Mikołaj Trzaska
Muzyk

Biografia

Mikołaj Trzaska (ur. 7 kwietnia 1966 w Gdańsku) – polski muzyk. sakso­fo­ni­sta, klarne­ci­sta basowy, kompo­zy­tor muzyki filmowej, w latach 1988- 91 studio­wał sztuki piękne. Wyrósł na gruncie yassu - ruchu artystycz­no-społecz­ne­go, który na przeło­mie lat 80. i 90. zbunto­wał się przeciw skost­nie­niu krajo­we­go środo­wi­ska jazzo­we­go. Trzaska wraz z Tymonem Tymań­skim był współ­za­ło­ży­cie­lem najważ­niej­szej formacji yassu - legen­dar­nej Miłości oraz autor­skie­go Łoskotu. Choć impet yassu wygasł wiele lat temu, stał się człon­kiem wielkiej, świato­wej rodziny muzyków awangar­do­wych a także czołową postacią krajowej sceny impro­wi­zo­wa­nej. Po okresie yassowym, nagrał kilka skupio­nych i wyciszo­nych płyt z braćmi Oleś (Marcinem i Bartło­mie­jem). Akompa­nio­wał także poetom - Marci­no­wi Świetlic­kie­mu i Jurijowi Andru­cho­wy­czo­wi, tworzył projekty muzyczno-literac­kie z Andrze­jem Stasiu­kiem. Dziś jest liderem, kwartetu klarne­to­we­go IRCHA, między­na­ro­do­we­go tria Volumen, River­lo­am oraz kwartetu Inner Ear. Jest człon­kiem grupy Shofar – wykonu­ją­cej muzykę żydowską. Przede wszyst­kim jednak reali­zu­je się na gruncie radykal­ne­go jazzu, współ­pra­cu­jąc z tuzami świato­wej sceny wolnej impro­wi­za­cji, takimi jak: Peter Brötzmann, Joe McPhee, Ken Vander­mark, Steve Swell, Peter Ole Jorgen­sen, Per-Ake Holmlan­der, Peter Friis Nielsen, Michael Zerang, Mark Sanders, John Tchicai, Lester Bowie, Tomasz Stańko. Ostatnio stał się również uznanym kompo­zy­to­rem muzyki filmowej, na stałe współ­pra­cu­je m.in. z Wojcie­chem Smarzow­skim. Stworzył muzykę do filmów: Dom zły, Róża, Pod Mocnym Aniołem, Drogówka, WołyńKler. Razem z żoną Aleksan­drą prowadzi wydaw­nic­two Kilogram Records.

Nagrody

 • 1998 – Nomina­cja do nagrody "Fyderyka" w katego­rii Muzyk Jazzowy roku 1997
 • 1998 – Nomina­cja do "Fryde­ry­ka" dla Amariuch jako najlep­sze­go albumu jazzo­we­go oku 1997
 • 1999 – Nomina­cja do Paszpor­tu "Polityki" za projekt The Users
 • 2000 – Zespół muzyczny "Miłość" został wybrany najlep­szym zespołem dekady przez czytel­ni­ków magazynu Jazz Forum 
 • 2001 – Nagroda Marszał­ka Wojewódz­twa Pomor­skie­go za muzykę do spekta­klu "Anioł zstąpił do Babilonu"
 • 2002 – Album roku "Mikro Muzik" nagrany z Oleś Brothers wybrany albumem roku 2001 portalu Diapazon
 • 2003 – Nomina­cja do Paszpor­tu "Polityki" za konse­kwent­ną postawę twórczą
 • 2003 – Laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury "Splendor Gedanen­sis" za rok 2002
 • 2003 – Album roku 2002 w portalu Diapazon dla "La Sketch Up" tria Oleś/​Trzaska/​Oleś
 • 2004 – Album roku dla Mikołaj Trzaska "Danziger Stras­sen­mu­sik", został uznany albumem roku według rankingu krytyków jazzo­wych Diapazon
 • 2005 – Album Malamuth Brotzmann/​Trzaska/​Friss/​Jorgensen, uznany przez krytyków portalu Diapazon drugą płytą roku
 • 2006 – Nomina­cja do nagrody Gazety Wybor­czej "Sztorm Roku"
 • 2007 – Nomina­cja do nagrody "Fenomen" tygodni­ka Przekrój
 • 2007 – Nomina­cja do nagrody Gazety Wybor­czej "Sztorm Roku" 2007
 • 2008 – Album "Aether" Mikolaja Trzaski, zostaje albumem roku 2007 według rankingu krytyków jazzo­wych Diapazon
 • 2008 – Nomina­cja do Pomor­skiej Nagrody Artystycz­nej "Kreacje" za rok 2007, za znako­mi­ty sezon koncer­to­wy i fonogra­ficz­ny wyjąt­ko­we­go muzyka jazzo­we­go, a zwłasz­cza za muzykę do "Koncertu dla Guentera Grassa"
 • 2008 – Nomina­cja do nagrody Gazety Wybor­czej, "Sztorm Roku" 2007 
 • 2008 – Album "Shofar" uznany przez krytyków portalu Diapazon, drugą płytą roku
 • 2009 – Album "Aether" Mikolaja Trzaski, z Micha­elem Zeran­giem Clemen­ti­ne Gasser albumem roku 2009 według rankingu krytyków jazzo­wych Diapazon
 • 2009 – Koncert "Intimate Conver­sa­tion" w Alain Kirili’s Loft in NYC, ogłoszo­ny koncer­tem roku 2008 w NY All About Jazz
 • 2009 – "Złota Taśma" dla autorów filmu Dom zły, Nagroda krytyków Stowa­rzy­sze­nia Filmow­ców Polskich, 
 • 2010 – Nagroda Gazety Wybor­czej "Sztorm Roku" za osiągnię­cia w roku 2009, za muzykę do spekta­klu Teatru Dada von Bzduov. w, album "Nadir & Machora" oraz za muzykę do filmu "Dom zły" Wojcie­cha Smarzowskiego 
 • 2010 – Pomorska Nagroda Artystycz­na "Kreacje" za rok 2009
 • 2012 – XIX OFSF Prowin­cjo­na­lia Nagroda Publicz­no­ści – Jańcio Wodnik za muzykę dla Mikołaja Trzaski za muzykę do filmu "Róża"
 • 2012 – tytuł Muzyka Roku 2012 przyzna­ny przez czytel­ni­ków i krytyków muzycz­nych portalu Jazzarium
 • 2013 – Orzeł Polskie Nagrody Filmowe, nomina­cja za muzykę do filmu "Drogówka". Nomina­cja w katego­rii: Najlep­sza muzyka
 • 2013 – Grand Prix za muzykę do Filmu "Róża" – Ostrów Wielko­pol­ski Festiwal Filmowy im. Krzysz­to­fa Komedy
 • 2013 – koncert gupy Shofar w Nowym Jorku w David Ruben­ste­in Atrium został uznany przez The NYC Jazz Record Magazin koncer­tem roku 2013
 • 2014 – 39 Festiwal Filmowy w Gdyni, nagroda w katego­rii muzyka za film "Pod Mocnym Aniołem" w reżyse­rii Wojcie­cha Smarzowskiego
 • 2017 – Grand Prix for Best Orginal Score; "Wołyń" – Ostrów Wielko­pol­ski Festiwal Filmowy im. Krzysz­to­fa Komedy
 • 2017 – Orzeł, Polska Nagroda Filmowa za muzykę do filmu "Wołyń" w reżyse­rii Wojcie­cha Smarzowskiego
 • 2019 – Orzeł, Polska Nagroda Filmowa za muzykę do filmu Kler w reżyse­rii Wojcie­cha Smarzowskiego
 • Kariera

  Studio­wał pod koniec lat 80. malar­stwo na gdańskiej ASP. Jedno­cze­śnie, zafascy­no­wa­ny muzyką Johna Coltrane’a i Ornette’a Colemana, zaczął samodziel­nie uczyć się gry na sakso­fo­nie. W 1991 rzucił studia.

  Był człon­kiem założy­cie­lem znanej grupy Miłość, która jest uznawana za jeden z najważ­niej­szych zespołów na ówcze­snej scenie yassowej. Nagrał z Miłością pięć albumów, w tym dwa wspólnie z Lesterem Bowiem. W 1993 roku Trzaska założył własny zespół Łoskot, a w 1995 nagrał pierwszą płytę solową Cześć, cześć, cześć.

  W 2000 roku założył wraz z żoną Aleksan­drą wydaw­nic­two Kilogram Records.

  Pod koniec pierw­szej dekady XXI wieku jego twórczość zwróciła się ku trady­cyj­nej muzyce żydow­skiej (klezmer), co zostało po części wywołane faktem, iż Trzaska ma żydow­skie korzenie. Wyrazem tego są wydaw­nic­twa założo­nych przez niego zespołów Ircha i Shofar.

  Z Trzaską współ­pra­co­wa­ło wiele wybit­nych postaci sceny muzycz­nej i nie tylko, w tym m.in.: Jurij Andru­cho­wycz, Tymon Tymański, Leszek Możdżer, Peter Brötzmann, Marcin i Bartło­miej Oleś, Tomasz Stańko, Lester Bowie, Ken Vander­mark, Joe McPhee, Fisz i Emade. Często współ­pra­cu­je z reżyse­rem Wojcie­chem Smarzow­skim, nagrał muzykę do jego filmów Dom zły, Róża, Drogówka, Pod Mocnym Aniołem, Wołyń oraz Kler.

  Mikołaj Trzaska, będąc znajomym Andrzeja Stasiuka, został przez niego poznany z Tomaszem Budzyń­skim. Obaj muzycy posta­no­wi­li podjąć współ­pra­cę, a Budzyń­ski zapro­po­no­wał, żeby była to inter­pre­ta­cja poezji Arthura Rimbauda. Później do Budzyń­skie­go i Trzaski dołączył Michał Jacaszek. Trio zadebiu­to­wa­ło koncer­to­wo w lipcu 2014 r. – 2 lipca w Centrum Sztuki Współ­cze­snej "Łaźnia", a 12 lipca w Krakowie w ramach projektu Męskie Granie. Trio przyjęło nazwę Rimbaud, a płytę o tej samej nazwie wydało Gusstaff Records 5 czerwca 2015 r.

  Życie prywatne

  Jest synem artysty malarza i ceramika Andrzeja Trzaski (ur. 1935, zm. 2019; pocho­wa­ny na Cmenta­rzu Oliwskim) oraz lekarza medycyny Krystyny Rdatz-Trzaski.


  Dyskografia 10

  Świetliki - Cacy Cacy Fleischmaschine

  Cacy Cacy Fleischmaschine

  Świetliki
  Big Cyc - Golonka, flaki i inne przysmaki

  Golonka, flaki i inne przysmaki

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: CD ST 010-95
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Kobiety - Kobiety

  Kobiety

  Kobiety
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Variete - Koncert `Teatr Stu`

  Koncert `Teatr Stu`

  Variete
  Drekoty - Lub maszynka dzika trawa

  Lub maszynka dzika trawa

  Drekoty
  • Wytwórnia: Thin Man Records
  • Numer katalogowy: TMR040CD
  • EAN: 5902659580290
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Bielizna - Pani Jola

  Pani Jola

  Bielizna
  • Wytwórnia: Sonic
  • Numer katalogowy: SON 130
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Kobiety - Pozwól sobie

  Pozwól sobie

  Kobiety
  • Wytwórnia: Mandarynka
  • Numer katalogowy: MANDCD 001
  • EAN: 5907180605016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Czan - Samsara

  Samsara

  Czan
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD-003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Tymon i Trupy - Songs For Genpo

  Songs For Genpo

  Tymon i Trupy
  Nosowska - Sushi

  Sushi

  Nosowska

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI