Krzysztof Klenczon
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Antoni Klenczon (ur. 14 stycznia 1942 w Pułtusku, zm. 7 kwietnia 1981 w Chicago) – polski kompo­zy­tor, wokali­sta i gitarzy­sta muzyki rockowej.

Życiorys

Uczył się w gdańskim Studium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. W 1962 w duecie z Karolem Warginem został laure­atem I Festi­wa­lu Młodych Talentów w Szcze­ci­nie (Mały miś). W latach 1962–1964 był gitarzy­stą zespołu Niebie­sko-Czarni, z którym w 1963 wystąpił w "Olympii" w Paryżu. Lider zespołów muzycz­nych: Pięcio­li­nie (1964), Czerwone Gitary (1965–1970) i Trzy Korony (1970–1972).

Kompo­zy­tor najwięk­szych przebo­jów Czerwo­nych Gitar (obok Seweryna Krajew­skie­go): Taka jak ty, Historia jednej znajo­mo­ści, Nikt na świecie nie wie, Biały krzyż, Wróćmy na jeziora, Gdy kiedyś znów zawołam cię, Kwiaty we włosach, Powiedz stary gdzieś ty był, Jesień idzie przez park i Trzech Koron: 10 w skali Beaufor­ta, Port, Czyjaś dziew­czy­na, Natalie-piękniej­szy świat.

W grudniu 1967 w katedrze oliwskiej zawarł związek małżeń­ski z Alicją. W 1973 na stałe wyjechał do Stanów Zjedno­czo­nych, gdzie kompo­no­wał, nagrywał i wystę­po­wał. W latach 1978–1979 koncer­to­wał w Polsce.

Został ranny w wypadku samocho­do­wym, gdy wracał 27 lutego 1981 z koncertu chary­ta­tyw­ne­go w klubie Milford w Chicago. Zmarł 7 kwietnia 1981 w Szpitalu św. Józefa (Saint Joseph Hospital) w Chicago. Urnę z prochami złożono w dzień imienin 25 lipca 1981 na cmenta­rzu komunal­nym przy ulicy Mazur­skiej w Szczytnie.

Pamięć o artyście

Na cześć muzyka odbywają się co roku Dni i Noce Szczytna, na których główny koncert nosi imię Krzysz­to­fa Klenczo­na. Odbywał się też Ogólno­pol­ski Konkurs Piosenki im. artysty, którego pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku, a ostatnia w 2008. Stałymi jurorami w konkur­sie byli: Janusz Kondra­to­wicz i Alicja Klenczon-Corona. Konfe­ran­sje­rem konkursu we wszyst­kich edycjach był dzien­ni­karz muzyczny Grzegorz Kasjaniuk.

Podobny festiwal odbywa się corocz­nie w okresie letnim od 2013 r. w miejscu urodze­nia Klenczo­na, czyli Pułtusku. W ramach festi­wa­lu oprócz Ogólno­pol­skie­go Konkursu Piosenek Klenczo­na i Czerwo­nych Gitar odbywają się m.in. koncerty innych znanych polskich wokali­stów z dawnych lat.

Istnieje dział poświę­co­ny jego pamięci na otwartej w czerwcu 2004 wystawie Francisz­ka Walic­kie­go w Gdyni.

11 paździer­ni­ka 1993 zareje­stro­wa­ne zostało w Gdyni stowa­rzy­sze­nie mające na celu propa­go­wa­nie twórczo­ści artystycz­nej Krzysz­to­fa Klenczo­na. Była to inicja­ty­wa trzech miłośni­ków jego muzyki: Adama Jarzę­biń­skie­go, Wiesława Wilcz­ko­wia­ka i Krzysz­to­fa Arseno­wi­cza. Pierwot­na nazwa to "Stowa­rzy­sze­nie Miłośni­ków Muzyki Krzysz­to­fa Klenczo­na", obecna: Stowa­rzy­sze­nie Muzyczne "Christo­pher" im. Krzysz­to­fa Klenczona.

Jedna z warszaw­skich ulic w dziel­ni­cy Bielany na Radiowie nosi imię Krzysz­to­fa Klenczo­na. Jedną z ulic w centrum Pułtuska nazwano Bulwarem Krzysz­to­fa Klenczo­na. Nazwi­skiem Klenczo­na nazwano także ulice w Sopocie i Biało­gar­dzie. Krzysz­tof Klenczon jest też patronem Publicz­ne­go Gimna­zjum w Dźwierzutach.

Jeden z gdańskich tramwa­jów (nr taborowy 1039) nosi imię artysty.

W Pułtusku od 2017 roku znajduje się jedyna w Polsce grająca ławka poświę­co­na artyście.

Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona

Od 2013 roku w Pułtusku organi­zo­wa­ny jest festiwal poświę­co­ny twórczo­ści Krzysz­to­fa Klenczo­na. Obok rywali­za­cji uczest­ni­ków konkursu organi­zo­wa­ne są: warsz­ta­ty wokalno-instru­men­tal­ne, koncert finałowy z udziałem laure­atów festi­wa­lu i zapro­szo­nych gwiazd (m.in. Czerwone Gitary, Żuki, Stan Borys, Wojciech Korda, Natalia Niemen), pokazy, wystawy, koncerty.

Książki o Krzysztofie Klenczonie

Ryszard Wolański: Krzysz­tof Klenczon. Wspomnie­nie i piosenki. Wydaw­nic­two Lester, Warszawa 1996, .

Dariusz Michal­ski: Krzysz­tof Klenczon, który przeszedł do historii. Wydaw­nic­two MG, Warszawa 2013, .

Alicja Klenczon: Krzysz­tof Klenczon. Historia jednej znajo­mo­ści. Wydaw­nic­two WAM, Kraków 2017, 

Marek Szpejan­kow­ski: Krzysz­tof Klenczon. Polski John Lennon. Agencja Wydaw­ni­cza CB, Warszawa 2019, .


Dyskografia 39

Czerwone Gitary - 2

2

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - 3

3

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - 3 & Na fujarce

3 & Na fujarce

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD - 334
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Czerwone Gitary - 3 plus Na fujarce

3 plus Na fujarce

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988528 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Niebiesko - Czarni - Adieu Tristesse

Adieu Tristesse

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-68
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Czerwone Gitary - Anna Maria

Anna Maria

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Barwy jesieni

Barwy jesieni

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Biały krzyż

Biały krzyż

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Czerwone Gitary śpiewają kolędy

Czerwone Gitary śpiewają kolędy

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

Dzień jeden w roku

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 133
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Czerwone Gitary - Dziewczyna z moich snów

Dziewczyna z moich snów

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0398
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Niebiesko - Czarni - Gdy odlatują bociany

Gdy odlatują bociany

Niebiesko - Czarni
Trzy Korony - Krzysztof Klenczon i Trzy Korony

Krzysztof Klenczon i Trzy Korony

Trzy Korony
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL/SXL 0779
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1971
Niebiesko - Czarni - Les Idoles De Pologne

Les Idoles De Pologne

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Decca (FR)
 • Numer katalogowy: 460.811 M
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Niebiesko - Czarni - Locomotion

Locomotion

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0296
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1964
Czerwone Gitary - Lubisz gdy się gniewam

Lubisz gdy się gniewam

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Amiga (DDR)
 • Numer katalogowy: N 0399
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1966
Krzysztof Klenczon - Muzyka z tamtej strony dnia vol.1

Muzyka z tamtej strony dnia vol.1

Krzysztof Klenczon
Krzysztof Klenczon - Muzyka z tamtej strony dnia vol.2

Muzyka z tamtej strony dnia vol.2

Krzysztof Klenczon
Czerwone Gitary - Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1201 - 04
 • EAN: 5907812242015
 • Nośnik: 4CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: multi CD box
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N-0251
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni w rytmie Madisona

Niebiesko-Czarni w rytmie Madisona

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-84
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1963
Czerwone Gitary - Pluszowe niedźwiadki

Pluszowe niedźwiadki

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0373
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Krzysztof Klenczon - Powiedz stary gdzieś ty był

Powiedz stary gdzieś ty był

Krzysztof Klenczon
Krzysztof Klenczon - Powiedz stary gdzieś ty był

Powiedz stary gdzieś ty był

Krzysztof Klenczon
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 32
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
Niebiesko - Czarni - Red River Rock

Red River Rock

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-68
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Niebiesko - Czarni - Red River Rock

Red River Rock

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-67
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Niemen - Sen o Warszawie

Sen o Warszawie

Niemen
Niebiesko - Czarni - Syg, Sygedyr

Syg, Sygedyr

Niebiesko - Czarni
Czerwone Gitary - Tak bardzo się starałem

Tak bardzo się starałem

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Takie ładne oczy

Takie ładne oczy

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: FMD Records
 • Numer katalogowy: FMD CD 0001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Krzysztof Klenczon - The Complete Recordings 1970-1972

The Complete Recordings 1970-1972

Krzysztof Klenczon
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 29/30
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Niebiesko - Czarni - The Peppermint Twist

The Peppermint Twist

Niebiesko - Czarni
Krzysztof Klenczon - The Show Never Ends

The Show Never Ends

Krzysztof Klenczon
Czerwone Gitary - To właśnie my

To właśnie my

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0350
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1966
Czerwone Gitary - To właśnie my & 2

To właśnie my & 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD 333
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Czerwone Gitary - To właśnie my plus 2

To właśnie my plus 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988527 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Klenczon - Trzy korony plus Powiedz stary gdzieś ty był

Trzy korony plus Powiedz stary gdzieś ty był

Krzysztof Klenczon
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988516-2
 • EAN: 5908309885166
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Czerwone Gitary - Wolny wieczór

Wolny wieczór

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0459
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1966

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI