Krzysztof Olesiński
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Ole­siń­ski (ur. 27 maja 1953) – pol­ski basi­sta roc­ko­wy, w latach 1979–1980 i 1992–2003 czło­nek zespo­łu Maanam.

W 1978 wraz z bra­tem Ryszar­dem Ole­siń­skim zało­żył zespół Pik­nik, któ­ry na kra­kow­skim festi­wa­lu Jazz Juniors w 1978 zdo­był Nagro­dę Publicz­no­ści.

W 1979 roku roz­po­czął współ­pra­cę z zespo­łem Maanam. W czerw­cu 1980 roku wystą­pił na festi­wa­lu pol­skiej pio­sen­ki w Opo­lu. Następ­nie nagrał pierw­szą pły­tę “MAANAM” oraz muzy­kę do fil­mu “Wiel­ka Majów­ka”.

W 1980 prze­szedł do jaz­zo­wej for­ma­cji Labo­ra­to­rium, zastę­pu­jąc Krzysz­to­fa Scie­rań­skie­go. Po uda­nym kon­cer­cie na Zurich Jazz Festi­val zespo­łem zaję­ła się szwaj­car­ska agen­cja Face Music. W tych latach gru­pa mało kon­cer­to­wa­ła w kra­ju, dużo gra­jąc przede wszyst­kim w Szwaj­ca­rii i Niem­czech. Muzyk nagrał z tą gru­pą 3 pły­ty oraz muzy­kę do spek­ta­klu Krol Ubu. Pod koniec 1990 gru­pa roz­wią­za­ła się.

W 1991 roz­po­czął współ­pra­cę z pia­ni­stą Tade­uszem Leśnia­kiem, woka­li­stą Mar­kiem Bała­tą oraz zespo­łem Blue Pain­ting. W tym samym cza­sie, po pię­cio­let­niej prze­rwie, reak­ty­wu­je się zespół Maanam, a wio­sną 1992 roku Krzysz­tof Ole­siń­ski powra­ca do zespo­łu sta­jąc się współ­twór­cą jego suk­ce­su. Nagry­wa wie­le płyt, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, gra wie­le kon­cer­tów w Pol­sce i zagra­ni­ca, mię­dzy inny­mi: w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Kana­dzie, Austra­lii, Niem­czech oraz na misji poko­jo­wej w Bośni i Her­ce­go­wi­nie. Wystę­po­wał na festi­wa­lach w Opo­lu, w Sopo­cie i w Jaro­ci­nie na Euro­pej­skim Festi­wa­lu Gwiazd w Mię­dzyz­dro­jach. Współ­pra­ca trwa­ła do 2003 roku, kie­dy to wspól­nie z bra­tem, gita­rzy­stą Ryszar­dem Ole­siń­skim, i per­ku­si­stą Paw­łem Mar­kow­skim posta­no­wił roz­stać się z duetem Kora i Marek Jac­kow­ski.

W czerw­cu 2005 wraz z bra­tem Ryszar­dem w Stu­dio SPOT w Kra­ko­wie nagrał współ­au­tor­ską pły­tę “Korze­nie” z tek­sta­mi Zbi­gnie­wa Książ­ka. W pro­jek­cie wzię­li rów­nież udział: woka­li­sta Andrzej Kozłow­ski, pia­ni­sta Domi­nik Wania, per­ku­si­sta Woj­ciech Fed­ko­wicz i gita­rzy­sta Paweł Heb­da.

W 2006 wyje­chał do Lon­dy­nu, gdzie prze­by­wa nadal jako Dyrek­tor Arty­stycz­ny .


Dyskografia 32

Maanam - 25 - lecie zespołu

25 - lecie zespołu

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton / Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 9576338
 • EAN: 0190295763381
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Maanam - Bliźniak

Bliźniak

Maanam
Maanam - Boskie Buenos

Boskie Buenos

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-328
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1980
Maanam - Chińskie morze

Chińskie morze

Maanam
Maanam - Cykady na Cykladach

Cykady na Cykladach

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-417
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1981
Maanam - Hamlet 1997

Hamlet 1997

Maanam
Maanam - Hotel Nirwana

Hotel Nirwana

Maanam
Maanam - Jeszcze jeden pocałunek

Jeszcze jeden pocałunek

Maanam
Maanam - Klucz

Klucz

Maanam
Maanam - Kocham cię kochanie moje

Kocham cię kochanie moje

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-457
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1983
Maanam - Kolekcjoner

Kolekcjoner

Maanam
Maanam - Łóżko

Łóżko

Maanam
Maanam - Łóżko

Łóżko

Maanam
Maanam - Maanam

Maanam

Maanam
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP - 028
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1980
Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

Miłość jest cudowna (1975-2015)

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton / Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 4601869
 • EAN: 0825646018697
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

Miłość jest cudowna (1975-2015)

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton / Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 4601868
 • EAN: 0825646018680
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
Maanam - Miłość od pierwszego spojrzenia

Miłość od pierwszego spojrzenia

Maanam
Marek Jackowski - No. 1

No. 1

Marek Jackowski
Maanam - O! Nie rób tyle hałasu

O! Nie rób tyle hałasu

Maanam
 • Wytwórnia: GM Records
 • Numer katalogowy: 02909
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Maanam - Och, ten Hollywood

Och, ten Hollywood

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-396
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1981
Maanam - Oddech szczura

Oddech szczura

Maanam
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: SPW-008
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1981
Maanam - Piekło i niebo

Piekło i niebo

Maanam
Maanam - Przystań

Przystań

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton EMI / Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: PROMO CD 165
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Maanam - Puerto Rico

Puerto Rico

Maanam
Maanam - Róża

Róża

Maanam
Maanam - Single

Single

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton EMI / Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 3116352
 • EAN: 0094631163524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Simple Story
Maanam - Smycz

Smycz

Maanam
Maanam - Szare miraże

Szare miraże

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-334
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1980
Maanam - The Best Of Maanam

The Best Of Maanam

Maanam
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP - 095
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Maanam - The Best Of... 2011

The Best Of... 2011

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6799082
 • EAN: 5099967990825
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Maanam - Unikaty

Unikaty

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton EMI / Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 3116342
 • EAN: 0094631163425
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Simple Story
Maanam - Wolno wolno płyną łodzie

Wolno wolno płyną łodzie

Maanam

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI