Marek Grechuta
Muzyk

Biografia

Marek Michał Gre­chu­ta (ur. 10 grud­nia 1945 w Zamo­ściu, zm. 9 paź­dzier­ni­ka 2006 w Kra­ko­wie) – pol­ski pio­sen­karz, poeta, kom­po­zy­tor i malarz, z wykształ­ce­nia archi­tekt.

Uzna­wa­ny za naj­waż­niej­sze­go przed­sta­wi­cie­la pol­skiej poezji śpie­wa­nej, wyko­rzy­sty­wał czę­sto ele­men­ty roc­ka, jazz-roc­ka i roc­ka pro­gre­syw­ne­go, szcze­gól­nie w począt­ko­wym okre­sie twór­czo­ści.

Zade­biu­to­wał w 1967. Zdo­by­wał nagro­dy na Stu­denc­kim Festi­wa­lu Pio­sen­ki w Kra­ko­wie i Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu. Pierw­sze dwie pły­ty nagrał z zespo­łem Ana­wa, w tym krą­żek pt. Marek Gre­chu­ta & Ana­wa (1970), z któ­re­go pocho­dzą prze­bo­je “Będziesz moją panią” i “Nie doka­zuj”. W 1971 zało­żył Gru­pę WIEM. W latach 1976–1986 zwią­za­ny był z Piw­ni­cą pod Bara­na­mi.

W 2001 otrzy­mał Nagro­dę Pol­skie­go Prze­my­słu Fono­gra­ficz­ne­go Zło­ty Fry­de­ryk za cało­kształt twór­czo­ści arty­stycz­nej.

Młodość

Uro­dził się w Zamo­ściu w 1945. W dzie­ciń­stwie wyje­chał z rodzi­ną do Chy­lic pod War­sza­wą, ale w 1956 rodzi­na na powrót osia­dła w Zamo­ściu. W cza­sie poby­tu w Chy­li­cach kościel­ny orga­ni­sta udzie­lał Gre­chu­cie pierw­szych lek­cji muzy­ki. Od naj­młod­szych lat uczył się gry na for­te­pia­nie.

Ukoń­czył zamoj­skie I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Jana Zamoy­skie­go. W 1963 pod­jął stu­dia archi­tek­to­nicz­ne na Poli­tech­ni­ce Kra­kow­skiej.

Kariera muzyczna

W 1966 wraz z Janem Kan­tym Paw­luś­kie­wi­czem zało­żył Kaba­ret Archi­tek­tów Ana­wa (z fran­cu­skie­go en avant – naprzód), któ­ry wkrót­ce się prze­obra­ził w zespół towa­rzy­szą­cy mu na wystę­pach. W paź­dzier­ni­ku 1967 zali­czył publicz­ny debiut muzycz­ny, wystę­pu­jąc z pio­sen­ką “Tan­go Ana­wa” na Stu­denc­kim Festi­wa­lu Pio­sen­ki w Kra­ko­wie, gdzie zajął dru­gie miej­sce wśród woka­li­stów. W 1968 na 6. KFPP w Opo­lu zdo­był nagro­dę dzien­ni­ka­rzy za pio­sen­kę “Ser­ce”, a rok póź­niej, za pio­sen­kę “Wese­le”, ode­brał jed­ną z głów­nych nagród (Nagro­dę TVP) na 7. KFPP. Z zespo­łem Ana­wa nagrał dwie pły­ty, Marek Gre­chu­ta & Ana­wa z 1970 i Koro­wód z 1971. W tym roku na 9. KFPP w Opo­lu zdo­był głów­ną nagro­dę za pio­sen­kę “Koro­wód”.

W 1971 opu­ścił zespół Ana­wa i zało­żył Gru­pę WIEM (W Innej Epo­ce Muzycz­nej), z któ­rą nagrał dwa albu­my, Dro­ga za wid­no­kresMagia obło­ków. Pły­ty wypeł­nio­ne były muzy­ką z ele­men­ta­mi jazz-roc­ka, a wśród tek­stów wyko­rzy­sta­no twór­czość poetów współ­cze­snych, takich jak Tade­usz Nowak, Tade­usz Śli­wiak, Ryszard Kry­nic­ki czy Mie­czy­sław Jastrun.

W 1976 ponow­nie nawią­zał współ­pra­cę z Paw­luś­kie­wi­czem oraz napi­sał muzy­kę do tek­stów Wit­ka­ce­go. W 1977 na 15. KFPP w Opo­lu jego pio­sen­ka “Hop – szklan­kę piwa” zdo­by­ła Nagro­dę Grand Prix, rów­nież na tym festi­wa­lu przez Kry­sty­nę Jan­dę wyko­ny­wa­na była pio­sen­ka “Guma do żucia”, któ­rej muzy­kę i sło­wa napi­sał Gre­chu­ta. Był rów­nież, wraz z Krzysz­to­fem Jasiń­skim i Janem Kan­tym Paw­luś­kie­wi­czem, współ­au­to­rem musi­ca­lu Sza­lo­na loko­mo­ty­wa według Wit­ka­ce­go, pre­zen­to­wa­ne­go w latach 1977–1980, m.in. w kra­kow­skim Teatrze STU oraz kato­wic­kim Spodku.

W 1976 roz­po­czął, trwa­ją­cą bli­sko 10 lat, współ­pra­cę z Piw­ni­cą pod Bara­na­mi. W 1979 nagrał pły­tę z pie­śnia­mi do słów poety Tade­usza Nowa­ka, któ­re poza nim zaśpie­wa­li Tere­sa Iwa­ni­szew­ska-Harem­za, Mag­da Umer oraz Marian Opa­nia. Utwo­ry te, pocho­dzą­ce ze spek­ta­klu Zapach łama­ne­go chle­ba nie spo­tka­ły się jed­nak z dobrym przy­ję­ciem. W 1981 uka­za­ły się Śpie­wa­ją­ce obra­zy, pły­ta nagra­na ponow­nie z zespo­łem Ana­wa, na któ­rej zna­la­zły się pio­sen­ki inspi­ro­wa­ne obra­za­mi van Gogha, Picas­sa, Dega­sa, Mone­ta, Reno­ira i Wyspiań­skie­go, a tak­że muzy­ka ze spek­ta­klu Otel­lo.

W 1984 wspól­nie z Kry­sty­ną Jan­dą nagrał album pt. W mali­no­wym chru­śnia­ku, z wier­sza­mi Bole­sła­wa Leśmia­na. Do wła­snych tek­stów wró­cił w 1986, wyda­jąc w 1987 pły­tę pt. Wio­sna – ach to ty, któ­ra wypeł­nio­na była lżej­szą muzy­ką i przy­nio­sła tytu­ło­wy prze­bój, a tak­że zawie­ra­ła frag­men­ty muzy­ki ze spek­ta­kli Colas Breu­go­non, Tumor Wit­ka­ce­goKro­ni­ka Olsz­tyń­ska. W 1987 napi­sał muzy­kę do przed­sta­wie­nia teatral­ne­go Jana Brze­chwy – Kop­ciu­szek. W 1989 wydał pły­tę pt. Kra­jo­braz pełen nadziei. W 1991 wydał Pio­sen­ki dla dzie­ci i rodzi­ców, nagra­ne wspól­nie z akto­ra­mi Teatru Sta­re­go w Kra­ko­wie oraz dzie­cię­cym chó­rem Gama. W 1994 wydał album pt. Dzie­sięć waż­nych słów, zawie­ra­ją­cy utwo­ry poświę­co­ne istot­nym war­to­ściom w życiu. Nawią­zy­wał na nim do Deka­lo­gu, okre­śla­jąc ją jako “dzie­sięć przy­ka­zań czło­wie­ka współ­cze­sne­go”.

W 2000 uka­zał się zestaw pt. Świe­cie nasz, zawie­ra­ją­cy wszyst­kie 13 albu­mów Gre­chu­ty. Kom­pi­la­cja otrzy­ma­ła w 2001 Nagro­dę Muzycz­ną Fry­de­ryk w kate­go­rii “naj­lep­sza reedy­cja”. Zestaw został wzno­wio­ny w 2005, uzu­peł­nio­no go wte­dy o album Nie­zwy­kłe miej­sca, a tak­że o skła­da­ją­cą się z nagrań archi­wal­nych pły­tę Godzi­na miło­wa­nia.

W 2003 wspól­nie z zespo­łem Myslo­vitz wyko­nał cover ich prze­bo­ju “Kra­ków”, któ­ry zna­lazł się na dwu­pły­to­wym albu­mie The Best of Myslo­vitz. Ostat­nią pły­tą Gre­chu­ty z pre­mie­ro­wym mate­ria­łem były Nie­zwy­kłe miej­sca (2004), na któ­rym zna­la­zły się pio­sen­ki poświę­co­ne miej­scom, któ­re go ocza­ro­wa­ły.

W 2006 na 43. KFPP w Opo­lu został uho­no­ro­wa­ny Grand Prix tego festi­wa­lu (Nagro­da Pre­ze­sa TVP).

Działalność pozamuzyczna

Był aktyw­nym mala­rzem, odby­wa­ły się wysta­wy obra­zów jego autor­stwa, m.in. w Kra­ko­wie (1981), Byto­miu (1984) czy Myśle­ni­cach (1986). Inte­re­so­wał się tak­że rzeź­bą i filo­zo­fią.

Wystą­pił w fil­mie Andrze­ja Waj­dy Polo­wa­nie na muchy (1969) oraz w fil­mie Tumor Wit­ka­ce­go (1985).

Śmierć i pogrzeb

Zmarł nagle w nocy 9 paź­dzier­ni­ka 2006, w wyni­ku nie­wy­dol­no­ści krą­że­nia, któ­ra była skut­kiem ogól­ne­go pogor­sze­nia sta­nu zdro­wia spo­wo­do­wa­ne­go kil­ko­ma czyn­ni­ka­mi.

17 paź­dzier­ni­ka 2006 został pocho­wa­ny w Alei Zasłu­żo­nych na Cmen­ta­rzu Rako­wic­kim w Kra­ko­wie. Pogrzeb poprze­dzi­ła msza świę­ta w Koście­le Mariac­kim, gdzie arty­ści Piw­ni­cy pod Bara­na­mi zaśpie­wa­li Przy­cho­dzi­my, odcho­dzi­myDezy­de­ra­ta. Gdy trum­na z cia­łem Mar­ka Gre­chu­ty opusz­cza­ła bazy­li­kę, roz­le­gły się okla­ski, któ­rym towa­rzy­szy­ła melo­dia pio­sen­ki arty­sty “Oca­lić od zapo­mnie­nia”. Od bra­my Cmen­ta­rza Rako­wic­kie­go trum­nę Mar­ka Gre­chu­ty nie­śli jego przy­ja­cie­le z Piw­ni­cy, m.in.: Grze­gorz Tur­nau, Jan Kan­ty Paw­luś­kie­wicz, Zbi­gniew Pre­isner. Nad gro­bem Jan Kan­ty Paw­luś­kie­wicz odczy­tał wiersz napi­sa­ny przez Lesz­ka Alek­san­dra Moczul­skie­go. W pogrze­bie Gre­chu­ty uczest­ni­czy­li m.in.: Grze­gorz Tur­nau, Miro­sław Czy­ży­kie­wicz, Jacek Zie­liń­ski, Anna Sza­ła­pak, Jacek Wój­cic­ki, Artur Rojek, Leszek Wój­to­wicz i pre­zy­dent Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski.

Życie prywatne

W 1970 poślu­bił Danu­tę, razem mie­li syna Łuka­sza, absol­wen­ta Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie.

Karie­rę Gre­chu­ty poważ­nie utrud­nia­ła zabu­rze­nie afek­tyw­ne dwu­bie­gu­no­we, na któ­rą cier­piał przez wie­le lat. Zda­rza­ło się, że z tego powo­du prze­ry­wał pró­by, a nawet wystę­py, co było przez widzów błęd­nie uwa­ża­ne za skut­ki nad­uży­cia alko­ho­lu. Zabu­rze­nie ujaw­ni­ło się już w mło­do­ści, po nagłym roz­sta­niu z Hali­ną Mar­mu­row­ską, uko­cha­ną dziew­czy­ną Gre­chu­ty. Potem przez wie­le lat arty­stę wspie­ra­ła żona Danu­ta, orga­ni­zu­jąc mu życie, ale dłu­go­trwa­łe napa­dy sil­nej depre­sji wyłą­cza­ły Gre­chu­tę z funk­cjo­no­wa­nia. Jego stan pogor­szy­ło nagłe zagi­nię­cie syna w 1999 – Gre­chu­ta wów­czas wziął udział w pro­gra­mie Kto­kol­wiek widział, kto­kol­wiek wie, w któ­rym poru­sza­no spra­wę. Syn odna­lazł się po 8 mie­sią­cach.

Upamiętnienie

O Mar­ku Gre­chu­cie powsta­ły trzy publi­ka­cje książ­ko­we: “Marek Gre­chu­ta. Por­tret arty­sty” (2006) Woj­cie­cha Majew­skie­go, “Marek. Marek Gre­chu­ta we wspo­mnie­niach żony Danu­ty” (2011) Danu­ty Gre­chu­ty i Jaku­ba Bara­na oraz “Chwi­le, któ­rych nie zna­my. Opo­wieść o Mar­ku Gre­chu­cie” (2013) Mar­ty Sztok­fisz.

9 paź­dzier­ni­ka 2007 na Cmen­ta­rzu Rako­wic­kim odsło­nię­to pomnik Gre­chu­ty. Uro­czy­stość poprze­dził prze­marsz koro­wo­du zło­żo­ne­go z przy­ja­ciół poety i miło­śni­ków jego twór­czo­ści.

W 2008 powstał krót­ko­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny o Gre­chu­cie pt. “Danu­ta i Marek Gre­chu­to­wie” w ramach seria­lu Taka miłość się nie zda­rza, wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Dag­ma­rę Kos­sak, a wypro­du­ko­wa­ny przez TVN Sty­le. W 2009 powstał film doku­men­tal­ny o życiu Gre­chu­ty pt. Gdzie­kol­wiek będę…, wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Pio­tra Pora­ja-Pole­skie­go i sfi­nan­so­wa­ny przez Pol­ski Insty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej oraz Tele­wi­zję Pol­ską. Sce­na­riusz fil­mu, obok reży­se­ra, współ­two­rzy­ła Danu­ta Gre­chu­ta.

NBP pla­no­wał emi­sję mone­ty z wize­run­kiem Mar­ka Gre­chu­ty w ramach serii Histo­ria pol­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, lecz pla­ny te nie zosta­ły dotąd zre­ali­zo­wa­ne.

Pio­sen­ka Mar­ka Gre­chu­ty “Dni, któ­rych nie zna­my” jest nie­ofi­cjal­nym hym­nem kibi­ców dru­ży­ny pił­kar­skiej Koro­ny Kiel­ce. Utwór jest odgry­wa­ny i śpie­wa­ny przed mecza­mi dru­ży­ny na Sta­dio­nie Miej­skim w Kiel­cach.

W kwiet­niu 2014 Radio Zet i Radio Zet Gold wyemi­to­wa­ły 20-odcin­ko­we słu­cho­wi­sko będą­ce wer­sją audio frag­men­tów książ­ki Jaku­ba Bara­na i Danu­ty Gre­chu­ty pt. “Marek. Marek Gre­chu­ta we wspo­mnie­niach żony Danu­ty”. Frag­men­ty czy­ta­ła Mag­da­le­na Różcz­ka. Dzię­ki sta­ra­niom Danu­ty Gre­chu­ty oraz Fun­da­cji “Koro­wód” im. Mar­ka Gre­chu­ty wszyst­kie odcin­ki są suk­ce­syw­nie publi­ko­wa­ne na pro­fi­lu arty­sty w ser­wi­sie Face­bo­ok oraz w YouTu­be.

We wrze­śniu 2015 nakła­dem wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S‑ka uka­zał się zbiór wier­szy Mar­ka Gre­chu­ty pt. Pani mi mówi nie­moż­li­we… Naj­pięk­niej­sze wier­sze i pio­sen­ki.

; Patron

W Bie­la­wie, Lubli­nie, Opo­lu, Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, Rado­miu, Słup­sku i Tur­ku znaj­du­ją się uli­ce, któ­rych patro­nem jest Marek Gre­chu­ta.

Pol­ska szko­ła spo­łecz­na w Pors­grunn w Nor­we­gii jako pierw­sza szko­ła nosi imię Mar­ka Gre­chu­ty.

W 2014 amfi­te­atro­wi Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry w Świ­no­uj­ściu uro­czy­ście nada­no imię Mar­ka Gre­chu­ty.

Od 2018 Park Kra­kow­ski w Kra­ko­wie ma za patro­na Gre­chu­tę.

Arty­stę upa­mięt­nia odby­wa­ją­cy się corocz­nie w Kra­ko­wie Gre­chu­ta Festi­val.

Nagrody i odznaczenia

 • II nagro­da na VI Festi­wa­lu Pio­sen­ki Stu­denc­kiej w Kra­ko­wie (1967)
 • Grand Prix dla naj­lep­szej pio­sen­ki na VI Festi­wa­lu Pio­sen­ki Stu­denc­kiej za utwór “Tan­go Ana­wa” (1967)
 • Głów­na nagro­da na Festi­wa­lu Arty­stycz­nym Mło­dzie­ży Aka­de­mic­kiej FAMA w Świ­no­uj­ściu (1968)
 • Nagro­da Dzien­ni­ka­rzy za pio­sen­kę “Ser­ce” na VI KFPP w Opo­lu (1968)
 • Nagro­da głów­na Tele­wi­zji Pol­skiej za pio­sen­kę “Wese­le” na VI KFPP w Opo­lu (1969)
 • Nagro­da głów­na Grand Prix za pio­sen­kę “Koro­wód” na IX KFPP w Opo­lu (1971)
 • Nagro­da głów­na Grand Prix za pio­sen­kę “Hop, szklan­kę piwa” na XV KFPP w Opo­lu (1977)
 • Nagro­da Dzien­ni­ka­rzy za pio­sen­kę “Guma do żucia” XV KFPP w Opo­lu (1977))
 • Naj­lep­szy kom­po­zy­tor prze­glą­du Poznań­ska Wio­sna Estra­do­wa (1979)
 • Srebr­ny Krzyż Zasłu­gi (1979)
 • Nagro­da Tele­wi­zji Dzie­ci i Mło­dzie­ży na Puław­skich Spo­tka­niach Lal­ka­rzy za wido­wi­sko muzycz­ne Pięk­ne jest kró­le­stwo moje (1995)
 • Zło­ta pły­ta za sprze­da­nie 50 tys. egzem­pla­rzy pły­ty Dni, któ­rych nie zna­my z serii “Zło­ta kolek­cja” (1999)
 • Krzyż Ofi­cer­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski (2000)
 • Nagro­da Pol­skie­go Prze­my­słu Fono­gra­ficz­ne­go Zło­ty Fry­de­ryk za cało­kształt arty­stycz­ny (2001)
 • Nagro­da Pol­skie­go Prze­my­słu Fono­gra­ficz­ne­go Fry­de­ryk w kate­go­rii “Reedy­cje” za serię Świe­cie nasz (2001)
 • Zło­ty indeks – nagro­da hono­ro­wa Festi­wa­lu Pio­sen­ki Stu­denc­kiej w Kra­ko­wie (2002)
 • Zło­ty Medal “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2005)
 • Nagro­da im. Karo­la Musio­ła za wybit­ne osią­gnię­cia w popu­la­ry­za­cji pol­skiej pio­sen­ki na Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu (2006)
 • Anioł Lanc­ko­ro­ny – tytuł hono­ro­wy mia­sta Lanc­ko­ro­na (2006)
 • Krzyż Koman­dor­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski (2006, pośmiert­nie)
 • Albumy poświęcone Markowi Grechucie

 • Woj­ciech Majew­ski Quin­tet – Gre­chu­ta (2001)
 • Grze­gorz Tur­nau – Histo­ria pew­nej podró­ży (2006)
 • Michał Bajor – Pio­sen­ki Mar­ka Gre­chu­ty i Jona­sza Kofty (2009)
 • Dzień dobry – Dzień dobry Panie Mar­ku (2010)
 • Pla­te­au – Pro­jekt Gre­chu­ta (2011)
 • Chór Kame­ral­ny Fer­ma­ta – Gre­chu­ta nie­jed­nym gło­sem (2012)
 • Mistrzo­wie pol­skiej pio­sen­ki: Marek Gre­chu­ta (2013)
 • Gre­chu­ta Festi­val 2013 (2014)
 • Zbiory poezji Marka Grechuty

  Źró­dło

 • Będziesz się uśmie­chać (1985)
 • Sztan­da­ry (1988)
 • Na ser­ca dnie (1990)
 • Kra­jo­braz pełen nadziei (1990)
 • Pani mi mówi nie­moż­li­we… Naj­pięk­niej­sze wier­sze i pio­sen­ki (2015)

 • Dyskografia 68

  Marek Grechuta - 40 piosenek

  40 piosenek

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania “Muza”
  • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
  • EAN: 5907783423512
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Voo Voo - Anawa 2020

  Anawa 2020

  Voo Voo
  Marek Grechuta - Aż 10 największych przebojów

  Aż 10 największych przebojów

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: MWP CD 095
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Marek Grechuta - Dni których nie znamy

  Dni których nie znamy

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: MWP CD 008
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Marek Grechuta - Dni, których nie znamy

  Dni, których nie znamy

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5237082
  • EAN: 0724352370825
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Krzysztof Cugowski - Dni, których nie znamy

  Dni, których nie znamy

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 417
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Marek Grechuta - Dni, których nie znamy. Część 1

  Dni, których nie znamy. Część 1

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Universum Fabryka Multimediów Sp. z o.o.
  • Numer katalogowy: UNICD1-2
  • EAN: 9770860908433
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  • Dodatkowa informacja: dodatek do "Gazety Wyborczej"
  Marek Grechuta - Dni, których nie znamy. Część 2

  Dni, których nie znamy. Część 2

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Universum Fabryka Multimediów Sp. z o.o.
  • Numer katalogowy: UNICD2
  • EAN: 9770860908440
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: dodatek do "Gazety Wyborczej"
  Marek Grechuta - Droga za widnokres

  Droga za widnokres

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Droga za widnokres

  Droga za widnokres

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Markart
  • Numer katalogowy: CDM 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  • Dodatkowa informacja: nowa wersja
  Marek Grechuta - Droga za widnokres / Korowód

  Droga za widnokres / Korowód

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD-312
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Marek Grechuta - Dziesięć ważnych słów

  Dziesięć ważnych słów

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Markart
  • Numer katalogowy: CDM 004
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Marek Grechuta - Godzina miłowania

  Godzina miłowania

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3116112
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
  Marek Grechuta - Gold Edition

  Gold Edition

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Wilk Records
  • Numer katalogowy: WR151CD
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Grzegorz Turnau - Historia pewnej podróży

  Historia pewnej podróży

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3860522
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Krzysztof Cugowski - Integralnie

  Integralnie

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5330762
  • EAN: 0724353307622
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Marek Grechuta - Koncerty - Kraków `81

  Koncerty - Kraków `81

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1783
  • EAN: 5907812247836
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Koncerty - Kraków `84

  Koncerty - Kraków `84

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1784
  • EAN: 5907812247843
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Koncerty - Opole `76

  Koncerty - Opole `76

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1782
  • EAN: 5907812247829
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Koncerty - Opolski korowód

  Koncerty - Opolski korowód

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1785 - 1786
  • EAN: 5907812247850
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Koncerty - Warszawa `73

  Koncerty - Warszawa `73

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1781
  • EAN: 5907812247812
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Korowód

  Korowód

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Korowód

  Korowód

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Andante
  • Numer katalogowy: 015
  • EAN: 5901448270152
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Marek Grechuta - Korowód

  Korowód

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5277422
  • EAN: 0724352774227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
  Marek Grechuta - Krajobraz pełen nadziei

  Krajobraz pełen nadziei

  Marek Grechuta
  Myslovitz - Kraków

  Kraków

  Myslovitz
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 13055 1
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  Marek Grechuta - Magia obłoków

  Magia obłoków

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SXL 1077
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1974
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Supraphon (CS)
  • Numer katalogowy: 1 13 1379
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1974
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta Anawa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5277402
  • EAN: 0724352774029
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
  Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa / Anawa

  Marek Grechuta Anawa / Anawa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD-321
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Marek Grechuta - Marek Grechuta i Anawa

  Marek Grechuta i Anawa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: REMS
  • Numer katalogowy: REMS CD 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Marek Grechuta - Muza pomyślności

  Muza pomyślności

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-128
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1978
  Zakopower - Na siedem

  Na siedem

  Zakopower
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: wydanie dla Dziennik Polska The Times
  Zakopower - Na siedem

  Na siedem

  Zakopower
  • Wytwórnia: Kayax
  • Numer katalogowy: KAYAX 022
  • EAN: 5099951831028
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: slipcase
  Marek Grechuta - Najpiękniejsze piosenki o miłości

  Najpiękniejsze piosenki o miłości

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: MWP CD 049
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Marek Grechuta - Najpiękniejsze przeboje

  Najpiękniejsze przeboje

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: MWP CD 043
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Marek Grechuta - Największe polskie przeboje

  Największe polskie przeboje

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: MWP CD 074
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Złota kolekcja część 5
  Marek Grechuta - Największe polskie przeboje

  Największe polskie przeboje

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: slim case
  Olek Klepacz - Neurotyki

  Neurotyki

  Olek Klepacz
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1543
  • EAN: 5907812245436
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: lift-lock case, standard
  Marek Grechuta - Niezwykłe miejsca

  Niezwykłe miejsca

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5 96364 2
  • EAN: 0724359636429
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Marek Grechuta - Ocalić od zapomnienia

  Ocalić od zapomnienia

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Ocalić od zapomnienia

  Ocalić od zapomnienia

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Ocalić od zapomnienia

  Ocalić od zapomnienia

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: 2501749710 *
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Marek Grechuta - Pieśni do słów Tadeusza Nowaka

  Pieśni do słów Tadeusza Nowaka

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1867
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
  Marek Grechuta - Piosenki dla dzieci i rodziców

  Piosenki dla dzieci i rodziców

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5324892
  • EAN: 0724353248925
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
  Marek Grechuta - Platynowa kolekcja, część 1

  Platynowa kolekcja, część 1

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Twój Styl
  • Numer katalogowy: 978-83-926660-0-4
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digibook
  Marek Grechuta - Platynowa kolekcja, część 2

  Platynowa kolekcja, część 2

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Twój Styl
  • Numer katalogowy: 978-83-926660-1-1
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digibook
  Marek Grechuta - Poeci piosenki

  Poeci piosenki

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 977189567444715
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Dodatkowa informacja: Płytoteka Dziennika
  Plateau - Projekt Grechuta

  Projekt Grechuta

  Plateau
  • Wytwórnia: 4ever Music
  • Numer katalogowy: 202
  • EAN: 5907592140464
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Marek Grechuta - Rarytasy

  Rarytasy

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD-410
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Maryla Rodowicz - Rarytasy cz. III 74 - 78

  Rarytasy cz. III 74 - 78

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 373 283 0
  • EAN: 0602537328307
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2013
  Marek Grechuta - Serce

  Serce

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N-0557
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1969
  Marek Grechuta - Serce

  Serce

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5367942
  • EAN: 0724353679422
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
  Marek Grechuta - Śpiewające obrazy

  Śpiewające obrazy

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 2132
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1981
  Marek Grechuta - Szalona lokomotywa

  Szalona lokomotywa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1496
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1977
  Marek Grechuta - The Best

  The Best

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: FMD Records
  • Numer katalogowy: FMD CD 0002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  • Dodatkowa informacja: album live
  Myslovitz - The Best Of...

  The Best Of...

  Myslovitz
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 512315 2
  • EAN: 5099751231523
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2003
  Marek Grechuta - To co najlepsze

  To co najlepsze

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - W malinowym chruśniaku

  W malinowym chruśniaku

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - W malinowym chruśniaku

  W malinowym chruśniaku

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5356342
  • EAN: 0724353563424
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
  Marek Grechuta - Wiosna - ach to ty

  Wiosna - ach to ty

  Marek Grechuta
  Marek Grechuta - Wiosna - ach to ty

  Wiosna - ach to ty

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5356332
  • EAN: 0724353563325
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
  Maryla Rodowicz - Wsiąść do pociągu

  Wsiąść do pociągu

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1681
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1978
  Grzegorz Turnau - Zakochany anioł

  Zakochany anioł

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3122192
  • EAN: 094631221927
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Marek Grechuta - Złote przeboje

  Złote przeboje

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Markart
  • Numer katalogowy: CDM 001 / 150 232-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1990
  Marek Grechuta - Złote przeboje

  Złote przeboje

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Fraza Records
  • Numer katalogowy: F 033
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1999
  Marek Grechuta - Złote przeboje

  Złote przeboje

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Widnokres Agencja Artystyczna
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: płyta z książką `Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty`

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI