Paweł “Drak” Grzegorczyk
Muzyk

Biografia

__NOTOC__

Paweł “Drak” Grze­gor­czyk (ur. 19 czerw­ca 1967 w Szczyt­nie) – pol­ski gita­rzy­sta i woka­li­sta, zało­ży­ciel zespo­łu Hun­ter. Wraz z gru­pą dwu­krot­nie otrzy­mał nomi­na­cję do nagro­dy pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go — Fry­de­ry­ka. W zespo­le peł­ni funk­cję gita­rzy­sty i woka­li­sty. Z wykształ­ce­nia skrzy­pek. Uży­wa pseu­do­ni­mu arty­stycz­ne­go Drak (kie­dyś Dra­cu­la). Kom­po­zy­tor nie­mal cało­ści mate­ria­łu oraz autor nie­mal wszyst­kich tek­stów. Zna­ny rów­nież ze współ­pra­cy z zespo­łem Acid Drin­kers jako Pau­lo. Ma żonę oraz dwóch synów.

W 2011 roku Grze­gor­czyk wziął udział w nagra­niu utwo­ru “Mazur­ski cud”, powsta­łe­go w ramach akcji “Mazu­ry Cud Natu­ry”, pro­mu­ją­ce­go region Mazur. Autor kom­po­zy­cji, Krzysz­tof “Dża­wor” Jawor­ski, zna­ny z wystę­pów w gru­pie Har­lem, zapro­sił do nagrań tak­że innych arty­stów zwią­za­nych z regio­nem, w tym: Janu­sza Pana­se­wi­cza z Lady Pank, Ryszar­da Ryn­kow­skie­go, Pio­tra “Pete­ra” Wiw­czar­ka z Vader oraz Nor­ber­ta “Nor­bie­go” Dudziu­ka.

Instrumentarium


Dyskografia 13

Hunter - Arachne

Arachne

Hunter
 • Wytwórnia: Makumba Music
 • Numer katalogowy: MakuLP001
 • EAN: 5902768225075
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
Hunter - Hellwood

Hellwood

Hunter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 077
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Hunter - Imperium

Imperium

Hunter
 • Wytwórnia: Tune Project
 • Numer katalogowy: TP CD 002
 • EAN: 5902768603019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Jelonek - Jelonek

Jelonek

Jelonek
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD046
 • EAN: 5903427871954
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Hunter - Królestwo

Królestwo

Hunter
 • Wytwórnia: Tune Project
 • Numer katalogowy: TP CD 001
 • EAN: 5902768603002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Hunter - Live

Live

Hunter
 • Wytwórnia: Rubicon
 • Numer katalogowy: R0152
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Hunter - Medeis

Medeis

Hunter
 • Wytwórnia: Rubicon
 • Numer katalogowy: R 0159
 • EAN: 5908215703516
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Hunter - Niewolność

Niewolność

Hunter
 • Wytwórnia: Pit Studio
 • Numer katalogowy: PS CD 001
 • EAN: 5906874020012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Hunter - Pomiędzy niebem a piekłem

Pomiędzy niebem a piekłem

Hunter
Harlem - Przebudzenie

Przebudzenie

Harlem
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4319222
 • EAN: 5099943192229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Hunter - Requiem

Requiem

Hunter
 • Wytwórnia: Meridian Publishing
 • Numer katalogowy: MP & EMC CD 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Hunter - T.E.L.I...

T.E.L.I...

Hunter
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0359
 • EAN: 5907785026599
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Hunter - XXV lat później

XXV lat później

Hunter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 173
 • EAN: 5903427874795
 • Nośnik: 3CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI