Mikołaj Trzaska
Muzyk

Biografia

Miko­łaj Trza­ska (ur. 7 kwiet­nia 1966 w Gdań­sku) – pol­ski muzyk. sak­so­fo­ni­sta, klar­ne­ci­sta baso­wy, kom­po­zy­tor muzy­ki fil­mo­wej, w latach 1988- 91 stu­dio­wał sztu­ki pięk­ne. Wyrósł na grun­cie yas­su — ruchu arty­stycz­no-spo­łecz­ne­go, któ­ry na prze­ło­mie lat 80. i 90. zbun­to­wał się prze­ciw skost­nie­niu kra­jo­we­go śro­do­wi­ska jaz­zo­we­go. Trza­ska wraz z Tymo­nem Tymań­skim był współ­za­ło­ży­cie­lem naj­waż­niej­szej for­ma­cji yas­su — legen­dar­nej Miło­ści oraz autor­skie­go Łosko­tu. Choć impet yas­su wygasł wie­le lat temu, stał się człon­kiem wiel­kiej, świa­to­wej rodzi­ny muzy­ków awan­gar­do­wych a tak­że czo­ło­wą posta­cią kra­jo­wej sce­ny impro­wi­zo­wa­nej. Po okre­sie yas­so­wym, nagrał kil­ka sku­pio­nych i wyci­szo­nych płyt z brać­mi Oleś (Mar­ci­nem i Bar­tło­mie­jem). Akom­pa­nio­wał tak­że poetom — Mar­ci­no­wi Świe­tlic­kie­mu i Juri­jo­wi Andru­cho­wy­czo­wi, two­rzył pro­jek­ty muzycz­no-lite­rac­kie z Andrze­jem Sta­siu­kiem. Dziś jest lide­rem, kwar­te­tu klar­ne­to­we­go IRCHA, mię­dzy­na­ro­do­we­go tria Volu­men, River­lo­am oraz kwar­te­tu Inner Ear. Jest człon­kiem gru­py Sho­far – wyko­nu­ją­cej muzy­kę żydow­ską. Przede wszyst­kim jed­nak reali­zu­je się na grun­cie rady­kal­ne­go jaz­zu, współ­pra­cu­jąc z tuza­mi świa­to­wej sce­ny wol­nej impro­wi­za­cji, taki­mi jak: Peter Bröt­zmann, Joe McPhee, Ken Van­der­mark, Ste­ve Swell, Peter Ole Jor­gen­sen, Per-Ake Holm­lan­der, Peter Friis Nie­lsen, Micha­el Zerang, Mark San­ders, John Tchi­cai, Lester Bowie, Tomasz Stań­ko. Ostat­nio stał się rów­nież uzna­nym kom­po­zy­to­rem muzy­ki fil­mo­wej, na sta­łe współ­pra­cu­je m.in. z Woj­cie­chem Sma­rzow­skim. Stwo­rzył muzy­kę do fil­mów: Dom zły, Róża, Pod Moc­nym Anio­łem, Dro­gów­ka, WołyńKler. Razem z żoną Alek­san­drą pro­wa­dzi wydaw­nic­two Kilo­gram Records.

Nagrody

 • 1998 – Nomi­na­cja do nagro­dy “Fyde­ry­ka” w kate­go­rii Muzyk Jaz­zo­wy roku 1997
 • 1998 – Nomi­na­cja do “Fry­de­ry­ka” dla Ama­riuch jako naj­lep­sze­go albu­mu jaz­zo­we­go oku 1997
 • 1999 – Nomi­na­cja do Pasz­por­tu “Poli­ty­ki” za pro­jekt The Users
 • 2000 – Zespół muzycz­ny “Miłość” został wybra­ny naj­lep­szym zespo­łem deka­dy przez czy­tel­ni­ków maga­zy­nu Jazz Forum
 • 2001 – Nagro­da Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go za muzy­kę do spek­ta­klu “Anioł zstą­pił do Babi­lo­nu”
 • 2002 – Album roku “Mikro Muzik” nagra­ny z Oleś Bro­thers wybra­ny albu­mem roku 2001 por­ta­lu Dia­pa­zon
 • 2003 – Nomi­na­cja do Pasz­por­tu “Poli­ty­ki” za kon­se­kwent­ną posta­wę twór­czą
 • 2003 – Lau­re­at Nagro­dy Mia­sta Gdań­ska w Dzie­dzi­nie Kul­tu­ry “Splen­dor Geda­nen­sis” za rok 2002
 • 2003 – Album roku 2002 w por­ta­lu Dia­pa­zon dla “La Sketch Up” tria Oleś/Trzaska/Oleś
 • 2004 – Album roku dla Miko­łaj Trza­ska “Dan­zi­ger Stras­sen­mu­sik”, został uzna­ny albu­mem roku według ran­kin­gu kry­ty­ków jaz­zo­wych Dia­pa­zon
 • 2005 – Album Mala­muth Brotzmann/Trzaska/Friss/Jorgensen, uzna­ny przez kry­ty­ków por­ta­lu Dia­pa­zon dru­gą pły­tą roku
 • 2006 – Nomi­na­cja do nagro­dy Gaze­ty Wybor­czej “Sztorm Roku”
 • 2007 – Nomi­na­cja do nagro­dy “Feno­men” tygo­dni­ka Prze­krój
 • 2007 – Nomi­na­cja do nagro­dy Gaze­ty Wybor­czej “Sztorm Roku” 2007
 • 2008 – Album “Aether” Miko­la­ja Trza­ski, zosta­je albu­mem roku 2007 według ran­kin­gu kry­ty­ków jaz­zo­wych Dia­pa­zon
 • 2008 – Nomi­na­cja do Pomor­skiej Nagro­dy Arty­stycz­nej “Kre­acje” za rok 2007, za zna­ko­mi­ty sezon kon­cer­to­wy i fono­gra­ficz­ny wyjąt­ko­we­go muzy­ka jaz­zo­we­go, a zwłasz­cza za muzy­kę do “Kon­cer­tu dla Guen­te­ra Gras­sa”
 • 2008 – Nomi­na­cja do nagro­dy Gaze­ty Wybor­czej, “Sztorm Roku” 2007
 • 2008 – Album “Sho­far” uzna­ny przez kry­ty­ków por­ta­lu Dia­pa­zon, dru­gą pły­tą roku
 • 2009 – Album “Aether” Miko­la­ja Trza­ski, z Micha­elem Zeran­giem Cle­men­ti­ne Gas­ser albu­mem roku 2009 według ran­kin­gu kry­ty­ków jaz­zo­wych Dia­pa­zon
 • 2009 – Kon­cert “Inti­ma­te Conver­sa­tion” w Ala­in Kirili’s Loft in NYC, ogło­szo­ny kon­cer­tem roku 2008 w NY All Abo­ut Jazz
 • 2009 – “Zło­ta Taśma” dla auto­rów fil­mu Dom zły, Nagro­da kry­ty­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Fil­mow­ców Pol­skich,
 • 2010 – Nagro­da Gaze­ty Wybor­czej “Sztorm Roku” za osią­gnię­cia w roku 2009, za muzy­kę do spek­ta­klu Teatru Dada von Bzdu­ov. w, album “Nadir & Macho­ra” oraz za muzy­kę do fil­mu “Dom zły” Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go
 • 2010 – Pomor­ska Nagro­da Arty­stycz­na “Kre­acje” za rok 2009
 • 2012 – XIX OFSF Pro­win­cjo­na­lia Nagro­da Publicz­no­ści – Jań­cio Wod­nik za muzy­kę dla Miko­ła­ja Trza­ski za muzy­kę do fil­mu “Róża”
 • 2012 – tytuł Muzy­ka Roku 2012 przy­zna­ny przez czy­tel­ni­ków i kry­ty­ków muzycz­nych por­ta­lu Jaz­za­rium
 • 2013 – Orzeł Pol­skie Nagro­dy Fil­mo­we, nomi­na­cja za muzy­kę do fil­mu “Dro­gów­ka”. Nomi­na­cja w kate­go­rii: Naj­lep­sza muzy­ka
 • 2013 – Grand Prix za muzy­kę do Fil­mu “Róża” – Ostrów Wiel­ko­pol­ski Festi­wal Fil­mo­wy im. Krzysz­to­fa Kome­dy
 • 2013 – kon­cert gupy Sho­far w Nowym Jor­ku w David Ruben­ste­in Atrium został uzna­ny przez The NYC Jazz Record Maga­zin kon­cer­tem roku 2013
 • 2014 – 39 Festi­wal Fil­mo­wy w Gdy­ni, nagro­da w kate­go­rii muzy­ka za film “Pod Moc­nym Anio­łem” w reży­se­rii Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go
 • 2017 – Grand Prix for Best Orgi­nal Sco­re; “Wołyń” – Ostrów Wiel­ko­pol­ski Festi­wal Fil­mo­wy im. Krzysz­to­fa Kome­dy
 • 2017 – Orzeł, Pol­ska Nagro­da Fil­mo­wa za muzy­kę do fil­mu “Wołyń” w reży­se­rii Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go
 • 2019 – Orzeł, Pol­ska Nagro­da Fil­mo­wa za muzy­kę do fil­mu Kler w reży­se­rii Woj­cie­cha Sma­rzow­skie­go
 • Kariera

  Stu­dio­wał pod koniec lat 80. malar­stwo na gdań­skiej ASP. Jed­no­cze­śnie, zafa­scy­no­wa­ny muzy­ką Joh­na Coltrane’a i Ornette’a Cole­ma­na, zaczął samo­dziel­nie uczyć się gry na sak­so­fo­nie. W 1991 rzu­cił stu­dia.

  Był człon­kiem zało­ży­cie­lem zna­nej gru­py Miłość, któ­ra jest uzna­wa­na za jeden z naj­waż­niej­szych zespo­łów na ówcze­snej sce­nie yas­so­wej. Nagrał z Miło­ścią pięć albu­mów, w tym dwa wspól­nie z Leste­rem Bowiem. W 1993 roku Trza­ska zało­żył wła­sny zespół Łoskot, a w 1995 nagrał pierw­szą pły­tę solo­wą Cześć, cześć, cześć.

  W 2000 roku zało­żył wraz z żoną Alek­san­drą wydaw­nic­two Kilo­gram Records.

  Pod koniec pierw­szej deka­dy XXI wie­ku jego twór­czość zwró­ci­ła się ku tra­dy­cyj­nej muzy­ce żydow­skiej (kle­zmer), co zosta­ło po czę­ści wywo­ła­ne fak­tem, iż Trza­ska ma żydow­skie korze­nie. Wyra­zem tego są wydaw­nic­twa zało­żo­nych przez nie­go zespo­łów Ircha i Sho­far.

  Z Trza­ską współ­pra­co­wa­ło wie­le wybit­nych posta­ci sce­ny muzycz­nej i nie tyl­ko, w tym m.in.: Jurij Andru­cho­wycz, Tymon Tymań­ski, Leszek Moż­dżer, Peter Bröt­zmann, Mar­cin i Bar­tło­miej Oleś, Tomasz Stań­ko, Lester Bowie, Ken Van­der­mark, Joe McPhee, Fisz i Ema­de. Czę­sto współ­pra­cu­je z reży­se­rem Woj­cie­chem Sma­rzow­skim, nagrał muzy­kę do jego fil­mów Dom zły, Róża, Dro­gów­ka, Pod Moc­nym Anio­łem, Wołyń oraz Kler.

  Miko­łaj Trza­ska, będąc zna­jo­mym Andrze­ja Sta­siu­ka, został przez nie­go pozna­ny z Toma­szem Budzyń­skim. Obaj muzy­cy posta­no­wi­li pod­jąć współ­pra­cę, a Budzyń­ski zapro­po­no­wał, żeby była to inter­pre­ta­cja poezji Arthu­ra Rim­bau­da. Póź­niej do Budzyń­skie­go i Trza­ski dołą­czył Michał Jaca­szek. Trio zade­biu­to­wa­ło kon­cer­to­wo w lip­cu 2014 r. – 2 lip­ca w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej “Łaź­nia”, a 12 lip­ca w Kra­ko­wie w ramach pro­jek­tu Męskie Gra­nie. Trio przy­ję­ło nazwę Rim­baud, a pły­tę o tej samej nazwie wyda­ło Gus­staff Records 5 czerw­ca 2015 r.

  Życie prywatne

  Jest synem arty­sty mala­rza i cera­mi­ka Andrze­ja Trza­ski (ur. 1935, zm. 2019; pocho­wa­ny na Cmen­ta­rzu Oliw­skim) oraz leka­rza medy­cy­ny Kry­sty­ny Rdatz-Trza­ski.


  Dyskografia 10

  Świetliki - Cacy Cacy Fleischmaschine

  Cacy Cacy Fleischmaschine

  Świetliki
  Big Cyc - Golonka, flaki i inne przysmaki

  Golonka, flaki i inne przysmaki

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: CD ST 010-95
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Kobiety - Kobiety

  Kobiety

  Kobiety
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Variete - Koncert `Teatr Stu`

  Koncert `Teatr Stu`

  Variete
  Drekoty - Lub maszynka dzika trawa

  Lub maszynka dzika trawa

  Drekoty
  • Wytwórnia: Thin Man Records
  • Numer katalogowy: TMR040CD
  • EAN: 5902659580290
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Bielizna - Pani Jola

  Pani Jola

  Bielizna
  • Wytwórnia: Sonic
  • Numer katalogowy: SON 130
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Kobiety - Pozwól sobie

  Pozwól sobie

  Kobiety
  • Wytwórnia: Mandarynka
  • Numer katalogowy: MANDCD 001
  • EAN: 5907180605016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Czan - Samsara

  Samsara

  Czan
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD-003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Tymon i Trupy - Songs For Genpo

  Songs For Genpo

  Tymon i Trupy
  Nosowska - Sushi

  Sushi

  Nosowska

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI