Marek Siwek
Muzyk

Biografia

Marek Siwek (ur. 13 czerw­ca 1958, zm. 13 wrze­śnia 2012 w Pozna­niu) – pol­ski nie­peł­no­spraw­ny woka­li­sta i autor tek­stów, zna­ny m.in. ze współ­pra­cy z zespo­łem Lom­bard.

Po ukoń­cze­niu Stu­dium Pio­sen­kar­skie­go w Pozna­niu roz­po­czął pra­cę na estra­dzie. Cho­ro­wał na stward­nie­nie roz­sia­ne i w związ­ku z tym poru­szał się na wóz­ku inwa­lidz­kim. Wal­czył też z nowo­two­rem. W 1994 roku nawią­zał współ­pra­cę z Grze­go­rzem Stróż­nia­kiem. Rezul­ta­tem ich współ­pra­cy była pły­ta Bia­łe sale wyda­na w roku 1998 przy oka­zji kon­cer­tu “Sym­bio­za” na poznań­skiej Mal­cie. W 2000 roku Marek Siwek był nomi­no­wa­ny do tytu­łu “Czło­wie­ka roku” maga­zy­nu TVP Poznań “Wyzwa­nie”. W 2009 nomi­no­wa­no go do przy­zna­wa­nej przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Stward­nie­nia Roz­sia­ne­go nagro­dy im. Jame­sa D. Wol­fen­soh­na. Wystą­pił gościn­nie na wyda­nym w 2012 roku albu­mie gru­py Lom­bard, zaty­tu­ło­wa­nym Show Time, w utwo­rze “Pod skó­rą”, któ­re­go był współ­au­to­rem.

Zmarł 13 wrze­śnia 2012 roku. Pocho­wa­ny został na Cmen­ta­rzu Jeżyc­kim w Pozna­niu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI