Leszek Winder
Muzyk

Biografia

Leszek Winder (ur. 22 maja 1954 w Chorzo­wie) – polski gitarzy­sta, kompo­zy­tor, produ­cent muzyczny. Członek ZAiKS oraz Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Muzyko­wać zaczął na przeło­mie lat sześć­dzie­sią­tych i siedem­dzie­sią­tych. W 1971 roku wraz ze swoim pierw­szym zespołem przygo­to­wał muzykę do przed­sta­wie­nia opartego na Skowycie Allena Ginsber­ga. Od 1974 r. współ­two­rzył formację Apogeum (Jerzy Kawalec, Michał Giercusz­kie­wicz, Jan Skrzek), jednakże najwięk­szą karierę zrobił wystę­pu­jąc z grupą Krzak. Po odejściu z grupy jej lidera Jana Błędow­skie­go, zajął jego miejsce, zostając również głównym kompo­zy­to­rem. Jest jedynym muzykiem pozosta­ją­cym nieprze­rwa­nie w składzie od powsta­nia zespołu w 1975 r. 

Na początku lat 80. grywał równo­le­gle z liderem Kasy Chorych, Ryszar­dem Skibiń­skim pod nazwą Skibiński/​Winder Super Session. Po śmierci Skibiń­skie­go zaczął wystę­po­wać pod szyldem Winder Session. Do roku 1985 w sesji wystąpili:

 • Ryszard Riedel (śpiew,harmonijka ustna)
 • Andrzej Nowak, Andrzej Urny (gitara)
 • Jerzy Kawalec, Jacek Gazda, Krzysz­tof Ścierań­ski (gitara basowa)
 • Jerzy Piotrow­ski, Marek Kapłon, Andrzej Ryszka, Wojciech Morawski (perkusja)
 • Rafał Rękosie­wicz (organy Hammonda)
 • Ireneusz Dudek (harmo­nij­ka ustna, śpiew)
 • Martyna Jakubo­wicz, Jorgos Skolias, Roman "Pazur" Wojcie­chow­ski (śpiew)
 • Dżem i inni.
 • W 1985 wystąpił gościn­nie w nagraniu płyty zespołu Dżem Cegła oraz nagrał swój pierwszy album Blues Forever, poświę­co­ny pamięci Ryszarda Skibiń­skie­go. W nagraniu tego albumu uczest­ni­czy­li, m.in.: Ryszard Riedel, Grażyna Auguścik, Jerzy Kawalec, Michał Giercusz­kie­wicz, Jorgos Skolias, Tadeusz Nalepa, Andrzej Nowak, Rafał Rękosie­wicz i inni.

  W 1986 wraz z Jerzym Kawalcem i Michałem Giercusz­kie­wi­czem założył zespół Bezdomne Psy; w tym samym roku ukazała się płyta Bezdomne Psy. Winder wziął także udział w nagra­niach płyt Józefa Skrzeka i jego brata Jana 'Kyksa' Skrzeka.

  W roku 1990 przejął budynek "Leśni­czów­ka" w Chorzo­wie. Po general­nym remoncie zorga­ni­zo­wał tam Dom Pracy Twórczej "Leśni­czów­ka", gdzie reali­zo­wał szereg koncer­tów, nagrań oraz projek­tów artystycznych.

  W roku 1994 współ­two­rzył zespół Skrze­kwin­der­gier, który zapre­zen­to­wał się na Rawie Blues.

  W 2002 r. Winder założył Śląskie Stowa­rzy­sze­nie Artystów i Twórców SAT i został jego prezesem.

  W latach 2000-2003 wznowiła działal­ność grupa Krzak w swoim pierw­szym składzie, z liderami Błędow­skim i Winderem. Zespół koncer­to­wał z dużym powodze­niem do września 2003, kiedy zmarł basista zespołu, Jerzy "Kawa" Kawalec. Po jego śmierci zespół zawiesił działalność.

  Po śmierci J. Kawalca przestał także istnieć zespół Bezdomne Psy. Muzycy począt­ko­wo z Jackiem Gazdą, a potem z Mirosła­wem Rzepą jako basistą, wraz Janem "Kyksem" Skrze­kiem zaczęli koncer­to­wać jako Śląska Grupa Bluesowa.

  W roku 2004 rozpo­czy­na działal­ność grupa BŁĘDOWSKI-WINDER BAND. To rozwi­nię­cie myśli artystycz­nej wypra­co­wa­nej w zespole KRZAK – współ­brz­mie­nie gitary i skrzy­piec z mocną sekcją blues rockową.

  W sierpniu 2004 roku zespół odbywa swoją pierwszą trasę koncer­to­wą. Jesienią 2004 r. rozpo­czy­na sesję nagra­nio­wą płyty 3 Numer, która ukazała się w marcu 2005 r. Album zdobył szereg nagród i wyróżnień.

  W 2005 roku ukazały się posze­rzo­ne wznowie­nia płyt zespołu Krzak oraz unika­to­we nagrania koncer­to­we z ostat­nie­go okresu działa­nia grupy.

  Również w 2005 r., w plebi­scy­cie dzien­ni­ka­rzy i fanów Winder został uznany najlep­szym gitarzy­stą w katego­riach bluesrock. Płyta 3 Numer została uznana za najlep­szą płytę gitarową roku 2005.

  W 2006 roku w plebi­scy­cie Blues Top pisma Twój Blues Winder zajął pierwsze miejsce w katego­rii gitara. W tym samym roku ukazała się płyta Skibiń­ski Winder Super Session, unika­to­wy zapis koncertu sprzed lat.

  W 2006 roku wznowił działal­ność zespół Krzak (w składzie: Błędow­ski, Winder, Ryszka). W latach 2005-2006 ukazuje się 9 płyt zespołu (Metal Mind Records). Są to reedycje posze­rzo­ne o nie publi­ko­wa­ne nagrania oraz dwie premiery. Krzak wrócił także do działal­no­ści koncertowej.

  W 2008 r. ukazała się płyta Krzak Extrim. To pierwsze po wielu latach studyjne nagrania zespołu. W nagra­niach wzięli udział dwaj basiści – koncer­tu­ją­cy z zespołem Krzysz­tof Ścierań­ski i Andrzej Rusek. Na perkusji zagrał Ireneusz Głyk.

  W tym okresie Winder inten­syw­nie koncer­tu­je. Współ­pra­cu­je z Krzakiem, Śląską Grupą Bluesową oraz z Elżbietą Mielczarek.

  W 2011 Winder reali­zu­je jako produ­cent swój pomysł na nowy krążek formacji Krzak pt. 4 Basy. Jest to zapis koncertu zespołu jaki odbył się podczas Festi­wa­lu Gitary Elektrycz­nej Katowice 2010. Z Krzakiem zagrali czterej basiści (A. Rusek, J. Rzychoń, K. Ścierań­ski, D. Ziółek) współ­pra­cu­ją­cy z zespołem po śmierci Jerzego "Kawy" Kawalca. Płytę wydało wydaw­nic­two MMP. W roku 2012 za ten album zespół otrzymał statu­et­kę Fryde­ry­ka, wyróż­nie­nie przyzna­wa­ne przez Akademię Fonograficzną.

  11 listo­pa­da 2011 w Teatrze Wyspiań­skie­go w Katowi­cach zespół Krzak zareje­stro­wał swój koncert z przezna­cze­niem na płytę DVD.

  W tym samym miesiącu Winder wziął udział w sesji nagra­nio­wej Elżbiety Mielcza­rek. To pierwsza po przeszło 20 latach płyta tej wokalistki.

  W przeło­mie 2012 i 2013 roku Krzak nagrywa płytę pt. Experien­ce. Album dokumen­tu­je spotka­nie z muzyką i muzykami metalowymi.

  W 2014 roku Winder ponownie obwołany najlep­szym gitarzy­stą w plebi­scy­cie Blues Top.

  Ponadto został wyróż­nio­ny nagro­da­mi w dziedzi­nie kultury przez prezy­den­tów Miasta Chorzowa i Miasta Katowice. 

  W 2014 roku Leszek Winder zaczął reali­zo­wać koncer­to­wy projekt Czarny Pies. Jest to grupa muzyków zapra­sza­nych okazjo­nal­nie dla potrzeb tras koncer­to­wych i pojedyn­czych koncertów.

  Do końca 2018 roku w zespole wystą­pi­li: Anthimos Aposto­lis, Bronek Duży, Jan Gałach, Michał "Gier" Giercusz­kie­wicz, Irek Głyk, Kinga Głyk, Krzysz­tof Głuch, Michał Kielak, Agniesz­ka Łapka, Joanna Kaniew­ska, Grzegorz Kapołka, Krzysz­tof Kot, Adam Kulisz, Przemek Kuczyń­ski, Paweł "Muzzy" Mikosz, Jerzy Piotrow­ski, Andrzej Ryszka, Mirek Rzepa, Joachim Rzychoń, Jan "Kyks" Skrzek, Krzysz­tof Ścierań­ski, Roman "Pazur" Wojcie­chow­ski, Darek Ziółek, Max Ziobro, Leszek Winder i inni.

  W 2016 roku ukazała się płyta tego projektu wydana przez MMP. Album zawiera nagrania z trasy koncer­to­wej jednego ze składów Czarny Pies.

  W 2017 roku Winder ponownie obwołany najlep­szym gitarzy­stą w plebi­scy­cie Blues Top.

  W 2018 roku ukazała się książka autor­stwa Leszka Windera pt. "Śląski Blues". To autobio­gra­fia opisu­ją­ca śląskie środo­wi­sko muzyczne.

  Sprzęt

  Leszek Winder gra na gitarze Fender Strato­ca­ster 1970. Używa strun ERNIE BALL – Regular Slinky typ 2221, wzmac­niacz Marshall JCM 900 i kolumny Marshall 1960 A. Wykorzy­stu­je także efekt gitarowy Wah-Wan VOX Limited Edition V847G. Od roku 2011 używa równo­le­gle wzmac­nia­cza JK. To konstruk­cja znanego w środo­wi­sku śląskie­go elektro­ni­ka muzycz­ne­go Jerzego Karzełka.


  Dyskografia 42

  Sidney Polak - 3

  3

  Sidney Polak
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 55379 0
  • EAN: 0190295537906
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  Błędowski - Winder Band - 3. Numer

  3. Numer

  Błędowski - Winder Band
  Leszek Winder - 3B

  3B

  Leszek Winder
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0748 DG
  • EAN: 5907785038967
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Krzak - 4 basy

  4 basy

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0684 DG
  • EAN: 5907785036864
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Leszek Winder - Bezdomne psy

  Bezdomne psy

  Leszek Winder
  Leszek Winder - Blues Forever

  Blues Forever

  Leszek Winder
  Krzak - Blues Rock Band

  Blues Rock Band

  Krzak
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1912
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1980
  Krzak - Blues Rock Band

  Blues Rock Band

  Krzak
  Krzak - Blues Rock Band

  Blues Rock Band

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0376
  • EAN: 5907785027053
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Krzak - Blues Rock Band Live

  Blues Rock Band Live

  Krzak
  Jan

  Bo takie są dziewczyny

  Jan "Kyks" Skrzek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0299
  • EAN: 5907785029514
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Dżem - Cegła

  Cegła

  Dżem
  Krzak - Czakuś

  Czakuś

  Krzak
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-187
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1980
  Czarny Pies - Czarny pies

  Czarny pies

  Czarny Pies
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0783 CD
  • EAN: 5907785039803
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Krzak - Experience

  Experience

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0715 DG
  • EAN: 5907785037809
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Krzak - Extrim

  Extrim

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0595
  • EAN: 5907785032309
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Krzak - Extrim de luxe

  Extrim de luxe

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0596 DG
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Cree - Heartbreaker

  Heartbreaker

  Cree
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 476 136 0
  • EAN: 0602547613608
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Krzak - Krzak`i

  Krzak`i

  Krzak
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 24
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Krzak - Krzak`i

  Krzak`i

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0368
  • EAN: 5907785026803
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Jan

  Kyksówka Blues

  Jan "Kyks" Skrzek
  Czarne Korki - La la la

  La la la

  Czarne Korki
  Józef Skrzek - Live

  Live

  Józef Skrzek
  Leszek Winder - Live in Leśniczówka

  Live in Leśniczówka

  Leszek Winder
  Krzak - Live In Waltrop

  Live In Waltrop

  Krzak
  • Wytwórnia: Krzak
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Dodatkowa informacja: Official bootleg
  Jan

  Modlitwa bluesmana w pociągu

  Jan "Kyks" Skrzek
  • Wytwórnia: JS
  • Numer katalogowy: JS CD 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Krzak - No 5 Live

  No 5 Live

  Krzak
  • Wytwórnia: Silton
  • Numer katalogowy: S - 003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Krzak - No 5 Live

  No 5 Live

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD0367
  • EAN: 5907785026810
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Jan

  Nowy Świat Blues

  Jan "Kyks" Skrzek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0152
  • EAN: 5907785019720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Ryszard Skibiński - Ostatni koncert

  Ostatni koncert

  Ryszard Skibiński
  Ryszard Skibiński - Ostatni koncert

  Ostatni koncert

  Ryszard Skibiński
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0378
  • EAN: 5907785027077
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Krzak - Paczka

  Paczka

  Krzak
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 2148
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Krzak - Paczka +

  Paczka +

  Krzak
  Krzak - Paczka +2

  Paczka +2

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0355
  • EAN: 5907785026490
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Krzak - Pamięci Skiby (Jarocin 1983)

  Pamięci Skiby (Jarocin 1983)

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0499
  • EAN: 5907785029088
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Krzak - Przewrotna Samba

  Przewrotna Samba

  Krzak
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-264
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1980
  Krzak - Radio Concert

  Radio Concert

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0377
  • EAN: 5907785027060
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Krzak - Ściepka

  Ściepka

  Krzak
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: N-62
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1981
  Józef Skrzek - Serce górala i groń - Stecówka 1997

  Serce górala i groń - Stecówka 1997

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0553
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
  Leszek Winder - Śląski Blues

  Śląski Blues

  Leszek Winder
  • Wytwórnia: wydawca nieznany
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD-R
  • Data wydania: 2001
  Skibiński Winder - Super Sessions

  Super Sessions

  Skibiński Winder
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0438
  • EAN: 5907785028166
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Leszek Winder - Trzy basy

  Trzy basy

  Leszek Winder

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI