Marta “Sarsa” Markiewicz
Muzyk

Biografia

Sar­sa, właśc. Mar­ta Mar­kie­wicz (ur. 13 czerw­ca 1989 w Słup­sku) – pol­ska pio­sen­kar­ka, autor­ka tek­stów i kom­po­zy­tor­ka.

Wyda­ła trzy solo­we albu­my stu­dyj­ne: Zapo­mnij mi (2015), Pió­ro­pu­sze (2017) i Zakryj (2019). Pierw­szy z nich pro­mo­wa­ła m.in. sin­glem “Naucz mnie”, któ­ry upla­so­wał się na 1. miej­scu na pol­skiej liście air­play, zdo­był tytuł Cyfro­wej Pio­sen­ki Roku 2015 oraz był pierw­szym pol­skim sin­glem cer­ty­fi­ko­wa­nym dia­men­tem.

Oprócz dzia­łal­no­ści solo­wej, pisa­ła utwo­ry dla innych wyko­naw­ców, w tym m.in. dla Ewy Far­nej (“Tu” i “Na ostrzu”) czy Moni­ki Lew­czuk (“Ty i Ja” i “#Tam tam”).

Wykształcenie

Uczęsz­cza­ła do II LO im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Słup­sku. Ukoń­czy­ła stu­dia w Aka­de­mii Pomor­skiej w Słup­sku na kie­run­ku edu­ka­cja arty­stycz­na, uzy­sku­jąc tytuł magi­stra sztu­ki.

Kariera muzyczna

Dzia­łal­ność muzycz­ną zaczy­na­ła w zespo­łach Fluk­tua oraz Sar­sa Paril­la. Zosta­ła lau­re­at­ką wie­lu kon­kur­sów muzycz­nych, w tym dwu­krot­nie ŠKODA Auto Muzy­ka, Bał­tyk Festi­wal czy Nie­men Non Stop. Przed roz­po­czę­ciem ogól­no­pol­skiej karie­ry, bra­ła udział w tele­wi­zyj­nych kon­kur­sach talen­tów: Must Be the Music. Tyl­ko muzy­ka (2011), X Fac­tor (2013) i The Voice of Poland (2014), w któ­rym zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do pół­fi­na­łu, lecz z powo­dów zdro­wot­nych zre­zy­gno­wa­ła z dal­sze­go udzia­łu w pro­gra­mie.

Pod koniec 2014 poja­wi­ła się gościn­nie w utwo­rze “W ser­ca bicie” zespo­łu The Ost­prau­sters oraz w kom­po­zy­cji “Ktoś mię­dzy nami” Krzysz­to­fa Kil­jań­skie­go. W mię­dzy­cza­sie, wraz z inny­mi arty­sta­mi uczest­ni­czy­ła w nagra­niu cha­ry­ta­tyw­nej pły­ty pt. Sie­ma­cha po kolę­dzie z kolę­da­mi i pio­sen­ka­mi świą­tecz­ny­mi; na album nagra­ła kolę­dy “Anioł paste­rzom mówił” z Pau­li­ną Kaczor i Gabry­sią Marat oraz “Pójdź­my wszy­scy do sta­jen­ki” wraz z wszyst­ki­mi wyko­naw­ca­mi bio­rą­cy­mi udział w pro­jek­cie. Razem z pod­opiecz­ny­mi tej fun­da­cji wyko­na­ła swo­ją wer­sję utwo­ru “Last Chri­st­mas” gru­py Wham!. Wydaw­nic­two mia­ło pre­mie­rę 9 grud­nia, a dochód z jego sprze­da­ży został prze­zna­czo­ny na budo­wę domu dziec­ka w Odpo­ry­szo­wie.

30 kwiet­nia 2015 wyda­ła swój debiu­tanc­ki sin­gel “Naucz mnie”, któ­ry napi­sa­ła i skom­po­no­wa­ła we współ­pra­cy z Toma­szem Kon­fe­de­ra­kiem (muzy­ka). Pio­sen­ka sta­ła się prze­bo­jem i była noto­wa­na na szczy­tach wie­lu radio­wych list prze­bo­jów. Kom­po­zy­cja przez sześć tygo­dni z rzę­du zaj­mo­wa­ła 1. miej­sce na liście Air­Play, naj­czę­ściej odtwa­rza­nych utwo­rów w pol­skich roz­gło­śniach radio­wych. 15 grud­nia sin­gel został cer­ty­fi­ko­wa­ny dia­men­tem za sprze­daż w ponad 100 tysią­cach kopii. Do koń­ca 2015 tele­dysk do “Naucz mnie” zano­to­wał w ser­wi­sie Vevo ponad 35 milio­nów wyświe­tleń i był dru­gim naj­po­pu­lar­niej­szym tele­dy­skiem w Pol­sce oraz naj­po­pu­lar­niej­szym pol­skim tele­dy­skiem 2015. 28 czerw­ca 2015 wystą­pi­ła w Koło­brze­gu pod­czas kon­cer­tu w ramach Lato Zet i Dwój­ki, gdzie utwór “Naucz mnie” zwy­cię­żył w gło­so­wa­niu widzów na “prze­bój kon­cer­tu”. 17 i 18 lip­ca z pio­sen­ka­mi “Let It Go” (anglo­ję­zycz­ną wer­sją “Naucz mnie”) i “India­na” repre­zen­to­wa­ła Pol­skę na Bał­tyc­kim Festi­wa­lu Pio­sen­ki w Karl­shamn, gdzie otrzy­ma­ła nagro­dę publicz­no­ści. 26 lip­ca w Łodzi utwór “Naucz mnie” po raz dru­gi w trak­cie tra­sy kon­cer­to­wej Lato Zet i Dwój­ki został wybra­ny przez widzów “prze­bo­jem kon­cer­tu”. 14 sierp­nia wyda­ła sin­gel “India­na”, któ­ry współ­two­rzy­ła wraz z Toma­szem Kon­fe­de­ra­kiem. Utwór upla­so­wał się na 12. pozy­cji w zesta­wie­niu Air­Play i został cer­ty­fi­ko­wa­ny zło­tem za sprze­daż w ponad 10 tys. sztuk, a 28 sierp­nia uka­zał się jej debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny pt. Zapo­mnij mi, któ­ry zna­lazł się na 2. miej­scu na liście OLiS, naj­le­piej sprze­da­ją­cych się płyt w Pol­sce i uzy­skał sta­tus pla­ty­no­wej pły­ty, sprze­da­jąc się w nakła­dzie prze­kra­cza­ją­cym 30 tys. egzem­pla­rzy. 29 sierp­nia wystą­pi­ła na gali Eska Music Awards 2015, gdzie zosta­ła nagro­dzo­na sta­tu­et­ką w kate­go­rii Naj­lep­szy hit (za “Naucz mnie”). Ponad­to była nomi­no­wa­na w kate­go­riach: Naj­lep­sza artyst­kaNaj­lep­szy radio­wy debiut. We wrze­śniu Sar­sa otrzy­ma­ła nomi­na­cję do nagro­dy MTV Euro­pe Music Awards 2015 w kate­go­rii Naj­lep­szy pol­ski wyko­naw­ca. Pod koniec listo­pa­da wyda­ła trze­ci sin­giel, “Zapo­mnij mi”, któ­ry współ­two­rzy­ła z Toma­szem Kon­fe­de­ra­kiem i z któ­rym dotar­ła do 6. miej­sca na liście Air­Play. Sin­gel sprze­dał się w ponad 20-tys. nakła­dzie i został cer­ty­fi­ko­wa­ny pla­ty­ną.

W kwiet­niu 2016 wyda­ła sin­gel “Feel No Fear”, do któ­re­go zre­ali­zo­wa­ła kon­cer­to­wy tele­dysk. 28 maja wyko­na­ła “Naucz mnie” w kon­cer­cie Radio­wy prze­bój roku pod­czas dru­gie­go dnia festi­wa­lu Pol­sat Super­Hit Festi­wal. Po wystę­pie pio­sen­kar­ka zosta­ła nagro­dzo­na sta­tu­et­ką za zaję­cie, z sin­glem “Naucz mnie”, 1. miej­sca w ran­kin­gu naj­czę­ściej odtwa­rza­nych utwo­rów w pol­skich roz­gło­śniach radio­wych w 2015, któ­ry na potrze­by festi­wa­lu został przy­go­to­wa­ny przez ZPAV. Pod­czas kon­cer­tu ode­bra­ła tak­że wyróż­nie­nie Cyfro­wej Pio­sen­ki Roku, przy­zna­nej przez ZPAV utwo­ro­wi “Naucz mnie”, będą­ce­mu naj­le­piej sprze­da­ją­cym się sin­glem w posta­ci cyfro­wej w Pol­sce w 2015. 4 czerw­ca pio­sen­kar­ka wystą­pi­ła w kon­cer­cie Super­Je­dyn­ki pod­czas 53. KFPP w Opo­lu, gdzie wyko­na­ła “Zapo­mnij mi” i “Naucz mnie”, a tak­że otrzy­ma­ła Super­Je­dyn­kę w kate­go­rii Super­Ar­ty­sta w sie­ci. Była rów­nież jed­nym z gości muzycz­nych kon­cer­tu Super­Pre­mie­ry, pod­czas któ­re­go wraz z gra­ją­cym na for­te­pia­nie Włod­kiem Paw­li­kiem zapre­zen­to­wa­ła utwór “Dłu­gość dźwię­ku samot­no­ści” z reper­tu­aru Myslo­vitz.

W 2017 utwo­ry z jej reper­tu­aru posłu­ży­ły za ścież­kę dźwię­ko­wą do trze­cie­go sezo­nu seria­lu Dru­ga szan­sa. 9 mar­ca wyda­ła sin­gel “Bro­nię się”. Nagra­nie upla­so­wa­ło się na 26. pozy­cji na liście naj­czę­ściej odtwa­rza­nych pio­se­nek w pol­skich radio­sta­cjach i zosta­ło cer­ty­fi­ko­wa­ne pla­ty­ną. 26 maja uka­zał się dru­gi album stu­dyj­ny artyst­ki, zaty­tu­ło­wa­ny Pió­ro­pu­sze. Album zajął 19. miej­sce na pol­skiej liście sprze­da­ży płyt – OLiS. 14 czerw­ca zapre­ze­no­wa­ła sin­gel “Vol­ta”, pro­mu­ją­cy nowy film Juliu­sza Machul­skie­go o tym samym tytu­le oraz jej kolej­ny album. Pio­sen­ka zaję­ła 17. miej­sce na liście Air­Play – Top i pokry­ła się zło­tem. 18 paź­dzier­ni­ka wyda­ła sin­gel “Moty­le i ćmy”, któ­ry został cer­ty­fi­ko­wa­ny pla­ty­ną. W maju 2018 wyda­ła czwar­ty sin­gel z albu­mu, któ­rym został tytu­ło­wy utwór. W czerw­cu wystą­pi­ła pod­czas kon­cer­tu Od Opo­la do Opo­la pod­czas 55. KFPP w Opo­lu, w trak­cie któ­re­go wyko­na­ła pio­sen­ki “Vol­ta” i “Moty­le i ćmy”. W sierp­niu wystą­pi­ła w kon­cer­cie #iLo­ve, #iDan­ce oraz jako gość pod­czas jubi­le­uszu zespo­łu Blue Café w ramach Top Of The Top Sopot Festi­val.

30 sierp­nia 2018 wyda­ła pierw­szy sin­gel z następ­nej pły­ty, “Zakryj”. Utwór zajął 1 miej­sce na liście Air­Play Top oraz uzy­skał sta­tus podwój­nej pla­ty­no­wej pły­ty. W ser­wi­sie YouTu­be pio­sen­kę odtwo­rzo­no ponad 30 milio­nów razy i jest to dru­gi wynik jeśli cho­dzi o tele­dy­ski pio­sen­kar­ki. W stycz­niu 2019 poja­wił się kolej­ny sin­giel – “Car­men”. Trze­cim utwo­rem pro­mu­ją­cym wydaw­nic­two zosta­ło “Tęsk­no Mi”. Pre­mie­ra albu­mu “Zakryj” mia­ła miej­sce 24 maja. Album zebrał wie­le przy­chyl­nych recen­zji kry­ty­ków muzycz­nych i zajął 4 miej­sce na pol­skiej liście sprze­da­ży płyt – OLiS. Pod koniec maja z pio­sen­ką “Zakryj” wystą­pi­ła na kon­cer­cie Pol­sat Super­Hit Festi­wal 2019 – Radio­wy Hit Roku. Na sce­nie obok Sar­sy poja­wi­ła się gru­pa osób głu­cho­nie­mych, któ­ra pod wodzą Iwo­ny Cichosz tłu­ma­czy­ła sło­wa pio­sen­ki na język migo­wy. Po wystę­pie woka­list­ka ode­bra­ła wyróż­nie­nie za sprze­daż sin­gla. W lip­cu utwór “Tęsk­no Mi” otrzy­mał nomi­na­cję do prze­bo­ju lata pod­czas festi­wa­lu “Magicz­ne Zakoń­cze­nie Waka­cji 2019 w Kiel­cach” orga­ni­zo­wa­ne­go przez RMF FM i Pol­sat, gdzie osta­tecz­nie zna­lazł się w trój­ce naj­lep­szych prze­bo­jów. W listo­pa­dzie do sie­ci tra­fił utwór “Zachód”, wyko­ny­wa­ny wspól­nie przez Sar­sę oraz Miko­ła­ja Kubic­kie­go, zna­ne­go sze­rzej jako Meek, Oh Why? Pio­sen­ka zna­la­zła się na nowym albu­mie arty­sty. Pod koniec listo­pa­da poja­wi­ła się w pół­fi­na­ło­wym odcin­ku, jubi­le­uszo­wej 10 edy­cji The Voice of Poland, w któ­rym jako gość spe­cjal­ny wyko­na­ła utwór “Nie­na­iw­ne”. Obec­nie artyst­ka pra­cu­ję nad czwar­tym albumem,którego pre­mie­ra pla­no­wa­na jest w 2021 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia

W lip­cu 2017 i 2019 roku wzię­ła udział w kam­pa­nii rekla­mo­wej sie­ci komór­ko­wej Play.


Dyskografia 1

Ukeje - Uzo

Uzo

Ukeje
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 570 907 7
  • EAN: 0602557090772
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI