Michał Kulenty
Muzyk

Biografia

Michał Piotr Kulen­ty (ur. 3 mar­ca 1956 w War­sza­wie, zm. 3 stycz­nia 2017 tam­że) – pol­ski kom­po­zy­tor, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, peda­gog.

Uro­dzo­ny w 1956 r. w War­sza­wie. Ukoń­czył filo­lo­gię pol­ską na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz kla­sę sak­so­fo­nu na Aka­de­mii Muzycz­nej im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie. Pra­co­wał w Biu­rze Pro­gra­mo­wym Pol­skie­go Radia. Brał udział w festi­wa­lach muzy­ki współ­cze­snej i jaz­zo­wej. Kon­cer­to­wał w Pol­sce i za gra­ni­cą, m.in. w Japo­nii. W swo­im dorob­ku fono­gra­ficz­nym nagrał ponad 40 płyt. Łączył jazz, pol­ski folk­lor i licz­ne odwo­ła­nia do reli­gii.

Zmarł nad ranem 3 stycz­nia 2017 w wyni­ku cho­ro­by nowo­two­ro­wej. Został pocho­wa­ny 9 stycz­nia na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach w kwa­te­rze B/12 (1/5).

Odznaczenia

 • Krzyż Kawa­ler­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski (2015)
 • Zło­ty Medal “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2016)

 • Dyskografia 6

  2TM 2,3 - 2TM 2,3

  2TM 2,3

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0086
  • EAN: 5907785013568
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Kciuk - A Little Wing

  A Little Wing

  Kciuk
  • Wytwórnia: Arston
  • Numer katalogowy: ALP - 050
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1990
  Bajm - Etna

  Etna

  Bajm
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 014
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Maleo Reggae Rockers - Reggaemova

  Reggaemova

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 170 847-6
  • EAN: 0602517084766
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Acid Drinkers - The State Of Mind Report

  The State Of Mind Report

  Acid Drinkers
  • Wytwórnia: Polton / Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: ACID 01
  • EAN: 5902527100100
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1996
  • Dodatkowa informacja: czerwony winyl
  Acid Drinkers - Walkway To Heaven

  Walkway To Heaven

  Acid Drinkers

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI