Olaf Deriglasoff
Muzyk

Biografia

Olaf Deri­gla­soff (ur. 10 mar­ca 1963 w Gdań­sku) – pol­ski gita­rzy­sta, basi­sta, muzyk sce­ny nie­za­leż­nej, kom­po­zy­tor, autor tek­stów, aran­żer i pro­du­cent muzycz­ny.

Życiorys

Jego nazwi­sko jest zniem­czo­ną wer­sją nazwi­ska Dje­ri­gła­zow. Z wykształ­ce­nia jest złot­ni­kiem.

Swój pierw­szy zespół – Dzie­ci Kapi­ta­na Klos­sa zało­żył w 1983 w Gdań­sku. W 1985 gru­pa zosta­ła jed­nym z lau­re­atów festi­wa­lu w Jaro­ci­nie i dzię­ki Roz­gło­śni Har­cer­skiej sta­ła się zna­na szer­sze­mu gro­nu słu­cha­czy.

W 1986 zespół roz­padł się, a Olaf Deri­gla­soff prze­niósł się do Ber­li­na Zachod­nie­go, gdzie gry­wał w róż­nych for­ma­cjach, mię­dzy inny­mi we wspól­nym zespo­le z woka­li­stą zna­nym obec­nie z gru­py Kobie­ty – Grze­go­rzem Nawroc­kim, czy w irlandz­ko-kana­dyj­sko-austra­lij­sko-pol­skim pro­jek­cie Sea of Heads.

W 1994 wró­cił do kra­ju by przy­łą­czyć się do zespo­łu Jędrze­ja Kody­mow­skie­go – Apte­ka. Efek­tem tej współ­pra­cy są pły­ty: Men­da (1994) i Spi­ra­la (1996).

W 1996 opu­ścił zespół i wszedł w skład for­ma­cji Mać­ka Maleń­czu­ka – Homo Twist. Przy jego współ­pra­cy powsta­ły pły­ty Moni­ti Revan (1997) i Live after Death (2000). Od 1998 rów­no­le­gle grał w innym kra­kow­skim zespo­le zwią­za­nym wów­czas z Maleń­czu­kiem – Püdel­si. Owo­cem wspól­nej pra­cy sta­ła się pły­ta Psy­cho­pop (1999).

W 1997 wziął udział w two­rze­niu kom­po­zy­cji i nagra­niu pły­ty zespo­łu Tymo­na Tymań­skie­go – Kury, pt. P.O.L.O.V.I.R.U.S..

W 2000 nagrał z Kazi­kiem Sta­szew­skim pły­tę Melas­sa.

W 2000, po roz­wią­za­niu Homo Twist, odszedł z Püdel­sów, by zająć się swo­im debiu­tem pro­du­cenc­kim, czy­li pły­tą Yugo­ton (2001). Peł­nił tam rolę aran­że­ra, pro­du­cen­ta muzycz­ne­go, instru­men­ta­li­sty, woka­li­sty i auto­ra czę­ści tek­stów. W 2003 wziął udział w nagra­niu pły­ty Kazi­ka Sta­szew­skie­go – Pio­sen­ki Toma Wait­sa, a w 2001 zaczął współ­pra­cę z zespo­łem Kazik na Żywo. Z gru­pą tą zare­je­stro­wał album Występ (2002). W 2004 wziął udział w stwo­rze­niu kolej­nej pły­ty Kazi­ka Sta­szew­skie­go Czter­dzie­sty Pierw­szy.

Reali­zu­jąc swo­je pla­ny solo­we, w 2002 zało­żył wła­sną for­ma­cję Os Gatos. Zespół pra­co­wał nad mate­ria­łem w skła­dzie Olaf Deri­gla­soff – gita­ra, Bar­tek “Magne­to” Tyciń­ski – gita­ra, Grze­gorz “Dżordż” Kurek – git. baso­wa, Macio Moret­ti – per­ku­sja. Wkrót­ce skład zmie­nił się, zmie­ni­ła się też nazwa. Obec­nie gru­pa wystę­pu­je pod nazwą Deri­gla­soff. Olaf powró­cił do gita­ry baso­wej, a zespół zasi­li­li muzy­cy z Wro­cła­wia: Woj­tek Gar­wo­liń­ski na gita­rze (Kości, ex-Pivo), Paweł Galus – rów­nież na gita­rze (Kości) oraz per­ku­si­sta Mario Biel­ski (Kości, The Gar­de­ners). W listo­pa­dzie 2005 uka­za­ła się pierw­sza solo­wa pły­ta Deri­gla­sof­fa Pro­dukt. Pły­tę pro­mo­wał utwór Pereł­ka oraz Amor­te. Zbyt duża odle­głość jaka dzie­li War­sza­wę i Wro­cław wymu­si­ła ponow­ną zmia­nę skła­du gru­py. Od 2009 zespół Ola­fa two­rzą: Woj­ciech Puzon Kuzyk i Andrzej Niski na gita­rach oraz Robert Misiek Szy­mań­ski na bęb­nach i Andrzej Sza­ja Sza­jew­ski na kla­wi­szach.

W mię­dzy­cza­sie w maju 2007 Olaf Deri­gla­soff powró­cił do gra­nia w zespo­le Homo Twist, z któ­rym zare­je­stro­wał album Mate­ma­tyk (2008), po wyda­niu któ­re­go zespół Homo Twist został zawie­szo­ny na czas nie­okre­ślo­ny.

W 2009 zagrał obok Grze­go­rza Mar­kow­skie­go, Macie­ja Maleń­czu­ka, Pio­tra Wró­bla i Paw­ła Mąci­wo­dy jako gość na pły­cie zespo­łu WU-HAE pt. Ope­ra Nowo­huc­ka.

W latach 2009–2010 wraz z Andrze­jem Sza­jew­skim Olaf Deri­gla­soff współ­pro­wa­dził pro­gram Gilo­ty­na na ante­nie war­szaw­skie­go Radia Kam­pus.

2010 to czas pra­cy nad dru­gą pły­tą. W sierp­niu tego roku Olaf Deri­gla­soff gościł rów­nież w pro­jek­cie Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go, któ­re­go celem było uka­za­nie histo­rii War­sza­wy od współ­cze­sno­ści do przed­woj­nia poprzez nowe brzmie­nio­wo i inter­pre­ta­cyj­nie wyko­na­nia zna­nych pio­se­nek o War­sza­wie. Pro­jekt ten zaowo­co­wał kon­cer­tem oraz pły­tą pt. www wawa2010.pl, na któ­rej w duecie z Karo­li­ną Cichą Deri­gla­soff wyko­nał utwór ′′Mał­goś­ka′′.

Dru­ga pły­ta zespo­łu Deri­gla­soff Band pt. Noże uka­za­ła się nakła­dem nie­za­leż­nej wytwór­ni Lau­da­num Rekords w lutym 2011. Sin­glem pro­mu­ją­cym pły­tę jest utwór “Dyabeu”.

W 2014 nakła­dem wytwór­ni Mystic Pro­duc­tion uka­zał się dwu­pły­to­wy album “XXX” pod­su­mo­wu­ją­cy ponad 30-let­nią karie­rę muzycz­ną Ola­fa Deri­gla­sof­fa. Zawie­ra 30 utwo­rów z lat 1980–2014. Wszyst­kie kom­po­zy­cje pocho­dzą­ce sprzed 2013 zosta­ły nagra­ne od nowa w zmie­nio­nych aran­ża­cjach. W tym samym roku Deri­gla­soff brał udział w pro­jek­cie Męskie Gra­nie Orkie­stra.


Dyskografia 39

Play - 0.01

0.01

Play
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 01-01
 • EAN: 5908294610552
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Jakubik & Deriglasoff - 40 przebojów

40 przebojów

Jakubik & Deriglasoff
Kazik Staszewski - Bourbon mnie wypełnia

Bourbon mnie wypełnia

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093B-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Kazik - Czterdziesty pierwszy

Czterdziesty pierwszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD12/04
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
Play - Don`t Tell Me Lies

Don`t Tell Me Lies

Play
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-PLAY3/02
 • EAN: 5908294611030
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, numerowany
Play - Forever

Forever

Play
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP CD 75/01
 • EAN: 5908294610965
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Kazik - Gdybym wiedział to co wiem

Gdybym wiedział to co wiem

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 03/00
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Homo Twist - Irma Tine Var

Irma Tine Var

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRDS 06
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Olaf Deriglasoff - Kosmodres

Kosmodres

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 990S1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
Homo Twist - Live After Death

Live After Death

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 046/047
 • EAN: 0724353643027
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Live Pol`And`Rock Festival 2019

Live Pol`And`Rock Festival 2019

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 077
 • EAN: 5906737579947
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Los się musi odmienić

Los się musi odmienić

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/05
 • EAN: 5908294614727
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Olaf Deriglasoff - Magia Y Tresura

Magia Y Tresura

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Laudanum Rekords
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907602010701
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
G. Wolf - Magnetic Dog

Magnetic Dog

G. Wolf
 • Wytwórnia: Experience Based Music
 • Numer katalogowy: CD0001-2013
 • EAN: 5904259354073
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Homo Twist - Matematyk

Matematyk

Homo Twist
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5226192
 • EAN: 5099952261923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Melassa

Melassa

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 70/00
 • EAN: 5908294610439
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Apteka - Menda

Menda

Apteka
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 23/94
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Apteka - Menda

Menda

Apteka
Dr Misio - Młodzi

Młodzi

Dr Misio
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 373 467 1
 • EAN: 0602537346714
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Homo Twist - Moniti Revan

Moniti Revan

Homo Twist
Kazik Staszewski - Niewinna kiedy śni

Niewinna kiedy śni

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093A-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Olaf Deriglasoff - Noże

Noże

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Laudanum Rekords
 • Numer katalogowy: 2039301
 • EAN: 5902020393016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Kury - P.O.L.O.V.I.R.U.S

P.O.L.O.V.I.R.U.S

Kury
 • Wytwórnia: Biodro Records
 • Numer katalogowy: BRCD 001
 • EAN: 5905555910017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Olaf Deriglasoff - Perełka

Perełka

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 990S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slim case
Perkoz - Perkoz

Perkoz

Perkoz
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 987606-8
 • EAN: 0602498760680
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: super jewel box
Kazik Staszewski - Piosenki Toma Waitsa

Piosenki Toma Waitsa

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Dr Misio - Pogo

Pogo

Dr Misio
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 4704803
 • EAN: 0602547048035
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Tymon & The Transistors - Polskie gówno

Polskie gówno

Tymon & The Transistors
 • Wytwórnia: DzogZen Music
 • Numer katalogowy: dm 001
 • EAN: 602557020106
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Olaf Deriglasoff - Produkt

Produkt

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 990
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Püdelsi - Psychopop

Psychopop

Püdelsi
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 59/99
 • EAN: 5908294610217
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Püdelsi - Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105704750
 • EAN: 5053105704750
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Kazik Staszewski - Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: 2929363
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Kazik Staszewski - Singapur

Singapur

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD93c-6
 • EAN: 5900672929365
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Apteka - Spirala

Spirala

Apteka
Dzieci Kapitana Klossa - Syf Bałtycki

Syf Bałtycki

Dzieci Kapitana Klossa
 • Wytwórnia: Pasażer
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Yugoton - The Best Of

The Best Of

Yugoton
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697621992
 • EAN: 0886976219925
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Kazik Na Żywo - Występ

Występ

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 45/02
 • EAN: 5908294613256
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Olaf Deriglasoff - XXX

XXX

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 261
 • EAN: 5903427876607
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Yugoton - Yugoton

Yugoton

Yugoton
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321830222
 • EAN: 0743218302220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI