Maurycy “Mauser” Stefanowicz
Muzyk

Biografia

Mau­ry­cy “Mau­ser” Ste­fa­no­wicz (ur. 1976 w Szczyt­nie) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, woka­li­sta i instru­men­ta­li­sta. Zało­ży­ciel i lider death­me­ta­lo­wej gru­py muzycz­nej Dies Irae. W latach 1997–2008 był człon­kiem kwar­te­tu death­me­ta­lo­we­go Vader. W 2006 roku zało­żył gothic meta­lo­wą for­ma­cję UnSun, w któ­rej wystę­po­wał do jej roz­wią­za­nia w 2016 roku. Ste­fa­no­wicz był rów­nież basi­stą i woka­li­stą wspie­ra­ją­cym w black­me­ta­lo­wej gru­pie Christ Ago­ny.

W mło­do­ści pobie­rał lek­cje gry na skrzyp­cach. Ste­fa­no­wicz jest żona­ty z woka­list­ką gru­py UnSun Ayą z któ­rą ma syna Igna­ce­go. Muzyk ma rów­nież dziec­ko z pierw­sze­go mał­żeń­stwa, Ery­ka Ste­fa­no­wi­cza.

Kariera

Mau­ry­cy Ste­fa­no­wicz dzia­łal­ność arty­stycz­ną roz­po­czął w 1992 roku w death­me­ta­lo­wej for­ma­cji Dies Irae któ­rej był zało­ży­cie­lem. W zespo­le począt­ko­wo peł­nił funk­cję gita­rzy­sty i woka­li­sty. Debiu­tanc­kie nagra­nia for­ma­cji uka­za­ły się w 1994 roku na kase­cie demo zaty­tu­ło­wa­nej Fear of God. W mię­dzy­cza­sie Ste­fa­no­wicz dołą­czył do black­me­ta­lo­wej gru­py Christ Ago­ny, w któ­rej objął obo­wiąz­ki basi­sty i woka­li­sty wspie­ra­ją­ce­go. Muzyk opu­ścił trio w 1996 roku po nagra­niu dwóch albu­mów stu­dyj­nych: Moon­li­ght — Act III (1996) oraz Dark­si­de (1997).

W 1997 roku zespół Dies Irae zawie­sił dzia­łal­ność. Nato­miast Ste­fa­no­wicz dołą­czył do zespo­łu Vader, w któ­rym zastą­pił Jaro­sła­wa “Chi­nę” Łabień­ca. Rów­nież w 1997 roku uka­zał się album Black to the Blind, jed­nak­że muzyk – mimo że wymie­nio­ny na pły­cie – nie brał udzia­łu w nagra­niach. W 1998 roku Ste­fa­no­wicz odbył z Vader tra­sę kon­cer­to­wą w Japo­nii, któ­rej owo­cem była wyda­na w 1998 roku kon­cer­to­wa pły­ta Live in Japan. W mię­dzy­cza­sie uka­zał się tak­że minial­bum zaty­tu­ło­wa­ny King­dom (1998), oraz kase­ta VHS Vision and Voice (1998).

W 2000 roku uka­zał się pierw­szy album Vader zre­ali­zo­wa­ny z udzia­łem Ste­fa­no­wi­cza Lita­ny. Album ten uzy­skał nomi­na­cję do Fry­de­ry­ka w kate­go­rii “album roku metal”. W mię­dzy­cza­sie Ste­fa­no­wicz wzno­wił dzia­łal­ność Dies Irae. Jesz­cze w 2000 roku uka­zał się debiu­tanc­ki album for­ma­cji Immo­la­ted. Rok póź­niej gru­pa Vader zre­ali­zo­wa­ła minial­bum Reign Fore­ver World. W 2002 roku Ste­fa­no­wicz nagrał z zespo­łem album Reve­la­tions. Wydaw­nic­two uzy­ska­ło rów­nież nomi­na­cję do Fry­de­ry­ka w kate­go­rii “album roku metal”. Tak­że w 2002 roku uka­zał się dru­gi album Dies Irae – The Sin War.

W 2004 roku uka­zał się kolej­ny album Vader zaty­tu­ło­wa­ny The Beast oraz trze­cia pły­ta Dies Irae Sculp­tu­re of Sto­ne. Pły­ta The Beast przy­spo­rzy­ła zespo­ło­wi Vader kolej­ną nomi­na­cję do Fry­de­ry­ka. Pod koniec 2005 roku uka­zał się minial­bum zaty­tu­ło­wa­ny The Art of War. Było to pierw­sze wydaw­nic­two Vader na któ­rym uka­zał się utwór skom­po­no­wa­ny przez Ste­fa­no­wi­cza. Nato­miast w 2006 roku uka­zał się album Impres­sions in Blo­od, na któ­rym zna­la­zły się czte­ry utwo­ry Ste­fa­no­wi­cza. Nagra­nia zosta­ły nomi­no­wa­ne do Fry­de­ry­ka w kate­go­rii “album roku rock/metal”. Rów­nież 2006 roku muzyk wraz z żoną Anną zało­żył gothic meta­lo­wą gru­pę UnSun.

W 2008 roku uka­za­ła się prze­kro­jo­wa kom­pi­la­cja nagrań Vader XXV, zawie­ra­ją­ce­go ponow­nie zare­je­stro­wa­ne w nowych aran­ża­cjach wcze­sne utwo­ry gru­py. 30 sierp­nia w war­szaw­skim klu­bie Sto­do­ła odbył się jubi­le­uszo­wy kon­cert Vader z oka­zji dwu­dzie­sto­pię­cio­le­cia dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej. Był to rów­nież ostat­ni kon­cert z udzia­łem Ste­fa­no­wi­cza, któ­ry odszedł z zespo­łu w związ­ku ze wzmo­żo­ną dzia­łal­no­ścią gru­py UnSun, któ­rej debiut The End of Life uka­zał się jesz­cze w 2008 roku. W 2009 roku po wie­lo­let­nim opóź­nie­niu uka­zał się pierw­szy mate­riał DVD Dies Irae zaty­tu­ło­wa­ny The Art of an Endless Cre­ation. Rok póź­niej gita­rzy­sta wydał dru­gi album zre­ali­zo­wa­ny z UnSun Cli­nic For Dolls.


Dyskografia 30

Vader - ...And Blood Was Shed In Warsaw

...And Blood Was Shed In Warsaw

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0124
 • EAN: 5907785030831
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: swing case
Vader - Angel Of Death

Angel Of Death

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP 012 CDS-E
 • EAN: 5903876600204
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Hunter - Arachne

Arachne

Hunter
 • Wytwórnia: Makumba Music
 • Numer katalogowy: MakuLP001
 • EAN: 5902768225075
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
Vader - Beware The Beast

Beware The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 040-S
 • EAN: 5903876600488
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 333722
 • EAN: 0099923372226
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Impact Records (D)
 • Numer katalogowy: IR-C 151
 • EAN: 4016552215102
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Black To The Blind / The Darkest Age - Live`93 CD2: System Shock Label Sampler
Vader - Blood

Blood

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0223
 • EAN: 5907758024263
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2003
Vader - Blood / Reing Forever World

Blood / Reing Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Blade (US)
 • Numer katalogowy: 3984 14460 2
 • EAN: 0039841446029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
UnSun - Clinic For Dolls

Clinic For Dolls

UnSun
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 130
 • EAN: 5903427873743
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Vader - Dark Age

Dark Age

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 095 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 550 egzemplarzy
Dies Irae - Fear Of God

Fear Of God

Dies Irae
 • Wytwórnia: Serenades Records (DE)
 • Numer katalogowy: SR 003
 • EAN: 0727361687229
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1996
Dies Irae - Immolated

Immolated

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0115
 • EAN: 5907785017337
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RRLP098
 • EAN: 7320470068113
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2006
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 136
 • EAN: 7320470096635
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
Vader - Kingdom

Kingdom

Vader
Vader - Lead Us

Lead Us

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: REG-CD-1044
 • EAN: 0879822000440
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Vader - Litany

Litany

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0088
 • EAN: 5907785016187
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Vader - Live In Japan

Live In Japan

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0059
 • EAN: 5907785012165
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Vader - Reign Forever World

Reign Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0120
 • EAN: 5907785017535
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Vader - Revelations

Revelations

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0154
 • EAN: 5907785021396
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Dies Irae - Sculpture Of Stone

Sculpture Of Stone

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0253
 • EAN: 5907785025134
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Dies Irae - The Art Of An Endless Creation

The Art Of An Endless Creation

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0163
 • EAN: 5907785033818
 • Nośnik: DVD+CD
 • Data wydania: 2008
 • Dodatkowa informacja: DVD: koncert The Art Of An Endless Creation, CD: Sculpture Of Stone
Dies Irae - The Art Of An Endless Creation

The Art Of An Endless Creation

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0723 DG
 • EAN: 5907785037922
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Vader - The Art Of War

The Art Of War

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR074LP
 • EAN: 7320470060940
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2005
Vader - The Beast

The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0278
 • EAN: 5907785025592
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
UnSun - The End Of Life

The End Of Life

UnSun
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 062
 • EAN: 5903427872173
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Dies Irae - The Sin War

The Sin War

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0158
 • EAN: 5907785022461
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Vader - The Upcoming Chaos

The Upcoming Chaos

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 081
 • EAN: 5903876600891
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Vader - Xeper

Xeper

Vader
 • Wytwórnia: Thrash‘em All
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: książka z płytą
Vader - XXV

XXV

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR141
 • EAN: 7320470089002
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI