Mamadou Diouf
Muzyk

Biografia

Mama­dou Dio­uf (ur. 23 czerw­ca 1963) – sene­gal­ski woka­li­sta, dzien­ni­karz, ani­ma­tor kul­tu­ry i dzia­łacz spo­łecz­ny. Od 2007 posia­da pol­skie oby­wa­tel­stwo.

Z wykształ­ce­nia lekarz wete­ry­na­rii, z powo­ła­nia muzyk i pisarz. Prze­wod­ni­czą­cy Pol­skie­go Komi­te­tu ds. Obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Roku Lud­no­ści Pocho­dze­nia Afry­kań­skie­go. Miesz­ka­jąc w Pol­sce od 1983 z peł­ni rolę popu­la­ry­za­to­ra kul­tu­ry afry­kań­skiej, szcze­gól­nie tej nie­zna­nej.

Życiorys

Do Pol­ski przy­je­chał na stu­dia w 1983 roku. Po rocz­nym kur­sie języ­ka pol­skie­go w Łodzi stu­dio­wał w War­sza­wie w Szko­le Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go, gdzie w 1990 ukoń­czył Wydział Wete­ry­na­ryj­ny. W 1995 uzy­skał tytuł dok­to­ra nauk wete­ry­na­ryj­nych na pod­sta­wie pra­cy Moż­li­wo­ści ogra­ni­cze­nia wzro­stu pałe­czek Sal­mo­nel­la i Sta­phy­lo­coc­cus aureus w mię­sie ryb pod­da­wa­nych sole­niu i susze­niu (pro­mo­tor: Jacek Szcza­wiń­ski).

Jest współ­twór­cą por­ta­lu Afryka.org – por­ta­lu dzia­ła­ją­ce­go od 2007 na rzecz popra­wy wize­run­ku Afry­ki. Jest tak­że kore­spon­den­tem por­ta­lu Kon­ty­nent War­sza­wa-War­sza­wa Wie­lu Kul­tur. Współ­za­ło­ży­ciel (z dr. Paw­łem Śre­dziń­skim) Fun­da­cji Afry­ka Ina­czej, któ­ra orga­ni­zu­je od 2009 dużą licz­bę przed­się­wzięć o cha­rak­te­rze kul­tu­ral­nym czy spo­łecz­nym. Wie­le z nich gości już w Pol­sce cyklicz­nie i roz­wi­ja zasięg dzia­łań (m.in. Dzień Afry­ki).

W latach 2012–2015 czło­nek Spo­łecz­nej Rady Kul­tu­ry przy Pre­zy­den­cie Mia­sta War­sza­wy.

Od lat pro­pa­gu­je afry­kań­skie kul­tu­ry w pol­skich mediach: Jazz Radio (2002–2008), Radio PIN (2008–2013), od paź­dzier­ni­ka 2014 Pol­skie Radio RDC; a tak­że w Machi­nie.

Od poło­wy lat 90′ jako DJ pre­zen­to­wał w war­szaw­skich klu­bach (Hybry­dy, Tyg­mont, Klub Dzien­ni­ka­rza) muzy­kę tro­pi­kal­ną: od Indii przez świat arab­ski, Afry­kę i Kara­iby.

Kariera muzyczna

Wszech­stron­ny arty­sta, któ­ry wpi­sał swo­ją egzo­ty­kę do pol­skiej kul­tu­ry na sta­łe, pod koniec lat 80’, bio­rąc udział w wie­lu ini­cja­ty­wach, m.in. współ­two­rzył takie kape­le reg­gae jak Pol-Ska czy Open Daily. Póź­niej współ­pra­co­wał z mul­tiin­stru­men­ta­li­stą Wło­dzi­mie­rzem Kinior­skim. W 1993 nagrał wła­śnie z Orkie­strą Kinio­ra (Wło­dzi­mierz Kinior­ski, Radek Nowa­kow­ski) album Afri­can snow (MC 1993, CD 2000). Tek­sty autor­stwa Mama­dou i muzy­ka Kinio­ra powsta­ły zimą 93’ w teatrze Wit­ka­ce­go w Zako­pa­nem. W 2007 nagra­li wspól­nie kolej­ną pły­tę Faki­ra (jako Kinior & Mama­dou , Box Music 2007).

Dru­ga poło­wa lat 90’ to przede wszyst­kim wie­lo­let­nia współ­pra­ca z Woj­cie­chem Waglew­skim i zespo­łem Voo Voo. W latach 1995–2001 Mama­dou Dio­uf brał udział w nagra­niach albu­mów Zapła­co­no (1994) i Rapa­ta­pa-to-ja (1995). kolej­na kape­la z któ­rą Sene­gal­czyk nagry­wał i kon­cer­to­wał to Tam Tam Pro­ject i Tytus Woj­no­wicz. Ten zespół wydał dwie pły­ty: Tam Tam Pro­ject (2001) i Sunu music (2005).

Kie­dy jego rodak i świet­ny gita­rzy­sta Pako Sarr przy­je­chał z Fran­cji do War­sza­wy w 2007, zało­ży­li naj­pierw zespół Dio­lof-Man, potem trio Sahel Blu­es razem z przy­ja­cie­lem i sak­so­fo­ni­stą Grze­go­rzem Ryt­ką. W duecie z Pako Sar­rem napi­sał muzy­kę do pro­gra­mu TVP Polo­nia “Boso przez świat” w 2007.

Śpie­wa w przede wszyst­kim w sene­gal­skim języ­ku wolof, cza­sem po pol­sku i fran­cu­sku. Po dro­dze Mama­dou współ­pra­co­wał z inny­mi zespo­ła­mi jak Haba­kuk i zaśpie­wał w duecie z Anną Marią Jopek na pły­tach: Ale jestem (1997) i Jasno­sły­sze­nie (1999), a tak­że z Karo­li­ną Cichą w latach 2010.

Wraz z Becaye Aw oraz muzy­ka­mi Kape­li ze Wsi War­sza­wa: Mają Kleszcz i Wojt­kiem Krza­kiem Dio­uf nagrał pły­tę Dla Anny, ul. Zacho­dzą­ce­go Słoń­ca do słów Bog­da­na Loebla – poety, auto­ra kil­ku­set tek­stów pio­se­nek i blu­esów mię­dzy inny­mi dla zespo­łu Bre­ako­ut i Tade­usza Nale­py.

W 2014 wraz z sak­so­fo­ni­stą Grze­go­rzem Ryt­ką zało­żył zespół Sama Yoon, z któ­rym w 2016 wydał album Umba­da.

Ponad­to wraz z Fun­da­cją Afry­ka Ina­czej i przy­ja­ciół­mi odno­wił pol­skie szla­gie­ry (pre­mie­ra albu­mu muzycz­ne­go pt. “War­sza­wa da się lubić” odby­ła się 12 grud­nia 2013).

Publikacje książkowe

W mar­cu 2011 Dio­uf wydał swo­ją pierw­szą książ­kę w języ­ku pol­skim, Mała książ­ka o rasi­zmie, nakła­dem wydaw­nic­twa Czar­na Owca.

W 2010 Fun­da­cja Afry­ka Ina­czej wyda­ła książ­kę, Afry­ka w War­sza­wie: dzie­je dia­spo­ry Afry­kań­skiej nad Wisła, pod redak­cja Paw­ła Śre­dziń­skie­go i Mama­dou Dio­uf’a. Książ­ka otrzy­ma­ła rok póź­niej nagro­dę “Sto­łek” Redak­cji “Gaze­ty Sto­łecz­nej”.

W 2011 uka­zał się “Afry­kań­ski spa­ce­row­nik po War­sza­wie”, autor­stwa Mama­dou Dio­ufa, wyda­ny przez Fun­da­cję “Afry­ka Ina­czej”, przy wspar­ciu Mia­sta st. War­sza­wy.


Dyskografia 14

Anna Maria Jopek - Ale jestem

Ale jestem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 536 777-2
 • EAN: 0731453677722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Voo Voo - Czajnik

Czajnik

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: SCD 002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
Voo Voo - Gold

Gold

Voo Voo
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 51229-2
 • EAN: 0664125221926
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anna Maria Jopek - Jasnosłyszenie

Jasnosłyszenie

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 546 018 2
 • EAN: 0731454601825
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Karnawał - Pozytywne myślenie

Karnawał - Pozytywne myślenie

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 166
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Voo Voo - Koncert w Trójce

Koncert w Trójce

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 041
 • EAN: 0724352337026
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Koncert w Trójce (Longplay)

Koncert w Trójce (Longplay)

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 041
 • EAN: 0724352337026
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Koncert w Trójce (Singiel)

Koncert w Trójce (Singiel)

Voo Voo
Zakopower - Na siedem

Na siedem

Zakopower
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 022
 • EAN: 5099951831028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Voo Voo - Oov Oov

Oov Oov

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 036
 • EAN: 0724349629028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Voo Voo - Rapatapa to ja

Rapatapa to ja

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-082
 • EAN: 5902527008208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Trójdźwięki

Trójdźwięki

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5192232
 • EAN: 5099751922322
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Wzgórze

Wzgórze

Voo Voo
Voo Voo - Zapłacono

Zapłacono

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-068
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI