Mamadou Diouf
Muzyk

Biografia

Mamadou Diouf (ur. 23 czerwca 1963) – senegal­ski wokali­sta, dzien­ni­karz, animator kultury i działacz społecz­ny. Od 2007 posiada polskie obywatelstwo.

Z wykształ­ce­nia lekarz wetery­na­rii, z powoła­nia muzyk i pisarz. Przewod­ni­czą­cy Polskie­go Komitetu ds. Obchodów Między­na­ro­do­we­go Roku Ludności Pocho­dze­nia Afrykań­skie­go. Miesz­ka­jąc w Polsce od 1983 z pełni rolę popula­ry­za­to­ra kultury afrykań­skiej, szcze­gól­nie tej nieznanej.

Życiorys

Do Polski przyje­chał na studia w 1983 roku. Po rocznym kursie języka polskie­go w Łodzi studio­wał w Warsza­wie w Szkole Głównej Gospo­dar­stwa Wiejskie­go, gdzie w 1990 ukończył Wydział Wetery­na­ryj­ny. W 1995 uzyskał tytuł doktora nauk wetery­na­ryj­nych na podsta­wie pracy Możli­wo­ści ograni­cze­nia wzrostu pałeczek Salmo­nel­la i Staphy­lo­coc­cus aureus w mięsie ryb podda­wa­nych soleniu i suszeniu (promotor: Jacek Szczawiński).

Jest współ­twór­cą portalu Afryka​.org – portalu działa­ją­ce­go od 2007 na rzecz poprawy wizerun­ku Afryki. Jest także korespon­den­tem portalu Konty­nent Warszawa-Warszawa Wielu Kultur. Współ­za­ło­ży­ciel (z dr. Pawłem Średziń­skim) Fundacji Afryka Inaczej, która organi­zu­je od 2009 dużą liczbę przed­się­wzięć o charak­te­rze kultu­ral­nym czy społecz­nym. Wiele z nich gości już w Polsce cyklicz­nie i rozwija zasięg działań (m.in. Dzień Afryki).

W latach 2012–2015 członek Społecz­nej Rady Kultury przy Prezy­den­cie Miasta Warszawy.

Od lat propa­gu­je afrykań­skie kultury w polskich mediach: Jazz Radio (2002–2008), Radio PIN (2008–2013), od paździer­ni­ka 2014 Polskie Radio RDC; a także w Machinie.

Od połowy lat 90' jako DJ prezen­to­wał w warszaw­skich klubach (Hybrydy, Tygmont, Klub Dzien­ni­ka­rza) muzykę tropi­kal­ną: od Indii przez świat arabski, Afrykę i Karaiby.

Kariera muzyczna

Wszech­stron­ny artysta, który wpisał swoją egzotykę do polskiej kultury na stałe, pod koniec lat 80’, biorąc udział w wielu inicja­ty­wach, m.in. współ­two­rzył takie kapele reggae jak Pol-Ska czy Open Daily. Później współ­pra­co­wał z multiin­stru­men­ta­li­stą Włodzi­mie­rzem Kinior­skim. W 1993 nagrał właśnie z Orkie­strą Kiniora (Włodzi­mierz Kinior­ski, Radek Nowakow­ski) album African snow (MC 1993, CD 2000). Teksty autor­stwa Mamadou i muzyka Kiniora powstały zimą 93’ w teatrze Witka­ce­go w Zakopa­nem. W 2007 nagrali wspólnie kolejną płytę Fakira (jako Kinior & Mamadou , Box Music 2007).

Druga połowa lat 90’ to przede wszyst­kim wielo­let­nia współ­pra­ca z Wojcie­chem Waglew­skim i zespołem Voo Voo. W latach 1995–2001 Mamadou Diouf brał udział w nagra­niach albumów Zapła­co­no (1994) i Rapatapa-to-ja (1995). kolejna kapela z którą Senegal­czyk nagrywał i koncer­to­wał to Tam Tam Project i Tytus Wojno­wicz. Ten zespół wydał dwie płyty: Tam Tam Project (2001) i Sunu music (2005).

Kiedy jego rodak i świetny gitarzy­sta Pako Sarr przyje­chał z Francji do Warszawy w 2007, założyli najpierw zespół Diolof-Man, potem trio Sahel Blues razem z przyja­cie­lem i sakso­fo­ni­stą Grzego­rzem Rytką. W duecie z Pako Sarrem napisał muzykę do programu TVP Polonia "Boso przez świat" w 2007.

Śpiewa w przede wszyst­kim w senegal­skim języku wolof, czasem po polsku i francu­sku. Po drodze Mamadou współ­pra­co­wał z innymi zespo­ła­mi jak Habakuk i zaśpie­wał w duecie z Anną Marią Jopek na płytach: Ale jestem (1997) i Jasno­sły­sze­nie (1999), a także z Karoliną Cichą w latach 2010.

Wraz z Becaye Aw oraz muzykami Kapeli ze Wsi Warszawa: Mają Kleszcz i Wojtkiem Krzakiem Diouf nagrał płytę Dla Anny, ul. Zacho­dzą­ce­go Słońca do słów Bogdana Loebla – poety, autora kilkuset tekstów piosenek i bluesów między innymi dla zespołu Breakout i Tadeusza Nalepy.

W 2014 wraz z sakso­fo­ni­stą Grzego­rzem Rytką założył zespół Sama Yoon, z którym w 2016 wydał album Umbada.

Ponadto wraz z Fundacją Afryka Inaczej i przyja­ciół­mi odnowił polskie szlagie­ry (premiera albumu muzycz­ne­go pt. "Warszawa da się lubić" odbyła się 12 grudnia 2013).

Publikacje książkowe

W marcu 2011 Diouf wydał swoją pierwszą książkę w języku polskim, Mała książka o rasizmie, nakładem wydaw­nic­twa Czarna Owca.

W 2010 Fundacja Afryka Inaczej wydała książkę, Afryka w Warsza­wie: dzieje diaspory Afrykań­skiej nad Wisła, pod redakcja Pawła Średziń­skie­go i Mamadou Diouf'a. Książka otrzy­ma­ła rok później nagrodę "Stołek" Redakcji "Gazety Stołecznej".

W 2011 ukazał się "Afrykań­ski space­row­nik po Warsza­wie", autor­stwa Mamadou Dioufa, wydany przez Fundację "Afryka Inaczej", przy wsparciu Miasta st. Warszawy.


Dyskografia 14

Anna Maria Jopek - Ale jestem

Ale jestem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 536 777-2
 • EAN: 0731453677722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Voo Voo - Czajnik

Czajnik

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: SCD 002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
Voo Voo - Gold

Gold

Voo Voo
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 51229-2
 • EAN: 0664125221926
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anna Maria Jopek - Jasnosłyszenie

Jasnosłyszenie

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 546 018 2
 • EAN: 0731454601825
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Karnawał - Pozytywne myślenie

Karnawał - Pozytywne myślenie

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 166
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Voo Voo - Koncert w Trójce

Koncert w Trójce

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 041
 • EAN: 0724352337026
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Koncert w Trójce (Longplay)

Koncert w Trójce (Longplay)

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 041
 • EAN: 0724352337026
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Koncert w Trójce (Singiel)

Koncert w Trójce (Singiel)

Voo Voo
Zakopower - Na siedem

Na siedem

Zakopower
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 022
 • EAN: 5099951831028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Voo Voo - Oov Oov

Oov Oov

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 036
 • EAN: 0724349629028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Voo Voo - Rapatapa to ja

Rapatapa to ja

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-082
 • EAN: 5902527008208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Trójdźwięki

Trójdźwięki

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5192232
 • EAN: 5099751922322
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Wzgórze

Wzgórze

Voo Voo
Voo Voo - Zapłacono

Zapłacono

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-068
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI