Marta "Sarsa" Markiewicz
Muzyk

Biografia

Sarsa, właśc. Marta Markie­wicz (ur. 13 czerwca 1989 w Słupsku) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów i kompozytorka.

Wydała trzy solowe albumy studyjne: Zapomnij mi (2015), Pióro­pu­sze (2017) i Zakryj (2019). Pierwszy z nich promo­wa­ła m.in. singlem "Naucz mnie", który uplaso­wał się na 1. miejscu na polskiej liście airplay, zdobył tytuł Cyfrowej Piosenki Roku 2015 oraz był pierw­szym polskim singlem certy­fi­ko­wa­nym diamentem.

Oprócz działal­no­ści solowej, pisała utwory dla innych wykonaw­ców, w tym m.in. dla Ewy Farnej ("Tu" i "Na ostrzu") czy Moniki Lewczuk ("Ty i Ja" i "#Tam tam").

Wykształcenie

Uczęsz­cza­ła do II LO im. Adama Mickie­wi­cza w Słupsku. Ukończy­ła studia w Akademii Pomor­skiej w Słupsku na kierunku edukacja artystycz­na, uzysku­jąc tytuł magistra sztuki.

Kariera muzyczna

Działal­ność muzyczną zaczy­na­ła w zespo­łach Fluktua oraz Sarsa Parilla. Została laure­at­ką wielu konkur­sów muzycz­nych, w tym dwukrot­nie ŠKODA Auto Muzyka, Bałtyk Festiwal czy Niemen Non Stop. Przed rozpo­czę­ciem ogólno­pol­skiej kariery, brała udział w telewi­zyj­nych konkur­sach talentów: Must Be the Music. Tylko muzyka (2011), X Factor (2013) i The Voice of Poland (2014), w którym zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do półfi­na­łu, lecz z powodów zdrowot­nych zrezy­gno­wa­ła z dalszego udziału w programie.

Pod koniec 2014 pojawiła się gościn­nie w utworze "W serca bicie" zespołu The Ostprau­sters oraz w kompo­zy­cji "Ktoś między nami" Krzysz­to­fa Kiljań­skie­go. W między­cza­sie, wraz z innymi artysta­mi uczest­ni­czy­ła w nagraniu chary­ta­tyw­nej płyty pt. Siemacha po kolędzie z kolędami i piosen­ka­mi świątecz­ny­mi; na album nagrała kolędy "Anioł paste­rzom mówił" z Pauliną Kaczor i Gabrysią Marat oraz "Pójdźmy wszyscy do stajenki" wraz z wszyst­ki­mi wykonaw­ca­mi biorą­cy­mi udział w projek­cie. Razem z podopiecz­ny­mi tej fundacji wykonała swoją wersję utworu "Last Christ­mas" grupy Wham!. Wydaw­nic­two miało premierę 9 grudnia, a dochód z jego sprze­da­ży został przezna­czo­ny na budowę domu dziecka w Odporyszowie.

30 kwietnia 2015 wydała swój debiu­tanc­ki singel "Naucz mnie", który napisała i skompo­no­wa­ła we współ­pra­cy z Tomaszem Konfe­de­ra­kiem (muzyka). Piosenka stała się przebo­jem i była notowana na szczy­tach wielu radio­wych list przebo­jów. Kompo­zy­cja przez sześć tygodni z rzędu zajmo­wa­ła 1. miejsce na liście AirPlay, najczę­ściej odtwa­rza­nych utworów w polskich rozgło­śniach radio­wych. 15 grudnia singel został certy­fi­ko­wa­ny diamen­tem za sprzedaż w ponad 100 tysią­cach kopii. Do końca 2015 teledysk do "Naucz mnie" zanoto­wał w serwisie Vevo ponad 35 milionów wyświe­tleń i był drugim najpo­pu­lar­niej­szym teledy­skiem w Polsce oraz najpo­pu­lar­niej­szym polskim teledy­skiem 2015. 28 czerwca 2015 wystą­pi­ła w Kołobrze­gu podczas koncertu w ramach Lato Zet i Dwójki, gdzie utwór "Naucz mnie" zwycię­żył w głoso­wa­niu widzów na "przebój koncertu". 17 i 18 lipca z piosen­ka­mi "Let It Go" (anglo­ję­zycz­ną wersją "Naucz mnie") i "Indiana" repre­zen­to­wa­ła Polskę na Bałtyc­kim Festi­wa­lu Piosenki w Karlshamn, gdzie otrzy­ma­ła nagrodę publicz­no­ści. 26 lipca w Łodzi utwór "Naucz mnie" po raz drugi w trakcie trasy koncer­to­wej Lato Zet i Dwójki został wybrany przez widzów "przebo­jem koncertu". 14 sierpnia wydała singel "Indiana", który współ­two­rzy­ła wraz z Tomaszem Konfe­de­ra­kiem. Utwór uplaso­wał się na 12. pozycji w zesta­wie­niu AirPlay i został certy­fi­ko­wa­ny złotem za sprzedaż w ponad 10 tys. sztuk, a 28 sierpnia ukazał się jej debiu­tanc­ki album studyjny pt. Zapomnij mi, który znalazł się na 2. miejscu na liście OLiS, najle­piej sprze­da­ją­cych się płyt w Polsce i uzyskał status platy­no­wej płyty, sprze­da­jąc się w nakła­dzie przekra­cza­ją­cym 30 tys. egzem­pla­rzy. 29 sierpnia wystą­pi­ła na gali Eska Music Awards 2015, gdzie została nagro­dzo­na statu­et­ką w katego­rii Najlep­szy hit (za "Naucz mnie"). Ponadto była nomino­wa­na w katego­riach: Najlep­sza artystkaNajlep­szy radiowy debiut. We wrześniu Sarsa otrzy­ma­ła nomina­cję do nagrody MTV Europe Music Awards 2015 w katego­rii Najlep­szy polski wykonaw­ca. Pod koniec listo­pa­da wydała trzeci singiel, "Zapomnij mi", który współ­two­rzy­ła z Tomaszem Konfe­de­ra­kiem i z którym dotarła do 6. miejsca na liście AirPlay. Singel sprzedał się w ponad 20-tys. nakła­dzie i został certy­fi­ko­wa­ny platyną.

W kwietniu 2016 wydała singel "Feel No Fear", do którego zreali­zo­wa­ła koncer­to­wy teledysk. 28 maja wykonała "Naucz mnie" w koncer­cie Radiowy przebój roku podczas drugiego dnia festi­wa­lu Polsat SuperHit Festiwal. Po występie piosen­kar­ka została nagro­dzo­na statu­et­ką za zajęcie, z singlem "Naucz mnie", 1. miejsca w rankingu najczę­ściej odtwa­rza­nych utworów w polskich rozgło­śniach radio­wych w 2015, który na potrzeby festi­wa­lu został przygo­to­wa­ny przez ZPAV. Podczas koncertu odebrała także wyróż­nie­nie Cyfrowej Piosenki Roku, przyzna­nej przez ZPAV utworowi "Naucz mnie", będącemu najle­piej sprze­da­ją­cym się singlem w postaci cyfrowej w Polsce w 2015. 4 czerwca piosen­kar­ka wystą­pi­ła w koncer­cie Super­Je­dyn­ki podczas 53. KFPP w Opolu, gdzie wykonała "Zapomnij mi" i "Naucz mnie", a także otrzy­ma­ła Super­Je­dyn­kę w katego­rii Super­Ar­ty­sta w sieci. Była również jednym z gości muzycz­nych koncertu Super­Pre­mie­ry, podczas którego wraz z grającym na forte­pia­nie Włodkiem Pawli­kiem zapre­zen­to­wa­ła utwór "Długość dźwięku samot­no­ści" z reper­tu­aru Myslovitz.

W 2017 utwory z jej reper­tu­aru posłu­ży­ły za ścieżkę dźwię­ko­wą do trzecie­go sezonu serialu Druga szansa. 9 marca wydała singel "Bronię się". Nagranie uplaso­wa­ło się na 26. pozycji na liście najczę­ściej odtwa­rza­nych piosenek w polskich radio­sta­cjach i zostało certy­fi­ko­wa­ne platyną. 26 maja ukazał się drugi album studyjny artystki, zatytu­ło­wa­ny Pióro­pu­sze. Album zajął 19. miejsce na polskiej liście sprze­da­ży płyt – OLiS. 14 czerwca zapre­ze­no­wa­ła singel "Volta", promu­ją­cy nowy film Juliusza Machul­skie­go o tym samym tytule oraz jej kolejny album. Piosenka zajęła 17. miejsce na liście AirPlay – Top i pokryła się złotem. 18 paździer­ni­ka wydała singel "Motyle i ćmy", który został certy­fi­ko­wa­ny platyną. W maju 2018 wydała czwarty singel z albumu, którym został tytułowy utwór. W czerwcu wystą­pi­ła podczas koncertu Od Opola do Opola podczas 55. KFPP w Opolu, w trakcie którego wykonała piosenki "Volta" i "Motyle i ćmy". W sierpniu wystą­pi­ła w koncer­cie #iLove, #iDance oraz jako gość podczas jubile­uszu zespołu Blue Café w ramach Top Of The Top Sopot Festival.

30 sierpnia 2018 wydała pierwszy singel z następ­nej płyty, "Zakryj". Utwór zajął 1 miejsce na liście AirPlay Top oraz uzyskał status podwój­nej platy­no­wej płyty. W serwisie YouTube piosenkę odtwo­rzo­no ponad 30 milionów razy i jest to drugi wynik jeśli chodzi o teledy­ski piosen­kar­ki. W styczniu 2019 pojawił się kolejny singiel – "Carmen". Trzecim utworem promu­ją­cym wydaw­nic­two zostało "Tęskno Mi". Premiera albumu "Zakryj" miała miejsce 24 maja. Album zebrał wiele przychyl­nych recenzji krytyków muzycz­nych i zajął 4 miejsce na polskiej liście sprze­da­ży płyt – OLiS. Pod koniec maja z piosenką "Zakryj" wystą­pi­ła na koncer­cie Polsat SuperHit Festiwal 2019 – Radiowy Hit Roku. Na scenie obok Sarsy pojawiła się grupa osób głucho­nie­mych, która pod wodzą Iwony Cichosz tłuma­czy­ła słowa piosenki na język migowy. Po występie wokalist­ka odebrała wyróż­nie­nie za sprzedaż singla. W lipcu utwór "Tęskno Mi" otrzymał nomina­cję do przeboju lata podczas festi­wa­lu "Magiczne Zakoń­cze­nie Wakacji 2019 w Kielcach" organi­zo­wa­ne­go przez RMF FM i Polsat, gdzie ostatecz­nie znalazł się w trójce najlep­szych przebo­jów. W listo­pa­dzie do sieci trafił utwór "Zachód", wykony­wa­ny wspólnie przez Sarsę oraz Mikołaja Kubic­kie­go, znanego szerzej jako Meek, Oh Why? Piosenka znalazła się na nowym albumie artysty. Pod koniec listo­pa­da pojawiła się w półfi­na­ło­wym odcinku, jubile­uszo­wej 10 edycji The Voice of Poland, w którym jako gość specjal­ny wykonała utwór "Niena­iw­ne". Obecnie artystka pracuję nad czwartym albumem,którego premiera plano­wa­na jest w 2021 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia

W lipcu 2017 i 2019 roku wzięła udział w kampanii rekla­mo­wej sieci komór­ko­wej Play.


Dyskografia 1

Ukeje - Uzo

Uzo

Ukeje
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 570 907 7
  • EAN: 0602557090772
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI