Piotr Pawlak
Muzyk

Biografia

Piotr Paw­lak – pol­ski gita­rzy­sta i pro­du­cent zwią­za­ny z trój­miej­ską sce­ną muzycz­ną.

Życiorys

Pod koniec lat 80. zaczął grać w zespo­le Bie­li­zna, następ­nie razem z Ryszar­dem Tymo­nem Tymań­skim i Jac­kiem Olte­rem współ­two­rzył zespół Kury. W 1995 roku nawią­zał współ­pra­cę z Jerzym Maz­zol­lem w for­ma­cji Arhy­th­mic Memo­ry. Od 1996 roku współ­pra­cu­je z Miko­ła­jem Trza­ską w zespo­le Łoskot. Autor muzy­ki teatral­nej i fil­mo­wej. Pro­du­cent płyt wie­lu wyko­naw­ców, mię­dzy inny­mi Ścian­ki, Kur, Łosko­tu, Kobiet, Tymon & The Trans­i­stors, Pul­sa­ru­sa i Made in Poland ‚100nki.

W ostat­nich latach współ­pra­cu­je z Olem Walic­kim w ramach pro­jek­tu Kasze­be, Anto­nim Gra­la­kiem w YeShe oraz two­rzył autor­skie pro­jek­ty — Gym Socie­ty oraz Rito.

w 2019 roku bie­rze udział w tra­sie Męskie Gra­nie 2019 współ­two­rząc Męskie Gra­nie Orkie­stra.

Sty­pen­dy­sta Mar­szał­ka woje­wódz­twa pomor­skie­go i Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska.

 • Nagro­da Spe­cjal­ne Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w dzie­dzi­nie kul­tu­ry, przy­zna­wa­ne za wybit­ne zasłu­gi w dzie­dzi­nie twór­czo­ści arty­stycz­nej oraz upo­wszech­nia­nia i ochro­ny kul­tu­ry na rzecz miesz­kań­ców woje­wódz­twa pomor­skie­go.  — 2015
 • Nagro­da Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska w Dzie­dzi­nie Kul­tu­ry (2015)
 • Sty­pen­dy­sta MKiDN 2018
 • == Nagro­dy ==

 • 2015 – Lau­re­at Nagro­dy Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska w Dzie­dzi­nie Kul­tu­ry

 • Dyskografia 13

  Kury - 100 Lat Undergroundu

  100 Lat Undergroundu

  Kury
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 013
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Bielizna - Bielizna

  Bielizna

  Bielizna
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SPCD 0509
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  Kury - Kablox - niesłyna histaria

  Kablox - niesłyna histaria

  Kury
  Made In Poland - Kult

  Kult

  Made In Poland
  • Wytwórnia: Antena Krzyku
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Kury - Na żywo w Pstrągu

  Na żywo w Pstrągu

  Kury
  • Wytwórnia: FF Folk / Klub Pstrąg
  • Numer katalogowy: FOLK CD 020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: edycja limitowana, 1000 numerowanych egzemplarzy
  Kury - Napijmy się oleju

  Napijmy się oleju

  Kury
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 008
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2000
  The Shipyard - Nightcall

  Nightcall

  The Shipyard
  • Wytwórnia: 2.47 Records
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kury - P.O.L.O.V.I.R.U.S

  P.O.L.O.V.I.R.U.S

  Kury
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 001
  • EAN: 5905555910017
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Bielizna - Pani Jola

  Pani Jola

  Bielizna
  • Wytwórnia: Sonic
  • Numer katalogowy: SON 130
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Czan - Samsara

  Samsara

  Czan
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD-003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Bielizna - Tag

  Tag

  Bielizna
  Bielizna - Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

  Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

  Bielizna
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0125
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1990
  YeShe - YeShe Live: Piastowska 1

  YeShe Live: Piastowska 1

  YeShe
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88765409822
  • EAN: 0887654098221
  • Nośnik: CD`
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI