Mariusz Duda
Muzyk

Biografia

Mariusz Duda (ur. 25 wrze­śnia 1975 w Węgo­rze­wie) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, woka­li­sta, autor tek­stów i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta. Duda jest zna­ny przede wszyst­kim z wystę­pów w zespo­łem roc­ko­wym River­si­de, w któ­rym peł­ni funk­cję głów­ne­go kom­po­zy­to­ra, woka­li­sty, basi­sty, gita­rzy­sty i auto­ra tek­stów. Twór­ca solo­we­go pro­jek­tu Luna­tic Soul.

Życiorys

Mariusz Duda uro­dził się 25 wrze­śnia 1975 w Węgo­rze­wie. Jako pię­cio­la­tek zacząć śpie­wać w szkol­nym zespo­le. Gdy miał dzie­sięć lat, mama zapi­sa­ła go na lek­cji gry na pia­ni­nie. Ćwi­cze­nia na lek­cjach gry na pia­ni­nie były pierw­szą inspi­ra­cją do two­rze­nia wła­snych utwo­rów.

W wie­ku 15 lat wraz ze szkol­ny­mi kole­ga­mi zało­żył zespół Decay. Wte­dy też po raz pierw­szy wziął na sie­bie funk­cję śpie­wa­ją­ce­go basi­sty. Zespół grał muzy­kę meta­lo­wą inspi­ro­wa­ną taki­mi for­ma­cja­mi jak Metal­li­ca, Testa­ment czy Flot­sam and Jet­sam. Wraz z Decay zagrał pierw­szy w życiu kon­cert na festi­wa­lu roc­ko­wym w Węgo­rze­wie w 1991. We wrze­śniu 1992 dołą­czył do neo­pro­gre­syw­nej for­ma­cji Xana­du, gdzie począt­ko­wo peł­nił rolę kla­wi­szow­ca. Po kil­ku­mie­sięcz­nym okre­sie funk­cjo­no­wa­nia w dwóch zespo­łach Duda opu­ścił sze­re­gi Decay i sku­pił się tyl­ko na Xana­du. Po zda­niu matu­ry w 1994 roku posta­no­wił zro­bić sobie rok prze­rwy w nauce i skon­cen­tro­wać się na muzy­ce. W tym samym roku, wraz z Xana­du, wystą­pił na festi­wa­lu w Jaro­ci­nie. For­ma­cja wyda­la rów­nież kase­tę magne­to­fo­no­wą “Naj­dal­szy brzeg”, któ­ra poprzez nie­od­po­wied­nią dys­try­bu­cję nie dotar­ła do szer­sze­go gro­na odbior­ców.

W 1995 roku roz­po­czął zaocz­ne stu­dia praw­ni­cze w Toru­niu. Rok póź­niej Xana­du zare­je­stro­wa­ło album “Wczo­raj­sze śla­dy”. Mate­riał nigdy nie został wyda­ny ofi­cjal­nie. W 1996 roku zespół Xana­du prze­stał ist­nieć, a Duda został ani­ma­to­rem kul­tu­ry w Węgo­rze­wie. Orga­ni­zo­wał kon­cer­ty, reży­se­ro­wał spek­ta­kle teatral­ne, pisał do nich muzy­kę. W 1997 rzu­cił stu­dia i powró­cił do two­rze­nia muzy­ki w roz­ma­itych for­ma­cjach. Dora­biał m.in. jako aku­styk, ale nie widząc moż­li­wo­ści roz­wo­ju karie­ry muzycz­nej w rodzin­nym mie­ście, w 2000 posta­no­wił prze­pro­wa­dzić się do War­sza­wy. Pra­co­wał w fir­mie wynaj­mu­ją­cej samo­cho­dy, uczęsz­czał do szko­ły rekla­my, po pra­cy z kole­ga­mi z pra­cy grał w meta­lo­wym zespo­le Hexen. For­ma­cja nie mia­ła pla­nów pro­fe­sjo­nal­nej karie­ry, ale dzię­ki dzie­le­niu tej samej sali prób, w listo­pa­dzie 2001 poznał Pio­tra Kozie­radz­kie­go, Jac­ka Mel­nic­kie­go oraz Pio­tra Gru­dziń­skie­go, w wyni­ku cze­go dołą­czył do ich skła­du a on prze­ro­dził się w zespół River­si­de.

Działalność artystyczna

Riverside

Mariusz Duda jest woka­li­stą, basi­stą, gita­rzy­stą, głów­nym kom­po­zy­to­rem i auto­rem tek­stów zespo­łu. River­si­de jest obec­nie jed­nym z naj­le­piej roz­po­zna­wal­nych pol­skich zespo­łów na świe­cie. Wystę­po­wał na wie­lu zagra­nicz­nych festi­wa­lach jak Arrow Rock i Bospop w Holan­dii, Mas­sti­val w Tur­cji, Baja Prog w Mek­sy­ku, Masters of Rock w Cze­chach, Mon­sters of Rock w Hisz­pa­nii czy Near­fest i Prog­po­wer w USA. Tra­sa “Anno Domi­ni High Defi­ni­tion Tour” 2009/2010 przy­cią­gnę­ła na całym świe­cie pra­wie 20 000 fanów.

Lunatic Soul

Solo­wy pro­jekt Mariu­sza Dudy, któ­ry powstał w 2008 roku “z potrze­by eks­plo­ra­cji innych tery­to­riów muzycz­nych”. Pod szyl­dem Luna­tic Soul uka­za­ło się dotych­czas sześć albu­mów. Wraz z roz­wo­jem pro­jek­tu wydaw­nic­twa Luna­tic Soul zaczę­ły two­rzyć cykl, któ­ry sam arty­sta nazwał “The Circ­le of Life and Death”. Cały cykl ma się skła­dać z ośmiu płyt.

Riverside

Mariusz Duda jest woka­li­stą, basi­stą, gita­rzy­stą, głów­nym kom­po­zy­to­rem i auto­rem tek­stów zespo­łu. River­si­de jest obec­nie jed­nym z naj­le­piej roz­po­zna­wal­nych pol­skich zespo­łów na świe­cie. Wystę­po­wał na wie­lu zagra­nicz­nych festi­wa­lach jak Arrow Rock i Bospop w Holan­dii, Mas­sti­val w Tur­cji, Baja Prog w Mek­sy­ku, Masters of Rock w Cze­chach, Mon­sters of Rock w Hisz­pa­nii czy Near­fest i Prog­po­wer w USA. Tra­sa “Anno Domi­ni High Defi­ni­tion Tour” 2009/2010 przy­cią­gnę­ła na całym świe­cie pra­wie 20 000 fanów.

Lunatic Soul

Solo­wy pro­jekt Mariu­sza Dudy, któ­ry powstał w 2008 roku “z potrze­by eks­plo­ra­cji innych tery­to­riów muzycz­nych”. Pod szyl­dem Luna­tic Soul uka­za­ło się dotych­czas sześć albu­mów. Wraz z roz­wo­jem pro­jek­tu wydaw­nic­twa Luna­tic Soul zaczę­ły two­rzyć cykl, któ­ry sam arty­sta nazwał “The Circ­le of Life and Death”. Cały cykl ma się skła­dać z ośmiu płyt.

Styl artystyczny

Riverside

Zespół River­si­de jest powszech­nie kate­go­ry­zo­wa­ny jako przed­sta­wi­ciel roc­ka lub meta­lu pro­gre­syw­ne­go. For­ma­cja gra­ła wspól­ne kon­cer­ty oraz tra­sy z zespo­ła­mi będą­cy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi tego gatun­ku, taki­mi jak Opeth, Ana­the­ma czy Dre­am The­atre, ale Duda pole­mi­zu­je z taką kate­go­ry­za­cją twór­czo­ści zespo­łu.

River­si­de to zespół, w któ­rym zawsze naj­waż­niej­sza była melo­dia. Ja sam nie mam zdol­no­ści w ska­ka­niu po gry­fie, bo nud­ne to dla mnie i nie­zbyt atrak­cyj­ne, ale potra­fię napi­sać ład­ną pio­sen­kę i zaśpie­wać lub zagrać nośną melo­dię. Tego się trzy­mam i wokół tego budu­ję swój styl i styl zespo­łu. Jestem melan­cho­li­kiem, dla­te­go w River­si­de jest dużo smut­nych melo­dii, ale takie też po pro­stu lubię naj­bar­dziej, cho­ciaż sta­ram się raz na jakiś czas od nich ucie­kać. Nie­mniej jed­nak, rock melan­cho­lij­ny mi nie prze­szka­dza i myślę, że bar­dziej pasu­je do naszej muzy­ki niż pro­gre­syw­ny rock czy pro­gre­syw­ny metal

|Mariusz Duda|infomusic.pl

Lunatic Soul

Luna­tic Soul to w peł­ni autor­ski i solo­wy pro­jekt Mariu­sza Dudy. Pod­kre­śla to tak­że nazwa, któ­rej ilość liter odpo­wia­da ilo­ści liter w imie­niu i nazwi­sku muzy­ka. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną muzy­ki Luna­tic Soul jest brak uży­cia gita­ry w utwo­rach. Pod wzglę­dem sty­lu solo­wy pro­jekt Dudy wymy­ka się stan­dar­do­wym kate­go­ry­za­cjom. Recen­zen­ci okre­śla­ją utwo­ry Luna­tic Soul jako “bar­dzo orien­tal­ne, trans­owe, eklek­tycz­ne, wręcz ponad­ga­tun­ko­we waria­cje na temat ogó­łu muzy­ki roc­ko­wej, elek­tro­nicz­nej i fol­ko­wej”. Zwra­ca­ją też uwa­gę na arty­stycz­ną wizję Dudy, któ­rej sta­łym ele­men­tem jest „poszu­ki­wa­nie nie­stan­dar­do­wych brzmień, aran­ża­cyj­nych smacz­ków i deta­li a ponad­to eks­pe­ry­men­to­wa­nie z dźwię­kiem w obsza­rze sze­ro­ko rozu­mia­nej muzy­ki elek­tro­nicz­nej, ambien­tu, czy trip hopu.

Riverside

Zespół River­si­de jest powszech­nie kate­go­ry­zo­wa­ny jako przed­sta­wi­ciel roc­ka lub meta­lu pro­gre­syw­ne­go. For­ma­cja gra­ła wspól­ne kon­cer­ty oraz tra­sy z zespo­ła­mi będą­cy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi tego gatun­ku, taki­mi jak Opeth, Ana­the­ma czy Dre­am The­atre, ale Duda pole­mi­zu­je z taką kate­go­ry­za­cją twór­czo­ści zespo­łu.

River­si­de to zespół, w któ­rym zawsze naj­waż­niej­sza była melo­dia. Ja sam nie mam zdol­no­ści w ska­ka­niu po gry­fie, bo nud­ne to dla mnie i nie­zbyt atrak­cyj­ne, ale potra­fię napi­sać ład­ną pio­sen­kę i zaśpie­wać lub zagrać nośną melo­dię. Tego się trzy­mam i wokół tego budu­ję swój styl i styl zespo­łu. Jestem melan­cho­li­kiem, dla­te­go w River­si­de jest dużo smut­nych melo­dii, ale takie też po pro­stu lubię naj­bar­dziej, cho­ciaż sta­ram się raz na jakiś czas od nich ucie­kać. Nie­mniej jed­nak, rock melan­cho­lij­ny mi nie prze­szka­dza i myślę, że bar­dziej pasu­je do naszej muzy­ki niż pro­gre­syw­ny rock czy pro­gre­syw­ny metal

|Mariusz Duda|infomusic.pl

Lunatic Soul

Luna­tic Soul to w peł­ni autor­ski i solo­wy pro­jekt Mariu­sza Dudy. Pod­kre­śla to tak­że nazwa, któ­rej ilość liter odpo­wia­da ilo­ści liter w imie­niu i nazwi­sku muzy­ka. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną muzy­ki Luna­tic Soul jest brak uży­cia gita­ry w utwo­rach. Pod wzglę­dem sty­lu solo­wy pro­jekt Dudy wymy­ka się stan­dar­do­wym kate­go­ry­za­cjom. Recen­zen­ci okre­śla­ją utwo­ry Luna­tic Soul jako “bar­dzo orien­tal­ne, trans­owe, eklek­tycz­ne, wręcz ponad­ga­tun­ko­we waria­cje na temat ogó­łu muzy­ki roc­ko­wej, elek­tro­nicz­nej i fol­ko­wej”. Zwra­ca­ją też uwa­gę na arty­stycz­ną wizję Dudy, któ­rej sta­łym ele­men­tem jest „poszu­ki­wa­nie nie­stan­dar­do­wych brzmień, aran­ża­cyj­nych smacz­ków i deta­li a ponad­to eks­pe­ry­men­to­wa­nie z dźwię­kiem w obsza­rze sze­ro­ko rozu­mia­nej muzy­ki elek­tro­nicz­nej, ambien­tu, czy trip hopu.


Dyskografia 32

Riverside - 02 Panic Room

02 Panic Room

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 040
 • EAN: 5903427871862
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Anno Domini High Definition

Anno Domini High Definition

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 081
 • EAN: 5903427872463
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Lunatic Soul - Anymore

Anymore

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 325
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Meller Gołyźniak Duda - Breaking Habits

Breaking Habits

Meller Gołyźniak Duda
 • Wytwórnia: Rock Serwis
 • Numer katalogowy: RSCD073
 • EAN: 5907729907328
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Riverside - Conceiving You

Conceiving You

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYST 022
 • EAN: 5903427871541
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Riverside - Eye Of The Soundscape

Eye Of The Soundscape

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 303
 • EAN: 5903427879691
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Lunatic Soul - Fractured

Fractured

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 318
 • EAN: 5902643880313
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Lunatic Soul - Impressions

Impressions

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Kscope (UK)
 • Numer katalogowy: KSCOPE821
 • EAN: 0802644582115
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2011
Meller Gołyźniak Duda - Live

Live

Meller Gołyźniak Duda
 • Wytwórnia: Rock Serwis
 • Numer katalogowy: RSCD074
 • EAN: 5907729907427
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
Riverside - Loose Heart

Loose Heart

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Riverside - Lost `n` Found - Live in Tilburg

Lost `n` Found - Live in Tilburg

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: CD02
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Riverside - Love, Fear And The Time Machine

Love, Fear And The Time Machine

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 287
 • EAN: 5903427878700
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
Lunatic Soul - Lunatic Soul

Lunatic Soul

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 064
 • EAN: 5903427872203
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Lunatic Soul - Lunatic Soul

Lunatic Soul

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 139
 • EAN: 5903427874108
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Memories In My Head

Memories In My Head

Riverside
 • Wytwórnia: ProgTeam
 • Numer katalogowy: PT_004
 • EAN: 5907785036987
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Amarok - Metanoia

Metanoia

Amarok
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 036 R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Robert Srzednicki & Artur Szolc - Music Inspired by Alchemy

Music Inspired by Alchemy

Robert Srzednicki & Artur Szolc
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: 072
 • EAN: 5901844915930
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Riverside - Out Of Myself

Out Of Myself

Riverside
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5151742
 • EAN: 5099751517429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Riverside - Rapid Eye Movement

Rapid Eye Movement

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 044
 • EAN: 5903427871909
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Reality Dream

Reality Dream

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2008
 • Dodatkowa informacja: 500 numerowanych egzemplarzy
Riverside - Reality Dream Trilogy

Reality Dream Trilogy

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 178
 • EAN: 5903427874894
 • Nośnik: BOX 6CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Riverside - Riverside Promo

Riverside Promo

Riverside
 • Wytwórnia: Riverside
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Dodatkowa informacja: nakład 300 egzemplarzy
Indukti - S.U.S.A.R.

S.U.S.A.R.

Indukti
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: OM 012
 • EAN: 5906245738126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Riverside - Schizophrenic Prayer

Schizophrenic Prayer

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 053
 • EAN: 5903427872043
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Second Life Syndrome

Second Life Syndrome

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 023
 • EAN: 5903427871558
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Shrine Of New Generation Slaves

Shrine Of New Generation Slaves

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 230
 • EAN: 5903427875907
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Lunatic Soul - Under The Fragmented Sky

Under The Fragmented Sky

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 332
 • EAN: 5902643881129
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Riverside - Vale Of Tears

Vale Of Tears

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Riverside - Voices In My Head

Voices In My Head

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 020
 • EAN: 5903427871527
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Lunatic Soul - Walking On A Flashlight Beam

Walking On A Flashlight Beam

Lunatic Soul
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 272
 • EAN: 5903427876812
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: DVD: In Between
Riverside - Wasteland

Wasteland

Riverside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 340
 • EAN: 5902643881761
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
Riverside - Wasteland Tour 2018 - 2020

Wasteland Tour 2018 - 2020

Riverside
 • Wytwórnia: Vintage Vinyl Records
 • Numer katalogowy: VV006
 • Nośnik: 2CD+DVD+Blu-ray
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI