Mariusz Duda
Muzyk

Biografia

Mariusz Duda (ur. 25 września 1975 w Węgorze­wie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta, autor tekstów i multiin­stru­men­ta­li­sta. Duda jest znany przede wszyst­kim z występów w zespołem rockowym River­si­de, w którym pełni funkcję głównego kompo­zy­to­ra, wokali­sty, basisty, gitarzy­sty i autora tekstów. Twórca solowego projektu Lunatic Soul.

Życiorys

Mariusz Duda urodził się 25 września 1975 w Węgorze­wie. Jako pięcio­la­tek zacząć śpiewać w szkolnym zespole. Gdy miał dziesięć lat, mama zapisała go na lekcji gry na pianinie. Ćwicze­nia na lekcjach gry na pianinie były pierwszą inspi­ra­cją do tworze­nia własnych utworów. 

W wieku 15 lat wraz ze szkol­ny­mi kolegami założył zespół Decay. Wtedy też po raz pierwszy wziął na siebie funkcję śpiewa­ją­ce­go basisty. Zespół grał muzykę metalową inspi­ro­wa­ną takimi forma­cja­mi jak Metal­li­ca, Testa­ment czy Flotsam and Jetsam. Wraz z Decay zagrał pierwszy w życiu koncert na festi­wa­lu rockowym w Węgorze­wie w 1991. We wrześniu 1992 dołączył do neopro­gre­syw­nej formacji Xanadu, gdzie począt­ko­wo pełnił rolę klawi­szow­ca. Po kilku­mie­sięcz­nym okresie funkcjo­no­wa­nia w dwóch zespo­łach Duda opuścił szeregi Decay i skupił się tylko na Xanadu. Po zdaniu matury w 1994 roku posta­no­wił zrobić sobie rok przerwy w nauce i skoncen­tro­wać się na muzyce. W tym samym roku, wraz z Xanadu, wystąpił na festi­wa­lu w Jaroci­nie. Formacja wydala również kasetę magne­to­fo­no­wą "Najdal­szy brzeg", która poprzez nieod­po­wied­nią dystry­bu­cję nie dotarła do szersze­go grona odbiorców.

W 1995 roku rozpo­czął zaoczne studia prawni­cze w Toruniu. Rok później Xanadu zareje­stro­wa­ło album "Wczoraj­sze ślady". Materiał nigdy nie został wydany oficjal­nie. W 1996 roku zespół Xanadu przestał istnieć, a Duda został anima­to­rem kultury w Węgorze­wie. Organi­zo­wał koncerty, reżyse­ro­wał spekta­kle teatral­ne, pisał do nich muzykę. W 1997 rzucił studia i powrócił do tworze­nia muzyki w rozma­itych forma­cjach. Dorabiał m.in. jako akustyk, ale nie widząc możli­wo­ści rozwoju kariery muzycz­nej w rodzin­nym mieście, w 2000 posta­no­wił przepro­wa­dzić się do Warszawy. Pracował w firmie wynaj­mu­ją­cej samocho­dy, uczęsz­czał do szkoły reklamy, po pracy z kolegami z pracy grał w metalo­wym zespole Hexen. Formacja nie miała planów profe­sjo­nal­nej kariery, ale dzięki dziele­niu tej samej sali prób, w listo­pa­dzie 2001 poznał Piotra Kozie­radz­kie­go, Jacka Melnic­kie­go oraz Piotra Grudziń­skie­go, w wyniku czego dołączył do ich składu a on przero­dził się w zespół Riverside.

Działalność artystyczna

Riverside

Mariusz Duda jest wokali­stą, basistą, gitarzy­stą, głównym kompo­zy­to­rem i autorem tekstów zespołu. River­si­de jest obecnie jednym z najle­piej rozpo­zna­wal­nych polskich zespołów na świecie. Wystę­po­wał na wielu zagra­nicz­nych festi­wa­lach jak Arrow Rock i Bospop w Holandii, Massti­val w Turcji, Baja Prog w Meksyku, Masters of Rock w Czechach, Monsters of Rock w Hiszpa­nii czy Nearfest i Progpo­wer w USA. Trasa "Anno Domini High Defini­tion Tour" 2009/​2010 przycią­gnę­ła na całym świecie prawie 20 000 fanów.

Lunatic Soul

Solowy projekt Mariusza Dudy, który powstał w 2008 roku "z potrzeby eksplo­ra­cji innych teryto­riów muzycz­nych". Pod szyldem Lunatic Soul ukazało się dotych­czas sześć albumów. Wraz z rozwojem projektu wydaw­nic­twa Lunatic Soul zaczęły tworzyć cykl, który sam artysta nazwał "The Circle of Life and Death". Cały cykl ma się składać z ośmiu płyt.

Riverside

Mariusz Duda jest wokali­stą, basistą, gitarzy­stą, głównym kompo­zy­to­rem i autorem tekstów zespołu. River­si­de jest obecnie jednym z najle­piej rozpo­zna­wal­nych polskich zespołów na świecie. Wystę­po­wał na wielu zagra­nicz­nych festi­wa­lach jak Arrow Rock i Bospop w Holandii, Massti­val w Turcji, Baja Prog w Meksyku, Masters of Rock w Czechach, Monsters of Rock w Hiszpa­nii czy Nearfest i Progpo­wer w USA. Trasa "Anno Domini High Defini­tion Tour" 2009/​2010 przycią­gnę­ła na całym świecie prawie 20 000 fanów.

Lunatic Soul

Solowy projekt Mariusza Dudy, który powstał w 2008 roku "z potrzeby eksplo­ra­cji innych teryto­riów muzycz­nych". Pod szyldem Lunatic Soul ukazało się dotych­czas sześć albumów. Wraz z rozwojem projektu wydaw­nic­twa Lunatic Soul zaczęły tworzyć cykl, który sam artysta nazwał "The Circle of Life and Death". Cały cykl ma się składać z ośmiu płyt.

Styl artystyczny

Riverside

Zespół River­si­de jest powszech­nie katego­ry­zo­wa­ny jako przed­sta­wi­ciel rocka lub metalu progre­syw­ne­go. Formacja grała wspólne koncerty oraz trasy z zespo­ła­mi będącymi przed­sta­wi­cie­la­mi tego gatunku, takimi jak Opeth, Anathema czy Dream Theatre, ale Duda polemi­zu­je z taką katego­ry­za­cją twórczo­ści zespołu.

River­si­de to zespół, w którym zawsze najważ­niej­sza była melodia. Ja sam nie mam zdolno­ści w skakaniu po gryfie, bo nudne to dla mnie i niezbyt atrak­cyj­ne, ale potrafię napisać ładną piosenkę i zaśpie­wać lub zagrać nośną melodię. Tego się trzymam i wokół tego buduję swój styl i styl zespołu. Jestem melan­cho­li­kiem, dlatego w River­si­de jest dużo smutnych melodii, ale takie też po prostu lubię najbar­dziej, chociaż staram się raz na jakiś czas od nich uciekać. Niemniej jednak, rock melan­cho­lij­ny mi nie przeszka­dza i myślę, że bardziej pasuje do naszej muzyki niż progre­syw­ny rock czy progre­syw­ny metal

|Mariusz Duda|infomusic.pl

Lunatic Soul

Lunatic Soul to w pełni autorski i solowy projekt Mariusza Dudy. Podkre­śla to także nazwa, której ilość liter odpowia­da ilości liter w imieniu i nazwisku muzyka. Cechą charak­te­ry­stycz­ną muzyki Lunatic Soul jest brak użycia gitary w utworach. Pod względem stylu solowy projekt Dudy wymyka się standar­do­wym katego­ry­za­cjom. Recen­zen­ci określa­ją utwory Lunatic Soul jako "bardzo orien­tal­ne, transowe, eklek­tycz­ne, wręcz ponad­ga­tun­ko­we wariacje na temat ogółu muzyki rockowej, elektro­nicz­nej i folkowej". Zwracają też uwagę na artystycz­ną wizję Dudy, której stałym elemen­tem jest „poszu­ki­wa­nie niestan­dar­do­wych brzmień, aranża­cyj­nych smaczków i detali a ponadto ekspe­ry­men­to­wa­nie z dźwię­kiem w obszarze szeroko rozumia­nej muzyki elektro­nicz­nej, ambientu, czy trip hopu.

Riverside

Zespół River­si­de jest powszech­nie katego­ry­zo­wa­ny jako przed­sta­wi­ciel rocka lub metalu progre­syw­ne­go. Formacja grała wspólne koncerty oraz trasy z zespo­ła­mi będącymi przed­sta­wi­cie­la­mi tego gatunku, takimi jak Opeth, Anathema czy Dream Theatre, ale Duda polemi­zu­je z taką katego­ry­za­cją twórczo­ści zespołu.

River­si­de to zespół, w którym zawsze najważ­niej­sza była melodia. Ja sam nie mam zdolno­ści w skakaniu po gryfie, bo nudne to dla mnie i niezbyt atrak­cyj­ne, ale potrafię napisać ładną piosenkę i zaśpie­wać lub zagrać nośną melodię. Tego się trzymam i wokół tego buduję swój styl i styl zespołu. Jestem melan­cho­li­kiem, dlatego w River­si­de jest dużo smutnych melodii, ale takie też po prostu lubię najbar­dziej, chociaż staram się raz na jakiś czas od nich uciekać. Niemniej jednak, rock melan­cho­lij­ny mi nie przeszka­dza i myślę, że bardziej pasuje do naszej muzyki niż progre­syw­ny rock czy progre­syw­ny metal

|Mariusz Duda|infomusic.pl

Lunatic Soul

Lunatic Soul to w pełni autorski i solowy projekt Mariusza Dudy. Podkre­śla to także nazwa, której ilość liter odpowia­da ilości liter w imieniu i nazwisku muzyka. Cechą charak­te­ry­stycz­ną muzyki Lunatic Soul jest brak użycia gitary w utworach. Pod względem stylu solowy projekt Dudy wymyka się standar­do­wym katego­ry­za­cjom. Recen­zen­ci określa­ją utwory Lunatic Soul jako "bardzo orien­tal­ne, transowe, eklek­tycz­ne, wręcz ponad­ga­tun­ko­we wariacje na temat ogółu muzyki rockowej, elektro­nicz­nej i folkowej". Zwracają też uwagę na artystycz­ną wizję Dudy, której stałym elemen­tem jest „poszu­ki­wa­nie niestan­dar­do­wych brzmień, aranża­cyj­nych smaczków i detali a ponadto ekspe­ry­men­to­wa­nie z dźwię­kiem w obszarze szeroko rozumia­nej muzyki elektro­nicz­nej, ambientu, czy trip hopu.


Dyskografia 32

Riverside - 02 Panic Room

02 Panic Room

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 040
 • EAN: 5903427871862
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Anno Domini High Definition

Anno Domini High Definition

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 081
 • EAN: 5903427872463
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Lunatic Soul - Anymore

Anymore

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 325
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Meller Gołyźniak Duda - Breaking Habits

Breaking Habits

Meller Gołyźniak Duda
 • Wytwórnia: Rock Serwis
 • Numer katalogowy: RSCD073
 • EAN: 5907729907328
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Riverside - Conceiving You

Conceiving You

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYST 022
 • EAN: 5903427871541
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Riverside - Eye Of The Soundscape

Eye Of The Soundscape

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 303
 • EAN: 5903427879691
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Lunatic Soul - Fractured

Fractured

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 318
 • EAN: 5902643880313
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Lunatic Soul - Impressions

Impressions

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Kscope (UK)
 • Numer katalogowy: KSCOPE821
 • EAN: 0802644582115
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2011
Meller Gołyźniak Duda - Live

Live

Meller Gołyźniak Duda
 • Wytwórnia: Rock Serwis
 • Numer katalogowy: RSCD074
 • EAN: 5907729907427
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
Riverside - Loose Heart

Loose Heart

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Riverside - Lost `n` Found - Live in Tilburg

Lost `n` Found - Live in Tilburg

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: CD02
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Riverside - Love, Fear And The Time Machine

Love, Fear And The Time Machine

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 287
 • EAN: 5903427878700
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
Lunatic Soul - Lunatic Soul

Lunatic Soul

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 064
 • EAN: 5903427872203
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Lunatic Soul - Lunatic Soul

Lunatic Soul

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 139
 • EAN: 5903427874108
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Memories In My Head

Memories In My Head

Riverside
 • Wytwórnia: ProgTeam
 • Numer katalogowy: PT_004
 • EAN: 5907785036987
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Amarok - Metanoia

Metanoia

Amarok
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 036 R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Robert Srzednicki & Artur Szolc - Music Inspired by Alchemy

Music Inspired by Alchemy

Robert Srzednicki & Artur Szolc
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: 072
 • EAN: 5901844915930
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Riverside - Out Of Myself

Out Of Myself

Riverside
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5151742
 • EAN: 5099751517429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Riverside - Rapid Eye Movement

Rapid Eye Movement

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 044
 • EAN: 5903427871909
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Reality Dream

Reality Dream

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2008
 • Dodatkowa informacja: 500 numerowanych egzemplarzy
Riverside - Reality Dream Trilogy

Reality Dream Trilogy

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 178
 • EAN: 5903427874894
 • Nośnik: BOX 6CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Riverside - Riverside Promo

Riverside Promo

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Dodatkowa informacja: nakład 300 egzemplarzy
Indukti - S.U.S.A.R.

S.U.S.A.R.

Indukti
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: OM 012
 • EAN: 5906245738126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Riverside - Schizophrenic Prayer

Schizophrenic Prayer

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 053
 • EAN: 5903427872043
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Second Life Syndrome

Second Life Syndrome

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 023
 • EAN: 5903427871558
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Shrine Of New Generation Slaves

Shrine Of New Generation Slaves

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 230
 • EAN: 5903427875907
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Lunatic Soul - Under The Fragmented Sky

Under The Fragmented Sky

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 332
 • EAN: 5902643881129
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Vale Of Tears

Vale Of Tears

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Riverside - Voices In My Head

Voices In My Head

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 020
 • EAN: 5903427871527
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Lunatic Soul - Walking On A Flashlight Beam

Walking On A Flashlight Beam

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 272
 • EAN: 5903427876812
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: DVD: In Between
Riverside - Wasteland

Wasteland

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 340
 • EAN: 5902643881761
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
Riverside - Wasteland Tour 2018 - 2020

Wasteland Tour 2018 - 2020

Riverside
 • Wytwórnia: Vintage Vinyl Records
 • Numer katalogowy: VV006
 • Nośnik: 2CD+DVD+Blu-ray
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI