 wystąpił w Opolu z recita­lem, śpiewa­jąc m.in. z Edytą Górniak i Ryszar­dem Rynkowskim.

Działalność polityczna

W 2005 był człon­kiem Honoro­we­go Komitetu Poparcia Lecha Kaczyń­skie­go w wyborach prezy­denc­kich. W tym samym roku w wyborach parla­men­tar­nych uzyskał mandat senatora VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawie­dli­wo­ści w okręgu lubel­skim. W przed­ter­mi­no­wych wyborach parla­men­tar­nych w 2007 nie ubiegał się o reelekcję.

W wyborach parla­men­tar­nych w 2015 kandy­do­wał do Senatu z własnego komitetu, zajmując 2. miejsce spośród 3 kandy­da­tów (poparło go Polskie Stron­nic­two Ludowe oraz Prawica Rzeczy­po­spo­li­tej, a nieofi­cjal­nie także Platfor­ma Obywa­tel­ska, która nie wysta­wi­ła przeciw niemu kontrkandydata).


Dyskografia 59

Budka Suflera - 1974 - 1984

1974 - 1984

Budka Suflera
Budka Suflera - 4 Pieces To Go

4 Pieces To Go

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 011
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1992
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski - 50/​70 Moje najważniejsze

50/​70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 100
 • EAN: 5902643883758
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2020-05-08
 • Opakowanie: gatefold
Krzysztof Cugowski - 50/​70 Moje najważniejsze

50/​70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 384
 • EAN: 5902643883741
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2020-05-08
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - Akustycznie

Akustycznie

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: metal box
Budka Suflera - American Tour

American Tour

Budka Suflera
Budka Suflera - Bal wszystkich świętych

Bal wszystkich świętych

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 040
 • EAN: 0724352650828
 • Nośnik: CD+CD-R
 • Data wydania: 2000
Krzysztof Logan - Tomaszewski - Będę dla Ciebie kim tylko chcesz

Będę dla Ciebie kim tylko chcesz

Krzysztof Logan - Tomaszewski
Harlem - Bezsenne noce

Bezsenne noce

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4946842
 • EAN: 0724349468429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Budka Suflera - Breathing You

Breathing You

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Good Summer
 • Numer katalogowy: GS 27-04
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Budka Suflera - Budka w operze, Live From Sopot `94

Budka w operze, Live From Sopot `94

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Budka Suflera - Było

Było

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Budka Suflera Production
 • Numer katalogowy: BSP 04-04
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: książka z płytą
 • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (1)
Budka Suflera - Chodź

Chodź

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 026
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: slim case
Budka Suflera - Cień wielkiej góry

Cień wielkiej góry

Budka Suflera
Budka Suflera - Cień wielkiej góry

Cień wielkiej góry

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Budka Suflera - Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Budka Suflera Production
 • Numer katalogowy: BSP 05-2011
 • EAN: 5901549593259
 • Nośnik: BOX 2LP+2CD
 • Data wydania: 2011-11-28
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live

Cień wielkiej góry Live

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Budka Suflera Production
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: edycja specjal­na, wersja Infotips
Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 053
 • EAN: 5906737579626
 • Nośnik: 2CD+2DVD
 • Data wydania: 2014-11-27
 • Opakowanie: digipack | slipcase
Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: LP TZ 053
 • EAN: 5906737579688
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015-12-01
 • Opakowanie: gatefold
Budka Suflera - Cisza

Cisza

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Budka Suflera - Czas czekania, czas olśnienia

Czas czekania, czas olśnienia

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 011
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Krzysztof Cugowski - Czerwony jak cegła

Czerwony jak cegła

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 371
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Dancing With Ghosts

Dancing With Ghosts

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Budka Suflera Production
 • Numer katalogowy: BSP 01-04
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Krzysztof Cugowski - December w Missassagua

December w Missassagua

Krzysztof Cugowski
Krzysztof Cugowski - Dni, których nie znamy

Dni, których nie znamy

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 417
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Krzysztof Cugowski - Do Right Woman

Do Right Woman

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton / Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: PROMO CD 401
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Giganci tańczą

Giganci tańczą

Budka Suflera
Budka Suflera - Gratka na pożegnanie

Gratka na pożegnanie

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Budka Suflera Production
 • Numer katalogowy: BSP 23-06
 • Nośnik: CD+CD-R
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: książka z płytą
 • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (20)
Budka Suflera - Greatest Hits II

Greatest Hits II

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 030
 • EAN: 0724352236725
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski - Integralnie

Integralnie

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5330762
 • EAN: 0724353307622
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001-05-12
Budka Suflera - Jeden raz

Jeden raz

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 006
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Krzysztof Cugowski - Jednego serca

Jednego serca

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 390
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Jest

Jest

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Budka Suflera Production
 • Numer katalogowy: BSP 01-04
 • EAN: 5907458720014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Budka Suflera - Kiedy rozum śpi

Kiedy rozum śpi

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 447
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Krzysztof Cugowski - Kolędy

Kolędy

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 034
 • EAN: 0724352423729
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Perfect - Live 1995

Live 1995

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1881-82 PRDVD 1883
 • EAN: 5907812248819
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2014-11-21
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - Live At Carnegie Hall

Live At Carnegie Hall

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 038
 • EAN: 0724352627707
 • Nośnik: 2CD+CD-R
 • Data wydania: 2000
Budka Suflera - Mokre oczy

Mokre oczy

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 476
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Mokre oczy

Mokre oczy

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5400502
 • EAN: 0724354005022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002-06-01
 • Opakowanie: slipcase
Budka Suflera - Najpiękniejsze kolędy

Najpiękniejsze kolędy

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Good Summer
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie

Nic nie boli, tak jak życie

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Budka Suflera - Noc

Noc

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 021
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Cugowscy - Ostatni raz

Ostatni raz

Cugowscy
 • Wytwórnia: Rock House Entertainment
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907996083145
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2018-11-16
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski & Cross - Podwójna twarz

Podwójna twarz

Krzysztof Cugowski & Cross
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 2118
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Budka Suflera - Pokonamy fale

Pokonamy fale

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TVP
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Krzysztof Cugowski & Stefan Gąsieniec - Przebudzenie

Przebudzenie

Krzysztof Cugowski & Stefan Gąsieniec
 • Wytwórnia: Rockers Publishing
 • Numer katalogowy: RP 001
 • EAN: 5907996080540
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - Przechodniem byłem między wami

Przechodniem byłem między wami

Budka Suflera
Budka Suflera - Ratujmy co się da!!

Ratujmy co się da!!

Budka Suflera
Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów - Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
 • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
 • Numer katalogowy: 08
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019-06-27
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Serce

Serce

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5367942
 • EAN: 0724353679422
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Budka Suflera - Solo

Solo

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 469
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Spisek - Spisek

Spisek

Spisek
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 065
 • EAN: 5901549197884
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017-12-01
Budka Suflera - Sur le pont d`Avignon

Sur le pont d`Avignon

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Budka Suflera - Szaro szary film

Szaro szary film

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 496
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - The Best Of

The Best Of

Budka Suflera
 • Wytwórnia: G + J Polska
 • Numer katalogowy: 003
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Underground

Underground

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Krzysztof Cugowski & Piotr Figiel Ensamble - Wokół cisza trwa

Wokół cisza trwa

Krzysztof Cugowski & Piotr Figiel Ensamble
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1783
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979
Cugowscy - Zaklęty krąg

Zaklęty krąg

Cugowscy
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985344232
 • EAN: 0889853442324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016-09-30
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - Zawsze czegoś brak

Zawsze czegoś brak

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Bauer Music
 • Numer katalogowy: BSP 0109
 • EAN: 9788361436829
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009-10-27
 • Opakowanie: digibook