Marek Stefankiewicz
Muzyk

Biografia

Marek Stefan­kie­wicz (ur. 13 marca 1954 w Lublinie) – polski klawi­szo­wiec, kompo­zy­tor, aranżer, dyrygent, kierow­nik muzyczny, pedagog. Członek Stowa­rzy­sze­nia Autorów ZAiKS, Związku Artystów Wykonaw­ców STOART i Polskiej Akademii Filmowej. Doktor habili­to­wa­ny sztuk muzycznych.

Życiorys

Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Lublinie w klasie forte­pia­nu. Absol­went Wycho­wa­nia Muzycz­ne­go na Akademii Muzycz­nej im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie (tytuł magistra sztuki uzyskał w 1982) oraz Wydziału Handlu Zagra­nicz­ne­go Szkoły Głównej Plano­wa­nia i Staty­sty­ki w Warszawie. 

Zadebiu­to­wał w 1972 roku, jako pianista zespołu Full Trio, z którym dokonał pierw­szych nagrań w Rozgło­śni Lubel­skiej Polskie­go Radia. Był wówczas uczniem lubel­skiej Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej II stopnia. Trio wykony­wa­ło muzykę z pogra­ni­cza jazzu, bluesa i popu. 

W latach 1973–1975 i w 1977 muzyk współ­pra­co­wał z rockową Budką Suflera. Brał udział w nagraniu jej debiu­tanc­kie­go longplaya Cień wielkiej góry oraz w rejestra­cji utworu Komen­tarz do pewnej legendy (zagrał m.in. na sakso­fo­nie)Wykonaw­cy ci uczest­ni­czy­li w nagraniu utworu "Komen­tarz do pewnej legendy".. W czasie studiów grywał również z holen­der­ską formacją Livin’ Blues, z zespołem z nurtu poezji śpiewa­nej Boom (brał udział w prezen­ta­cji spekta­klu pt. 13 wierszy K. K. Baczyń­skie­go, premiera: marzec 1979)Słońce w ramio­nach. Grupa Boom (CD, Monoplan 2012) info: okładka płyty (str. 81-82, 98-99), Perfec­tem i duetem Marek i Wacek. W 1979 roku zadebiu­to­wał jako kompozytor. 

Po ukończe­niu studiów muzycz­nych w 1982 roku, jako pianista i aranżer pracował w: Polskiej Orkie­strze Radiowej, Filhar­mo­nii Narodo­wej, w Studio Jazzowym Polskie­go Radia, Orkie­strze Teatru Wielkie­go, Orkie­strze Sinfonia Varsovia oraz w big-bandach: Andrzeja Trzaskow­skie­go, Zbignie­wa Górnego i w Alex Bandzie. Koncer­to­wał w kraju i za granicą, m.in. w RFN, NRD, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austra­lii, Stanach Zjedno­czo­nych i Japonii. 

Był dyrygen­tem i kierow­ni­kiem muzycz­nym, m.in. w Teatrze Studio i Teatrze Scena Prezen­ta­cje w Warsza­wie. Współ­pra­co­wał także z zespo­ła­mi orkie­stro­wy­mi i chóral­ny­mi w czasie sesji nagra­nio­wych, jak również podczas koncer­tów i festi­wa­li (KFPP w Opolu, MFP w Sopocie, Przegląd Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu). Udzielał się również, jako pianista i kierow­nik muzyczny w telewi­zyj­nych i radio­wych progra­mach muzycz­nych (Droga do gwiazd, Śpiewa­ją­ce forte­pia­ny, Showtime).

Jest autorem:

– muzyki do filmów, seriali i spekta­kli telewi­zyj­nych, m.in.: Smak czeko­la­dy (reż. Paweł Karpiń­ski), To tylko Rock (reż. Paweł Karpiń­ski), Miłość z listy przebo­jów (reż. Marek Nowicki), Sara (reż. Maciej Ślesicki), Klan, Paradiso (reż. Andrzej Strzelecki);

– muzyki instrumentalnej; 

– piosenek śpiewa­nych, m.in. przez: Ewę Bem, Danutę Błażej­czyk, Halinę Frącko­wiak, Irenę Jarocką, Krystynę Prońko (skompo­no­wał m.in. piosenkę Jesteś lekiem na całe zło), Hannę Banaszak, Annę Jantar, Marylę Rodowicz, Alicję Majewską, Zdzisła­wę Sośnicką, Hannę Banaszak, Martynę Jakubo­wicz, Natalię Kukulską, Zbignie­wa Wodec­kie­go, Krzysz­to­fa Cugow­skie­go, Andrzeja Zauchę (jako członek Grupy Doktora Q nagrał debiu­tanc­ki album solowy piosen­ka­rza pt. Wszyst­kie stworze­nia duże i małe), Piotra Schulza, Mieczy­sła­wa Szcze­śnia­ka, czy Janusza Szroma; 

– piosenek dla dzieci. 

Ponadto pojawił się w obsadzie aktor­skiej filmów: To tylko Rock (1983) i Miłość z listy przebo­jów (1984) oraz seriali: KlanNa dobre i na złe. Jest laure­atem nagrody dzien­ni­ka­rzy, którą otrzymał na XXIV Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej Opole '87 za aranża­cję Polskiej Madonny i III nagrody w koncer­cie "Premiery" na XXVIII Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej Opole ’91 za Nie bój się żyć.

Od paździer­ni­ka 2003 roku do chwili obecnej jest wykła­dow­cą na Wydziale Artystycz­nym – Instytut Sztuki UMCS w Lublinie (Kierunek: Jazz i Muzyka Estra­do­wa) i od paździer­ni­ka 2009 roku do chwili obecnej na Akademii Teatral­nej im. Aleksan­dra Zelwe­ro­wi­cza w Warsza­wie. Za pracę pedago­gicz­ną otrzymał nagrody rektor­skie (2011, 2012, 2014, 2015). 

W 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuki muzycz­nej w dyscy­pli­nie artystycz­nej "dyrygen­tu­ra", nadany przez Radę Wydziału Dyrygen­tu­ry Chóral­nej, Edukacji Muzycz­nej, Muzyki Kościel­nej, Rytmiki i Tańca Uniwer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie. Kilku­krot­nie uczest­ni­czył w organi­za­cji Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Szkół Teatralnych. 

Ze swoimi studen­ta­mi uczest­ni­czył w podob­nych festi­wa­lach w Indiach (Delhi, 2012), na Słowacji (Braty­sła­wa, 2014) i w Rumunii (Suczawa, 2015). Ponadto prowa­dził między­na­ro­do­we warsz­ta­ty muzyczne w kraju i w 2013 w Stras­berg Studio w Nowym Jorku.

W roku 2012 roku został uhono­ro­wa­ny przez Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis", zaś w 2016 został odzna­czo­ny przez Prezy­den­ta Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

15 stycznia 2020 roku Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderew­skie­go w Poznaniu nadała Markowi Stefan­kie­wi­czo­wi stopień doktora habili­to­wa­ne­go w dziedzi­nie sztuki, w dyscy­pli­nie sztuki muzyczne.

Pełna pisemna wersja przebiegu kariery zawodowej

Na stronie inter­ne­to­wej Akademii Muzycz­nej im. Ignacego Jana Paderew­skie­go w Poznaniu Marek Stefan­kie­wicz zamie­ścił swój autore­fe­rat w którym (w obszer­nych fragmen­tach) opisał przebieg swojej kariery zawodowej.


Dyskografia 11

Krzysztof Cugowski - Będę dla Ciebie kim tylko chcesz

Będę dla Ciebie kim tylko chcesz

Krzysztof Cugowski
Maryla Rodowicz - Był sobie król

Był sobie król

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP 015
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Budka Suflera - Cień wielkiej góry

Cień wielkiej góry

Budka Suflera
Budka Suflera - Cień wielkiej góry

Cień wielkiej góry

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Budka Suflera - Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Budka Suflera Production
 • Numer katalogowy: BSP 05-2011
 • EAN: 5901549593259
 • Nośnik: BOX 2LP+2CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Maryla Rodowicz - Gejsza nocy

Gejsza nocy

Maryla Rodowicz
Martyna Jakubowicz - Maquillage

Maquillage

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: M-0009
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Krzysztof Cugowski & Cross - Podwójna twarz

Podwójna twarz

Krzysztof Cugowski & Cross
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 015
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Maryla Rodowicz - Polska Madonna

Polska Madonna

Maryla Rodowicz
Maryla Rodowicz - Święty spokój

Święty spokój

Maryla Rodowicz
Krzysztof Cugowski - Wokół cisza trwa

Wokół cisza trwa

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1783
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI