Michał Jurkiewicz
Muzyk

Biografia

Michał Jur­kie­wicz, pseud. Śrub­ka (ur. 27 wrze­śnia 1980 w Rze­szo­wie) – kla­wi­szo­wiec, alto­wio­li­sta, muzyk sesyj­ny, kom­po­zy­tor, pro­du­cent muzycz­ny, aran­żer, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, miło­śnik kolei.

Czło­nek zespo­łu Grze­go­rza Tur­naua, Jac­ka Kró­li­ka oraz Anny Sera­fiń­skiej. Regu­lar­nie wystę­pu­je jako muzyk sesyj­ny.

Pomy­sło­daw­ca oraz lider pro­jek­tu muzycz­ne­go Śrub­ki. Na jego autor­skiej pły­cie Śrub­ki wystą­pi­li m.in. Kuba Badach, Grze­gorz Tur­nau, Zbi­gniew Wodec­ki, Doro­ta Miś­kie­wicz, Jacek Kró­lik, Leszek Szczer­ba, Sła­wo­mir Ber­ny. Pre­mie­ra pły­ty odby­ła się 22 lute­go 2010 roku. Wcze­śniej­sza kon­cer­to­wa pre­mie­ra odby­ła się 29 listo­pa­da 2009 w Col­le­gium Polo­ni­cum w Słu­bi­cach pod­czas 6. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Autor­skiej trans­VO­CA­LE. Przed kon­cer­tem roz­da­wa­ny był sin­gel zwia­stu­ją­cy pły­tę (zawie­ra­ją­cy utwo­ry Koły­san­ka, Kole­jo­wy szlak oraz Z wyso­kie­go nie­ba).

Śrubki
Albumy
 • 2010 Śrub­ki — Śrub­ki (data wyda­nia: 22 lute­go 2010)
 • 2011 Z wyso­kie­go nie­ba (kom­pi­la­cja)
 • 2012 Gra man­do­li­na — Michał Jur­kie­wicz i Śrub­ki (data wyda­nia: 22 maja 2012)Gra man­do­li­na. Towa­ro­wy Trans­port Dro­go­wy Adam Koniecz­ny, 2012. Nr kat: 00946 3 65220 0 5
 • Single
 • 2009 Śrub­ki wyda­nie spe­cjal­ne Kra­ków-Słu­bi­ce (Koły­san­ka, Kole­jo­wy szlak oraz Z wyso­kie­go nie­ba) — Śrub­ki
 • 2010 Kole­jo­wy szlak
 • 2010 Koły­san­ka (gościn­nie Doro­ta Miś­kie­wicz i Kuba Badach)
 • 2012 Cier­pli­we anio­ły
 • Teledyski
 • 2010 Pio­sen­ka świą­tecz­na
 • 2012 Pio­sen­ka o dre­zy­nie
 • 2012 Na nie­po­go­dę
 • 2012 Taka noc
 • 2015 Sro­ga zima
 • jako muzyk sesyjny, aranżer i producent
 • 2005 11:11 — Grze­gorz Tur­nau
 • 2005 Kra­ków-Salo­ni­ki — Andrzej i Maja Siko­row­scy
 • 2006 Histo­ria pew­nej podró­ży — Grze­gorz Tur­nau
 • 2008 Astrid Lind­gren — Ewa Bem, Grze­gorz Tur­nau
 • 2008 Intro­spek­cja — Krzysz­tof Napiór­kow­ski
 • 2008 Hey Jimi — Pol­skie gita­ry gra­ją Hen­dri­xa: “Cros­stown Traf­fic”, “Angel”
 • 2009 Spra­wa rodzin­na — Andrzej i Maja Siko­row­scy
 • 2010 Mar­kow­ski & Sygi­to­wicz — Grze­gorz Mar­kow­ski i Ryszard Sygi­to­wicz
 • 2010 Pop — Cze­sław Śpie­wa
 • 2010 Pla­ty­no­wa — Zbi­gniew Wodec­ki
 • jako kompozytor spektakli muzycznych
 • 2013- musi­cal — “Baj­ka o jaz­zie”
 • 2016- ope­ret­ka dla dzie­ci — “W Kró­le­stwie Muzy­ki”
 • 2017 ‑musi­cal — “Fide­li­tas — Suita Lubel­ska”

 • Dyskografia 9

  Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

  Fabryka klamek

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 137
  • EAN: 5903427874085
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

  Fabryka klamek

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 004
  • EAN: 5903427874177
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2011
  Grzegorz Turnau - Historia pewnej podróży

  Historia pewnej podróży

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3860522
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Grzegorz Turnau - Jedenasta jedenaście

  Jedenasta jedenaście

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3457572
  • EAN: 0094634575720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Królik - Królik

  Królik

  Królik
  • Wytwórnia: Oko-Art
  • Numer katalogowy: OACD 2017000045
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - L

  L

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326825958
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digibook
  Markowski Sygitowicz - Markowski Sygitowicz

  Markowski Sygitowicz

  Markowski Sygitowicz
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 6320142
  • EAN: 5099963201420
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

  Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 185
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Maciej Balcar - Ogień i woda

  Ogień i woda

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 9483792
  • EAN: 5099994837926
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI