Michał Zabłocki
Muzyk

Biografia

Michał Wojciech Zabłocki (ur. 23 września 1964 w Warsza­wie) – polski poeta, autor tekstów piosenek, scena­rzy­sta, reżyser teledy­sków. Członek Stowa­rzy­sze­nia Pisarzy Polskich oraz Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Właści­ciel firmy i fundacji Poemat.

Życiorys

Michał Zabłocki jest synem Wojcie­cha Zabłoc­kie­go, archi­tek­ta, i Aliny Janow­skiej, aktorki. Absol­went Wydziału Poloni­sty­ki Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go (1987) oraz Wydziału Reżyse­rii PWSFTviT w Łodzi (1992). Od 1987 współ­pra­co­wał z kabare­tem "Piwnica pod Baranami", przede wszyst­kim z Grzego­rzem Turnauem, Anną Szałapak, Beatą Rybotyc­ką, Agniesz­ką Chrza­now­ską, Jackiem Wójcic­kim. Jego teksty śpiewa także Czesław Mozil (albumy DebiutKsięga emigran­tów) i wielu innych artystów. Zadebiu­to­wał w 1982 roku publi­ka­cją trzech wierszy w czaso­pi­śmie "Radar". Wydał kilka­na­ście tomików wierszy.

Wielo­krot­ny mistrz i wicemistrz Polski juniorów w szermier­ce indywi­du­al­nie i druży­no­wo (szabla), zajął szóste miejsce na Mistrzo­stwach Świata juniorów w Lenin­gra­dzie (1984).

Jest pomysło­daw­cą i reali­za­to­rem serii poetyc­kich działań medial­nych znanych pod nazwą "Multi­po­ezja": Projek­cji wierszy na murach domów przy ul. Brackiej 2 w Krakowie, Wierszy chodni­ko­wych i wielu innych. W 2010 roku stworzył między­na­ro­do­wy serwis inter­ne­to­wy według własnego pomysłu Emulti​po​etry​.eu.

Laureat plebi­scy­tu Muzycz­nej Jedynki w katego­rii najlep­szy tekst roku 1993 za piosenki Cichosza Grzego­rza Turnaua i Zakli­na­nie czaro­wa­nie Jana Kantego Pawluś­kie­wi­cza w wykona­niu Anny Szałapak. Wspólnie z Agniesz­ką Chrza­now­ską laureat brązo­we­go Wawrzynu Olimpij­skie­go za koncert i album Ogień olimpij­ski. Nomino­wa­ny do nagrody Fryderyk 1994 za teledysk do piosenki "Cichosza" Grzego­rza Turnaua. W marcu 2018 roku został uhono­ro­wa­ny Nagrodą Krakow­ska Książka Miesiąca za tom wierszy Janowska.

Prowadzi warsz­ta­ty poetyc­kie w Studium Literac­ko-Artystycz­nym na Uniwer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Krakowie.

W 1978 roku w serialu Rodzina Leśniew­skich wystąpił w czterech odcin­kach jako Krzysiek, kolega Leszka.

W 1987 roku wystąpił w serialu dokumen­tal­nym pt. Biała broń, w którym wykony­wał sekwen­cje pojedyn­ków ze swoim ojcem.

Publikacje książkowe

 • Natęże­nie świado­mo­ści, Świat Literac­ki 1996
 • Pustka w środku, Świat Literac­ki 1997
 • Twój Dekalog, Poemat 2000
 • Wszystko o miłości, Poemat 2000
 • Warjut­ko­wie, Poemat 2000
 • Ogień olimpij­ski, Minia­tu­ra 2004
 • 100 krótkich wierszy, Świat Literac­ki 2004, wydanie polsko-angielskie
 • Zrywałem kwiaty z zamknię­ty­mi oczami, Austria 2005, wydanie niemieckojęzyczne
 • Blogostan_​01, Czuły Barba­rzyń­ca Press 2010
 • Niech żyje Multi­po­ezja, Stowa­rzy­sze­nie KEN 2012
 • Niech żyje Multi­po­ezja T. 2, Stowa­rzy­sze­nie KEN 2013
 • Koleżan­ki mojej żony, czyli Blogo­stan 02, Czuły Barba­rzyń­ca Press 2015
 • Pośmie­wi­ska, Fundacja Poemat 2015
 • Janowska, Czuły Barba­rzyń­ca Press 2017

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI