Krzysztof Herdzin
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Herdzin (ur. 21 maja 1970 w Bydgosz­czy) – doktor sztuk muzycz­nych, adiunkt na Akademii Muzycz­nej w Bydgosz­czy, pianista, kompo­zy­tor, aranżer, dyrygent, produ­cent muzyczny, multiin­stru­men­ta­li­sta, autor jazzo­wych przeró­bek utworów Fryde­ry­ka Chopina, orkie­stra­tor nagro­dzo­nej Oscarem muzyki Jana A.P. Kaczmarka.

Życiorys

Urodził się w 1970 r. w Bydgosz­czy. Jego ojcem jest tenor bydgo­skiej opery – Henryk Herdzin, a matką – artystka chóru – Maria Herdzin. Naukę gry na forte­pia­nie rozpo­czął w wieku 5 lat. W 1993 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiej­skie­go w Bydgosz­czy w klasie Katarzy­ny Popowej-Zydroń (współ­au­tor­ki sukcesów Rafała Blecha­cza). Jako aranżer dał się poznać na estra­dzie Filhar­mo­nii Pomor­skiej, debiu­tu­jąc w grudniu 1991 r. w progra­mie kolęd na orkie­strę kameral­ną i głosy solowe. Pomimo tego, iż zaraz po studiach otrzymał stałą pracę w Akademii Muzycz­nej im. F. Nowowiej­skie­go jako akompa­nia­tor i wykła­dow­ca, związał się również ze środo­wi­skiem muzycz­nym Warszawy. Od 1995 r. mieszka na stałe w Warsza­wie. W 2010 r. powrócił do pracy wykła­dow­cy na w Akademii Muzycz­nej w Bydgosz­czy.

Wykony­wał jako solista z orkie­strą "Błękitną rapsodię" George’a Gersh­wi­na, koncert forte­pia­no­wy a-moll Edvarda Griega oraz własne "Concer­ti­no". W latach 90. razem z klarne­ci­stą Wojcie­chem Mrozkiem koncer­to­wał w Niemczech w ramach fundacji sir Yehudi Menuhina "Live Music Now", wspólnie dokonali nagrań muzyki kameral­nej dla Bayeri­sche Rundfunk w Monachium.

W latach 1996–2001 grał w zespole Zbignie­wa Namysłow­skie­go. Na początku lat 90. grał w "City Jazz Trio" Jacka Pelca, kwarte­cie Janusza Muniaka, kwarte­cie Jana Ptaszyna Wróblew­skie­go (Made In Poland /​ Jazz Jamboree 1992), kwarte­cie Kazimie­rza Jonkisza, "Back To The Bass" Mariusza Bogda­no­wi­cza, "Quintes­sen­ce" Eryka Kulma, kwarte­cie Wojcie­cha Staro­nie­wi­cza, kwarte­cie Michała Kulen­te­go, współ­pra­co­wał z Cezarym Konradem, Krzysz­to­fem Barci­kiem, Ewą Bem, Danutą Błażej­czyk, Anną Serafiń­ską, Dorotą Miśkie­wicz, Lorą Szafran oraz grupą "Loud Jazz Band". W latach 2002-2012 wystę­po­wał w duecie z Edytą Geppert, od 2011 roku jest muzykiem zespołu Anny Marii Jopek, prowadzi własne Trio z Cezarym Konradem i Robertem Kubiszynem.

W roli pianisty i aranżera współ­pra­co­wał z takimi wykonaw­ca­mi jak: Maria Schne­ider, Gregoire Maret, Richard Bona, Gil Goldste­in, Gonzalo Rubal­ca­ba, Makoto Ozone, Clarence Penn, Oscar Castro Neves, Mino Cinelu, Dhafer Youssef, Gary Husband, Vinnie Colaiuta, Branford Marsalis, Eddie Hender­son, Rick Margitza oraz Jon Lord.

Jest posia­da­czem siedem­na­stu złotych płyt dla aranżera (Intymnie Ryszarda Rynkow­skie­go, Ladies, Senti­ments Ewy Małas-Godlew­skiej, Nasza Niepod­le­gła, Pogadaj ze mną Młynar­ski /​ Nahorny, Nic Nie Muszę Edyty Geppert, Śpiewam życie Edyty Geppert i Kroke, Wielcy Kompo­zy­to­rzy Muzyki Filmowej Jerzego Dudusia Matusz­kie­wi­cza, Kręci mnie ten świat Ireny Santor, Seweryn Krajew­ski Filmowo .… by Krzysz­tof Herdzin, Moje króle­stwo Edyty Geppert, I Wish You Love Wojcie­cha Gąssow­skie­go, Feelhar­mo­ny Kroke, Hej Kolęda! Aleksan­dry Kurzak, Polanna Anny Marii Jopek, Songs from Yester­day Mieczy­sław Szcześniak/​Krzysztof Herdzin i Deszczo­wa Piosenka Teatr Muzyczny "Roma") oraz trzech platy­no­wych płyt (50 Maryli Rodowicz, ID Anny Marii Jopek, In the Rhythm of Chopin Eljazz Big Band i Nic Nie Muszę Edyty Geppert).

Jako instru­men­ta­li­sta, kompo­zy­tor, aranżer, dyrygent, wziął udział w nagraniu ponad 200 płyt CD.

Był szefem muzycz­nym progra­mów telewi­zyj­nych: Idol, Jak Oni Śpiewają, Tata Show, Wehikuł Czasu Manna i Materny; dyrygen­tem orkiestr i szefem artystycz­nym dziesią­tek koncer­tów telewi­zyj­nych i plenerowych.

Uczest­ni­czył jako juror na konkur­sach (Bydgoszcz Big Band Festiwal 2008, 2010; Przegląd Poezji Śpiewa­nej – "Płonąca Świeca" w Mińsku Mazowiec­kim 2007, Turniej Poezji Śpiewa­nej we Włocław­ku (w latach 2005-06, 2011, 2014-15); Festiwal Piosenki Francu­skiej "Chantons a Wrocław" 2008; Pejzaż Bez Ciebie w Bydgosz­czy 2008, 2009, 2010, 2011; Festiwal im. Łucji Prus "W Żółtych Płomie­niach Liści" w Białym­sto­ku 2014).

Jako aranżer i produ­cent płytowy pracował z większo­ścią polskich gwiazd piosenki (m.in: Irena Santor, Maryla Rodowicz, Ewa Bem, Ryszard Rynkow­ski, Wojciech Gąssow­ski, Kayah, Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Katarzy­na Groniec, Mieczy­sław Szcze­śniak, Edyta Geppert, Kuba Badach, Janusz Radek, Piotr Cugowski, Krystyna Prońko).

Koncer­to­wał w Austra­lii, Kanadzie, Stanach Zjedno­czo­nych, Meksyku, Indiach, Chinach, Korei, Japonii, Izraelu, Turcji oraz prawie wszyst­kich krajach Europy. 

Dyrygo­wał ponad 40 orkie­stra­mi: Academy of St. Martin in the Fields, Orche­stre National de Belgique, Zhejiang Symphony Orche­stra, Orkie­strą Wirtuozi Lwowa, Polską Orkie­strą Radiową, Sinfonią Varsovia, NOSPR, Orkie­strą Akademii Beetho­ve­no­vskiej, Sinfonią Iuventus, Capellą Bydgo­stien­sis, Orkie­strą Ricor­dan­za, Polską Filhar­mo­nią Kameral­ną, Elbląską Orkie­strą Kameral­ną, Śląską Orkie­strą Kameral­ną, Orkie­strą Kameral­ną Filhar­mo­nii Narodo­wej, Concerto Avenna, Sinfo­niet­ta Cracovia, Sinfonią Viva, Sinfonią Artis, L'Autunno, Orkie­strą Teatru Muzycz­ne­go ROMA, Orkie­strą Opery Podla­skiej w Białym­sto­ku, Orkie­strą Opery NOVA w Bydgosz­czy, Orkie­strą Teatru Wielkie­go w Łodzi, Orkie­strą Filhar­mo­nii w Łodzi, Orkie­strą Filhar­mo­nii Pomor­skiej w Bydgosz­czy, Orkie­strą Filhar­mo­nii Szcze­ciń­skiej, Orkie­strą Filhar­mo­nii Warmiń­sko-Mazur­skiej, Orkie­strą Filhar­mo­nii Opolskiej, Orkie­strą Filhar­mo­nii Dolno­ślą­skiej, Orkie­strą Filhar­mo­nii Wrocław­skiej, Orkie­strą Filhar­mo­nii Katowic­kiej, Orkie­strą Filhar­mo­nii w Kaliszu, Orkie­strą Filhar­mo­nii w Płocku, Toruńską Orkie­strą Symfo­nicz­ną, Orkie­strą Symfo­nicz­ną im. Karola Namysłow­skie­go w Zamościu, Orkie­strą Symfo­ni­ków Bydgoskich. 

Jako aranżer współ­pra­co­wał z: Orkie­strą Kukla Band, Orkie­strą Zbignie­wa Górnego, Tangata, Kroke, Prima Vista, Camerata Quartet, Royal String Quartet, Xerxes Strings, Kwarte­tem 4-te, Rubin­ste­in Quartet, Affabre Concinui, Opole Gospel Choir. 

Jako pianista kamera­li­sta wystę­po­wał z flecist­ka­mi Jadwigą Kotnow­ską i Agatą Igras, sakso­fo­ni­stą Pawłem Gusnarem i skrzyp­ka­mi Vadimem Brodskim oraz Mariu­szem Patyrą.

W latach 2006-2008 prowa­dził autorską audycję w Radiu Jazz "Kalam­bu­ry z party­tu­ry". W paździer­ni­ku 2019 powrócił do prowa­dze­nia audycji pod tym samym tytułem w 2 progra­mie Polskie­go Radia.

Od 2015 r. jest opieku­nem artystycz­nym cyklu koncer­tów ”Dobry Wieczór Jazz” na deskach NOVEJ Sceny Teatru Muzycz­ne­go ROMA.

Ma na swoim koncie ponad 3000 aranża­cji na mniejsze i większe składy instru­men­tal­ne. W swoim dorobku kompo­zy­tor­skim ma kilka­dzie­siąt tematów jazzo­wych, piosenek, muzykę do reklam telewi­zyj­nych (Soki Kubuś, AIG, Hochland, Fundacja TVN) oraz kompo­zy­cje tzw. "poważne", charak­te­ry­zu­ją­ce się neokla­sycz­nym i neoro­man­tycz­nym podej­ściem do materii dźwię­ko­wej. Jest kompo­zy­to­rem pierw­sze­go w Polsce oficjal­nie wybra­ne­go przez sejmik wojewódz­ki – "muzycz­ne­go logo" wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego.

Ważniejsze kompozycje

Kariera

Kierow­nic­two muzyczne

 • 25 Ogólno­pol­skie Spotka­nia Zamkowe, Koncert "Studnia", Olsztyn 1998
 • Fama Koncert Galowy, Świno­uj­ście 2000
 • Warsz­ta­ty i Koncert na 4+, Nowogard /​ Szczecin 2000
 • Warsz­ta­ty i Koncert na 4+, Nowogard /​ Szczecin 2001
 • Festiwal Sztuki Estra­do­wej Offset, Warszawa 2001
 • Festiwal Sztuki Estra­do­wej Offset, Warszawa 2002
 • Koncert Jubile­uszo­wy Ryszarda Rynkow­skie­go Teatr Wielki, Sala Kongre­so­wa, Warszawa 2002
 • Festiwal Sztuki Estra­do­wej Offset, Warszawa 2003
 • Koncert Ladies, Teatr Polski, Warszawa 2003
 • Benefis Hanny Banaszak,Teatr Wielki, Łódź 2004
 • Festiwal Gama, Amfite­atr, Kołobrzeg 2004
 • Koncert Papieski, Plac Zamkowy, Warszawa 2004
 • Koncert Papieski, Plac Zamkowy, Warszawa 2005
 • Ceremo­nia Otwarcia Igrzysk Polonij­nych, Plac Zamkowy, Warszawa 2005
 • Gala Jubile­uszu 80-lecia Polskie­go Radia, Teatr Wielki, Warszawa 2005
 • Festiwal – Pejzaż Bez Ciebie (Krzysz­tof Klenczon), Opera Nova, Bydgoszcz 2005
 • Festiwal – Pejzaż Bez Ciebie (Mieczy­sław Fogg), Opera Nova, Bydgoszcz 2006
 • 33 Ogólno­pol­skie Spotka­nia Zamkowe, koncert "Safona", Olsztyn 2006
 • VIII Mazurska Noc Kabare­to­wa, Mrągowo 2006
 • Gala X-lecia Fundacji Polsat, Teatr Roma, Warszawa 2006
 • Gala – Nagroda A.Drawicza, Ogrody Prezy­denc­kie, Warszawa 2006
 • Gala – Polskie Orły, Teatr Narodowy, Warszawa 2006
 • Gala – Polskie Orły, Teatr Narodowy, Warszawa 2007
 • Benefis Jacka Cygana – Cygane­ria, Opera Leśna, Sopot 2007
 • IX Mazurska Noc Kabare­to­wa, Mrągowo 2007
 • Gala – Nagroda Złotego Berła, Teatr Wielki, Warszawa 2007
 • Festiwal – Pejzaż Bez Ciebie (Anna Jantar), Opera Nova, Bydgoszcz 2007
 • Festiwal Muzyki Filmowej – Jerzy Duduś Matusz­kie­wicz, Studia Filmowe "Toya", Łódź 2008
 • X Mazurska Noc Kabare­to­wa, Mrągowo 2008
 • Gala Jubile­uszu 90-lecia ZAIKS-u, Teatr Roma, Warszawa 2008
 • Gala Nagrody Totus, Zamek Królew­ski, Warszawa 2008
 • Gala Święta Niepod­le­gło­ści, Teatr Wielki, Warszawa 2008
 • Gala Jubile­uszo­wa, XXX PPA, Teatr Polski, Wrocław 2009
 • XI Mazurska Noc Kabare­to­wa, Mrągowo 2009
 • Festiwal – Pejzaż Bez Ciebie (Czesław Niemen), Opera Nova, Bydgoszcz 2009
 • Diwy Polskiej Estrady, Sala Kongre­so­wa, Warszawa 2010
 • Polska Gala Expo, Teatr Wielki, Szanghaj 2010
 • Festiwal – Pejzaż Bez Ciebie (Jonasz Kofta), Opera Nova, Bydgoszcz 2010
 • Noc W Polskim, Teatr Polski, Warszawa 2010
 • Festiwal – Pejzaż Bez Ciebie Breakout & Tadeusz Nalepa, Opera Nova, Bydgoszcz 2011
 • Dire Straits Symfo­nicz­nie, Filhar­mo­nia Dolno­ślą­ska, Jelenia Góra 2012
 • XV Festiwal Muzyki Filmowej – Stani­sław Syrewicz, Filhar­mo­nia Łódzka, Łódź 2012
 • Festiwal Serca Bicie – piosenki Andrzeja Zauchy, Opera Nova, Bydgoszcz 2013
 • Tych Lat Nie Odda Nikt – Benefis Ireny Santor, Teatr Miejski , Inowro­cław 2013
 • Festiwal Serca Bicie – piosenki Andrzeja Zauchy – Opera Nova, Bydgoszcz 2015
 • Tribute to musical, Opera Podlaska, Biały­stok 2017
 • Gala Jacek Cygan Symfo­nicz­nie - NOSPR, Katowice 2017
 • Gala Koryfe­usz Muzyki Polskiej Studio Koncer­to­we im. Lutosław­skie­go, Warszawa 2017
 • Grzegorz Ciechow­ski Symfo­nicz­nie, Toruńska Orkie­stra Symfo­nicz­na, Toruń 2018
 • Teatr

  Medale


  Dyskografia 22

  Maryla Rodowicz - 50

  50

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 275 721 5
  • EAN: 0602527572154
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Anna Maria Jopek - Cisza na skronie, na powieki słońce

  Cisza na skronie, na powieki słońce

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: slim case
  Seweryn Krajewski - Filmowo by Krzysztof Herdzin

  Filmowo by Krzysztof Herdzin

  Seweryn Krajewski
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 7963322
  • EAN: 0886979633223
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - ID

  ID

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 173 484-2
  • EAN: 0602517348424
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Jasnosłyszenie

  Jasnosłyszenie

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 546 018 2
  • EAN: 0731454601825
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Seweryn Krajewski - Jestem

  Jestem

  Seweryn Krajewski
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 5125922
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Anna Maria Jopek - Jo & Co

  Jo & Co

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 060251786978
  • EAN: 0602517869783
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: super jewel box
  Kayah - Kamień

  Kamień

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0043
  • EAN: 0743214373026
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Kayah - MTV Unplugged

  MTV Unplugged

  Kayah
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 017
  • EAN: 0094639322121
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Robert Janowski - Nieważkość

  Nieważkość

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: ZPR-Records
  • Numer katalogowy: ZCD - 050
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Anna Maria Jopek - Polanna

  Polanna

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 278 352 2
  • EAN: 0602527835228
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Ola Bieńkowska - Resume (Take One)

  Resume (Take One)

  Ola Bieńkowska
  • Wytwórnia: Art Link Entertainment
  • Numer katalogowy: ARTLINK 1/2012
  • EAN: 0885767010963
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Skłamałabym

  Skłamałabym

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 1760392
  • EAN: 0602517603929
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Smutny Bóg / Ślady po Tobie

  Smutny Bóg / Ślady po Tobie

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 156 756-2
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - Sobremesa

  Sobremesa

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 278 352 1
  • EAN: 0602527835211
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Robert Janowski - Song.pl

  Song.pl

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: Bauer Music
  • Numer katalogowy: 1/2009
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digibook
  Kayah - Stereo typ

  Stereo typ

  Kayah
  • Wytwórnia: BMG Poland
  • Numer katalogowy: 82876553472
  • EAN: 0828765534727
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Anna Maria Jopek - Ulotne

  Ulotne

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: AMJ 001
  • EAN: 5906395769315
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Ulotne

  Ulotne

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: AMJ 002
  • EAN: 5906395769322
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2018
  Ewelina Flinta - Zaproście mnie do stołu

  Zaproście mnie do stołu

  Ewelina Flinta
  • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
  • Numer katalogowy: BMGLOC0079
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Kayah - Zebra

  Zebra

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 460792
  • EAN: 0743214607923
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Nosowska - Zielono mix

  Zielono mix

  Nosowska

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI